Download
poslovna konkuren nost in ukrepi za varnost in zdravje pri delu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Poslovna konkurenčnost in ukrepi za varnost in zdravje pri delu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Poslovna konkurenčnost in ukrepi za varnost in zdravje pri delu

Poslovna konkurenčnost in ukrepi za varnost in zdravje pri delu

136 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Poslovna konkurenčnost in ukrepi za varnost in zdravje pri delu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Poslovna konkurenčnost in ukrepi za varnost in zdravje pri delu Ljubljana, 7. november 2008 g. Kris De Meester direktorSektorja za zadeve zdravja in varnosti predsednikOdbora za varnost in zdravje pri delu pri BussinessEurope

 2. Megatrendi v svetu dela • prestrukturiranje gospodarstva in politike: “konkurenčna Evropa" • konkurenčno svetovno gospodarstvo in večja produktivnost s prestrukturiranjem organizacij in vodenja • zunanji izvajalci, osredotočenost na osnovno dejavnost, krčenje, selitev proizvodnje • 60% svetovne trgovine znotraj dobavne verige! • intenzivnost dela, stres … • svet postaja “manjši” (globalna vas v “globalnem” svetu) • nestabilnost finančnih trgov • nova tehnologija in nova proizvodnja: “inovativna Evropa” • vse večja globalna avtomatizacija in prehod s proizvodnih industrij na proizvodnjo storitev • novi proizvodni modeli in delovne vsebine • prehod s tradicionalnega delovnega mesta na delo na domu, mobilno pisarno … • začasno delo, načelo ‘just in time’ ... • demografkse spremembe: “starajoča se Evropa” • hitro staranje delovne sile, spreminjajoči se odnosi do starosti in zahteve po delovni zmožnosti in sposobnosti •  izzivi, s katerimi se soočajo mladi delavci in priseljenci

 3. Megatrendi v svetu dela • geograski premik: “Evropa, ki se seli” • delavci iz novih članic EU in drugih držav  jezikovne ovire; usposabljanje, pouk in komunikacijski izzivi • družbena sprememba: “zavestna evropska generacija” • od družbe, osredotočene na delovno življenje proti večplastni družbi • delovna doba, brezposelnost, usposabljanje, prosti čas, družinsko življenje in posameznikov razvoj se menjavajo skozi vse življenje  veča se udeležba zaposlenih in novo državljanstvo  usklajevanje poklicnega in družinskega življenja • vse večja vloga medijev "Attention Economy and Citizens Europe“ • spletni socialni mediji, družbeno mreženje • vse večja hitrost sprememb“Evropa, ki drvi”

 4. Okvir • Lizbonska strategija • zagotavljanje kakovosti in produktivnosti na delu lahko pomaga pospeševati gospodarsko rast in zaposlovanje • ogromni gospodarski stroški težav, povezanih z zdravjem in varnostjo pri delu ovirajo gospodarsko rast in vplivajo na konkurenčnost podjetij v EU • dvigniti stopnjo zaposlenosti

 5. Slaba VZD = breme • slabi pogoji varnosti in zdravja pri delu (varnost pri delu, zdravje, dobro počutje …) • breme za ljudi • breme za podjetja • izgubljenih na milijone delovnih dni • gromozanski stroški • zadeva vse gospodarske sektorje • breme za družbo • preventiva prinaša več koristi kot le manjšo škodo: je dejavnik, ki prispeva k boljšemu poslovanju podjetja

 6. PREPRIČANI ??? NE DA NEHAJ (IN POPOKAJ) NADALJUJ

 7. Zakaj upravljati VZD DOBRA ORGANIZACIJA • čas je denar • brez preventive = izredni dogodki, motnje, nesreče = načelo ‘just in time’ splava po vodi, roki so zamujeni, proizvodni čas je daljši = izguba časa • šibke verige ne zdržijo • podjetja so v gospodarstvu povezana (dobavna veriga, veriga izvajalcev) • brez preventive = izredni dogodki, motnje, nesreče = roki so zamujeni, pogodbene kazni, razvezava pogodb = najšibkejši člen se izloči • promet ne sme zastati • brez preventive (izbira prevoza, vzdrževanje, vozni slog …) = škoda, dodatno vzdrževanje, dodatno gorivo, izguba časa in denarja • stres je škodljiv • veliko delavcev doživlja negativen stres zaradi hitrega delovnega ritma, pritiska na delu, čustvene obremenjenosti, premajhne podpore, težavnega usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja … • brez preventive = manjša storilnost, več odsotnosti, več napak, nesreč, manjša kakovost

