Download
olin mcgill n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Olin McGill PowerPoint Presentation
Download Presentation
Olin McGill

Olin McGill

133 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Olin McGill

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Olin McGill Nộp thuế Giảm 200 giờ cho thời gian chuẩn bị

 2. Tổng quan • Giới thiệu • Mục tiêu: • Lượng hoá chi phí tuân thủ/Tiết kiệm nhờ đổi mới • Xây dựng kế hoạch hành động rút ngắn 200 giờ • Câu chuyện thành công của Georgia về “nộp thuế” • Khảo sát phương pháp luận của “nộp thuế” • Lịch sử đổi mới • Tác động của đổi mới đối với xếp hạng DB • Lượng hoá chi phí tuân thủ/Xác định các lựa chọn đổi mới • Kế hoạch hành động

 3. Giới thiệu • Tên • Nhiệm vụ • Phân chia công việc • Lập nhóm chuyên sâu như thế nào? • Các quan ngại của mọi người đối với chỉ số Nộp thuế?

 4. Vietnam xếp 99 trong 189 nền kinh tế

 5. Quốc gia càng hiệu quả thì càng thịnh vượng Chênh lệch thu nhập: $7,545 Mức trung bình của hạng 91-120 - $1,400 – Vietnam - $6,145 – Mức chênh lệch

 6. Thu nhập bình quân đầu người

 7. Gruzia và DB nói cho chúng ta điều gì

 8. CHỈ SỐ NỘP THUẾ • Các lần nộp thuế của một công ty sản xuất trong năm 2012 (số lần trong năm được điều chỉnh cho việc kê khai và nộp trực tuyến) • Tổng số lần kê khai/nộp, gồm cả thuế VAT hoặc tương đương (thuế tiêu dùng, thuế bán hàng, thuế doanh thu) • Phương pháp và tần suất khai và nộp thuế • Thời gian cần thiết để tuân thủ nộp 3 loại thuế chính (giờ/năm) • Thu thập thông tin và tính toán lượng thuế phải nộp • Hoàn thành mẫu hoàn thuế, nộp cho cơ quan thuế tương ứng • Thu xếp việc nộp hoặc khấu trừ thuế • Chuẩn bị sổ sách kế toán, theo yêu cầu

 9. 3. Thuế suất tổng (% của lợi nhuận trước thuế) Thuế lợi nhuận hay thuế thu nhập DN • Đóng góp xã hội và thuế của người lao động do người sử dụng lao động trả • Thuế tài sản hoặc chuyển nhượng tài sản • Thuế giao dịch tài chính, thu nhập tài chính hoặc cổ tức • Thuế đường, xe cộ, thu gom chất thải và các loại thuế khác Ngưỡng của DB 2013 – 25.5% Độ trễ thời gian của đổi mới được ghi nhận là 2 năm

 10. Giả định • Công ty cỡ vừa bắt đầu hoạt động từ 1/1/2010 • Bắt đầu hoạt động kinh doanh với tình hình tài chính giống nhau trong mỗi nền kinh tế • Thuế và các khoản đóng góp bắt buộc được đo lường ở mọi cấp chính quyền • Thuế và các khoản đóng góp bắt buộc bao gồm thuế TNDN, thuế VAT (thuế doanh thu) và các khoản đóng góp và thuế của người lao động do công ty trả • Các khoản giảm trừ hoặc miễn đều được ghi nhận

 11. Phương pháp kê khai điện tử Số lần nộp ghi nhận việc kê khai điện tử. Khi việc kê khai điện tử là được phép và được hầu hết các doanh nghiệp cỡ vừa sử dụng, lần nộp thuế được tính là một dù việc kê khai và nộp có thể làm nhiều lần. Đối với việc nộp thuế thông qua đơn vị thứ ba, chẳng hạn thuế lợi tức do tổ chức tài chính nộp hoặc thuế nhiên liệu do nhà phân phối nhiên liệu nộp, thì lần nộp thuế cũng được tính là một lần dù việc nộp có thể xảy ra thường xuyên.

