A TÁMOP 3. prioritás fejlesztési irányai Eger - 2009. szeptember 3. - PowerPoint PPT Presentation

a t mop 3 priorit s fejleszt si ir nyai eger 2009 szeptember 3 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A TÁMOP 3. prioritás fejlesztési irányai Eger - 2009. szeptember 3. PowerPoint Presentation
Download Presentation
A TÁMOP 3. prioritás fejlesztési irányai Eger - 2009. szeptember 3.

play fullscreen
1 / 29
A TÁMOP 3. prioritás fejlesztési irányai Eger - 2009. szeptember 3.
108 Views
Download Presentation
soo
Download Presentation

A TÁMOP 3. prioritás fejlesztési irányai Eger - 2009. szeptember 3.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A TÁMOP 3. prioritás fejlesztési irányai Eger - 2009. szeptember 3.

 2. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2013) • A közoktatás átfogó fejlesztése az NFT HEFOP program keretében kezdődött (2004-2006) • ÚMFT keretében folytatás: A XXI. század iskolája • Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) az oktatás tartalmi fejlesztésének támogatása • Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) informatikai eszközök beszerzése • Regionális Operatív Program(ok) (ROP) iskola-felújítások támogatása • Kétéves végrehajtási szakaszok: 2007-08, 2009-10 Akcióterv • Finanszírozás: Európai Unió strukturális alapok

 3. ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés Gazdaság- fejlesztés Közle- kedés Társadalmi megújulás Környezeti és energetikai fejlesztés Terület- fejlesztés Államreform Gazdaságfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Közlekedésfejlesztési OP Konvergencia Regionális OP-k Közép Magyarországi ROP Technikai Segítség- nyújtás OP Társadalmi Megújulás OP Államreform OP Társ.i Infrastruktúra OP Elektronikus közig. OP

 4. A TÁMOP célrendszere, struktúrája Átfogó cél Az aktivitás növelése Specifikus célok A munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégző képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása Stratégiai prioritások A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése Az alkalmazkodó- képesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében A társadalmi befogadás, részvétel erősítése Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés Közép-Magyarországi Régió

 5. A TAMOP forrásainak megoszlása

 6. A TAMOP 3 fejlesztéseinek átfogó célkitűzései • A közoktatás alapozza meg a gazdasági növekedést azzal, hogy jobb minőségű, felkészültebb munkaerőt bocsát ki– versenyképesség javítása az alkalmazható tudás fejlesztésével • A hangsúly a tanulók egyéni eredményességére és sikerességére helyeződjön – az egyének szintjén teremtődjenek meg az egész életen át tartó tanulás feltételei • Csökkenjen a szelekció és szegregáció, mérséklődjenek az oktatási egyenlőtlenségek • Növekedjen az oktatási rendszer hatékonysága (adott ráfordítás mellett javuljon a tanulói teljesítmény) • Komplex fejlesztésben gondolkodunk, építve a HEFOP fejlesztési folyamataira

 7. TÁMOP 3: Minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek • 2007-13 időszakban ~ 255 Mrd Ft keret • 2007-08 AT-időszakban: • keret: ~ 100 Mrd Ft • ~1500 intézmény; • 12-15 000 pedagógus • 4 intézkedés • 18 konstrukció (14 pályázat + 4 kiemelt projekt) a 2007-08-as akciótervben

 8. A TAMOP közoktatási prioritásának intézkedései

 9. A fejlesztés filozófiája • A HEFOP-fejlesztések folytatása, de tapasztalatok alapján változtatások: • A fejlesztés a közoktatási intézmények és fenntartóik aktív fejlesztési tevékenységére épít, ehhez kell megteremteni a támogató környezetet Központi fejlesztés helyett központilag irányított fejlesztés Minden támogatást megadni az intézmények saját fejlesztési tevékenységéhez • Biztosítani a konstrukciók egységes, koherens rendszerét, egymásra épülését • Biztosítani a végrehajthatóság feltételrendszerét

 10. A konstrukciók egymásra épülése • Központban az intézmények fejlesztése és a tanulói eredményesség javítása Ennek támogatásához: • Szolgáltatások fejlesztése • Az intézményi fejlesztések tartalmi- és módszertani feltételrendszerének megteremtése, javítása • Területi hálózati koordináció, pedagógiai szakmai szolgáltatások fejlesztése • Kiemelt projektek • Országos (rendszer)fejlesztések megvalósítása • Pályázati tevékenység szakmai koordinációja (standardok, nyomonkövetés, minőségbiztosítás)

