Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vypracovala: Bc. Viera Gonová Krúžok: PMA/11 Akad. rok: 2009/2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vypracovala: Bc. Viera Gonová Krúžok: PMA/11 Akad. rok: 2009/2010

Vypracovala: Bc. Viera Gonová Krúžok: PMA/11 Akad. rok: 2009/2010

159 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Vypracovala: Bc. Viera Gonová Krúžok: PMA/11 Akad. rok: 2009/2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvalityMANAŽMENT V MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOCH. RIADENIE A ORGANIZÁCIA MSP Vypracovala: Bc. Viera Gonová Krúžok: PMA/11 Akad. rok: 2009/2010 Prednášajúci prof. Ing. Peter Sakál, CSc. Ing. Gabriela Hrdinová

 2. „Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0384-09: Koncept HCS modelu 3E vs. Koncept Corporate Social Responsibility (CSR).“ Interné číslo projektu: 1K19 „This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under the contract No. LPP-0384-09: Koncept HCS modelu 3E vs. Koncept Corporate Social Responsibility (CSR).“ Interné číslo projektu: 1K19

 3. 1 CHARAKTERISTIKA A  ROZVOJ MALÝCH A  STREDNÝCH PODNIKOV 2 MANAŽMENT MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV 2.1 Podstata a význam pojmu manažment 2.2 Manažment malých a stredných podnikov 3 RIADENIE MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV 3.1 Všeobecné vymedzenie riadenia 3.2 Riadenie malých a stredných podnikov 3.3 Stratégia v malom a strednom podnikaní 4 ORGANIZÁCIA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV 4.1 Vymedzenie pojmu organizácia 4.2 Organizačná štruktúra a jej tvar 5PERSONÁLNY MANAŽMENT MSP 5.1 Personálne zabezpečenie malého a stredného podniku OBSAH PREZENTÁCIE

 4. V súčasnej trhovej ekonomike sa stretávame s rôznymi kategóriami podnikov. Z hľadiska veľkosti podnikov rozoznávame veľké podniky, stredné a malé podniky. Veľké podniky majú 501 a viac pracovníkov. Ide o výroby náročné na rozsiahle investície, hlavne v oblasti hutníctva, strojárstva (najmä automobilky), v textilnom a chemickom priemysle. Ako stredné podniky môžu vystupovať súkromní podnikatelia ako právnické osoby, obchodné spoločnosti, spoločnosť s ručením obmedzeným, miestne podniky, prípadne a.s., ktorých počet pracovníkov nie je vyšší ako 500. Malé podniky zamestnávajú 0–24 pracovníkov. Je to samostatná podnikateľská jednotka vo vlastníctve jedného alebo niekoľkých podnikateľov s obmedzeným počtom pracovníkov, relatívne malým kapitálom a ročným obratom. CHARAKTERISTIKA A  ROZVOJMALÝCH A  STREDNÝCH PODNIKOV

 5. Vznik a rozvoj MSP prechádzal dvomi významnými vlnami: prvá vlna jeho rozvoja najmä v 19. storočí skončila nástupom veľkých podnikov, vznikom monopolov, druhá vlna rozvoja malého a stredného podnikania vo svete a v Európe, najmä v 70. rokoch 20. storočia, bola poznamenaná procesom racionalizácie ako reakcie na technologickú nasýtenosť trhu a pochopením potreby štátnych zásahov do ekonomiky a presadzovaním protimonopolných opatrení. CHARAKTERISTIKA A  ROZVOJMALÝCH A  STREDNÝCH PODNIKOV

 6. Anglickému pojmu manažment terminologicky zodpovedá slovenský pojem riadenie, a to najmä riadenie podnikové. Manažmentom sa teda chápe nielen samo vedenie, ale aj umenie riadiť. Schopnosť úspešne riadiť je závislá od osobných skúseností, intuícii manažéra. Taylor definuje manažment ako „...umenie presne vedieť, čo treba urobiť a ako to urobiť najlepším spôsobom.“ MANAŽMENT MALÝCH A STREDNÝCHPODNIKOV 2. 1 Podstata a význam pojmu manažment

