Download
regnskabsvurdering og analyse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regnskabsvurdering og - analyse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regnskabsvurdering og - analyse

Regnskabsvurdering og - analyse

241 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Regnskabsvurdering og - analyse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Regnskabsvurdering og - analyse Lektion 9

 2. Læringsmål Lektion 8 Regnskabsvurdering og - analyse Du skal kunne forklare en klassekammerat hvad dækningsbidrag, indtjeningsbidrag (EBITDA), resultat før renter (EBIT), resultat før skat (EBT) betyder Du skal kunne forklare hvilke informationer man kan finde i et konkret årsregnskab, eksemplificeret ved KMD, RTX, cBrain mm. Du skal kunne forklare en virksomheds regnskab og udvikling ud fra de vigtigste nøgletal dvs. afkastningsgrad, overskudsgrad og aktivernes omsætningshastighed. I første omgang kun således, at du kan tale med en klassekammerat om udviklingen.

 3. Opstilling efter bidragsprincippet

 4. Opstilling efter bidragsprincippet

 5. Funktionsopdelt resultatopgørelse

 6. Dupont-pyramiden

 7. RENTABILITET • Ved en virksomheds rentabilitet forstås virk-somhedens evne til at forrente den investerede kapital • Afkastningsgrad = Overskud før renter * 100 Totale aktiver • Overskudsgrad = Overskud før renter * 100 Omsætning • Aktivernes oms.hastighed = Omsætning Totale aktiver • Egenkapitalens • forrentning = Resultat før skat * 100 Egenkapital

 8. RTX hovedtal

 9. cBrain hovedtal fra årsregnskaber

 10. Nøgletal for cBrain

 11. Indtjeningsevne • Ved indtjeningsevnen forstås virksomhedens evne til at skabe indtjening på baggrund af omsætningen. • Dækningsgraden = Dækningsbidrag * 100 Omsætning • Indekstal = Observationsårets tal basisårets tal* 100 • Nulpunktsomsætning =Kapacitetsomkostninger * 100 Dækningsgrad • Sikkerhedsmargin = (Omsætning - Nulpunktsomsætning) * 100 Omsætning

 12. Maersk koncernen halvårstal

 13. Microsoft regnskabstal

 14. Kapitaltilpasning • Evnen til at skabe aktivitet på baggrund af den anvendte kapital • Varelagers oms.hastighed = Vareforbrug (VPO) Varelager ultimo • Debitors oms.hastighed = Omsætning inkl. moms Debitorer ultimo • Kreditors oms.hastighed = Varekøb inkl. moms Varekreditorer ultimo • Varekøb = Vareforbrug (materialeforbrug) + ultimo lager - primo lager • Kreditdage, Skylddage og lagerdage udregnes som: 360/omsætningshastigheden

 15. Analyse af likviditet • Ved en virksomheds likviditet forstås virksomhedens evne til at honorere kravene til udbetaling, efterhånden som de forfalder • Likviditetsgrad = Mest likvide aktiver* 100 Kortfristet gæld

 16. Analyse af soliditet • Ved en virksomheds soliditet forstås dens evne til at bære tab • Soliditetsgrad = Egenkapital * 100 Aktiver

 17. Budgettering • Et budget er en beskrivelse af de ventede økonomiske konsekvenser af samtlige de for en fremtidig periodes planlagte handlinger

 18. Budgettets indhold Virksomhedens budgettering består af: • Resultatbudget - aktivitetsbudget - kapacitetsbudget • Likviditetsbudget • Balancebudget

 19. Budgettets indhold Virksomhedens budgettering består af: • Resultatbudget - aktivitetsbudget - kapacitetsbudget • Likviditetsbudget • Balancebudget

 20. Eksempel på et aktivitetsbudget Omsætning 8.000 stk. a kr. 150 = kr. 1.200.000 • Variable omk. 8.000 stk. a kr. 80 = kr. 640.000 Dækningsbidrag…………………………..= kr. 560.000 • Salgsfremmende omk…………………= kr. 60.000 Markedsføringsbidrag = kr. 500.000

 21. Kapacitetsbudgettering Omfatter budgettering af kapacitetsomkostninger, som er de omkostninger, man pådrager sig ved at opretholde en given kapacitet (lokaler, maskiner, funktionærer m.m.). De kontante kapacitetsomkostninger der disponeres af de enkelte afdelinger f.eks. gager, bilers driftsomkostninger bør budgetteres på de enkelte afdelinger, hvilket muliggør en ansvarsplacering ved evt. budgetoverskridelse.

 22. Eksempel på et resultatbudget Vare 1 Vare 2 I alt Nettoomsætning 11.132 8.447 19.579 • Vareforbrug 7.6306.29313.923 = Bruttofortjeneste 3.502 2.154 5.656 • Salgsprovision 557 422 979 = Dækningsbidrag 2.945 1.732 4.677 • Salgsfremmende omk. 490 235 725 = Markedsføringsbidrag 2.4551.497 3.952 • Kontante kapacitetsomk. 2.520 = Indtjeningsbidrag 1.432 • Afskrivninger 450 = Resultat før renter 982 • Renteomkostninger 350 = Resultat før skat 632 • Skat af årets resultat 215 = Årets resultat 417