Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FRÅN PROBLEM TILL SLUTSATS Problem – fråga Syfte Metod PowerPoint Presentation
Download Presentation
FRÅN PROBLEM TILL SLUTSATS Problem – fråga Syfte Metod

FRÅN PROBLEM TILL SLUTSATS Problem – fråga Syfte Metod

154 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

FRÅN PROBLEM TILL SLUTSATS Problem – fråga Syfte Metod

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. FRÅN PROBLEM TILL SLUTSATS Problem – fråga Syfte Metod

 2. PROBLEMFORMULERING - Man ”ser” problemet utifrån vem man är. Man ”ser” också en tänkbar lösning. - Ofta ej tillräckligt formulerat, vilket ger felbedömning av svårigheter.

 3. NÄR ÄR EN FRÅGA ”FÄRDIGFORMULERAD? Pröva: - Man kan ganska lätt avgöra vilka data man ska ha med och vilka man kan låta bli att ta med - Man kan relativt snabbt och enkelt förklara för andra personer vad undersökningen går ut på och få dem intresserade.

 4. KRITERIER FÖR VAL MELLAN FRÅGOR - Behövs resultatet? - Har jag ett angreppssätt och finns data? - Hinner jag med inom tidsramen? - Kunskaper och intresse. - Personligt utvecklande och nyttigt.

 5. SYFTESFORMULERING Bedömningsbart - utredaren anger om syftet uppfylls - läsaren skall kunna bedöma om syftet uppfylls Vaga syften - oklart vad man vill. Ex. belysa, studera Ändrat syfte - syftesförskjutning?

 6. Skillnad mellan SYFTE - PROBLEM PROBLEM SYFTE Vad undersökningen Vad man vill göra med skall handla omproblemen/frågorna Vad man vill åstadkomma

 7. METOD Modellangrepp - synsätt, infallsvinkel (faktorer, samband) Materialinsamling (valida mätinstrument)

 8. Modeller * Beskriva - perspektiv, aspekter, begrepp, observerar, tolkar * Förklara - förklaringsmodeller * Förstå - hermaneutik (förförståelse) * Förutsäga - prognosmodeller * Besluta - beslutsmodeller

 9. Varning! Övertro på modellers korrekthet Modellens enkelhet/komplexitet Välja data efter vad som finns tillgängligt Ej primärdata utan manipulerade data

 10. TYPER AV UNDERSÖKNINGAR Explorativa (utforskande)         - inhämta information om ett problemområde        - generera intressanta frågor         - förundersökning, inhämta saknad info         - ej för generalisering         - teknik för informationsinsamling, t ex intervjuer och deltagande observationer         - huvudstudie, fallstudier, fältundersökningar

 11. Deskriptiva (beskrivande)         - förhållanden (fenomen) som har ägt rum eller pågår, bakgrund till eller konsekvenser av eller relation mellan fenomen          - enkätundersökningar (total eller stickprov), observationsstudie

 12. Hypotesprövande          - ge förklarande kunskap        - utifrån teorier och erhållen kunskap formuleras hypoteser som testas empiriskt          - förenklad modell                 a) variablers samvariation                 b) förutsägelser mellan variabler                  c) orsaksförhållanden (kausalitet)

 13. Hypotesprövande - alla faktorer under kontroll (ovidkommande faktorer, bakgrundsfaktorer, situationsfaktorer, tidsförhållande)         - experiment – möjlighet till kontroll          - statistisk hypotesprövning, regressionsanalys, multivariatanalys

 14. Experiment          - oberoende (manipulerbara) och beroende (effekt) variabler         - laboratorieexperiment - fältexperiment        - kontrollgrupp

 15. Survey-undersökning        - undersökning på större avgränsad grupp med något frågeinstrument          - oftast vid deskriptiva studier - stort antal variabler

