1 / 15

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE A ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE A ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ. LOUNY 1.12.2008 ZPRACOVAL: ING. JIŘÍ JANÍČEK, ÚÚP MÚ LOUNY. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY. § 4 vyhl. č. 500/2006 Sb. a příloha č. 1 - vyhláška v příloze č. 1 definuje 118 sledovaných jevů v území obce

Télécharger la présentation

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE A ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ÚZEMNÍ PLÁN OBCEAÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ LOUNY 1.12.2008 ZPRACOVAL: ING. JIŘÍ JANÍČEK, ÚÚP MÚ LOUNY

 2. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY • § 4 vyhl. č. 500/2006 Sb. a příloha č. 1 - vyhláška v příloze č. 1 definuje 118 sledovaných jevů v území obce - z těchto 118 jevů se jich v území ORP Louny vyskytuje 85 - počet jevů není konečný a v průběhu aktualizací ÚAP může (bude) narůstat

 3. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY • § 4 vyhl. č. 500/2006 Sb. a příloha č. 1 Rozbor udržitelného rozvoje území (URÚ) • Zjištění a vyhodnocení URÚ se provádí analýzou SWOT (silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby) • Analýza SWOT má určit problémy v území obce, které musí být řešeny v ÚP obce

 4. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY • § 4 vyhl. č. 500/2006 Sb. a příloha č. 1 SWOT se tematicky člení na: a) Horninové prostředí a geologii b) Vodní režim c) Hygiena životního prostředí d) Ochrana přírody a krajiny e) ZPF a lesní pozemky f) Veřejná dopravní a technická infrastruktura g) Sociodemografické podmínky g) Bydlení a rekreace h) Hospodářské podmínky

 5. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY • § 4 vyhl. č. 500/2006 Sb. a příloha č. 1 Grafická část analýzy SWOT obsahuje: • Výkres hodnot území • Výkres limitů území • Výkres záměrů na provedení změn v území • Výkres problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci

 6. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY • Zpracované ÚAP obcí poskytne zpracovatel obcím pro zpracování územně plánovací dokumentace nebo její změny • ÚAP obcí jsou zpracovány v analogové formě, grafická část na mapách 1:25 000 formou katalogu. • ÚAP obcí jsou zpracovány digitálně, textová část ve formátu DOC, XLS, PDF a grafická část ve formátu VYK a SHP.

 7. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY • Zpracované ÚAP obcí a jejich aktualizace je zpracovatel povinný zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup (§ 166 odst. 1 SZ) • ÚÚP MÚ Louny zveřejní zpracovaná data prostřednictvím webové aplikace od 2.1.2009 • Adresa webové aplikace: http://louny.gepro.cz

 8. MISYS-WEB

 9. MISYS-WEB • UŽIVATEL NEPOTŘEBUJE NOVÝ SW • UŽÍVÁNÍ APLIKACE JE PRO VEŘEJNOST BEZPLATNÉ • POŽADAVEK NA SW V PC: • OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS • INTERNETOVÝ PROHLÍŽEČ INTERNET EXPLORER ver. 5 a vyšší • PŘIPOJENÍ K INTERNETU • SOUČÁSTÍ APLIKACE JE OBJEDNÁVACÍ MODUL PRO PROJEKTANTY ÚP

 10. MISYS-WEB ZÁLOŽKY PRO PRÁCI S DATY SEZNAM DOKUMENTACE A VÝDEJ DAT PŘEHLEDKA VÝŘEZ MAPY ZVĚTŠIT 2x ZOBRAZÍ VŠE MĚŘÍTKO ZMENŠIT 2x OTOČENÍ POSUN VÝŘEZU

 11. MISYS-WEB ZAPNUTÍ GRAFICKÉHO VSTUPU NASTAVENÍ PROGRAMU MAZÁNÍ KRESBY UMÍSTĚNÍ ZNAČKY IDENTIFIKACE TISK, EXPORT MAPY MĚŘENÍ DÉLKY NÁPOVĚDA VÝPOČET PLOCHY HLEDÁNÍ TEXTOVÉHO ELEMENTU

 12. MISYS-WEB OBNOVENÍ OBRAZU VÝBĚR ZOBRAZOVANÝCH VRSTEV TÉMATA MAP ZPĚT, VPŘED NÁPOVĚDA K TÉMATU NÁZVY KÚ PASPORTY OBSAH ZÁLOŽKY TÉMA ZDE JSOU SEŘAZENY SLEDOVANÉ JEVY ÚAP V ÚZEMÍ

 13. MISYS-WEB ÚAP ZDE JSOU SEŘAZENY SLEDOVANÉ JEVY ÚAP V ÚZEMÍ

 14. MISYS-WEB

 15. ÚZEMNÍ PLÁN Data ÚAP obcí zpracovali: Stavební úřad MÚ Louny, odd. územního plánování, p. Zmatlíková, Ing. Makariusová, p. Říha, Ing. Janíček Technická pomoc: Gepro, s.r.o. – sw MISYS-WEB, MISYS GeoData, s.r.o., - aplikace v sw MISYS Ing. Arch. Olžbut, projektant ÚPD Louny

More Related