Download
warunki techniczne jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

231 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U Nr 75) z późn. zmianami

 2. ZAKRES STOSOWANIA • Przy: - projektowaniu i budowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz - przy zmianie użytkowania budynków oraz budowli.

 3. DEFINICJE • Zabudowa jednorodzinna :budynek mieszkalny 1-rodzinny lub ich zespół wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi. • Zabudowa zagrodowa:budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych.

 4. RODZAJE BUDYNKÓW BUDYNKI MIESZKALNE : • Budynek wielorodzinny, mający 2 lub więcej mieszkań, • Budynek jednorodzinny, • Budynek mieszkalny w zabudowie zagrodowej. INNE : • Budynek zamieszkania zbiorowego (np.pensjonat, hotel), • Budynek użyteczności publicznej (np.dla adm. publicznej), • Budynek rekreacji indywidualnej (dla okresowego wypoczynku),

 5. Budynek gospodarczy– bud. przeznaczony do przechowywania materiałów, narzędzi, do obsługi innego rodzaju budynków, • Mieszkanie – zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami bud. spełniający niezbędne warunki do stałego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego gosp. domowego. • Lokal użytkowy – część budynku zawierająca 1 pomieszczenie lub ich zespół, wydzielona stałymi przegrodami budowlanymi, albo cały budynek, nie będący mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym a także gospodarczym.

 6. Pomieszczenie mieszkalne – pokoje wmieszkaniach, oraz sypialnie i pomieszczenia do pobytu dziennego w bud. zamieszkania zbiorowego. • Pomieszczenie pomocnicze – pomieszczenie w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego (np. p.pokój, , łazienka, kuchnia, garderoba)

 7. KONDYGNACJA • Jest to pozioma nadrzędna lub podziemna część budynku, zawarta pomiędzy podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi stropu znajdującego się nad tą częścią (kondygnacje nadziemne i podziemne) • Kondygnacją jest też poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, orazczęść budynku przeznaczona na urządzenia techniczne mającą wys. ponad 1,90 m. Do kondygnacji nie zalicza się np. maszynowmi ponad dachem o innych nadbudówek.

 8. POMIESZCZENIA NA POBYT LUDZI • Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi:- przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż 4 godziny. • Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi:- przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin. Nie są pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi jeśli ich czas przebywania w pomieszczeniach w ciągu doby jest krótszy niż 2 godziny.

 9. PODZIAŁ BUDYNKÓW POD WZGLĘDEM WYSOKOŚCI Budynki : • niskie – o wysokości do 12 m nad poziomem terenu lub mieszkalne do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie, • średniowysokie – o wys. ponad 12 m do 25 m nad poziomem terenu lub mieszkalne o wys. ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych, • wysokie - ponad 25 m do 55 m lub o wys. ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych, • wysokościowe – powyżej 55 m nad poziomem terenu.

 10. ODLEGŁOŚCI ZABUDOWY OD GRANICY DZIAŁKI • Przy równoległym usytuowaniu do granicy ściany budynku :- z otworami okiennymi lub drzwiowymi – 4m, -bez otworów j.w - 3m • Przy nierównoległym usytuowaniu do granicy ściany budynku :- 4 m do najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego, oraz- 3 m do najbliższego narożnika, lub wykuszu budynku. • Odległość okna w połaci dachowej do granicy działki nie może być mniejsza niż 4 m

 11. Budynek może przylegać do granicy działki, jeżeli jego ściana zewnętrzna nie posiada otworów, zaś na sąsiedniej działce jest położony w ten sam sposób budynek. Prawo dopuszcza odstępstwa od w/w zasad. • Odległość budynku mającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń.

 12. DOJŚCIA I DOJAZDY • Do działek budowlanych i budynków należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m. • Dojścia i dojazdy do budynków z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywid. powinny mieć zainstalowane oświetlenie elektryczne. • Do bud. mieszk. wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być dojścia utwardzone o szer. 1,5 m.

 13. MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCH. OSOBOWYCH • Liczbę i i urządzenie miejsc postojowych określa decyzja o WZiZT, • Najbliższa odległość niezadaszonego zgrupowania miejsc postojowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie może być mniejsza niż : - 7 m dla zgrupowania samochodów do 4 stanowisk, - 10 m dla zgrupowania samochodów od 5 stanowisk do 60, - 20 m dla większych zgrupowań.

