Download
sprawozdanie z dzia alno ci uczelni w roku akademickim 2012 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013

203 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sprawozdaniez działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013

 2. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 89 / 200

 3. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 ROZWÓJ KADRY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ (stan na 31.05.2013 r.) Tytułnaukowyprofesora w rokuakademickim 2012/2013uzyskały 2osoby: • prof. dr hab. Jan Grajewski • prof. dr hab. Ewa Zwolińska Stopieńdoktorahabilitowanegouzyskały2osoby z Wydziału Humanistycznego: • dr hab. Tomasz Kuczur • dr hab. Agnieszka Rypel Doktoraty w rokuakademickim 2012/2013obroniły3osoby: • dr Anna Folgier • dr Tomasz Giętkowski • dr Aleksandra Mochocka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 90 / 200

 4. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 AKTUALNE KATEGORIE JEDNOSTEK Wydział Administracji i Nauk Społecznych – 3 (B) WydziałHumanistyczny – 2 (B) WydziałMatematyki, FizykiiTechniki – 2 (B) WydziałNaukPrzyrodniczych – B* Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki – 4 (C) WydziałPedagogikiiPsychologii – 3 (B) Instytut Edukacji Muzycznej – 3 (B) * 8 lutego 2013 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała Wydziałowi Nauk Przyrodniczych UKW kategorię Naukową B (wcześniej posiadał 4 C) w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej przeprowadzonej na wniosek Dziekana WNP Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 91 / 200

 5. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Badaniamłodych naukowców i doktorantówDotacje na 2012 rok: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 92 / 200

 6. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 badaniamłodych naukowców i doktorantów(2012 rok) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 93 / 200

 7. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Liczba projektów młodych naukowców i doktorantów realizowanych w 2012 roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 94 / 200

 8. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 badaniamłodych naukowców i doktorantówWykorzystanie dotacji w 2012 roku: * WPiPwykorzystał środki z 2011 roku Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 95 / 200

 9. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 W 2012roku Minister NaukiiSzkolnictwaWyższegoprzyznałdotacjęnautrzymanie potencjału badawczego w wysokości1 215 440zł. • Wszystkie wydziały przekazały 10% dotacji na zakup literatury do badań oraz kwotę 4 760 zł na przedłużenie licencji programu Statistica. • Dodatkowo WAiNS otrzymał kwotę 72 660, a WMFiT kwotę 69 750 zł. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 96 / 200

 10. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Utrzymanie potencjału badawczego (2012 rok) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 97 / 200

 11. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Wykorzystanie dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2012 roku * Przekroczenia oznaczają wykorzystanie środków pozostałych z dotacji na 2011 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 98 / 200

 12. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Utrzymanie potencjału badawczego dotacje w latach 2008-2012 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 99 / 200

 13. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Utrzymanie potencjału badawczego 2008-2012 kwota łączna Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 100 / 200

 14. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 PROJEKTY BADAWCZE Liczbaprojektówbadawczychrealizowanych w roku 2012 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 101 / 200

 15. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Liczbawniosków o finansowanie projektówbadawczych złożonych w roku 2012 PROJEKTY BADAWCZE Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 102 / 200

 16. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Wartość projektówbadawczychrealizowanych w roku2012 (z rozbiciemnawydziały) PROJEKTY BADAWCZE Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 103 / 200

 17. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Skuteczność wydziałów w ubieganiu się o dofinansowanie na realizację projektów badawczych w roku 2012 PROJEKTY BADAWCZE Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 104 / 200

 18. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Skuteczność ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektów badawczych w latach 2008-2012 PROJEKTY BADAWCZE Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 105 / 200

 19. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Upowszechnianie nauki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 106 / 200

