1 / 31

Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057

Výuková centra. Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057. Rozmnožování buňek. Rozmnožování buněk je základní podmínka pro růst a rozmnožování organismů . - uskutečňuje se dělením buňky zahrnuje: - dělení jádra = karyokineze

sveta
Télécharger la présentation

Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Výuková centra Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057

 2. Rozmnožování buňek

 3. Rozmnožování buněk je základní podmínka pro růst a rozmnožování organismů • . - uskutečňuje se dělením buňky • zahrnuje: - dělení jádra = karyokineze zaručuje rovnoměrné rozdělení jaderné hmoty do vznikajících dceřiných jader - buněk - dělení cytoplazmy =cytokineze tj. následné rozdělení mateřské buňky je součástí buněčného cyklu

 4. Rozdělujeme na tři základní typy: 1) Mitóza – nepřímé dělení buněk – b. somatické 2) Meióza - redukční dělení b. - vznik pohlavních b. 3) Amitóza – přímé dělení buněk - buňka se pouze zaškrtí - nezávisí na přesném rozdělení chromozómů - nekontrolované bujení (nádory, apod.)

 5. MITÓZA • u somatických buněk • přesné rozdělení genetické informace – zachovává počet chromozómů- celou sadu - diploidní - (2n) • Rozlišujeme 4 fáze: profáze metafáze anafáze telofáze • navazuje cytokineze

 6. Profáze - spiralizace DNA, zviditelnění chromozomů ( zkracují se a ztlušťují) - mizí jadérko - počátek rozpouštění jaderné blány - vytváří se dělící vřeténko z cytoskeletálního aparátu – z mikrotubulů ( rozvoj mitotického aparátu – centrioly a vlákna)

 7. Metafáze - dokončení rozpadu jadérka a jaderného obalu - vznik dělícího vřeténka - postavení chromozomů do ekvatoriální ( centrální,rovníkové) roviny - napojení chromozomů svými centromerami na dělící vřeténko - nejdelší fáze mitózy

 8. Anafáze - oddělení sesterských chromatid ( chromozómy se podélně rozštěpí) - zkracují se vlákna dělícího vřeténka - rychlý rozchod chromatid k opačným pólům dělícího vřeténka - krátká a dynamická fáze

 9. Telofáze - zánik dělícího aparátu - despiralizaze chromozomů ( přestávají být viditelné) - vznik jaderných obalů -rekonstrukce nových jader -vytváření jadérek - uprostřed se vytváří přepážka, která rozdělí mateřskou b. na dvě dceřiné = cytokineze

 10. - doba mezi dvěma děleními se nazývá INTERFÁZE – dochází k replikaci DNA – duplikace chromozómů - při mitóze se zachovává chromozómová sada – nemění se počet chromozómů

 11. Cytokineze -následuje po rozdělení jádra -rozdělení celé buňky -rostlinná buňka – růst přepážky -živočišná buňka - zaškrcení

 12. Meióza - z celého meiotického dělení zaujímá nejdelší část - až 90 %. Může trvat několik hodin až dní, i několik roků - zvláštní typ dělení – tzv. redukční dělení, vznikají při něm pohlavní buňky = GAMETY – poloviční počet chromozomů- haploidní – (n) ( ostatní buňky- somatické- mají kompletní počet chromozomů – - diploidní -(2n)) • meióza tedy snižuje počet chromozómů na polovinu, kdy zdvojení chromozómů proběhne 1x, ale cytokineze 2x, tedy proběhnou 2 mitózy za sebou

 13. Chromozómy jsou v buněčných jádrech tělních ) somatických) buněk vždy v párech. Jeden chromozom od samčího organismu, jeden od samičího organismu. • Párové chromozomy se označují jako HOMOLOGICKÉ chromozomy. • Párová přítomnost chromozomů v jádře se označuje jako diploidie – 2n.

 14. dvě fáze meiózy: • První zrací dělení- REDUKČNÍ neboli HETEROTYPICKÉ dělení – 4 podobné fáze mitózy • Druhé zrací dělení – EKVAČNÍ neboliHOMEOTIPICKÉ dělení – 4 totožné fáze mitózy • výsledek: • z jedné buňky mateřské vznikají • 4 haploidní dceřiné

 15. První zrací dělení- REDUKČNÍ Profáze I- spiralizace DNA, zviditelnění chromozomů , mizí jadérko , počátek rozpouštění jaderné blány, vytváří se dělící vřeténko - vznik chromatidových tetrád – homologické chromozomy se přikládají svými centromerami k sobě

 16. Metafáze I -diferencuje se dělicí vřeténko - chromozómy – tetrády se staví do ekvatoriální roviny navzájem přes sebe přeloženými konci chromatid

 17. -Anafáze I - nastává oddělení tetrád a ty se rozestupují k protilehlým pólům dělicího vřeténka - rozestup chromozómů zajišťuje pochod zvaný segregace chromozómů • počet chromozómů u jednotlivých pólů je haploidní. • Telofáze I • může proběhnout stejně jako u mitózy, tzn. - vzniknou dvě haploidní jádra oddělená buněčnou přepážkou

 18. Druhé zrací dělení – EKVAČNÍ Je mitózou obou dceřiných haploidních buněk. Zahrnuje opět čtyři mitotické fáze , shodné s mitózou: - profáze II - metafáze II - anafáze II - telofáze II

 19. Buněčný cyklus • G1 fáze = postmitotická - začíná vznikem dceřiné buňky -trvá asi 1/3 celého cyklu -probíhají syntetické procesy, buňka roste a připravuje se na replikaci DNA - Je to také hlavní kontrolní bod ( uzel) = v této fázi může buňka b. cyklus zastavit ( např. při nevhodných podmínkách, Nedostatek živin, atd.) • S fáze = syntetická - replikace DNA, zdvojení chromozómů – jedna chromatida si nareplikuje druhou chromatidu -trvá asi 1/3 celého cyklu

 20. 3)G2-fáze = postsyntetická • trvá asi ¼ cyklu • pokračují syntetické procesy, buňka roste, přibývá buněčných organel , připravuje se rozdělení jádra • M – fáze = mitotická - dělení buňky Generační doba buňky = trvání buněčného cyklu, je u různých buněk různá ( např. bakterie 30min.) Buněčný cyklus může být regulován stimulátory a inhibitory.

 21. http://cs.wikipedia.org/wiki/Mei%C3%B3zaDoc. RNDr. Berger, J. BUNĚČNÁ A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE, nakl. Tobiáš, Havlíčkův Brod 1996 Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc.; Bakteriologie a virologie, 1994

 22. Výuková centra Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057

More Related