1 / 41

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Centrum Nauki Kopernik służy wyjaśnianiu otaczających nas zjawisk przy pomocy naukowych narzędzi można tu samodzielnie przeprowadzić doświadczenia z fizyki, matematyki, biologii, nauk o człowieku, korzystając z interaktywnych stanowisk ekspozycyjnych

sven
Télécharger la présentation

Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie www.kopernik.org.pl

 2. Centrum Nauki Kopernik służy wyjaśnianiu otaczających nas zjawisk przy pomocy naukowych narzędzi można tu samodzielnie przeprowadzić doświadczenia z fizyki, matematyki, biologii, nauk o człowieku, korzystając z interaktywnych stanowisk ekspozycyjnych uzupełnia edukacyjną rolę szkoły poprzez rozbudzanie ciekawości uczniów popularyzuje naukę i kulturę, służy kształceniu oraz rozrywce www.kopernik.org.pl

 3. Centra nauki na świecie: • pierwowzorem centrów nauki jest Exploratorium w San Francisco, utworzone w 1969 roku przez prof. Franka Oppenheimera • centra nauki działają w niemal wszystkich krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, dynamicznie powstają w Europie Środkowo-Wschodniej i w Azji • w Polsce tworzone są centra nauki i interaktywne wystawy m.in. w Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Szczecinie, Krakowie i Łodzi. Glasgow ScienceCentre www.kopernik.org.pl

 4. Geneza Centrum Nauki Kopernik • autentyczna potrzeba społeczna, ujawniona podczas Pikników Naukowych Polskiego Radia BIS i Festiwali Nauki (twórcy obu imprez są w zespole Centrum Nauki i w jego Radzie Programowej) • ponadpartyjna inicjatywa prezydenta Lecha Kaczyńskiego i min. Michała Kleibera, podjęta przez min. Krystynę Łybacką i kontynuowana przez ich następców Piknik Naukowy, czerwiec 2005 www.kopernik.org.pl

 5. Centrum Nauki Kopernik - wizja • utworzenie jednego z najnowocześniejszych i najciekawszych centrów nauki w Europie • utworzenie ośrodka, wspierającego działania z zakresu popularyzacji nauki i edukacji nieformalnej w Polsce • promocja Polski zagranicą przez naukę • ukazanie nauki jako części kultury • stworzenie atrakcyjnej wizytówki nowoczesnej Warszawy i rewitalizacja bulwarów nadwiślańskich www.kopernik.org.pl

 6. Centrum Nauki Kopernik ma służyć: • uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych • rodzinom • studentom różnych typów uczelni • ludziom zainteresowanym nauką oraz rozwojem najnowszych technologii www.kopernik.org.pl

 7. Centrum Nauki Kopernik - organizatorzy Miasto st. Warszawa – finansowanie inwestycji budowlanej (151.000.000 zł) oraz bieżącej działalności Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – finansowanie ekspozycji stałej i planetarium (66.920.000 zł) oraz bieżącej działalności Ministerstwo Edukacji Narodowej – finansowanie bieżącej działalności www.kopernik.org.pl

 8. Podstawy prawne Centrum Nauki Kopernik: Umowa z dnia 1.06.2005 r. o utworzeniu wspólnej instytucji kultury pn. Centrum Nauki Kopernik, podpisana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ministra nauki i informatyzacji prof. Michała Kleibera i ministra edukacji narodowej Mirosława Sawickiego wraz z aneksem z dnia 21.06.2006. Statut instytucji kultury pn. Centrum Nauki Kopernik z dnia 1.06.2005 wraz ze zmianami z dnia 21.06.2006 Regulamin Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik z dnia 1.06.2005 wraz ze zmianami z dnia 21.06.2006 r. Uchwała nr LVI/1526/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 8.07.2005 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie instytucji kultury pn Centrum Nauki Kopernik Ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wraz z późniejszymi zmianami www.kopernik.org.pl

 9. Program Wieloletni pn. Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik Przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 75/2006 z dnia 23 maja 2006 r. Określa harmonogram realizacji ekspozycji oraz harmonogram wydatków finansowych na lata 2006 – 2008 Zadania: Budowa interaktywnych eksponatów ekspozycji stałej Zakup i instalacja Planetarium Budowa laboratoriów i pracowni Budowa ekspozycji w Parku Odkrywców Budżet: 66 920 000,00 zł. www.kopernik.org.pl