 20. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 1 lutego 2013 z Działu Nauki oraz Biura Współpracy Międzynarodowej wyodrębnione zostało Biuro Upowszechniania Nauki (BUN) podlegające Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Do zadań Biura Upowszechnia Nauki należy: • upowszechnianie i popularyzowanie osiągnięć naukowych oraz naukowo-technicznych poprzez tworzenie ofert współpracy dla firm i innych Jednostek zewnętrznych (na podstawie współpracy z Jednostkami Wydziałowymi UKW) , • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na działania upowszechniające naukę. Zbudowanie oraz zarządzanie bazą firm i instytucji współpracujących z Jednostkami UKW w zakresie badań naukowych, • podejmowanie innych działań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki tj. tworzenie narzędzi upowszechniających badania, organizowanie i przygotowywanie szkoleń z zakresu popularyzacji nauki (we współpracy z Działem Nauki oraz Biurem Współpracy Międzynarodowej). • Ważnym elementem każdego Uniwersytetu jest kształcenie i budowanie postaw pro-naukowych, dlatego BUN w ramach swoich zadań zajmuje się organizacją inicjatyw nastawionych na popularyzację nauki w środowisku około uczelnianym (dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy).  Głównymi propozycjami w tym zakresie są: Bydgoski Festiwal Nauki, Wszechnica Uniwersytecka. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 107 / 200

 21. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 DZIAŁANIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ORGANIZACJA WYKŁADÓW I WARSZTATÓW • zorganizowanie spotkania promującego Bydgoski Festiwal Nauki dla pracowników administracji UKW – w spotkaniu wzięło udział 101pracowników administracji • zorganizowanie we współpracy z Instytutem Nauk Politycznych wykładu otwartego prof. Leszka Balcerowicza pt. ”Odkrywając Wolność” (WSZECHNICA UNIWERSYTECKA) • pomoc w organizacji spotkania z ks. Adamem Bonieckim, który przyjechał na zaproszenie Instytutu Nauk Politycznych i Koła Naukowego Studentów Politologii UKW • Współpraca z Ogrodem Botanicznym UKW przy obchodach Międzynarodowego Dnia Roślin PROJEKTY, UMOWY PARTNERSKIE • złożenie 2 wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę do MNiSW • podpisanie porozumienia o współpracy z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy z Torunia • nawiązanie współpracy z wydawnictwami: Wydawnictwem Naukowym PWN, WoltersKluwer Polska, Górnośląską Oficyną Wydawniczą (wydawca miesięcznika Zielona Liga) • spotkanie przedstawicielami Ambasady Wietnamu w Polsce (w ramach BFN) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 108 / 200

 22. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 IMPREZY, PROJEKTY EDUKACYJNE DLA DZIECI • popularyzacja nauk ścisłych przy współpracy z PROJEKTOREM – wolontariatem studenckim, poprzez projekt edukacyjny „Noc Odkrywców”, dedykowany uczniom Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie • zorganizowanie animacji dla dzieci podczas I Majówki Integracyjnej w Lubostroniu • współpraca z Polską Akademią Dzieci – przeprowadzenie dwóch wykładów gościnnych, popularyzujących naukę (spotkania kierowane były do dzieci ze szkół podstawowych) • współpraca z Pałacem w Lubostroniu przy organizacji Dnia Dziecka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 109 / 200

 23. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarkąprof. dr hab. inż. Jan Grajewski • Członkostwo w Zespole Ekspertów Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. polityki innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Ocena merytoryczna wniosków na konkurs nr RPOWKP 7V/5.4/2011 w ramach działania 5.4 „Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii”. • Zgłoszenie UKW jako pełnoprawnego członka do udziału w interregionalnym konsorcjum „EcoFoodMed” (w ramach Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej) działającym na rzecz badań, rozwoju i wdrożeń w zakresie ekologii, żywności i prewencji chorób cywilizacyjnych – opracowanie formularza informacyjnego dotyczącego celów badawczych oraz programu badań. • Uczestnictwo w kilku spotkaniach warsztatowych zainicjowanych przez MNiSW pt. „Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowanie inteligentnej specjalizacji regionów”. • Uczestnictwo w pracach zespołu ekspertów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przygotowujących opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji (RIS) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 110 / 200

 24. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 • Przedstawienie strategii rozwoju nauki i gospodarki na przykładzie działań podejmowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, podczas seminarium „Inteligentna strategia rozwoju” w Urzędzie Miasta Bydgoszcz. • Uczestnictwo w spotkaniu przy Okrągłym Stole Gospodarczym „Inwestycje od gospodarki lokalnej do gospodarki globalnej” – organizator Pracodawczy RP. • Uczestnictwo w programie stypendialnym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego pt. „Krok w przyszłość” dla doktorantów UKW. • Członkostwo w Radzie Programowej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, do zadań której należy: „Strategia rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – projekt ustaleń dotyczący priorytetów, celów i kierunków działań”. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 111 / 200