 7. Ak chcú malí podnikatelia uspieť, musia svoj podnik viesť efektívne. Súčasťou vedenia podniku je pomáhať zamestnancom uspokojovať ich vlastné osobné ciele a zároveň im umožňovať pracovať ľahko a zároveň produktívne. Niektorí podnikatelia nepomáhajú svojím zamestnancom, aby sa z nich stali úspešní ľudia, skôr sa držia myšlienky, že zamestnanci sa nemajú starať o to, či ich robota uspokojuje alebo nie. Takýto prístup môže vyvolať vysokú fluktuáciu, zníženie remeselnej zručnosti. 2.2 Manažment malých a stredných podnikov

 8. Riadenie je zložitá pracovná činnosť spočívajúca v ustavičnom určovaní úloh na podnikanie. Riadenie sa vyznačuje nepretržitým tokom informácií. Všeobecne sa podnikové riadenie chápe ako proces, ako súbor funkcií alebo inštitúcia. 3.2 Riadenie malých a stredných podnikov Riadenie malého a stredného podniku vychádza zo špecifických podmienok malého podniku, ktoré sa pri riadení veľkých podnikov nevyskytujú. RIADENIE MALÝCH A STREDNÝCHPODNIKOV 3.1 Všeobecné vymedzenie riadenia

 9. Riadenie malých a stredných podnikov je osobitná špeciálna časť riadenia podnikov. • objektom riadenia sú podniky danej veľkosti, podľa veľkostných kritérií, • subjektom riadenia býva vlastník (podnikateľ) alebo menšia skupina vlastníkov. • Riadiacu činnosť v malých a stredných podnikoch vykonáva majiteľ podniku a jeho zložitosť narastá s veľkosťou podniku.

 10. Plánovanie v MSP sa často zanedbáva a ťažisko riadenia sa prenáša na organizáciu. Tým, že chýbajú písomné plánovacie dokumenty, sťažuje sa možnosť kontroly. • V mnohých malých podnikoch sa ciele podniku sústreďujú len na plány jednotlivých akcií, čo predstavuje súhrn úloh, ktoré treba splniť v určitom čase.

 11. Rozhodovanie v malých podnikoch je činnosť, na ktorej sa zúčastňuje málo osôb, prípadne len vlastník podniku. V malých podnikoch sa častejšie využíva individuálne rozhodovanie. • V stredných podnikoch individuálne rozhodovanie najmä o dôležitých koncepčných otázkach nestačí a pristupuje sa ku kolektívnemu rozhodovaniu.

 12. Stratégie sú nástroje na uskutočňovanie hlavných činností podniku na dosiahnutie dlhodobých cieľov. Majú zabezpečiť hlavný smer strategického postupu na dosahovanie cieľov. Mnoho malých podnikov považuje plánovanie a vypracúvanie strategických dokumentov za funkciu, ktorá sa robí len vo veľkých podnikoch. Malé podniky môžu kvalitu strategických rozhodnutí zlepšiť nasledovnými opatreniami: menej sa spoliehať na intuíciu a viac na informácie získané analýzou, zvýšiť použitie analytický počítačových nástrojov, zlepšiť prieskum prostredia. 3.3 Stratégia v malom a strednom podnikaní

 13. Za základné významy pojmu organizácia pokladáme tieto: organizácia vo vecnom význame (ako určitý objekt), organizácia ako vlastnosť (atribút) objektu, organizácia ako vnútorné usporiadanie, štruktúra objektu, organizácia v aktívnom význame (ako činnosť v objekte). Malé podniky sa vyznačujú osobitnou organizáciou, ktorá nie je len zmenšeným odrazom organizačných štruktúr veľkých podnikov. Vyznačujú sa flexibilitou, improvizáciou, malým stupňom byrokracie. ORGANIZÁCIA MALÝCH A STREDNÝCHPODNIKOV 4.1 Vymedzenie pojmu organizácia