 11. Az országos oktatási célkitűzések „lefordítása” helyi stratégiákra – a célokhoz illeszkedő, helyi társadalmi-gazdasági igényekhez igazodó fejlesztési koncepció kidolgozása (elvárások) A helyi oktatási szereplők (iskolaigazgatók, tanárok, szülők) és helyi gazdasági és civil szereplők bevonása, meggyőzése (elkötelezettség és részvétel) A fejlesztési környezet stabilitásának és kiszámíthatóságának biztosítása (az intézmények támogatása) - fenntarthatóság Az elvárásoknak való megfelelés, helyi célok teljesülésének vizsgálata Központban az intézményi fejlesztés - a fenntartó

 12. A pedagógiai és szervezeti fejlesztési szükségletek azonosítása (mit szükséges ahhoz tennünk, hogy az elvárásokat teljesítsük) A fejlesztési program „folyamatba ágyazott” végrehajtásának megtervezése (a nevelő-oktató munka és a fejlesztési folyamat összhangjának biztosítása) Indikátorok és benchmarkok minél pontosabb meghatározása Folyamatos reflexió a saját fejlesztési tevékenységünkre Nyilvánosság biztosítása az iskolahasználók számára (szülők, tanulók) Központban az intézményi fejlesztés – az iskola:

 13. Az fejlesztések támogató környezetének biztosítása

 14. A TÁMOP 3 főbb konstrukciói (közoktatás-fejlesztés):

 15. 2 év alatt megjelent 23 pályázati ill. tervezési felhívás Továbbra sem jelent meg 6 db pályázat (312, 315 A, B, 321B, 342, 334, 329 B ill. 2 kiemelt projekt tervezési felhívását meg kell ismételni (318 és 321 A OFI) Közoktatási konstrukciók státusza

 16. TAMOP 3. prioritás előrehaladása a 2007-13-as keret arányában

 17. TÁMOP 3.1.1 (10,4 Mrd Ft) – Educatio kht, OFI TÁMOP 3.2.2 (4,2 Mrd Ft) – 6 régióban nyertes pályázat lett hirdetve, velük jelenleg zajlik a szerződéskötés, 1 régió vonatkozásában bírálat zajlik TÁMOP 3.1.4 (24,4 Mrd Ft) – több mint 400 nyertes pályázat, résztvevő intézmények száma több mint 1500 db. TÁMOP 315 A (11,8 Mrd Ft) – hamarosan megjelenik a tanárképzés, tanártovábbképzés pályázat A fejlesztés résztvevői

 18. Jelentős időcsúszás (szerződéskötések 2009-ben) – az implementációra nem marad kellő felkészülési idő A megvalósítást támogató jogszabályi környezet nem áll teljes egészében rendelkezésre, jóváhagyásuk folyamatban van A fenntartók és az intézmények szakmailag kevéssé vannak felkészülve közbeszerzési eljárások lebonyolítására Az intézményfejlesztési pályázat és a szakmai támogatásra vonatkozó pályázatok lebonyolítása időben összecsúszott, újra kell ütemezni a megvalósítást – ellenhatás abszorpciós nyomás Kockázatok, problémák

 19. A kiemelt projekt: TÁMOP 3.1.1 – 21. sz.-i közoktatás • Központi hálózati koordináció (regionális hálózatkoordinációs központok felkészítése) • Referenciaiskolák felkészítése • Tartalmi fejlesztések támogatása • Módszertani fejlesztések, illetve a továbbképzési rendszer támogatása • SNI – együttnevelési programok koordinációja • Az országos szakmai nyomon követő rendszer működtetése, a fejlesztési folyamat minőség-biztosítása • Kedvezményezett: Educatio Kht., OFI

 20. A szolgáltatások fejlesztése – az intézményi fejlesztések szakmai-módszertani támogatása • TÁMOP 3.1.2 – Tartalomfejlesztés a közoktatásban • A kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez szükséges tankönyvek, taneszközök fejlesztése • Széles körben, többnyire ingyenesen elérhető digitális tartalmak fejlesztése • TÁMOP 3.1.5 – A pedagógiai módszertani kultúra megújítása • A hiányzó képzési szolgáltatások fejlesztése • A szolgáltatói, képzési kapacitások bővítése

 21. TÁMOP 3.2.2 Regionális hálózatkoordinációs központok • A régió fejlesztési igényeinek feltérképezése és nyomon követése • Referenciaiskolák gondozása • A szolgáltatói kapacitások biztosítása együttműködések kialakításával • Az intézmények fejlesztési tevékenységének szakmai támogatása, segítése • Kapcsolattartás és együttműködés a TÁMOP 3.1.1 kiemelt projekt kedvezményezettjével • A régió közoktatás-fejlesztési folyamatainak szakmai koordinációja

