Download
quo vadis korrashoiustandard n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Quo Vadis, korrashoiustandard ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Quo Vadis, korrashoiustandard ?

Quo Vadis, korrashoiustandard ?

142 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Quo Vadis, korrashoiustandard ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Quo Vadis, korrashoiustandard ? Haldurite töötuba, Kuressaare 2014

  2. Standard EVS 807:2010 • Standard EVS 807:2010 (edaspidi: korrashoiustandard) on dokument, mille 101 leheküljel on kirjeldatud kinnisvara korrashoiu tegevusi ja –eesmärke. • EKHHL lähiaastate tegevuse eesmärgina on nimetatud ka korrashoiustandardi uustöötluse vajalikkust.

  3. Korrashoiustandardi komplekstegevused 100 – kinnisvara haldamine (200 ja 300 lep-te sõlmimine?) 200 – ehitiste tehniline hooldamine 300 – heakorratööde tegemine krundil ja hoones 400 – renoveerimistööd kasutusea jooksul 500 – kinnisvara omanikukohustuste kandmine 600 – energia, vee ja kommunikatsiooniteenuste tagamine (omanikukohustus?) 700 – tugiteenuste osutamine 800 – ehitus- ja rekonstrueerimine kasutusigade vahel 900 – korrashoiukulude katteallikad (mida tegema?)

  4. Korrashoiustandardi eesmärk Kinnisvara korrashoid on objekti: • majanduslik säilitamine; • Füüsiline säilitamine; • Juriidiline säilitamine; • Sotsiaalne säilitamine.

  5. Objekti majanduslik säilitamine • Objekti korrashoiu tegevuskava koostamine • Objekti majanduskava koostamine • Objekti korrashoiuks vajalike rahaliste vahendite planeerimine • Objekti rahavoogude juhtimine • Finantsanalüüs ja –aruandlus

  6. Objekti füüsiline säilitamine • Objekti korrashoiuks vajalike kokkulepete sõlmimine • Objekti tehnilise korrashoiu tagamine • Objekti soovitud puhastustaseme tagamine • Parendustööde tegemine

  7. Objekti juriidiline säilitamine • Objekti korrashoiu käigu dokumenteerimine • Lepingute korrekte täitmise üle järelvalve teostamine • Lahkhelide lahendamine • Dokumentide arhiveerimise tagamine

  8. Objekti sotsiaalne säilitamine • Osapoolte vaheliste suhete korraldamine • Kortermajade korral korteriomanikele regulaarse aruandluse tagamine

  9. Ettepanekud