 25. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Współpraca NAUKOWA Z ZAGRANICĄ Uczestnictwo w projektach unijnych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 112 / 200

 26. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Biuro Współpracy Międzynarodowej UKW oraz Punkt Kontaktowy ds. Programów Badawczych UE • pomoc w nawiązywaniu kontaktu pomiędzy naukowcami, a specjalistami i ekspertami z zakresu europejskich programów badawczych • udostępnianie pracownikom naukowym i studentom UKW informacji o nowych ofertach oraz inicjatywach fundacji stypendialnych, polskich i zagranicznych oraz • udostępnianie informacji o konkursach, konferencjach, szkoleniach, • pomoc przy pisaniu, składaniu wniosków oraz wdrażaniu, realizacji i rozliczaniu poszczególnych projektów badawczych www.bwm.ukw.edu.pl. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 113 / 200

 27. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 internacjonalizacja studiów na UKW • opracowanie oferty studiów, procedur rekrutacyjnych, procedur postępowania, promocji oraz obsługi studentów zagranicznych • anglojęzyczna strona internetowa www.studyinbydgoszcz.pl • obecnie profil UKW znajduje się na 5 anglojęzycznych portalach Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 114 / 200

 28. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Wykaz projektów europejskich realizowanych na UKW w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 115 / 200

 29. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 • Projekt realizowany w ramach programów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2012 r.): • Towards the reduction of computing cost and the increase of investigated systems size[…](HOMING PLUS/2010-1/2) realizowanyprzezInstytutFizyki UKW we współpracyzUniversity of Santiago de Compostela (Hiszpania), Istituto per iProcessiChimico-FisiciConsiglioNazionaledelleRicerche (Włochy), Collegium Medicum UMK, PolitechnikąWrocławską– kierownikprojektudr Angelika Baranowska-Łączkowska. • PROGRAM COST(Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych): • Prof. dr hab. Barbara Kieliszewska-Rokicka oraz mgr Anna Frymark-Szymkowiak wzięły udział w konferencji COST – Action FP 0803 Belowgroundcarbonturnover in Europeanforests odbywającej się w Bordeaux, we Francji (12-16 maja 2013). • dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw. jest zaangażowana w realizację grantu COST pt. Tourism & Wellbeing and Ecosytem Services koordynowanegoprzez University of Exeter z WielkiejBrytanii. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego bierze udział w pro- jekciejako uczelnia partnerska.  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 116 / 2000

 30. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Płatne staże dla absolwentów UKW w polskich szkołach na Litwie w ramach programu Leonardo da Vinci • Projekt promowany hasłem „Litwa na dobry początek” miał na celu umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego młodym absolwentom Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. • 12 absolwentów UKW, podzielonych na 2 grupy otrzymało możliwość odbycia płatnego 13-tygodniowego stażu w polskich szkołach na Litwie. • Projekt „Staże zawodowe absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w wielokulturowym środowisku na Litwie” był realizowany od 3.09.2012 r. do 24.04.2013. • Młodzi nauczyciele odbywali staże w pięciu szkołach zlokalizowanych w Rejonie Wileńskim. • Obie z grup absolwentów zostały przed wyjazdem przeszkolone w zakresie asertywności, znajomości rynku pracy oraz umiejętności pedagogicznych. Uczestnicy zapoznali się także z historią i kulturą Litwy oraz podstawami języka litewskiego. stazenalitwie.ukw.edu.pl Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 117 / 200

 31. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Wykaz projektów europejskich złożonych w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 118 / 200

 32. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Współpraca NAUKOWA Z ZAGRANICĄ Punkt Kontaktowy ds.7 Programu Ramowego UE Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 119 / 200

