Download
biolo ki varnostni ukrepi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BIOLOŠKI VARNOSTNI UKREPI PowerPoint Presentation
Download Presentation
BIOLOŠKI VARNOSTNI UKREPI

BIOLOŠKI VARNOSTNI UKREPI

178 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

BIOLOŠKI VARNOSTNI UKREPI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BIOLOŠKI VARNOSTNI UKREPI

 2. Veterinarski teden (10. - 16. 11. 2008) • Bolje preprečiti kot zdraviti • Zdrave živali – zdravi ljudje • Poudarek na bioloških varnostnih ukrepih • Gospodarstva • Meja

 3. Biološki varnostni ukrepi - sistem postopkov za preprečevanje oziroma veliko zmanjšanje tveganja za vnos bolezni • Vzdrževanje zdravja črede • Preprečevanje pojava zoonoz • Zaščita potrošnikov

 4. Strategija zdravstvenega varstva (2007-2013) • Določanje prednostnih nalog posredovanja EU • Sodoben okvir za zdravstveno varstvo živali • Preprečevanje in nadzorovanje nevarnosti, povezanih z živalmi, ter pripravljenost na krize • Znanost, inovacije in raziskave

 5. Preprečevanje in nadzorovanje nevarnosti, povezanih z živalmi, ter pripravljenost na krize • Opredeljevanje težav, preden postanejo nevarne in pripravljenost na obvladovanje izbruhov in kriz • Biološka varnost na gospodarstvih • Identifikacija in sledljivost • Biološka varnost na mejah • Nadzor in pripravljenost na krizo/obvladovanje krize

 6. Biološka varnost na gospodarstvih • Zadeva ukrepe, sprejete za zaščito živali ali čred pred vnosom ali za omejitev širjenja bolezni

 7. Odgovornost je na imetnikih (tudi ljubiteljskih), vendar je potrebno pri preprečevanju in uvedbi varnostnih ukrepov sodelovanje skupin imetnikov • Spodbujanje biološke varnosti in poznavanje bolezni na ravni gospodarstva • Ohranitev mrež veterinarske službe

 8. Ukrepi biološke varnosti na gospodarstvih bodo merilo za določanje kompartmentov za namene nadzora bolezni oziroma trgovine Merila razvrščanja za delitev odgovornosti in stroškov Status območja prostega bolezni Ukrepi biološke varnosti Ukrepi za dobrobit živali Veterinarski nadzor

 9. Pričakovani rezultati • Smernice, ki upoštevajo raven tveganja, povezanega z različnimi proizvodnimi sistemi (intenzivna, ekstenzivna reja, območja z veliko gostoto živali..) • Zagotovitev sredstev za financiranje in spodbujanje ukrepov biološke varnosti na kmetijah v zvezi z infrastrukturo prek že obstoječih skladov

 10. Biološka varnost na mejah • DČ so odgovorne, da Skupnost zaščitijo pred možnimi tveganji za zdravje živali in ljudi • Izboljšati biološko varnost na mejah brez večjega oviranja premikov • Pregled dokumentov • Sodelovanje s carinskimi upravami • Boljše sodelovanje s tretjimi državami, zagotavljanje tehnične pomoči

 11. Pričakovani rezultati • Posodobitev zakonodaje (ugotavljanje tveganj na mejnih kontrolnih točkah in odkrivanje nezakonite trgovine) • Ocene tveganj za odkrivanje pošiljk v visokim tveganjem • Usklajevanje služb (carina-veterina) • Ozaveščanje potnikov o omejitvah in njihovi odgovornosti glede tveganj za zdravstveno varstvo živali • Tveganja v tretjih državah in pomoč

 12. Zakon o veterinarskih merilih skladnosti • 6. člen • Vsakdo ima dolžnost varovanja živali in ljudi pred boleznimi in okužbami, ki se prenašajo med živalmi in ljudmi…

 13. Pravilnik o boleznih živali • 8. člen • Preventivni ukrepi, ki jih je dolžan izvajati imetnik živali: • Zdravstveno ustrezna pitna voda in krma • Ustrezne higienske razmere v objektih za rejo in drugih prostorih • Higiena porodov in molže • Preprečevanje vnašanja povzročiteljev bolezni v rejo • Ustrezno ravnanje s trupli, odpadki, odplakami, blatom in urinom

 14. Ocena ogroženosti gospodarstva in načrtovanje bioloških varnostnih ukrepov • Identifikacija kritičnih kontrolnih točk • Nakup živali, udeležbe na sejmih, razstavah • Skupni pašniki • Križanje poti vozil obiskovalcev s potmi vozil s krmo, vozili za gnoj • Določena mesta za zbiranje in odvoz kadavrov • Obiski (veterinarji, svetovalna služba, šolske skupine, turistične kmetije) • Nadzor nad insekti, glodavci, domačimi živalmi, pticami in divjadjo

 15. Na gospodarstvu... • Izolacija novo nabavljenih živali • Izolacija bolnih in brejih živali • Gibanje ljudi, premikanje strojev, prevoznih sredstev in opreme • Uporaba primerne krme (kvaliteta krme, shranjevanje, preprečevanje dostopa živalim, vzdrževanje higiene, deratizacija)

 16. Postopki z gnojem in gnojnico (način in čas shranjevanja, preprečevanje iztekanja, dostop živalim, vzdrževanje higiene…) • Čiščenje in razkuževanje (razkuževalne bariere, higiena rok, obleke, opreme, prevoznih sredstev…) • Preprečevanje stika z drugimi živalmi (psi, mačke, divjad, ptice… ) • Zaščita vodnih virov na gospodarstvu

 17. Živali – pred vhlevitvijo • zdravstveni status črede (preiskave, cepljenja, parazitoze, reprodukcija…) • izvor živali (razstave, sejmi) • trgovanje oziroma uvoz (pravilno izpolnjen certifikat, dodatne garancije, ustrezen zdravstveni status, zahteve kupca glede določenih bolezni)

 18. Živali – po vhlevitvi • izolacija novo nabavljenih živali • Ločen prostor, vir vode in krme • ni direktnega stika z ostalimi živalmi • postopen prehod na nov obrok • higiena in menjava oblek oskrbnikov • opazovanje zaradi zgodnjega odkrivanja bolezni • preprečevanje stresa • dobrobit živali

 19. Biološki varnostni ukrepi za obiskovalce • Obiskovalci predstavljajo potencialni vir bolezni ali širjenja bolezni • Različni obiskovalci – različni nivo tveganja • Prometne poti na gospodarstvu za pešce in vozila obiskovalcev • Določitev območij na gospodarstvu, kjer obstaja večje tveganje za vnos ali prenos bolezni • Izvajanje in obveščanje o ukrepih je stvar imetnika

 20. Biološki varnostni ukrepi glede na stanje bolezni • Ni izbruha posebno nevarne bolezni  splošni ukrepi • Izbruh posebno nevarne bolezni  omejitve • obiski, premiki… • dodatno čiščenje in razkuževanje • upoštevanje predpisanih ukrepov • Območja z omejitvami zaradi izbruha posebno nevarne bolezni

 21. Zoosanitarni kodeks za kopenske živali OIE • Splošna priporočila za preprečevanje in nadzor bolezni • Identifikacija in sledljivost • Pridobivanje in uporaba semena in zarodkov • Razvrstitev bolezni • Odstranjevanje trupel • DDD • Ukrepi in postopki pri trgovanju • Pred odhodom z gospodarstva • Po prihodu na gospodarstvo

 22. HVALA!