1 / 31

Chemnitz/Saksonia/Niemcy 17-23.11.2013 Sprawozdanie z wymiany

Chemnitz/Saksonia/Niemcy 17-23.11.2013 Sprawozdanie z wymiany. 17.11.2013 r. Niedziela (wyjazd do Chemnitz). 1. Przyjazd uczestników wymiany koleją do Chemnitz ( godz. 16:25) 2. Transfer uczestników wymiany z dworca kolejowego do hotelu BIENDO w Chemnitz przez opiekuna grupy

slone
Télécharger la présentation

Chemnitz/Saksonia/Niemcy 17-23.11.2013 Sprawozdanie z wymiany

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Chemnitz/Saksonia/Niemcy17-23.11.2013Sprawozdanie z wymiany

 2. 17.11.2013 r. Niedziela(wyjazd do Chemnitz) 1. Przyjazd uczestników wymiany koleją do Chemnitz ( godz. 16:25) 2. Transfer uczestników wymiany z dworca kolejowego do hotelu BIENDO w Chemnitz przez opiekuna grupy 3. Zakwaterowanie uczestników wymiany w hotelu 4. Kolacja

 3. 18.11.2013 r. Poniedziałek Powitanie w instytucji goszczącej F+U Sachsen gGmbh. Prezentacja osób zajmujących się wymianą, omówienie programu wizyty, zakresu obowiązków poszczególnych osób. Zwiedzanie siedziby, zapoznanie ze strukturą organizacyjną firmy, formą prawno-organizacyjną i sposobem finansowania instytucji. Zapoznanie z grupą nauczycieli z Litwy, uczestnikami wymiany w ramach programu LdV „Economic and profesion” LLP-LdV – VEPRO-2013-LT-0881 goszczących również w instytucji F+U Sachsen gGmbh. Prezentacja kierunków kształcenia w CKU w Toruniu oraz szkół zawodowych Litwy. Zwiedzanie sal lekcyjnych i klasopracowni, pokoju nauczycielskiego oraz czynny udział w zajęciach edukacyjnych i uroczystościach związanych ze świętem szkoły - imieniny patrona szkoły. Zapoznanie z projektami edukacyjnymi wykonanymi przez uczniów szkoły. Sposobem finansowania uroczystości szkolnych.

 4. 18.11.2013 r. Poniedziałek Seminarium na temat szkolnictwa w Niemczech oraz landu Saksonia. Prezentacja systemu kształcenia w Polsce oraz na Litwie. Struktury kształcenia, systemu oceniania i zasad odbywania praktyk zawodowych oraz zasad współpracy szkół zawodowych z pracodawcami. Prezentacja wykorzystania platformy e-learningowej na różnych poziomach edukacji w Polsce, Niemczech i na Litwie. Wyjaśnienie form pomocy osobom przybyłym na teren Niemiec i prezentacja sposobu nauczania języka niemieckiego.

 5. 18.11.2013 r. Poniedziałek Instytucja oświatowe oraz walory przyrodnicze i kulturowe Saksonii. Zwiedzanie miasta Chemnitz Zapoznanie z historią Niemiec wschodnich i zachodnich oraz procesem zjednoczenia. Omówienie historii Chemnitz oraz jego walorów przyrodniczych i kulturowych. Prezentacja instytucji oświatowych, IHK (Izby Gospodarczo-Handlowej) i Uniwersytetu Technicznego. Zapoznanie z historią, profilem kształcenia i zapleczem technicznym uniwersytetu.