 22. Közbeszerzési eljárások kiírásához szakmai segítség Elérhető továbbképzési kínálat és kapacitás gyűjtése keret-megállapodásokon keresztül Szaktanácsadói kínálat és kapacitás gyűjtése, terjesztése Az oktatási szolgáltatok külső értékelése, minőségbiztosítása Referencia intézmények felkérése, közreműködés a felkészítésükben, az intézmények tájékoztatása az általuk nyújtott szolgáltatásokról „jó gyakorlatok” feltérképezése, disszeminálása Honlap működtetése, workshopok, konferenciák, szakmai napok, kiadványok Problémák: konzorciumi szerződések, összeférhetetlenség Milyen támogatást nyújtanak a Regionális Hálózatkoordinációs Központok? - dióhéjban:

 23. TÁMOP 3.1.4: Komplex intézményi fejlesztések • Kompetencia alapú oktatás bevezetése • Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése (programcsomagok bevezetése, műveltségterületi oktatás, tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.) • A digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése(több mint IKT használat!!!) • Esélyegyenlőség javítása (szegregáció-mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés) • Kompetencia alapú oktatás implementációja és saját intézményi innováció megvalósítása • A szakmai feladattervet a Szoláltatói kosár segítségével kell elkészíteni feladatellátási helyenként

 24. TAMOP 315 A Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) A konstrukció célja pedagógiai kultúra korszerűsítése új módszerek (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projekt módszer stb.), eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű megismertetésével Pedagógusok részvétele a felsőoktatás rendszerében felsőfokú szakirányú továbbképzésen, részismereti képzésben és mesterképzésben pályázat keretében támogatható olyan pedagógusok (tanárok, tanítók, óvodapedagógusok) oklevéllel vagy oklevél betétlappal záruló képzése a felsőoktatás rendszerében, akik a pedagógus munkakör ellátására feljogosító első szakképzettségüket legalább 10 legfeljebb 20 éve szerezték meg Fontosabb 2009-ben megjelenő új pályázatok/1

 25. TAMOP 312 Új tartalomfejlesztések a közoktatásban A taneszköz-kínálat megújítása a kompetencia alapú oktatás igényeinek megfelelő taneszközök arányának növelése céljából. Korábban elkészült taneszközök, taneszköz-rendszerek átdolgozása, továbbfejlesztése Új tartalmak (kiemelten három területen: matematikai és természettudományi ismeretek, aktív állampolgárság és szociális kompetenciák, vállalkozói készségek), tananyagok, oktatási programcsomagok kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó feladatbankok készítése Az 1-12. évfolyam részére közoktatásban felhasználható, nemzetközi és hazai jó gyakorlatok beszerzése, adaptálása, elterjesztése Pályázók: közoktatási intézmények, felsőoktatási intézmények, közművelődési intézmények, alapítványok, civil szervezetek, tankönyv kiadást végző kiadó, gazdasági társaságok konzorciumban Fontosabb 2009-ben megjelenő új pályázatok/2

 26. TIOP 1 Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Átfogó cél Az aktivitás növelésea humánerőforrások minőségének javításával Specifikus célok A humán infrastruktúra területi egyenlőtlenségeinek mérséklése, a hozzáférés javítása A humán közszolgáltatások hatékonyságának növelése, átfogó reformjuk elősegítése Prioritási tengelyek Az oktatásiinfrastruktúrafejlesztése Az egészségügyiinfrastruktúra fejlesztése A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadásttámogató infrastruktúra fejlesztése

 27. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése – Az „Intelligens iskola” Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése A modern szolgáltató és kutató felsőoktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése A közoktatási informatika fejlestésére kb. 35-40 Mrd Ft juthat A TIOP 111 pályázat, a 2. közbeszerzés folyik, tárgyalások lezárultak, a közbeszerzés kb. 1 hónapon belül zárul A Tanulói laptop program pályázata hamarosan kiírásra kerül A TIOP oktatási konstrukciói

 28. Az előző akcióterv pályázatainak elhúzódása és nagy száma miatt csak 2010-ben indulnak Zömében kisebb korrekciókkal a korábbi pályázatok, fejlesztések várhatók Igyekszünk az iskolai pályázatok számát csökkenteni, egyszerűsíteni, és egyúttal modularizálni a fejlesztéseket A kiemelt programok és a regionális szolgáltatók zökkenőmentes átmenetét biztosítani kell a két akciótervi időszak között A hangsúlyt a bevált, eredményeket hozó, és a forrásokat jól felhasználó pályázatokra kell helyezni – az új pályázatok előtt értékelésre van szükség Fennáll a forrásvesztés veszélye, akár a KMR területén 75%, a konvergencia régiók vonatkozásában 50%-ban az első n+3 időpontban, 2010 végén 2009-10-es akcióterv közoktatási pályázatai

 29. Köszönöm a figyelmet! Dr. Sági Zsolt Igazgató Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás programok Irányító Hatósága sagi.zsolt@hepih.hu