1 / 15

En ny pensjonsfelle

En ny pensjonsfelle. Tidligpensjon uten fortsatt opptjening av rettigheter. Innføring av rett til tidligpensjon til alle fra 62 år men uten fortsatt pensjons- opptjening, straffer de som ikke klarer å jobbe etter 62 år med lav pensjon livet ut Forslaget vil ødelegge AFP og dagens uføretrygd.

stefan
Télécharger la présentation

En ny pensjonsfelle

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. En ny pensjonsfelle

 2. Tidligpensjonuten fortsatt opptjening av rettigheter • Innføring av rett til tidligpensjon til alle fra 62 år men uten fortsatt pensjons- opptjening, straffer de som ikke klarer å jobbe etter 62 år med lav pensjon livet ut • Forslaget vil ødelegge AFP og dagens uføretrygd.

 3. Tidligpensjonuten fortsatt opptjening av rettigheter • Slutter i arbeid som 62 åring mister 5 års opptjening (62 – 67år),pensjons- ”formue” skal vare i 21 år + diskontering (-22%) • Livsvarig avkorting av pensjon: Pensjon x 17 - rente = - 22% 21

 4. Valgfrihet ? 117 pensjonister* 1994-2005 *Verkstedklubben Aker Verdal 3 ( 3%) nådd folketrygd ved 67 år 35 (30%) gått av med AFP siden 1994 79 (67%) forlatt bedriften som uføre

 5. ”Hvor mange i full jobb til 67 år?”

 6. Iverksettes fra 2010 Levealderjustering er heving av pensjonsalder fra 67 til ca.70 år (2050) for å redusere framtidig pensjonsforpliktelse -4,1% -9,1% -13,6% -17,9% Reduksjon i dine opptjente pensjonsrettigheter dersom du ikke jobber etter 67 år og gjennomsnittelig levealder stiger

 7. Forventa levealder for menn i ulike yrker (SSB 2004) • Prester 81 år • Univ.-og høgskolelærere 80 år • Rørleggere/bussjåfør 75-76 år • Kran-/heisførere 73-74 år • Sveisere 73-74 år • Truckkjørere 72-73 år • Renholdere 71-72 år

 8. Stortingets pensjonsforliket oppfyller ikke LO-kongressens pensjonsvedtak LO-kongressen avviste en automatisk heving av pensjonsalderen med 8 måneder for hvert år levealderen for den aktuelle generasjon registreres. 1 Vi må få et inkluderende arbeidsliv, som gjør at folk både kan og vil jobbe lenger enn i dag 2 Absolutt forutsetning at AFP opprettholdes. 3 Heving av normal pensjonsalder må innebære at AFP-perioden forlenges tilsvarende 4 Levealderjusteringens avkortingseffekt må ikke komme til anvendelse før ordinær pensjonsalder på 67 år er nådd. 5 En må særlig vurdere hvordan levealdersutviklingen er for ulike grupper. Det er urimelig om økt levealder blant høytlønte skal medføre endringer som mest berører grupper med tungt arbeid og kanskje lavere lønn. 6 Ny Stortingsbehandling –vurdere oljefondet, økte skatter og avgifter

 9. Iverksettes fra 2010 Indeksering Systematisk underregulering av utbetalt pensjon i forhold til lønns- utviklingen i samfunnet. Antall år etter pensjon

 10. Indeksering LO-kongressen avviste systematisk underregulering av utbetalt pensjon: ”Uførepensjon og tidligpensjon må i likhet med arbeidsledighetstrygden og grunnpensjonen sikres full lønnsjustering av løpende ytelse.”

 11. Dagens AFP ordning er unik og skal forsvares (45 års opptjening) 62 år 67år 300.000 Pensjon 163.000 3% 300.000 AFP 174.000 30% Pensjon 163.000 300.000 67% Uføretrygd = alderspensjon 163.000 ufør

 12. Den nye pensjonsfella(alle som slutter før 67 år straffes) Opptjent pensjon som 67 åring i 2050 (arbeid fra 18 til 67 år, men livsinntekt tilsvarende topplønn i 45 år)Kr.300.000 x 1,35% x 45 år =kr.182.250 Slutter i arbeid som 62 åring og med 40 år med topplønn, mister 5 års opptjening (62 – 67år),pensjons- ”formue” skal vare i 21 år + diskontering (-22%) Kr.162000 x 0,78 =kr. 126.360 Innføring av levealderjustering: Avgang 67 år:(-4,1%, -9,1%, -13,6% og -17,9%), avgang 62 år: (-3,6%, -7,2%, -10,7% og -14,3%) Kr.126.360 x 0,857 = kr.108.290 AFP som tillegg til alle som er tilslutta AFP-ordninga = ca.kr.20.000 Kr.108.290 + kr.20.000 = kr.128.290 Innføring av indeksering eller systematisk underregulering av utbetalt pensjon (-8% Kr.128.290 x 0,92 = kr.118.027

 13. Den nye pensjonsfella kan ramme mer enn 90% av LO’s medlemmer 182.250 Taper ca kr. 54.000 i årlig pensjon resten av livet. ”Fleksibel” tidligpensjon med straff -31% 128.290 126.360 Levealder justering -14,3%* i 2050 118.027 AFP-tillegg +Ca.20.000 Systematisk underregulering -8% 108.290 * Avgang 62 år

 14. Hver enkelt straffes med pensjonstap på 840.000 – 1.mill

 15. Varig videreføring av innholdet i AFP

More Related