 6. 19.11.2013 r. Wtorek Wizyta techniczna w Ekonomicznym Centrum Kształcenia Zawodowego: Poznanie struktury organizacyjnej, kierunków kształcenia i bazy dydaktycznej szkoły. Poznanie innowacyjnych technik zarządzania i administracji szkołą. Uczestnictwo w lekcjach języka niemieckiego i angielskiego. Porównanie metodyki i dydaktyki nauczania języków obcych. Zaprezentowanie sposobu wykorzystania technologii informacyjnych na lekcjach języka niemieckiego i angielskiego. Dyskusja na temat sposobu wykorzystania platformy e-learningowej i innych zasobów Internetu. Zapoznanie ze sposobem prowadzenia notatek uczniowskich oraz kart pracy. Sposobem oceniania prac domowych i klasowych. Zaprezentowano zasady udostępniania podręczników i innych środków dydaktycznych uczniom. Omówiono ścieżkę rozwoju zawodowego nauczycieli oraz formy zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych i językowych oraz umiejętności funkcjonowania w obcojęzycznym i wielokulturowym środowisku /Wietnamczycy, Turcy/. Zebranie materiałów do przygotowania i opracowania kursów e-learningowych z zakresu turystyki i hotelarstwa oraz słownika języka niemieckiego i angielskiego z terminologią zawodową dla kierunków kształcenia pracowników sektora turystycznego.

 7. (19.11.2013 r. Wtorek c.d.) Wizyta techniczna w Hotelarsko-Gastronomicznym Centrum Kształcenia Zawodowego. Wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie przeprowadzania praktyk zawodowych i egzaminów zawodowych oraz systemów doskonalenia zawodowego nauczycieli w szczególności nauki zawodu. Udział w zajęciach warsztatowych w pracowniach: masarskich, kucharskich, cukierniczych i kelnerskich. Wizytacja w pracowni hotelarskiej, sprzedawcy oraz pracowni gastronomicznej. Prezentacja materiałów zgromadzonych na platformach e‑learningowych CKU w Toruniu. Dyskusja na temat treści merytorycznych przedstawionych materiałów. Porównanie programów nauczania, metod pracy, kryteriów oceniania oraz wykorzystywanych podręczników i środków dydaktycznych.

 8. 20.11.2013 r. Środa Wizyta techniczna na wydziale ”E-learningu i nowych mediów” Uniwersytetu Technicznego Chemnitz. Wyjaśnienie zadań stojących przed wydziałem. Zapoznanie z zasadami funkcjonowania platform edukacyjnych w szkołach poziomu średniego i wyższego, funkcjonujących za zgodą władz landu Saksonia. Wymiana doświadczeń CKU z partnerami niemieckimi. Zapoznanie ze sposobami wdrażania platform edukacyjnych wśród nauczycieli niemieckich szkół.

 9. 20.11.2013 r. Środa Wizyta techniczna w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Chemnitz. Poznanie systemu przeprowadzania egzaminów zawodowych w części teoretycznej i praktycznej oraz sposobu finansowania egzaminów. Warunki przystąpienia do egzaminów. Zapoznanie z informatorami dotyczącymi zakresu i wymagań egzaminacyjnych. Sposoby dystrybucji sylabusów.

 10. 20.11.2013 r. Środa Warsztaty e-learningowe. Współpraca z nauczycielami szkół zawodowych z Litwy i Chemnitz w zakresie opracowania słownika on-line do kursu dla hotelarzy zamieszczonego na platformie Moodle. Dyskusja nad wyborem terminologii zawodowej z języka angielskiego i niemieckiego do tego kierunku kształcenia. Porównanie platform edukacyjnych i zasad ich funkcjonowania w szkolnictwie zawodowym Litwy i Polski. Prezentacja platform edukacyjnych CKU i RVTC oraz narzędzi do tworzenia kursów, m.in. SMART BOARD i VIPS. Propozycja wykorzystanie w ramach kursu metody videokonferencji zaproponowanej przez stronę litewską.

