Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pracownia Doradztwa ODN w Poznaniu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pracownia Doradztwa ODN w Poznaniu

Pracownia Doradztwa ODN w Poznaniu

186 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Pracownia Doradztwa ODN w Poznaniu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pracownia Doradztwa ODN w Poznaniu Rola doradcy metodycznego w doskonaleniu pracy nauczyciela i szkoły Stefania Misiarek

 2. Czym jest doradztwo? „ ...doradztwo metodyczne polega na : • udzielaniu porad, • pomocy merytorycznej, • pomaganiu, • przekazywaniu wskazówek dotyczących poszczególnych zadań lub • rozwiązywaniu konkretnych problemów.” (W. Goriszowski, P. Kowolik)

 3. Wymagania stawiane nauczycielom to: • ustawiczne doskonalenie się, • szeroka, głęboka i aktualna wiedza, • umiejętność pracy zespołowej, • korzystanie z nowoczesnych technologii nauczania, • „uczyć, jak się uczyć”, • myślenie i działanie samodzielne, • zdolność krytycznego myślenia,

 4. Jaka jest rola doradztwa metodycznego? • uczestniczenie w tworzeniu szkoły na miarę potrzeb społecznych, • organizowanie szkolenia przywarsztatowego, • doradzanie w zakresie doboru metod, programów i organizacji pracy nauczyciela z uczniem, • wspomaganie nauczyciela w planowaniu rozwoju zawodowego,

 5. Jak jest rola doradztwa metodycznego? • wspieranie metodyczne indywidualnego nauczyciela, • promowanie, wspieranie i rozwijanie nauczycieli, • pomaganie nauczycielom w indywidualnym planowaniu samokształcenia i doskonalenia, • stymulowanie nauczyciela do ciągłego doskonalenia własnych umiejętności pedagogicznych,

 6. Wymagania stawiane doradcy Dysponuje szeroką wiedzą z zakresu przedmiotu, którym się zajmuje Aktualizuje posiadaną wiedzę i doskonali umiejętności Planuje i realizuje działania dydaktyczne uwzględniając potrzeby uczniów i szkoły W zakresie dydaktyki przedmiotowej Jest nowatorski i wykorzystuje technologie informacyjne w nauczaniu Dokonuje analizy własnych działań dydaktycznych i wykorzystuje ich wyniki Dzieli się wynikami własnej pracy dydaktycznej z nauczycielami

 7. Zadaniem doradcy metodycznegojest wspomaganie nauczycieli i rad pedagogicznych w: • planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, • doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych, • rozwijaniu umiejętności metodycznych, • podejmowaniu działań innowacyjnych. (ust.2 § 20 rozp. MENiS z dnia 23 kwietnia 2003 r.)

 8. Jak doradca realizuje swoje zadania? • ustawicznie aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności w zakresie - merytorycznym, metodycznym i pracy z dorosłymi, • diagnozuje potrzeby środowiska w zakresie doradztwa i planuje pracę w oparciu o uzyskane wyniki,

 9. Jak doradca realizuje swoje zadania? • pomaga w doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli przez: upowszechnianie przykładów dobrej praktyki, organizowanie wymiany doświadczeń, obserwację zajęć, tworzenie materiałów metodycznych, • dzieli się wiedzą i umiejętnościami z nauczycielami przez prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, udzielanie konsultacji.

 10. Jak doradca realizuje swoje zadania? • inspiruje do podejmowania działań innowacyjnych przez wspieranie nauczycieli w tworzeniu nowatorskich rozwiązań, wdrażaniu i badaniu efektów innowacji, upowszechnianie nowatorskich rozwiązań, • współpracuje z instytucjami oświatowymi, • jest pod opieką placówki doskonalenia nauczycieli uczestniczy w doskonaleniu, podejmowanych działaniach i dokumentuje swoją pracę,

 11. Na co może liczyć nauczyciel i szkoła w roku szkolnym 2007/2008? Wspomaganie szkół przez poradnie psychologiczno –pedagogiczne w zakresie realizacji rządowego programu Zero tolerancji dla przemocy w szkole. 1. Wskazywanie sposobów radzenia z problemami wychowawczymi. 2. Wspomaganie nauczycieli w doborze adekwatnej do problemów szkoły tematyki godzin wychowawczych. 3. Prezentowanie strategii budowania autorytetu nauczyciela współczesnej szkoły, organizowanie szkoleń i konsultacji w zakresie trudnych problemów.

