1 / 27

zlinskedumy.cz

VY_32_INOVACE_39_13. www.zlinskedumy.cz. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍ SOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYL CÍLE KAPITOLY. CÍLE KAPITOLY

stefan
Télécharger la présentation

zlinskedumy.cz

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. VY_32_INOVACE_39_13 www.zlinskedumy.cz

 2. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLCÍLE KAPITOLY • CÍLE KAPITOLY • Postmoderní architektura je pojem označující architektonický styl následující po období modernismu, takto je označováno období po druhé světové válce kdy se ve světě a zejména v USA stavěly mohutné kancelářské budovy s uniformními prosklenými stěnami, které dostávaly pro svou snadnou montáž přednost před jiným typem architektury. 

 3. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLRYCHLÝ NÁHLED DO KAPITOLY • RYCHLÝ NÁHLED A OBSAH TÉTO KAPITOLY •  Samotná estetika šla stranou – budovy byly jednotvárné, odosobněné, po celém světě si podobné. Proto se pro tuto architekturu vžil pojem architekta Philipa Johnsona - mezinárodní styl. 

 4. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYL ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU ČAS POTŘEBNÝ KE STUDIU na tuto kapitolu si rezervujte dvě vyučovací hodiny. KLÍČOVÁ SLOVA Proto se pro tuto architekturu vžil pojem   - mezinárodní styl. 

 5. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYL REAKCE NA TENTO STYL  Je celkem přirozené, že se proti tomuto trendu brzy začaly objevovat protichůdné tendence – je paradoxem, že jako jeden z prvních reagoval Philip Johnson, který se předtím zasloužil o moderní architekturu v Severní Americe.

 6. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYL DISTANCOVÁNÍ SE OD TOHOTO ARCHITEKTONICKÉHO STYLU Ještě více se od klasické moderny distancoval architekt Robert Venturi, který se ve svých návrzích snažil rozčlenit jednolitou plochu budov. Venturiho realizace ze začátku 60. let jsou považovány za základy postmoderny. V architektuře se tak i dnes označují všechny, často i rozdílné směry, které mají jen jednoho společného jmenovatele – odloučení od klasické moderny.

 7. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYL INSPIRACE POSTMODERNY Postmoderna se často obrací pro inspiraci do historie, ale zcela jinak, než např. pseudoslohy v 19. století. Znovu se do architektury dostávají symetrie,antikizující sloup, obloukové okno, dekorace a podobně. Vzniká postmoderna retrospektivní – zatímco postmoderna progresivní se snaží využívat tvarosloví i techniky soudobé, ale zcela odlišné od klasické moderny.

 8. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLHLAVNÍ SVĚTOVÍ PŘEDSTAVITELÉ HLAVNÍ SVĚTOVÍ PŘEDSTAVITELÉ: Philip Johnson – šokoval veřejnost budovou AT&T v New Yorku či skleněnou variantou neogotické budovy londýnského parlamentu (PPG Place vPittsburghu)

 9. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLPHILIP JOHNSON

 10. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLPHILIP JOHNSON Philip Cortelyou Johnson* 08.07.1906 - Cleveland, USA † 25.01.2005 - New Canaan, USA"Architektura je umění plýtvat." P. Johnson4 ColumbusCircle, FifthFloor, NY 10019 New York tel: +1(212) 319 5880fax: +1(212) 319 5881e-mail: mail@pjar.comweb: www.pjar.com

 11. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLPHILIP JOHNSON Biografie 1906 - narodil se v Clevelandu, stát Ohio1923-30 - studium dějin a filozofie na Harvardu (Cambridge, Massachusetts)1930-34 - vedoucí oddělení architektury Muzea moderního umění v New Yorku1940-43 - studium architektury na Harvard GraduateSchoolof Design1942-45 - vlastní architektonická kancelář v Cambridge

 12. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLPHILIP JOHNSON Biografie od 1946 - vlastní architektonická kancelář v New Yorku1946-54 - vedoucí oddělení architektury Muzea moderního umění v New Yorkuod 1958 - Vedoucí osobnost Muzea moderního uměníříjen 2004 - ohlásil odchod z ateliéru a stal se důchodcem2005 - umírá 25.ledna ve svém skleněném domě v New Cannan

 13. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLPUERTA DE EUROPA V MADRIDU

 14. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLPUERTA DE EUROPA V MADRIDU

 15. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLPUERTA DE EUROPA V MADRIDU

 16. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLPUERTA DE EUROPA V MADRIDU

 17. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLPUERTA DE EUROPA V MADRIDU

 18. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLPUERTA DE EUROPA V MADRIDU

 19. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLPUERTA DE EUROPA V MADRIDU

 20. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLPUERTA DE EUROPA V MADRIDU

 21. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLPUERTA DE EUROPA V MADRIDU

 22. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLPUERTA DE EUROPA V MADRIDU

 23. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLPUERTA DE EUROPA V MADRIDU

 24. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLSAMOSTATNÝ ÚKOL • SAMOSTATNÝ ÚKOL • Vyjmenujte nejvýznamnější tvůrce postmoderny • U každého napište alespoň jedno jeho dílo • Toto dílo charakterizujte

 25. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLSHRNUTÍ KAPITOLY • SHRNUTÍ KAPITOLY • od konce 1. sv. války do zhruba konce 60. let 20. st. internacionální styl • s ideou socialismu - dokonalé bydlení pracujících – vznikají dělnická sídliště ve 20. letech • 70. a 80. léta let - se zdálo, že se moderna vyčerpala - nemá novým generacím co říci – chladný, bezcitný, pouze racionální a individualistický styl

 26. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLSHRNUTÍ KAPITOLY • SHRNUTÍ KAPITOLY • monotónní, prosklené výškové funkcionalistické stavby v prostředí historických měst chápány nikoli jako symboly pokroku a blahobytu, ale stále častěji jako projevy byrokratismu, kulturního primitivismu a nesmyslného plýtvání energiemi a materiály

 27. ARCHITEKTURA 20. STOLETÍSOUDOBÁ ARCHITEKTURA – MEZINÁRODNÍ STYLKRESBY A FOTOGRAFIE KRESBY A FOTOGRAFIE: HAAS, Felix. Architektura 20. století. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, n.p., 1980. ISBN 14-706-80. S. 315. GÖSSEL, Peter; LEUTHÄUSER, Gabriele. Architektura 20. století. Praha : Slovart, 2003. ISBN 3-8228-2568-9. KRIER, Léon. James Stirling: Buildings and projects 1950-1974. [s.l.] : Verlag Gerd Hatje, 1975. GIROUARD, Mark. Big Jim - TheLife and Workof James Stirling. London : Verlag Gerd Hatje, 1998.

More Related