 33. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 FLUMEN • od grudnia 2012 r. realizacja międzynarodowego grantu badawczego • dofinansowanie dla UKW: 36.100 EUR • Dynamika procesów fluwialnych i transportu osadów w korytach rzecznych: wpływ czynników społeczno – ekonomicznych oraz zmian klimatu na systemy rzeczne oraz powiązania między nimi • wprojekt zaangażowanych jest 10 instytucji naukowych z Polski, Włoch, Niemiec, Szwecji, Ukrainy, Rosji, Rumunii i Mołdawii • wykonawcą jest grupa pracowników Zakładu Hydrologii i Ochrony Wód Instytutu Geografii UKW, których prace koordynuje dr Michał Habel. FORGER • od 1 marca 2012 r. zespół z Katedry Genetyki (IBE UKW), kierowany przez prof. dr. hab. Jarosława Burczykarealizujeprojekt Zrównoważone zarządzanie leśnymi zasobami genowymi w Europie • w projekcie uczestniczą naukowcy z Austrii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemiec, Węgier i Włoch. Łączny budżet projektu przekracza kwotę 3,8 mln euro • realizacja projektu będzie trwała do 2016 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 120 / 200

 34. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Działania podejmowane w ramach Punktu Kontaktowego ds. 7 Programu Ramowego w roku akademickim 2011/2012: • warsztaty szkoleniowe pt. Metodyka zarządzania projektami badawczymi, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych projektów badawczych finansowanych w ramach programów ramowych UE • konsultacje z ekspertem dla pracowników UKW pt. Finansowe i prawne aspekty realizacji projektów badawczych • warsztatydla kadry naukowejPraktyczne aspekty pracy z serwisem CORDIS, Participant Portal oraz Partners Service. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 121 / 200

 35. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Współpraca NAUKOWA Z ZAGRANICĄ Umowy o współpracy z zagranicą Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 122 / 200

 36. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Wykaz umów o współpracy akademickiej na poziomie międzynarodowym zawartych przez UKW trwających od 2013 roku Łącznie: 23 umowy o współpracy akademickiej na poziomie międzynarodowym Oraz 22 listy intencyjne podpisane przez UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 123 / 200

 37. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Współpraca NAUKOWA Z ZAGRANICĄ Wyjazdy i staże zagraniczne Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 124 / 200

 38. Wyjazdy zagraniczne pracowników UKW roku akademickim 2012/2013 (wg danych BWM, stan na dzień 31.05.2013 r.) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2 / 50

 39. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Wyjazdy zagraniczne pracowników UKW roku akademickim 2012/2013 (wg danych BWM, stan na dzień 31.05.2013 r.) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 126 / 200

 40. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Wyjazdy zagraniczne doktorantów i studentów UKWw roku akademickim 2012/2013 (wg danych BWM, stan na dzień 31.05.2013 r.) d – doktorant, s – student Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 127 / 200

 41. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Współpraca NAUKOWA Z ZAGRANICĄ Wymiana studentów i pracowników Program Erasmus Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 128 / 200

 42. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 lista koordynatorów instytutowych: Wydział Administracji i Nauk Społecznych: • Instytut Filozofii – dr Roman Godlewski; • Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania – dr Alicja Jagielska-Burduk; • Katedra Socjologii – dr Magdalena Szczepańska; • Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii – dr Katarzyna Wodniak; Wydział Humanistyczny: • Instytut Filologii Polskiej – dr Mirosław Gołuński; • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych – dr Katarzyna Grysińska-Jarmuła; • Instytut Nauk Politycznych – dr Łukasz Jureńczyk • Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej – mgr Mikołaj Sobociński, mgr Jolanta Wydrzyńska; język rosyjski - mgr Andrzej Silwanowicz, j. niemiecki - mgr Hanna Gruszczyńska; • Katedra Filologii Germańskiej – mgr Karol Gliszczyński; • Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – dr Radosław Sajna; Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki: • Instytut Fizyki – dr Filip Pawłowski; • Instytut Matematyki – dr Piotr Sworowski; • Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej – dr Krzysztof Tyburek; • Instytut Techniki – dr inż. Mariusz Winiecki; Wydział Nauk Przyrodniczych: • Instytut Biologii Eksperymentalnej oraz Instytut Biologii Środowiska – dr Igor Chybicki; • Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki • InstytutGeografii – mgr Alicja Łątka; • Instytut Kultury Fizycznej – mgr Jan Mieszkowski; Wydział Pedagogiki i Psychologii: • Instytut Pedagogiki – dr Katarzyna Grzesiak; • Instytut Psychologii – dr Beata Hołtyń Instytut Edukacji Muzycznej • dr Benedykt Odya