 14. UZBROJENIE TECHNICZNE DZIAŁKI • Działka budowlana przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć możliwość przyłączenia uzbrojenia działki do sieci :- wodociągowej, - kanalizacyjnej,- elektroenergetycznej, - ciepłowniczej. • Za równorzędne z przyłączeniami do sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej uznaje się korzystanie z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i ciepła.

 15. W razie braku warunków przyłączenia działki przeznaczonej pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej możliwe jest korzystanie z indywidualnego ujęcia wody oraz bezodpływowego szamba. • Dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.

 16. OGRODZENIA • Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. • Umieszczenie na ogrodzeniach, na wys. do 1,80 m drutu kolczastego, tłuczonego szkła itp. jest zabronione ! • Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki. • Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,40 m zaś furtki nie mniej niż 0,90 m.

 17. OŚWIETLENIE I NASŁONECZNIENIE • W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8. • Dopuszcza się oświetlenie pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wyłącznie światłem sztucznym (na pewnych warunkach)

 18. WEJŚCIA DO BUDYNKÓW • Drzwi wejściowe do budynku, pomieszczeń użytkowych i do mieszkań powinny mieć w świetle ościeżnicy co najmniej szerokość 0,80 m i wys. 2 m. • W drzwiach tych wysokość progów nie może przekraczać 2 cm. • Wejścia z zewnątrz do budynku i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi należy chronić przed chłodem w formie przedsionka. Nie dotyczy to wejść nieprzewidzianych do stałego użytkowania.

 19. GRANICZNE WYMIARY SCHODÓW STAŁYCH • W budynkach jednorodzinnych : szerokość biegu : 0,80 m szerokość spocznika : 0,80 m max. wys. stopni : 0,19 m • W budynkach wielorodzinnych : szerokość biegu : 1,20 m szerokość spocznika : 1,50 m max. wys. stopni : 0,175 m

 20. Liczba stopni w 1 biegu schodowym : nie mniej niż 3 , i nie więcej niż : - w budynku opieki zdrowotnej – 14 stopni, - w innych budynkach – 17 stopni Powyższe nie dotyczy budynków 1-rodzinnych i zagrodowych. Liczba stopni w jednym biegu schodów zewnętrznych nie powinna wynosić więcej niż 10.

 21. POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA POBYT LUDZI • Wysokości :- pokoi w budynkach mieszkalnych : 2,50 m,- pokoi na poddaszu w budynkach 1-rodzinnych: 2,20m - pom. do pracy i nauki do 4 osób : 2,50 m, - j.w lecz lecz powyżej 4 osób : 3,00 m, - pom. na czasowy pobyt ludzi : 2,20 m • Inne warunki przykładowo : - w pom. mieszkalnym poziom podłogi od strony ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi nie powinien być poniżej poziomu terenu przy budynku.

 22. c.d • Drzwi do pom. przeznaczonych na stały pobyt ludzi i do kuchni oraz łazienki powinny mieć w świetle najmniej szer. 0,8 m i wys. 2,0 m. • W budynkach użyteczności publicznej szer. 0,9 m i wys. 2,0 m. • Drzwi do łazienki winny otwierać się na zewnątrz i mieć w dolnej części skrzydła otwory o przekroju min. 0,022 m2. • Kubatura łazienki z junkersem i z wentylacją grawitacyjną winna wynosić najmniej 8 m3, • J.w lecz z c.w i piecem elektrycznym : 6,50 m3

 23. WYMAGANIA ODNOŚNIE MIESZKAŃ W BUD.WIELORODZINNYCH • Mieszkania 3-pokojowe winny być przewietrzane na przestrzał lub narożnikowo. • Mieszkanie winno mieć kuchnię lub wnękę kuchenną, łazienkę, ustęp wydzielony lub ustęp w łazience, oraz przestrzeń składowania. • Kuchnia lub wnęka powinny mieć : trzon kuchenny, zlewozmywak (zlew), miejsce na chłodziarkę. • Łazienka ma mieć miejsce na wanną lub natrysk, umywalkę, ustęp, pralkę. • Pomieszczenia mieszkalne i kuchenne powinny być oświetlone światłem dziennym. • Dopuszcza się w garsonierach kuchnie bez okien (wentylacja)

