1 / 7

AKVAATTISET TIETEET Aquatic Sciences

AKVAATTISET TIETEET Aquatic Sciences. Akvaattiset tieteet. tarkastelee vesiekosysteemejä Makeaa vettä = Limnologia Järviä, lampia, lätäköitä, kosteikkoja Jokia, puroja, ojia Pohjavettä Meriä = Meritiede Murtovettä. Akvaatti set tietee t. tarkastelee monitieteisesti Luonnontieteet

Télécharger la présentation

AKVAATTISET TIETEET Aquatic Sciences

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. AKVAATTISET TIETEETAquatic Sciences

  2. Akvaattiset tieteet tarkastelee vesiekosysteemejä • Makeaa vettä = Limnologia • Järviä, lampia, lätäköitä, kosteikkoja • Jokia, puroja, ojia • Pohjavettä • Meriä = Meritiede • Murtovettä

  3. Akvaattiset tieteet tarkastelee monitieteisesti • Luonnontieteet • Biologia, hydrobiologia • Kemia • Fysiikka • Yhteiskuntatieteet esim. • Sosiologia • Taloustiede

  4. Akvaattiset tieteet • Suomessa • Yltäkyllin vettä • Paljon tutkittavaa • Pitkät perinteet • Globaalisti • Pahenevia ongelmia • Väestönkasvu • Jätevedet • Ilmaston lämpeneminen • YK: International decade for action • WATER FOR LIFE 2005-2015 • http://www.un.org/waterforlifedecade/ • -> Asiantuntijoita tarvitaan

  5. Akvaattiset tieteet Mitä opiskellaan • Kandidaattitutkinto • Hydrobiologian ja limnologian perustiedot ja –taidot • Sivuaineita (monitieteisyys!) • Maisteritutkinto • Erikoistuminen, asiantuntijuus • Esim. • Limnologia, hydrobiologia • Kalabiologia ja kalatalous • Akvaattinen parasitologia • Master’s Degree Programme in Sustainable management of Inland Aquatic Resources

  6. Akvaattiset tieteet Millaisiin tehtäviin? • Tutkijoiksi • Yliopistoihin • Tutkimuslaitoksiin, esim. • Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos • Suomen ympäristökeskus • Opettajiksi • Yliopistoihin • Alan oppilaitoksiin • Asiantuntijoiksi, konsulteiksi • Yrityksiin • Kansainvälisiin projekteihin, esim. kehitysyhteistyö • Virkamiehiksi • Alueellisiin ympäristökeskuksiin • TE-keskuksiin • Ministeriöihin • EU:iin

More Related