 11. 21.11.2013 r. CZWARTEK Wizyta techniczna w kampusie firmy F+U Sachsen gGmbH. W kampusie firmy F+U Sachsen gGmbH przebywa młodzież z Niemiec, Litwy, Czech, Turcji, Hiszpanii oraz Chin. Kontakty z młodymi ludźmi z innych krajów są szansą do nawiązania nowych znajomości oraz świetną okazją do pokonywania barier w komunikowaniu się w języku obcym. W trakcie zwiedzania kampusu poznaliśmy zasady odbywania praktyk zawodowych dla hotelarzy, kucharzy, kelnerów. Poznaliśmy zasady przeprowadzania egzaminów zawodowych na różnych stopniach zaawansowania na danym kierunku kształcenia. Zaprezentowano zaplecze techniczne kampusu. Przeprowadziliśmy rozmowy z kadrą zarządzającą, nauczycielami oraz praktykantami na temat wykorzystania platformy e-learningowej w procesie edukacyjnym praktykantów. Zapoznaliśmy się z zestawami egzaminacyjnymi oraz kryteriami oceniania dla zawodu kucharz i hotelarz. Przedstawiono sposoby pozyskiwania grup projektowych, praktykantów i kadry kształcącej w przedmiotach zawodowych.

 12. 21.11.2013 r. CZWARTEK Wizyta techniczna w Warmbader – Centrum Spa i Wellness oraz zwiedzanie Drezna Zapoznanie z profilami działalności, metodami pozyskiwania praktykantów i zakresem ich obowiązków w ramach praktyk zawodowych. Obowiązki opiekunów praktyk w trakcie realizacji praktyk zawodowych w zapleczu SPA i Wellness. Realizacja praktyk w recepcji SPA, zwrócenie uwagi na dbałość o gości w trakcie zabiegów oraz doradztwo i sprzedaż usług. Poznanie najnowszych trendów w zakresie promocji i poprawy zdrowia, kondycji i urody oraz metod zarządzania oddziałami relaksacyjnymi w hotelu i ośrodku wczasowo – wypoczynkowym. Obserwacja zabiegów wzmacniających, ćwiczeń fizycznych i relaksacyjnych. Poznanie leczniczych właściwości wód termalnych i sposobów ich wykorzystania. Wycieczka krajoznawcza do Drezna. Zapoznanie z historią miasta. Zwiedzanie Starego Miasta (zamku, zespołu pałacowego oraz kościołów), Państwowego Muzeum Matematyczno – Fizycznego.

 13. 22.11.2013 r. PIĄTEK Wizyta techniczna w hotelu Hotel an der Oper. Zapoznanie ze strukturą organizacyjną hotelu, wyposażeniem, zapleczem usług dodatkowym (konferencyjnych, rekreacyjnych). Sposoby pozyskiwania gości, strategie cenowe. Omówienie zasad odbywania praktyk zawodowych w zależności od typu szkoły i profilu. Sposoby realizacji tematyki praktyki zawodowej dla kierunków hotelarskich i gastronomicznych. Zadania stawiane praktykantom i sposoby oceny ich pracy. Zapoznanie z harmonogramem praktyk, kryteria doboru praktykantów, opiekunów praktyk. Finansowanie praktyk i praktykantów.

 14. 22.11.2013 r. PIĄTEK Wizyta techniczna w Urzędzie do Spraw Szkolnictwa w Chemnitz. Przedstawienie podstawowych zadań Urzędu (m. in. powoływanie dyrektorów szkół i nauczycieli, kierowanie uczniów do szkół, rozwiązywanie sporów miedzy rodzicami a szkołą w zakresie ścieżki rozwoju zawodowego oraz ścieżki edukacyjnej).

 15. 22.11.2013 r. PIĄTEK Ewaluacja i podsumowanie wizyty. Spotkanie z kierownictwem F+U Sachsen gGmbh. Wręczenie certyfikatów uczestnikom wymiany. Podsumowanie wizyty. Wskazanie propozycji zaaranżowania spotkania z praktykantami oraz grupami goszczącymi w mieście Chemnitz, w celu wymiany doświadczeń.

 16. 23.11.2013 r. Sobota(powrót do Torunia) 1. Śniadanie 2. Wykwaterowanie z hotelu i przejazd na dworzec kolejowy uczestników wymiany 3. Powrót koleją do Polski

More Related