 24. C.D • W bud. wielorodzinnym szerokość pomieszczeń w świetle ścian winna wynosić co najmniej : - w sypialni dla 1 osoby : 2,20 m - j.w lecz dla 2 osób : 2,70 m - w kuchni w garsonierze:1,80 m - w innych mieszkaniach: 2,40 m • W mieszkaniu 1 pokój powinien mieć min. 16 m2 • Korytarze w mieszkaniu winny mieć szer. min,. 1,20m

 25. KRATY ZEWNĘTRZNE W OKNACH I DRZWIACH BALKONOWYCH POWINNY UNIEMOŻLIWIAĆ WSPINANIE SIĘ PO NICH DO POMIESZCZEŃ POŁOŻONYCH NA WYŻSZYCH KONDYGNACJACH. • W BUDYNKU NA KONDYGNACJACH PONIŻEJ 25 m NAD TERENEM PODOKIENNIK NALEŻY SYTUOWAĆ NA WYSOKOŚCI MIN. 0,85 m NAD PODŁOGĄ, ZAŚ W WYŻSZYCH : 1,10 m. • W BUDYNKU NA KONDYGNACJACH POŁOŻONYCH POWYŻEJ 25 M NAD TERENEM ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA BALKONÓW, MOŻNA JEDNAK STOSOWAĆ LOGGIE ALE TYLKO DO 55 m NAD TEREM. • WYJŚCIA Z KLATKI SCHODOWEJ NA DACH PRZEZ DRZWI 0,80X 1,90 m LUB PRZEZ KLAPĘ WYŁAZOWĄ 0,80X0,80 m.

 26. schody zewnętrzne i wewnętrzne służące do pokonania wysokości ponad 0,50 m powinny mieć balustrady od strony przestrzeni otwartej. • W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH I WE WNĘTRZCH MIESZKAŃ WIELOPOZIOMOWYCH MIN. WYSOKOŚĆ BALUSTRADY POWINNA WYNOSIĆ 0,90 m. • W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH 1,10 m , ZAŚ PRZEŚWIT W BALUSTRADZIE MAX. 12 cm, • W INNYCH BUDYNKACH ODPOWIEDNIO 1,10 m i 20 cm. • KRATY I OKIENNICE W CO NAJMNIEJ 1 OTWORZE OKIENNYM POWINNY OTWIERAĆ SIĘ OD WEWNĄTRZ W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI.

 27. GARAŻE • Powinien mieć : - wysokość w świetle 2,20 m a do przewodów 2 m - wrota o wym. min. 2,30 m x 2,00 m, - elektryczną instalację oświetleniową, - co najmniej wentylację grawitacyjną (1,5 krotna wymiana powietrza na godzinę), - stanowisko postojowe min. 2,30 m x 5,00 m a od ściany min. 0,5 m - posadzkę ze spadkiem do wewn.lub zewnętrznego spustu kanalizacyjnego. W domkach niekoniecznie do spustu.

 28. INSTALACJA WODOCIĄGOWA • Na połączeniu wewn. instalacji wod. z siecią wodociągową powinien być zainstalowany wodomierz główny. • Wodomierz może być w budynku lub w studzience poza nią. • Zimnej wody z sieci rozpoczyna się za wodomierzem, zaś w przypadku studni od pompy wodnej. • Ciśnienie wody w instalacji w bud. winno wynosić 0,05 Mpa i nie więcej niż 0,6 Mpa. • Jeżeli w/w ciśnienia nie można uzyskać z sieci wówczas stosuje się hydrofor.

 29. KANALIZACJA • DZIAŁKA BUDOWLANA NA KTÓREJ SYTUOWANE SĄ BUDYNKI POWINNA BYĆ WYPOSAŻONA W KANALIZACJĘ DLA ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ LUB OGÓLNOSPŁAWNEJ. • W RAZIE BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI DOPUSZCZA SIĘ ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH NA WŁASNY TEREN NIEUTWARDZONY, LUB DO DOŁÓW CHŁONNYCH, WZGLĘDNIE ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH. • W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA SIĘ DO SIECI KANALIZACYJNEJ MOŻNA NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH SYTUOWAĆ SZCZELNE SZAMBA.