 8. Zakaj upravljati VZD ZDRAVO UPRAVLJANJE • zadovoljstvo strank • preventiva = pozitiven vpliv na vodenje podjetja, skrbno gospodarjenje, delovno vzdušje, višje zadovoljstvo strank • tržna usmerjenost • vse več strank ali lastnikov obratov postavlja svojim dobaviteljem/izvajalcem varnostne in zdravstvene zahteve • brez preventive = izguba strank, izguba trga • pritegniti nove ljudi – obdržati delavce • (kvalificirane) delovne sile začenja primanjkovati • delavci postanejo bolj občutljivi za kakovost delovnega okolja • podjetje s podobo varnega in zdravega delovnega mesta je na boljšem

 9. Zakaj upravljati VZD NIŽJI STROŠKI • človeški kapital • varno in zdravo delovno mesto = predpogoj za zadovoljstvo z delom • preventiva vodi do večjega zadovoljstva z delom • motivirani delavci so produktivni delavci • nesreče pri delu = visok strošek • neposredni strošek: nezgodno zavarovanje (do 10% !!! mase plač) • posredni stroški: X-kratnik neposrednih stroškov !

 10. Neposredni stroški nesreč • intervencija: prva pomoč, reševalno vozilo • sodelavci prekinejo delo • sodelavec spremlja žrtev • žrtev je odsotna z dela • kraj nesreče (začasno) zaprt/ni na razpolago • preiskava nesreče, v kateri sodelujejo direktor, priče, strokovnjak(i), odbor • poročilo o nesreči • administrativni stiki in breme • poškodovana delovna oprema/materiali/blago • čiščenje kraja nesreče • začasna ustavitev proizvodnje/storitve • nova oprema • nadomeščanje žrtve • reorganizacija dela • usposabljanje novega delavca • posledice za delovno vzdušje • nižje zadovoljstvo z delom • vpliv na podobo podjetja • manjši promet • itd.

 11. Zakaj upravljati VZD NIŽJI STROŠKI • propad podjetja / stečaj • nepomemben razlog, velike posledice • potopitev trajekta Herald of Free Enterprise, plinska eksplozija v Ghillengienu • 60% požarov v podjetjih se konča z njihovim propadom • preventiva se izplača • analiza naložb • analiza stroškov in koristi • preventiva je osnova za uspeh • skupni učinki manjšega števila nesreč, manjše odsotnosti in fluktuacije zaposlenih, višjega zadovoljstva z delom, izboljšane podobe vodijo do večje produktivnosti • koristna je za podjetje in delavca (boljša kakovost življenja) • korelacija med produktivnostjo in preventivo (diagram)

 12. Diagram: Konkurenčnost in varnost (Svetovni gospodarski forum, MOD/Varno delo)

 13. Zakaj upravljati VZD JAVNI RED IN MIR • zakonska obveza • okvirna direktiva in hčerinske direktive • druga zakonodaja ali pravilniki o zdravju in varnosti • uveljavljanje, inšpekcijski pregled • inšpekcijski ukrepi (npr. izločitev delovne opreme, ki ni varna) • globe, sodne kazni (za podjetje, upravo, poslovodne organe) • negativna pozornost medijev, okrnjena podoba podjetja

 14. Zakaj upravljati VZD BREME ZA LJUDI • nesreče • statistika o nesrečah (glej Eurostat) • vplivajo na žrtve, njihove družine, sodelavce • ‘ni vse le posel, tudi čustva so posredi' • družbena odgovornost • ne le neposredni in posredni stroški, temveč tudi breme za družbo (nižja zaposljivost) • preventiva, varna in zdrava delovna mesta = tudi družbena odgovornost podjetij = prispevek k boljši zaposlenosti, blaginji in produktivnosti družbe kot celote

 15. Strategije VZD v podjetjih • Strategija noja: kratkoročna vizija, zanemarjanje težav, nesreča = smola, ukrepa se le po inšpekciji/po prisili • Obrambna strategija: čim manj pozornosti zdravju in varnosti delavcev, prizadevanja omejena na najvažnejše zakonske zahteve • Konstruktivna strategija: podjetje prevzame odgovornost za zdravje in varnost delavcev. Vključenost organov upravljanja. Zakonske zahteve so minimum. Preventivna politika je vključena v vse vidike upravljanja podjetja in procese po posvetu z vsemi vključenimi akterji. (Sistemsko) upravljanje zdravja in varnosti. • Oportunistična strategija: iskanje tržnih koristi in skrb za podobo prek preventive in upravljanja VZD. Notranje in zunanje revizije (certificiranje): močna udeleženost delavcev in krepitev njihove moči. Odgovornost organov upravljanja za VZD.

 16. Strategija VZD v podjetju • Konstruktivna ali oportunistična • integrirana strategija • zaveza najvišjega vodstva • prevzeti vodilno vlogo • strukturiran pristop (načrtuj-izvedi-preveri-ukrepaj) • dinamična (vsakodnevna in trajna prizadevanja) • sodelovanje vseh akterjev

 17. Splošno o strategiji VZD • Razvoj in krepitev preventivne kulture morata biti osrednja elementavsake strategije, ki želi izboljšati varnost in zdravje pri delu. • Razvoj in krepitev preventivne kulture = doseganje boljše uspešnosti VZD, tako da podpiramo spremembe v vzorcih obnašanja • vlad • delodajalcev • delavcev • strokovnjakov VZD • finančnega sveta • študentov, mladih • VSEH LJUDI • Tega ni mogoče doseči z zakonodajo!