 14. Organizačná štruktúra je súbor prvkov (útvarov) a ich vzájomných vzťahov. Je výsledkom rozhodovacieho procesu a usporiadaní týchto prvkov, ktorým je pridelená určitá právomoc, ale aj zodpovednosť. Organizačná štruktúra utvára rámec na proces riadenia, ktoré môže prebiehať len v určitej organizačnej štruktúre. Pre konkrétny podnik je tvorba vhodnej organizačnej štruktúry jej individuálnou záležitosťou. Organizačné štruktúry sú hierarchickým usporiadaním sústavy pracovísk (ľudí) a útvarov. 4.2 Organizačná štruktúra a jej tvar

 15. V malom podniku musí byť organizačná schéma jednoduchá, to je táka, kde podnikateľ plní všetky úlohy, čo je typické pre začínajúci podnik, alebo zložitejšia, ktorá predpokladá zamestnať ďalších pracovníkov plniacich konkrétne úlohy. • Malé podniky majú rôzne organizačné štruktúry, ale pri ich tvorbe musia vždy dodržať základné princípy: • účelnosť, • hospodárnosť, • koordinácia.

 16. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, je vhodné zriaďovať: Jednoduché organizačné štruktúry s relatívnou stabilitou a adaptabilitou na meniace sa podmienky a požiadavky organizovania podnikateľskej činnosti. Relatívne malé riadiace štáby vrcholového vedenia firiem, a to na základe výberu profesiovo a kvalifikačne kvalitných ľudí na integrované riadenia malého počtu činnosti. Sú to činnosti, ktoré nie je účelné decentralizovať na nižšiu úroveň riadenia. Schopnosť nechápať existujúce metódy organizovania ani organizačnej štruktúry za dlhodobo stále.

 17. Podnikatelia najčastejšie hľadajú skúsených pracovníkov a prijímajú ich na základe osobného kontaktu. 5.1 Personálne zabezpečenie malého a stredného podniku Pre podnikateľa v malom podniku sú ľudia jedným z kritických faktorov zabezpečenia budúceho úspechu, resp. neúspechu firmy. Hlavné zdroje rastu nespočívajú vždy na dokonalom technickom zabezpečení firmy, ale v udržiavaní a využívaní schopných ľudí. Pri výbere pracovníkov treba vymedziť: čo by mal pracovník vedieť, čomu by mal rozumieť, aké pracovné metódy a postupy by mal ovládať, aké by mal mať špecifické schopnosti a vlastnosti, ďalšie osobné charakteristiky (vek, pohlavie, druh vzdelania). 5 PERSONÁLNY MANAŽMENT MSP

 18. [1] ČAMBÁL, M. – HOLKOVÁ, A. – HORŇÁK, F.: Manažérstvo podniku. STU Bratislava 2000, s. 7. ISBN 80-227-1365-1 [2] Chodasová A. a Bujnová D.: Podnikanie v malých a stredných podnikoch. Bratislava. Ekonóm 1998. s. 67,68, 81-93. ISBN 80-225-0961-2 [3] Chodasova, A. a Bujnová, D.: Podnikanie v malých a stredných podnikoch. Bratislava. Ekonóm 2001. s. 46-59. ISBN 80-225-1351-2 [4] Sedlák, M.: Manažment. Bratislava. Iura Edition 2007. s. 13, 95, 193-195. ISBN 978-80-8078-133-0, [5] Sedlák M. a kolektív: Podnikové hospodárstvo. Bratislava. Iura Edition 2007. s. 68 ISBN 978-80-8078-093-7 [6] <http://fsi.uniza.sk/kkm/publikacie/mie/mie_13.pdf> [cit. 2010-02-28] ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV

 19. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ vierkagonova@yahoo.com