 10. Realizacja Programu Wieloletniego W roku 2006 r. zrealizowano 99,5% budżetu – Umowa na realizacje galerii Człowiek i Środowisko oraz Świat w Ruchu z holenderską firmą Bruns Realizacja inwestycji budowlanej Wystąpiły opóźnienia w procesie inwestycyjnym prowadzonym przez SZRM: - Planowane zakończenie realizacji I etapu 17.02.2009 (opóźnienie 20 miesięcy) - Planowane zakończenie realizacji II etapu 17.09.2009 (opóźnienie 16 miesięcy) Nakłady inwestycyjne zwiększono do kwoty 151 000 000,00 zł. na mocy uchwały w sprawie budżetu nr VI/41/2007 Rady Miasta st. Warszawy z dnia 22 lutego 2007 r. www.kopernik.org.pl

 11. Centrum Nauki Kopernik jako instytucja kultury Instytucja kultury - forma organizacyjna , umożliwiająca realizację zadań określonych Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Instytucjami kultury są prawie wszystkie muzea w Polsce Instytucje kultury posiadają podmiotowość prawną, ich działalność musi realizować cele statutowe. Instytucje kultury są finansowane przez Organizatorów. Mogą również generować przychody własne. Ta forma organizacyjna umożliwia prowadzenie bardzo szerokiego zakresu działań, łączących naukę, edukację i sztukę. CNK jest samorządowo-rządową instytucją kultury; zostało wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Miasto Stołeczne Warszawa www.kopernik.org.pl

 12. Zasady działania Centrum Nauki Kopernik Dyrekcja realizuje Program działalności Centrum Nauki Kopernik w latach 2007-2012, zaakceptowany przez Organizatorów Coroczne plany działalności, zawierające plan finansowy, opiniowane przez Radę Programową, przedkładane są Organizatorom Coroczne sprawozdania merytoryczne i finansowe, opiniowane przez Radę Programową, przedkładane są Organizatorom Rada Programowa jako organ doradczo-nadzorczy, powołany przez trzech Organizatorów www.kopernik.org.pl

 13. Rada Programowa - zadania statutowe Opiniowanie programu działalności merytorycznej oraz projektów ekspozycji Centrum Dokonywanie oceny, co najmniej raz w roku, działalności Centrum oraz opiniowanie sprawozdań Dyrektora z wykonania programu działalności oraz planu finansowego Inicjowanie strategicznych działań centrum Utrzymywanie stałych więzi pomiędzy Centrum a jego otoczeniem kulturalnym, naukowym i technologicznym www.kopernik.org.pl

 14. Rada Programowa pracuje w składzie: prof. Łukasz Turski (przewodniczący) Prof. Aleksander Bursche Prof. Magdalena Fikus Prof. Maciej Geller Prof. Witold Karczewski Adam Kilian Prof. Krzysztof Konarzewski Prof. Krzysztof Pomian Prof. Jarosław Marek Rymkiewicz Prof. Tadeusz Skośkiewicz Prof. Piotr Słonimski Prof. Aleksander Wolszczan www.kopernik.org.pl

 15. Harmonogram 2004 – początek prac nad projektem, powołanie przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Zespołu ds. Centrum Nauki Kopernik 2005 – rozstrzygnięcie międzynarodowego konkursu architektonicznego maj 2006 – przyjęcie przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego pn. Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik lipiec 2006 – rejestracja instytucji kultury pn. Centrum Nauki Kopernik listopad 2006 - rozstrzygnięcie przetargu na dwa działy wystawy stałej Świat w ruchu oraz Człowiek i środowisko październik 2007 – początek prac budowlanych I kwartał 2009 – oddanie dla publiczności modułu A budynku z pierwszą częścią ekspozycji IV kwartał 2009 – oddanie do użytku modułu B, biur i Parku Odkrywców; zakończenie inwestycji www.kopernik.org.pl

 16. Lokalizacja • działka 4,2 ha nad tunelem Wisłostrady • między ulicami: Zajęczą, Wybrzeże Kościuszkowskie i Lipową • w sąsiedztwie Mostu Świętokrzyskiego i Biblioteki Uniwersyteckiej www.kopernik.org.pl

 17. Projekt architektoniczny Autorzy : RAr-2 Laboratorium Architektury Autorzy : RAr-2 Laboratorium Architektury www.kopernik.org.pl

 18. Projekt architektoniczny Autorzy : RAr-2 Laboratorium Architektury Autorzy : RAr-2 Laboratorium Architektury www.kopernik.org.pl