 12. Thay đổi phương pháp sắp tới • Trong DB 2015: Việc đo thuế suất tổng sẽ là “phi tuyến tính” – Thay đổi ở gần mức ngưỡng sẽ có tác động ít hơn ở xa mức ngưỡng • Việc nghiên cứu bắt đầu từ đầu năm 2016 đối với những vấn đề hậu kê khai: • Hoàn thuế • Kiểm toán • Giải quyết tranh chấp

 13. Lịch sử kết quả của VN

 14. Lịch sử đổi mới của VN

 15. Tổng quan tính toán nộp thuế

 16. Tác động của việc giảm 200 giờ • Mô phỏng việc đổi mới • Xác định xếp hạng của các chỉ số con • Tác động của việc giảm 200 giờ • Lợi ích được lượng hoá • Giới thiệu các lợi ích được lượng hoá • Xem xét chi tiết bảng câu hỏi • Xác định các chi phí tuân thủ

 17. Tiết kiệm nhờ hiệu quả của Gruzia • $744 triệu USD • Khoản tiết kiệm hàng năm cho Doanh nghiệp và Chính phủ • Thu nhập hàng năm cho chương trình đầu tư bốn năm của USAID là • -- $57 còn $1

 18. Tiết kiệm của Việt Nam cho công ty mới

 19. Bài học từ Georgia • Quy tắc đầu tiên của Lejava: Chính phủ không bao giờ nên hỏi một công dân hoặc doanh nghiệp về một thông tin họ đã có. • Tham nhũng là một vấn đề kỹ thuật: Mỗi tương tác giữa doanh nghiệp và chính phủ là một cơ hội cho tham nhũng. Loại bỏ mọi tương tác có thể. • Đơn giản là sức mạnh:Hợp lý hóa và tự động hóa tất cả mọi thứ. (Cả kiểm soát và tuân thủ sẽ tăng lên.) Vakhtang Lejava Cựu Cố vấn trưởng của Thủ tướng, Chính phủ Georgia

 20. Bài học từ Georgia (II) • "Một đất nước quá độ nghèo không có khả năng làm bất cứ điều gì thì mới cần pháp luật quá độ kém cỏi." • Loại bỏ các cơ quan không có khả năng làm công việc của họ không thể làm cho mọi việc tồi tệ hơn • Sửa chữa những gì chúng ta có thể làm ngày hôm nay và mỗi ngày. Kakha Bendukidze Cựu Bộ trưởng về Điều phốicải cách

 21. Nếu Georgia có thể làm, tại sao Việt Nam lại không?

 22. Những con số tăng lên nhanh chóng của Goergia • Từ năm 2005 đến năm 2009, Georgia đã đạt được: • Tăng 65% GDP danh nghĩa bình quân đầu người (từ 1,483.5$ năm 2005 lên 2,450.10$ trong năm 2009 • Tăng 67,6% GDP danh nghĩa (từ 6400000000$ năm 2005 lên 10700000000$ năm 2009) • Tăng 121% doanh thu thuế (từ 2 tỷ lên 4,4 tỷ GEL) • Tăng 31% xuất khẩu (866.000.000$ đến 1,1 tỷ $) • Tăng 76% nhập khẩu (2,5 tỷ USD lên 4,4 tỷ USD) • FDI như là một phần trăm của GDP tăng từ 7% năm 2005 lên 19,8% năm 2007, giảm xuống 12,2% năm 2008, và 7,1% năm 2009

 23. Tài liệu hóa tác động và kết quả: • Theo dõi kim ngạch và giá trị thương mại - nếu chúng không đi lên sau khi cải cách, chúng ta vẫn còn một vấn đề (Afghanistan SAB) • Thiết lập KPIs - chỉ số đánh giá hoạt động và giám sát việc tuân thủ • Biến lợi ích của cải cách thành tiền bạc • Ăn mừng thành công để nâng cao nhận thức • Đóng góp vào các cuộc điều tra

 24. Những việc cần làm với xếp hạng môi trường kinh doanh DB • Xem xét bảng xếp hạng chỉ số DB của Việt Nam • Xem xét các Công cụ và nguồn lực của DB • Tìm kiếm các mẫu đối với chỉ số