1 / 16

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ – RPO Województwo Pomorskie

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ – RPO Województwo Pomorskie. LUCYNA KUBIAK ZESPÓŁ DS. SPRAWOZDAWCZOŚCI REFERAT MONITORINGU DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH. Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34

Télécharger la présentation

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ – RPO Województwo Pomorskie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. WNIOSEK O PŁATNOŚĆ – RPO Województwo Pomorskie LUCYNA KUBIAK ZESPÓŁ DS. SPRAWOZDAWCZOŚCI REFERAT MONITORINGU DEPARTAMENT PROGRAMÓW REGIONALNYCH Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 81 33; fax: (058) 326 81 34 e-mail: l.kubiak@pomorskie.eu

 2. Dokumenty niezbędne przy wypełnianiu wniosku o płatność: • Umowa o dofinansowanie projektu, • Wniosek o dofinansowanie projektu, • Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność – załącznik nr 9 do Przewodnika beneficjenta RPO WP 2007-2013

 3. Kiedy należy złożyć wniosek o płatność? Wnioski o płatność należy składać raz na trzy miesiące, za wyjątkiem wniosków z kwotą dofinansowania do wypłaty powyżej 400 tys. złotych, które mogą być składane przez beneficjenta w terminach częstszych niż raz na trzy miesiące, jednakże nie częściej niż raz na miesiąc. W jednym wniosku o płatność można ująć zarówno wydatki do refundacji, jak i rozliczające zaliczkę. W przypadku pierwszego wniosku o płatność termin ten liczy się od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Termin graniczny złożenia kolejnego wniosku o płatność zostanie wskazany przez IZ RPO WP w przesłanej do beneficjenta informacji o wynikach weryfikacji bieżącego wniosku o płatność. Brak pozytywnej weryfikacji bieżącego wniosku o płatność nie zwalnia z obowiązku złożenia kolejnego wniosku, chyba, że IZ RPO WP wskazała inaczej.

 4. Przykład: Umowa o dofinansowanie (…) Pierwszy wniosek o płatność powinien zostać złożony nie później, niż po upływie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj. 6 stycznia 2012 roku, obejmując okres sprawozdawczy od początku realizacji Projektu. Kolejny: najpóźniej

 5. Generator wniosków o płatność IZ RPO WP 2007-2013: Generator można pobrać ze strony http://dpr.pomorskie.eu, zakładka RPO WP, zakładka Generator Wniosków o Płatność. Załącznik nr 9do Przewodnika Beneficjenta zawiera szczegółową instrukcję wypełniania wniosku o płatność.

 6. UWAGA!!! Brak wydatków w okresie sprawozdawczym po stronie beneficjenta NIE ZWALNIA z obowiązku przedkładania wniosku o płatność do IZ RPO WP z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu!

 7. Część ogólna (A) wniosku o płatność: Szare pole wypełnia pracownik IZ RPO WP Każda, nawet najdrobniejsza zmiana w Generatorze powoduje zmianę sumy kontrolnej!

 8. Część ogólna (A) wniosku o płatność: Ważne jest, aby podawać dane osoby faktycznie sporządzającej sprawozdanie. Numer umowy o dofinansowanie należy aktualizować w oparciu o podpisywane aneksy.

 9. Część dotycząca przebiegu realizacji projektu (C): W punkcie C.1 należy podać informacje dotyczące stanu realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym: przedmiot zamówienia, tryb zamówienia, status zamówienia, datę podpisania umowy podstawowej z wykonawcą, wartość podpisanej umowy podstawowej z wykonawcą oraz zamawiającego. W punkcie C.2 należy podać informacje dotyczące postępu rzeczowo-finansowego w realizacji projektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym m.in. nazwę kategorii wydatków, stan realizacji, wydatki przypisane poszczególnym kategoriom w harmonogramie rzeczowo-finansowym (kolumna 3 i 4), wydatki poniesione od początku realizacji projektu (kolumna 5 i 6), wydatki na zakup gruntów czy wydatki na cross-financing. Uwaga: punkt ten należy wypełnić również w przypadku wniosku rzeczowego!

 10. Jak to wygląda w Generatorze Wniosków o Płatność? Za pomocą przycisków Dodaj/Usuń należy wpisać wszystkie wymagane przedmioty zamówienia (C.1) oraz kategorie wydatków (C.2) zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do Umowy o dofinansowanie. UWAGA!!! Kolumnę 3 i 4 należy wypełnić zgodnie z harmonogramem! Stan realizacji jest ściśle powiązany z wydatkowaniem funduszy. Do momentu opłacenia pierwszych faktur w ramach danej kategorii wydatków, kategoria ta pozostaje nierozpoczęta.

 11. Wskaźniki: Wskaźniki produktu (C.3) i rezultatu (C.4) należy wybrać z listy rozwijanej za pomocą przycisków Dodaj/Usuń zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie. Dla wskaźników rezultatu automatycznie pojawią się wskaźniki dotyczące liczby bezpośrednio utworzonych miejsc pracy. Pozostałe należy wybrać ręcznie. Okno wskaźników rezultatu nie będzie aktywne, dopóki w sekcji B (B.1) nie zaznaczymy, że wniosek dotyczy płatności końcowej!

 12. Sprawozdawczość: Kolejne dwa punkty stanowią część ściśle sprawozdawczą – dotyczą problemów, które pojawiły się w bieżącym okresie sprawozdawczym (C.5) oraz planowanego przebiegu realizacji projektu, czyli co się będzie działo do momentu złożenia kolejnego wniosku o płatność (C.6). Harmonogram wydatków (C.7) stanowi podstawę do planowania wydatkowania funduszy na kolejne kwartały. Jeśli w danym okresie nie są przewidziane żadne płatności, należy wpisać wartość „0.00”. Suma kwot planowanych do wydania oraz już wykazanych nie może przekroczyć całkowitych wydatków kwalifikowalnych!

 13. W punkcie C.8 należy ująć kontrole przeprowadzone przez instytucje inne niż IZ RPO WP Pozostałe punkty zawierają informacje dotyczące bieżącego okresu sprawozdawczego (C.8, C.9 oraz C.9.1), informacje dotyczące zgodności projektu z zasadami polityk wspólnotowych oraz oświadczenia i podpis. Data podpisania wniosku jest datą bieżącą – dla wniosku pierwotnego powinna być tożsama z datą „do…” w punkcie A.1, natomiast dla korekty powinna być datą jej sporządzenia. Na wniosku o płatność powinna się podpisać przynajmniej jedna osoba, której podpis widnieje na karcie wzorów podpisów.

 14. Co się zmieni we wniosku o płatność po podpisaniu aneksu? • Przede wszystkim należy uaktualnić punkt A.17 wpisując aktualny nr aneksu – w tym wypadku zamiast „-00” będzie to „-01”. • Jeśli zmianie ulega: • kwota wydatków kwalifikowalnych – aktualizujemy punkty C.2 oraz C.7. • wskaźniki – aktualizujemy punkty C.3 oraz C.4 (w przypadku płatności końcowej), • Aneks obowiązuje od momentu podpisania przez obie strony! • Dopóki ten warunek nie będzie spełniony, podstawą do weryfikacji wniosku o płatność będą dokumenty dotyczące umowy pierwotnej (w powyższym przypadku) lub aktualnego aneksu, nawet mimo zaakceptowania planowanych zmian przez IZ RPO WP.

 15. Dziękuję za uwagę

More Related