 19. Projekt architektoniczny www.kopernik.org.pl

 20. Co znajdzie się w Centrum Nauki Kopernik: 7 działów ekspozycji stałej – 5500 m2(ok. 500 interaktywnych stanowisk ekspozycyjnych) Ekspozycje zmienne – 700 m2 Planetarium multimedialne Laboratoria, pracownie dla szkolnych i studenckich kół zainteresowań Centrum konferencyjne z salą amfiteatralną na pokazy, wykłady, debaty, szkolenia dla nauczycieli Kawiarnie, bistro, sklepik Warsztat i magazyn www.kopernik.org.pl

 21. Działy ekspozycji stałej: Świat w ruchu Człowiek i środowisko Korzenie cywilizacji Strefa światła Globalna wioska? Nowe technologie Najmłodsi www.kopernik.org.pl

 22. Prace nad pierwszymi działami wystawy stałej • sierpień - listopad 2006 – przetarg na dwa największe działy: Świat w ruchu oraz Człowiek i środowisko • wystartowały dwie największe firmy europejskie, autorzy wystaw w najlepszych światowych centrach nauki: Hüttinger Exhibition Engineering z Niemiec i zespół firm holenderskich Bruns i NorthernLight • zwyciężył Bruns i NorthernLight www.kopernik.org.pl

 23. „Opowiedz mi, a wkrótce zapomnę. Pokaż mi, może zapamiętam. Pozwól mi dotknąć, a zrozumiem”. chińskie przysłowie, motto prac nad wystawami ponad 170 eksponatów na powierzchni ponad 2 tys. m. kw Świat w ruchu - układy dynamiczne od mikroświata, ruchu elektronów skutkującego przepływem prądu, poprzez rozchodzenie się światła, dźwięku aż do kosmicznych wędrówek planet, gwiazd i galaktyk, Człowiek i Środowisko - wędrówka do wnętrza ludzkiego ciała, pokazanie jego funkcjonowania w kontekście przyrodniczym i społecznym www.kopernik.org.pl

 24. Projekt wystaw: Świat w ruchu oraz Człowiek i środowisko Autorzy: Bruns i NorthernLight www.kopernik.org.pl

 25. Projekt wystaw: Świat w ruchu oraz Człowiek i środowisko www.kopernik.org.pl

 26. System personalizacji użytkowników • pierścień-chip, który otrzyma każdy ze zwiedzających • pozwoli dostosować opis doświadczeń do poziomu wiedzy i wymagań zwiedzającego • wyniki przeprowadzonych doświadczeń zostaną zapisane na utworzonej automatycznie stronie internetowej zwiedzającego. • pozwoli zbudować cyfrową platformę kontaktu z gośćmi Centrum, która może być wykorzystywana do realizacji celów statutowych • przy następnej wizycie zwiedzający zostanie rozpoznany i przywitany po imieniu www.kopernik.org.pl

 27. Planetarium • jedno z najnowocześniejszych planetariów w Europie • multimedialne pokazy wyświetlane na 16-metrowej kopule • filmy i spektakle naukowe, pokazy artystyczne i astronomiczne • planetarium pomieściok. 170osób • własne studio produkcyjne www.kopernik.org.pl

 28. Park Odkrywców • nadwiślańskie bulwary wokół Centrum Nauki oraz niezwykłe ogrody na dachu budynku • urządzenia do przeprowadzania eksperymentów pod gołym niebem • zewnętrzna galeria sztuki, amfiteatr koncertowy • kontakt z naturą, ścianka dla alpinistów, otwarcie na Wisłę Heureka Science Centre, Helsinki www.kopernik.org.pl

 29. Wystawa objazdowa Eksperymentuj! • 25 interaktywnych urządzeń oraz pokazy z zakresu fizyki, chemii, biologii, matematyki • podróżuje do szkół i ośrodków w całej Polsce • ponad 50.000 zwiedzających w ciągu ostatniego roku • 200 szkół oczekujących na wizytę wystawy www.kopernik.org.pl

 30. Działania programowe Centrum Nauki Kopernik: • tworzenie wystaw czasowych • instytucjonalne wspieranie inicjatyw popularnonaukowych (w tym innych centrów nauki) • organizacja debat publicznych i wykładów otwartych • konferencje naukowe • szkolenia dla nauczycieli • pokazy naukowe • animacja młodzieżowych kół zainteresowań • promocja polskiej nauki zagranicą • działalność wydawnicza • współpraca z polskimi oraz europejskimi centrami nauki • koncerty • wystawy artystyczne, korespondujące z problematyką naukową www.kopernik.org.pl