 43. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Liczba studentów oraz nauczycieli wyjeżdżających i przyjeżdżających do UKW w ramach Programu Erasmus w latach 2008-2013 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 130 / 200

 44. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 W roku 2012/2013 podpisano 7 umów dwustronnych z następującymi uczelniami: • TilburgUniversity, Holandia • NationalUniversity of Ireland, Irlandia • EuropeanUniversityViadrina Frankfurt, Niemcy • Universitatea Babes BolyaiClusNapoca, Rumunia • DebreceniEgyeten, Węgry • EcoleSpecialisee haute EcoleSpecialisee de Suisse Occidentale HES-SO Valais/Wallis, Szwajcaria • NLA University College Bergen, Norwegia Obecnie UKW ma 77 uczelni partnerskich uczestniczących w Programie Erasmus Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 131 / 200

 45. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OGÓLNOUCZELNIANYCH Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców Biblioteka Główna Centrum Badań Psychologicznych im. Kurta Lewina Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Wydawnictwo Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Uniwersyteckie Centrum Kultury i Mediów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 132 / 200

 46. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Centrum Nauczania Języka Polskiego dla Obcokrajowców Kierownik: prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak W roku akademickim 2012/2013 zorganizowano i przeprowadzono dwa kursy języka polskiego dla cudzoziemców: • 60-godzinny kurs dla 8 pracowników z jednostki JFTC (NATO) • zajęcia prowadziła dr Natalia Zemlyanaya z Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW; • 270-godzinny kurs dla 10 studentów z Chin, którzy studiują na roku 0 w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy • kurs jest wynikiem odpowiedniej umowy podpisanej przez tę uczelnię i UKW • zajęcia prowadziła mgr Marta Hartenberger spoza UKW (absolwentka filologii polskiej UKW). Ogólne przychody z tytułu prowadzenia obu kursów wyniosły 25.300 zł, z czego do budżetu uczelni wpłynęła kwota 6.072 zł. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 133 / 200

 47. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Biblioteka Główna Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 134 / 200

 48. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Biblioteka Główna – projekty W roku akademickim 2012/2013 złożono 4 wnioski do MNiSW na działalność upowszechniającą naukę: • Repozytorium UKW - dofinansowanie w wysokości 57 500 zł • publikacja materiałów pokonferencyjnych „Kultura pamięci” – dofinansowanie 9 000 zł • Zabezpieczenie i oprawę zbiorów Biblioteki UKW (wniosek złożony w marcu 2013) • stworzenie bazy – Informacja o osiągnięciach naukowych pracowników UKW (wniosek złożony w marcu 2013) Realizowane są również dwuletnie projekty: • Przystosowanie do udostępniania i zabezpieczenie zbiorów Biblioteki Głównej UKW w obszarze wolnego dostępu nowego gmachu Biblioteki(w 2013 roku 144 000 zł. dofinansowania z MNiSW) • Retrokonwersjazbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (w 2013 roku 100 000 zł dofinansowania z MNiSW). • projekt Pamięć Bydgoszczan – archiwum historii mówionej(współpraca z Fundacją dla UKW) dofinansowanie Miasta Bydgoszczy na kontynuację(4 000 zł) oraz dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na publikację „Kultura pamięci” – 10 000 zł. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 135 / 200

 49. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Biblioteka Główna – Nowy gmach W roku akademickim 2012/2013 bardzo intensywnie uczestniczono w pracach przygotowawczych związanych z planowaniem organizacji zbiorów w nowym gmachu Biblioteki. • plan rozmieszczenia zbiorów i schemat ich organizacji • blog „Dziennik budowy” • przygotowanie zbiorów do udostępniania w nowym gmachu Biblioteki • wytypowanie kolekcji blisko 100.000 woluminów do tzw. wolnego dostępu i oznakowanie ich etykietami zabezpieczające RFID • zmiany w systemie bibliotecznym • prace nad retrokonwersją zbiorów (przeniesienie opisów z katalogu kartkowego do komputerowego) • nowy regulamin organizacyjny i struktura Biblioteki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 136 / 200

 50. Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 137 / 200