 18. Strategija • Strategija za spodbujanje preventivne kulture mora • upoštevati vse plasti družbe • obravnavati več kot le delovna mesta in aktivno delovno prebivalstvo • pomagati gojiti splošno kulturo, v kateri sta zdravje in preprečevanje tveganja vrednoti • Predpisi predstavljajo le en element • + izvajanje • + nadzor • + ozaveščanje • + izobraževanje in usposabljanje • + ustvarjanje ustreznih razmer • + vodenje, pomoč, • + …

 19. Nujno za vse PREUSMERITEV POZORNOSTI NA MEDNARODNI IN NACIONALNI RAVNI K • razvoju nacionalnih strategij(Konvencija MOD 187) • profil • vizija • akcijski načrt • spodbujanju ustreznega vodenja na področju zdravja in varnosti pri delu kot sestavnega dela vodenja poslovanja • doseganju boljše prepoznavnosti in večjega spoštovanja zdravja in varnosti kot: • sestavnih delov modernega, konkurenčnega poslovnega in javnega sektorja; • prispevka k socialni pravičnosti in vključevanju • spodbujati zavedanje o pomenu večje odgovornosti podjetij za zdravje in varnost • promovirati dobre prakse s področja zdravja in varnosti za vse velikosti organizacij v vseh sektorjih

 20. Nujno za vse • ‘izzvati’ vse organizacije, zasebne, (javne in prostovoljne), da začrtajo smer glede zdravja in varnosti • razviti orodja za vse udeležene strani (vključno s poslovnimi, institucionalnimi vlagatelji, zavarovatelji, delodajalci in sindikati), da bi hitreje dosegli cilj večje odgovornosti podjetij • poiskati vzvode sprememb • spodbujati javno poročanje o ciljih glede zdravja in varnosti ter njihovem uresničevanju, tako da so informacije zlahka dostopne vsem udeleženim stranem

 21. Vzvodi sprememb • sistemi upravljanja / upravljalska orodja • dejavnosti za učinkovito podporo preventivi • spodbujanje ozaveščenosti širše javnosti • razširjanje dobrih praks • pozitivni ukrepi: “pozitivno ocenjevanje” • uporaba/iskanje inštrumentov, ki jih določa trg • sistemi upravljanja varnosti in usposabljanje pri izvajalcih • varnostni dnevnik • spodbude dobavni verigi • (javna) naročila • (sistemi nezgodnih zavarovanj in za primer bolezni) • povpraševanje strank in potrošnikov • sistemi upravljanja začasnih delavcev (tvegane dejavnosti) • primerjalni standardi (benchmarking) • novi kazalniki (odzivni čas za rešitve, stopnja usposabljanja) • Bodite ustvarjalni!

 22. Stojte za svojimi besedami! • Tisto, kar ste gradili več mesecev ali let se lahko sesuje v prah v nekaj minutah! • Stojte za svojimi besedami! • oblasti • socialni partnerji • najvišje vodstvo • nadzorniki poslovanja • strokovnjaki • Spodbujajte varno obnašanje • Odvračajte nevarno obnašanje • Poudarjajte uspeh varnega obnašanja • Zmanjšajte slabe strani varnega obnašanja

 23. Nujno za industrijo • Zveze • prevzemite nadzor nad agendo • prevzemite vodilno vlogo (najvidnejši predstavniki industrije) • obrambna in oportunistična strategija • (prostovoljni) sporazumi na nacionalni, regionalni ravni ali v določeni veji industrije • izmenjujte dobre prakse • sodelujte na področju izobraževanja, zdravja ... • Podjetja • sistemski pristop • ne zanašajte se na strokovnjake in svetovalce, ampak raje prevzemite vodenje • sodelovanje vodstva • vloga in odgovornost nadzornikov • notranji nadzor s strani uprave • sodelovanje delavcev (partnerstvo – določite pričakovanja) • pristop, ki temelji na obnašanju • analiza tveganja v zadnjem hipu • nadalje raziskujte “zdravo delovno mesto”, “krepitev zdravja na delovnem mestu”

 24. Vizija nove industrije • Da bi zdravje in varnost razumeli kot temelj civiliziranih in odgovornih podjetij in s tem beležili takšne rezultate zdravja in varnosti pri delu, ki bodo vodili svet! • Čas je, da tradicionalni zakonodajni pristop obrnemo na glavo in začnemo z vsestranskim integriranim ter učinkovitim pristopom.