 12. Przeprowadzenie okresowej analizy realizowania przez szkołę zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych 1. Wypracowywanie z nauczycielami metod,sposobów i form pracy z uczniem zdolnym. 2. Udzielanie wskazówek z zakresu budowania zindywidualizowanych toków zajęć. 3. Organizowanie warunków dla prezentacji dobrych przykładów zajęć pracy z uczniem uzdolnionym. 4. Wsparcie metodyczne nauczycieli w pracy nad rozwijaniem uzdolnień dziecka/ucznia.

 13. Przeprowadzenie okresowej analizy realizowania przez szkołę zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych 5. Organizowanie warunków dla prezentacji osiągnięć ucznia. 6. Wypracowywanie wspólnie z nauczycielami programów zajęć pozalekcyjnych. 7. Doskonalenie umiejętności nauczycielaw rozpoznawaniu i rozwijaniu zdolności i uzdolnień ucznia.

 14. Ocena jakości pracy szkoły w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego w szkole (zastosowania technologii komunikacyjnych i informacyjnych) 1. Przygotowanie nauczycieli do korzystaniaz multimediów w pracy na lekcji. 2. Prezentowanie przykładów korzystania z multimediów na różnych przedmiotach. 3. Organizowanie warunków do wymiany doświadczeń w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w realizacji treści przedmiotowych.

 15. Strategia nauczania przedmiotów przyrodniczychw gimnazjach (kontynuacja) oraz matematyki w szkołach ponadgimnazjanych. 1.Wspomaganie nauczycieli w doborze metod nauczania przedmiotów przyrodniczych z zastosowaniem sytuacji życiowych. 2.Doskonalenie kompetencji nauczyciela w stosowaniu rozwiązań z wykorzystaniem doświadczenia uczniów. 3.Wypracowywanie z nauczycielami strategii postępowania w kształceniu zainteresowań przyrodniczych.

 16. Strategia nauczania przedmiotów przyrodniczychw gimnazjach (kontynuacja) oraz matematyki w szkołach ponadgimnazjanych 1.Przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami w kontekście obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki i podstawy programowej. 2.Prezentowanie twórczych metod nauczania matematyki. 3. Wsparcie nauczycieli w konstruowaniu planów wynikowych uwzględniających standardy egzaminacyjne.

 17. Doradztwo zawodowe (edukacyjne) w gimnazjach 1. Wspomaganie nauczycieli w planowaniu zadańz zakresu doradztwa zawodowego. 2. Prezentacja praktycznych rozwiązań metodycznych w realizacji zadań doradcy zawodowego gimnazjum. 3. Wskazywanie źródeł informacji przydatnych nauczycielowi w pracy z uczniem w planowaniu jego dalszej kariery. 4. Współpraca z placówkami zajmującymi się doradztwem zawodowym i badaniem rynku pracy.

 18. Rejon działania doradców

 19. Liczba doradców w rejonie ODN Poznań

 20. Liczba nauczycieli objętych doradztwem

 21. Liczba nauczycieli systematycznie korzystającychz doradztwa

 22. Powołanie doradców metodycznych Zadania doradcy metodycznego powierza organ prowadzący publiczna szkołę lub placówkę w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia (ust.5 §20 Rozporządzenie MENiS z dnia 23 kwietnia 2003r. Dz U Nr 84, poz. 5604)

 23. W jaki sposób pozyskać nauczyciela na doradcę metodycznego? • Poszukać mądrych, otwartych nauczycieli. • Nawiązać współpracę między gminami. • Wystąpić o opinię do ODN. • Powołać doradcę. • Stwarzać mu warunki do realizacji zadań. • Współpracować z doradcą.

 24. W jaki sposób pozyskać nauczyciela na doradcę metodycznego? • Poszukać mądrych, otwartych nauczycieli. • Nawiązać współpracę między gminami. • Wystąpić o opinię do ODN. • Powołać doradcę. • Stwarzać mu warunki do realizacji zadań. • Współpracować z doradcą.

 25. Jakie zadania realizuje Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w systemie doradztwa • opiniuje kandydatów na doradców, • systematycznie pracuje z nowo powołanymi doradcami, • prowadzi doskonalenie dla doradców, • organizuje pracę w zespołach, które wypracowują materiały do realizacji z nauczycielami priorytetowych zadań, • przekazuje informacje o zmianach i wspomaga doradców we wprowadzeniu ich do szkół, • udostępnia doradcom bazę do realizacji zajęćz nauczycielami.

 26. Dziękuję Państwu za uwagę Stefania Misiarek