 16. Ex ante facto resp ex post facto Ex ante facto – vetskap om att en händelse skall inträffa - möjlighet att studera utgångsläge och förändring under händelsens gång Ex post facto – studerar effekter i efterhand - endast peka på möjliga samband i relation till en teoretisk modell

 17. Fallstudie (Case study)        - undersökning på mindre grupp          - helhetsperspektiv med stor täckning på info          - studera processer och förändringar          - kombination av tekniker – intervjuer, observationer, självrapportering, dokument          - explorativ, deskriptiv

 18. Fallstudie (Case study)         - styrka – ekologisk validitet, dvs generaliserbar från en kontext till annan          - svaghet – populationens validitet Fältundersökning       - bedrivs i naturlig miljö (jfr fallstudie)

 19. Aktionsforskning (Action research)         - systematiska försök att utveckla organisationer och minska avståndet mellan teoretisk kunskap och praktisk tillämpning         - forskaren är aktör         - forskningsproblem formuleras utifrån upplevda problem i verkligheten ej från teoretiska utgångspunkter - deltagande observationer, intervjuer, frågeformulär

 20. FAKTAINSAMLINGSMETODER Dokumentstudier - indirekt observerande        - problem – på förhand styrt material          - ”billigt” sätt att samla info          - alltid vid planering och förstudier

 21. FAKTAINSAMLINGSMETODER Observationsmetoder - explorativ infallsvinkel       - man kan avgöra vad som skall registreras          - ej beroende av deltagarnas samarbetsvilja          - ej fakta från förfluten tid          - resurskrävande - observatörens ev påverkan

 22. FAKTAINSAMLINGSMETODER Frågemetoder          - Intervjuer         - Enkäter         - Info om förfluten tid, framtidsplaner, dolda förhållanden, andra personer, mm

 23. SLUTSATSER - Deduktion Slutsatser som följer på givna postulat - Induktion Generella slutsater från ett speciellt case Systematisering Kreativitet - andra sätt? Generalisering - under vilka förutsättningar Relevansbedömning - värdefullt för vilka

 24. GRANSKNING OCH BEDÖMNING Allmänna förutsättningar ·        Är frågorna intressanta och i så fall för vem? ·        Vem har formulerat frågorna i undersökningen? ·        Finns det direktiv? Vem har formulerat dem? ·        Hur har direktiven tolkats? ·        Finns fler tolkningsmöjligheter? ·        Vilka värderingar företräder utredaren? ·        Redovisas utgångspunkter och referensramar?

 25. Avgränsningar •         Vilka aspekter saknas och vilka är onödiga? •        Vem har bestämt avgränsningarna? •        Har avgränsningar skett av resursskäl och är de rimliga •        Är avgränsningarna intressanta? För vem?

 26. Metoder        Vilken övergripande metod eller modell används? Är den beskriven på ett begripligt sätt?        Vilka alternativ finns och varför har de inte använts?       På vilket sätt utnyttjas tidigare kunskap i form av teorier, modeller osv       Hur har insamlingen av material gått till? Är det ett rimligt sätt?

 27. Innehåll         Vilka resultat har kommit fram? Är dessa rimliga?        Hur stämmer faktiska resultat med de avsedda?        Är innehållet klart och logiskt uttryckt?       Är språket begripligt för tänkt målgrupp?       Har källhänvisningar och källförteckningar utformats på lämpligt sätt?

 28. ATT BEDÖMA - GRANSKA Brister - förtjänster * Logisk precision - problemets relevans och betydelse - anknytning till tidigare kunskap - relation problem - hypotes - relation problem - metod - resultatredovisning - metodik genomförande - bärkraft i data - metod - logisk relation till problem

 29. - diskussion - relation tolkning - problemställning - håller tolkningen - förslag till fortsatt forskning och praktiska tillämpningar förankrade - spekulativa inslag? - bortförklaringar?

 30. * Kommunikativ precision - teknisk utformning - metod, resultat - enkel att följa - redovisning även av motstridiga data - objektiv, neutral