 30. PRZYKŁADOWE ODLEGŁOŚCI SZAMB W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM OD : - OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DO POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI : 5 m, - GRANICY DZIAŁKI SĄSIEDNIEJ, ULICY LUB CIĄGU PIESZEGO : 2 m

 31. INSTALACJA KANALIZACYJNA • INSTALACJĘ TWORZY UKŁAD POŁĄCZONYCH PRZEWODÓW WRAZ Z URZĄDZENIAMI, PRZYBORAMI I WPUSTAMI ODPROWADZAJĄCY ŚCIEKI ORAZ WODY OPADOWE DO PIERWSZEJ STUDZIENKI OD STRONY BUDYNKU. • PIONY INSTALACJI POWINNY BYĆ WYPROWADZANE JAKO PRZEWQODY WENTYLACYJNE PONAD DACH, A TAKŻE POWYŻEJ GÓRNEJ KRAWĘDZI OKIEN I DRZWI (są odstępstwa par. 125 ust.2). • NIE WOLNI\O ODPOWIETRZAĆ PIONÓW WYKORZYSTUJĄC DO TEGO CELU PRZEWODÓW DYMOWYCH I WETYLACYJNYCH POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI.

 32. INSTALACJE GRZEWCZE • RODZAJE OGRZEWANIA : WODNE, PAROWE, POWIETRZNE, ELEKTRYCZNE. • RODZAJE : SIECIOWE, LOKALNE, WĘGLOWE, GAZOWE, OLEJOWE. • PRZEWODY INSTALACYJNE Z RUR : STALOWYCH CZARNYCH, MIEDZIANYCH, TWORZYWA. • DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE PIECÓW NA PALIWO STAŁE W BUDYNKACH O WYSOKOŚCI DO 3 KONDYGNACJI NADZIEMNYCH WŁĄCZNIE. • ROZPORZĄDZENIE OKREŚLA WARUNKI TECHNICZNE DLA INSTALACJI WODNEJ OGRZEWCZEJ, INSTALACJI OGRZEWCZEJ POWIETRZNEJ.

 33. KOTŁY C.O • KOTŁY NA PALIWO STAŁE • KOTŁY GAZOWE (zwykle dwufunkcyjne) • KOTŁY GAZOWE

 34. C.D • KOMINKI OPALANE DREWNEM Z OTWARTYM PALENISKIEM LUB ZMKNIĘTYM WKŁADEM KOMINKOWYM MOGĄ BYĆ INSTALOWANE W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH, REKREACYJNYCH ORAZ NISKICH BUDYNKACH WIELORODZINNYCH (przy określonych parametrach). • KOMINKI O OTWORZE PALENISKOWYM DO 0,25 m2 MOGĄ BYĆ WYŁACZNIE PRZYŁĄCZANE DO WŁASNEGO PRZEWODU DYMOWEGO O PRZEKROJU MIN. 14X14 cm LUB O ŚR. 15 cm. • KOMINKI O MAJĄCE WLOT WIĘKSZY DO PRZEWODÓW O WYM MIN. 14X27 cm lub śr. 18 CM.

 35. PRZYKŁADOWO WYMAGANE TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH: - MAGAZYNY : + 5 st - KLATKI SCHODOWE W BUDYNKACH MIESZK. : + 8 st - SALE WIDOWISKOWE, GIMNASTYCZNE : + 16 st - POKOJE MIESZKALNE, SALE POSIEDZEŃ : + 20 st - ŁAZIENKI, PŁYWALNIE : + 24 st POMIARY : • W BUDYNKACH Z INSTALACJĄ OGRZEWCZĄ WODNĄ ZASILANĄ Z SIECI POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ URZĄDZENIA DO ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYTEGO CIEPŁA : - CIEPŁOMIERZ DO POMIATU ILOŚCI CIEPŁA DOSTARCZANEGO DO INSTALACJI W BUDYNKU, - URZADZENIA UMOŻLIWIAJĄCE INDYWID. ROZLICZANIE KOSZTÓW OGRZEWANIA LOKALI.

