Download
r torika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RÉTORIKA PowerPoint Presentation

RÉTORIKA

164 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RÉTORIKA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RÉTORIKA Umění komunikace

 2. Co je to vlastně „komunikace“? • Člověk žije obklopen předivem vztahů • Kvalita těchto vztahů podstatnou měrou ovlivňuje kvalitu jeho života • Tyto vztahy se navazují, budují nebo naopak kalí a boří komunikací

 3. Původ pojmu • Latinský základ slova komunikace znamená „vespolné obecenství“ • „Komunikace“ je pojem s širším rozsahem i bohatším obsahem než „řeč“ či „mluvení“

 4. Spontánní proces učení • Mateřský jazyk zvládne člověk obvykle ve třetím roce svého věku • Další vzdělání je obvykle nahodilé a nesoustavné, v rozhodující míře ovlivněné komunikačními zvyklostmi okolí. • Řeknu to tak, jak si to myslím – mluv, jak ti zobák narost´

 5. Deficity • Problém přechodu do jiného sociálního či společenského prostředí • Zajetí objektivizovaného subjektivismu • Snížená schopnost vyjádřit a pochopit nuance • Problém navázání kontaktu

 6. Možnosti učení • Krasořeč – kultivace mimoobsahových složek řeči, nezbytná především pro interprety, kteří sami netvoří obsah. V životě důležitá, nikoliv však prvořadá a někdy dokonce kontraproduktivní. • Manažerské pojetí – školení v oblasti přesvědčování, argumentace, motivace a manipulace

 7. Možnosti učení – pokr. • Soft skills – „měkké dovednosti“ – sbírka rad, tipů a triků.Co má odpovědět Lucie Julii, když ta jí řekla… Pojetí v duchu pragmatismu a empirismu, využití problematické. „Jak nabýt převahy hned v prvních větách….“ • Kompletní přestavba a inovace komunikační soustavy

 8. Komunikační soustava v běžném vybavení 1 - Mysl – základní jednotka 2 - Akustický výstup, mluvidla 3 - Příjem, sluch

 9. Základní vybavení

 10. Modernizovaná soustava

 11. Komunikační soustava doplněná a rozvinutá 4 - Přípravna a redakce textů 5 – Centrální spínač a cenzura 6 – Generátor relativně relevantních textů 7 – Dekódování a analýza přijatých textů 8 - Karanténa a archiv 9 - Globální senzor komunikační situace

 12. Volba komunikačního stylu • Jedním z předpokladů bezporuchové komunikace je i volba adekvátního komunikačního stylu • Upjatá zdvořilost, zdvořilost, neformálnost, familiárnost, asertivita, lakoničnost, atp. • Volba závisí na sociálním kontextu, obsahu a cíli dané komunikační operace a dalších okolnostech

 13. Sociální inteligence • Schopnost volby komunikačního stylu je dána úrovní „sociální inteligence“ daného člověka, kterou je člověk schopen rozeznat, který komunikační styl je vhodný pro kterou situaci. • „Prosím“, „Žádám“, „Potřebuji od vás“ – elementární formule, jejichž záměna a nevhodné použití je hrubou komunikační chybou.

 14. Základní mimoobsahové kvality mluveného slova • Hlasitost • Výslovnost • Modulace • Spisovnost

 15. Dějiny rétoriky - Řecko • Počátek na Sicilii • Bohyně Peithó • Sofisté a jejich argumentace • Platon – rétorika spojena s Dobrem • Aristoteles – systematik • Démosthénés

 16. Dějiny rétoriky - Řím • Cicero – řečník učí, baví a motivuje vůli • Quintilianus – velká učebnice rétoriky • Kato starší – Rem tene, verba sequntur

 17. Demokratické prostředí • Demokratické prostředí je tam, kde jsou si účastníci rovni, a jedná se o věc, v níž jsou si rovněž rovni • Demokracie je diskuse

 18. Hierarchické prostředí • Armáda a jiné organizované složky • Církve • Úřad • Firma, podnik

 19. Diskuse „rovný s rovným“ není rovněž vhodná • Vodborných otázkách • Za velkého společenského rozdílu zúčastněných • I v těchto situacích lze diskutovat,pokud jsou respektovány hierarchické podmínky

 20. Pozoruhodné pravidlo pro život • Režisér a maminka mají vždycky pravdu