 31. Dni pokazów • wyjazdy animatorów Centrum Nauki Kopernik do szkół, szpitali, domów dziecka • pokazy dotyczące różnych dziedzin wiedzy • przepisy na wykonanie prostych eksperymentów z wykorzystaniem sprzętu i artykułów codziennego użytku pokazy na Festiwalu Nauki, wrzesień 2006 www.kopernik.org.pl

 32. Rodzinne odkrywanie świata z Centrum Nauki Kopernik • projekt: luty - grudzień 2007 • połączenie popularyzacji nauki z pielęgnowaniem więzi rodzinnych • rodzice i dziadkowie uczą się, jak stać się przewodnikiem dziecka czy wnuka po świecie wiedzy • pokazujemy, jak ciekawe może być wyjaśnienie codziennych zjawisk wystawa Eksperymentuj! w Barcelonie, listopad 2006 www.kopernik.org.pl

 33. Warsztaty dla nauczycieli • szkolenia dla nauczycieli, pokazujące wykorzystanie sali komputerowej i Internetu do przeprowadzenia doświadczeń w ramach ciekawej lekcji • materiały dla nauczycieli, zawierające potrzebne adresy i scenariusze lekcji do przeprowadzenie • program pilotażowy rozpocznie się we wrześniu 2007 roku Pokazy w Pałacu Kultury i Nauki, sierpień 2006 www.kopernik.org.pl

 34. Projekty promocji Polski: • listopad 2006 – Centrum Nauki Kopernik, przy współpracy MNiSW i MSZ, z sukcesem koordynowało udział Polski w prestiżowym Katalońskim Tygodniu Nauki w Barcelonie pod hasłem „Polska, naukowe odkrycie” • luty 2007 – Centrum Nauki Kopernik gościem specjalnym na Festiwalu Nauki w Brnie, Republika Czeska • 2007-2008 – rozpoczęcie współpracy przy realizacji Expo 2008 i sezonu polskiego w Izraelu 2008 (na zaproszenie MSZ) www.kopernik.org.pl

 35. Międzynarodowy konkurs dla młodzieży Polski i Katalonii: • sierpień-wrzesień 2006 - konkurs na opis naukowej podróży wehikułem czasu dla uczniów szkół średnich obu krajów • listopad 2006 - po 15 laureatów z Polski i Katalonii popłynęło w dwutygodniowy rejs edukacyjny po Morzu Śródziemnym na żaglowcu Pogoria rejs polsko kataloński, listopad 2006 www.kopernik.org.pl

 36. Warszawa gospodarzem konferencji ECSITE 2011? • ECSITE jest największą w Europie organizacją, zrzeszającą wszystkie znaczące muzea przyrodnicze, muzea nauki i centra nauki • W wyniku złożonej przez Centrum Nauki Kopernik oferty, Warszawa znalazła się na 1. miejscu krótkiej listy • Ostateczna decyzja – w listopadzie 2007 www.kopernik.org.pl

 37. Co Centrum Nauki Kopernik może zaoferować twórcom podobnych inicjatyw? Dzielenie się własnym doświadczeniem, związanym z tworzeniem centrum nauki Nieodpłatne udostępnienie wzorów dokumentów, w tym SIWZ –ów postępowań przetargowych w trybie dialogu konkurencyjnego i konkursu Współpraca programowa Współpraca w tworzeniu ekspozycji stałych i czasowych www.kopernik.org.pl

 38. Co Centrum Nauki Kopernik może zaoferować twórcom podobnych inicjatyw? Tworzenie płaszczyzny do współpracy popularyzatorów nauki (planowana konferencja dla popularyzatorów we wrześniu 2007) Tworzenie forum współpracy polskich centrów nauki z udziałem władz ECSITE (planowana konferencja w grudniu 2007) Współpraca regionalna - ze względu na swą wielkość i skalę Kopernik ma szansę stać się liderem wśród centrów nauki w skali regionu - Europy Środkowo-Wschodniej (planowana międzynarodowa konferencja w grudniu 2008) www.kopernik.org.pl

 39. www.kopernik.org.pl

 40. Fotomontaż? www.kopernik.org.pl

 41. Obserwacja świata wokół nas bywa bardziej zaskakująca niż najlepszy fotomontaż :) www.kopernik.org.pl

More Related