 36. INSTALACJE GAZOWE • Instalację zasilaną z sieci stanowią ; - układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz oraz wewnątrz budynku wraz z armaturą, - urządzenia do pomiaru zużycia gazu, - wydzielone przewody spalinowe. • Instalacja w budynku o wysokości powyżej 35 m może być doprowadzona jedynie do pomieszczeń technicznych w piwnicy, lub na parterze, względnie do ostatniej kondygnacji względnie nad nią. • Instalacja w budynkach o wysokości ponad 25 m wymaga pozytywnej opinii straży pożarnej.

 37. INSTALACJE GAZOWE C.D • Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich. • Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i z sieci (za wyjątkiem kotłowni). • Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce- przy ścianie lub we wnęce, względnie w odległości większej od 10 m w linii ogrodzenia.

 38. Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu, lub rur miedzianych (ale tylko wewnątrz). • Przewodów nie należy prowadzić w zasadzie przez pomieszczenia mieszkalne. • Przewody w piwnicach i suterenach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem. • Na wyższych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie w bruzdach osłoniętych ekranami i łatwo usuwalnym tynkiem.

 39. Kubatura pomieszczeń w których instaluje się urządzenia gazowe nie powinna być mniejsza niż : - 8 m3 w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń, - 6,6 m3 w przypadku z zamkniętą komorą spalania. • Pomieszczenia w których instaluje sięurządzenia gazowe powinny mieć wysokość co najmniej 2,20 m. • Kuchenki gazowe należy instalować w odległości co najmniej 0,50 m od okien. • Instalacje gazowe budynku zasilane gazem płynnym powinny mieć butle usytuowane na zewnątrz.

 40. PRZEWODY KOMINOWE • DZIELĄ SIĘ NA : - WENTYLACYJNE, - SPALINOWE, - DYMOWE prowadzone na ścianach budynku, w obudowach trwale połączonych z konstrukcją budynku, lub jako konstrukcje samodzielne. • NAJMNIEJSZY WYMIAR PRZEKROJU LUB ŚREDNICA MUROWANYCH PRZEWODÓW KOMINOWYCH SPALINOWYCH I DYMOWYCH O CIĄGU NATURALNYM POWINNA WYNOSIĆ 14 cm, ZAŚ PRZY STALOWYCH WKŁADACH 12 cm. • PRZEWODY WENTYLACYJNE POWINNY MIEĆ POW. PRZEKROJU 0,016 m2, ZAŚ NAJMNIEJSZY WYMIAR PRZEKROJU 10 cm. • PRZEWODY POWINNY BYĆ WYPROWADZONE PONAD DACH NA WYSOKOŚĆ ZAPEWNIAJĄCĄ CIĄG. • PRZEWODY SPALINOWE I DYMOWE POWINNY MIEĆ OTWORY WYCIEROWE LUB REWIZYJNE.

 41. INSTALACJE ELEKTRYCZNE • W budynku wielorodzinnym : - główne przewody i kable elektryczne należy prowadzić poza lokalami w sposób umożliwiający ich wymianę bez naruszania konstrukcji budynku, - liczniki należy umieszczać poza lokalami w zamykanych szafkach, - obwody odbiorcze należy prowadzić w obrębie każdego lokalu, - w mieszkaniach należy stosować wyodrębnione obwody oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, w łazienkach, w kuchni.

 42. INNE PRZEPISY DOTYCZĄCE • URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH, • BEZPIECZEŃSTWA KONSTRUKCJI, • BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, • ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKÓW (wyróżnia się 5 klas : A,B,C,D,E, • STRAF POŻAROWYCH I ODDZIELENIA POŻAROWEGO, • DRÓG EWAKUACYJNYCH, • WYMAGAŃ PRZECIWPOŻAROWYCH, • HIGIENY I ZDROWIA

 43. C.D • OCHRONY CZYSTOŚCI POWIETRZA, • OCHRONY PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI, • OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM I POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI, • OCHRONY PRZED ZAWILGOCENIEM I KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ, • BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA: - wejścia do budynków o wys. powyżej 2 kondygnacji nadziemnych mają mieć daszki ochronne, - daszki, balkony itp. umieszczać należy na wys. min. 2,40m nad poziomem chodnika,