Download
2 nd declension nouns masc neut n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2 nd Declension Nouns (masc. & neut.) PowerPoint Presentation
Download Presentation
2 nd Declension Nouns (masc. & neut.)

2 nd Declension Nouns (masc. & neut.)

75 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

2 nd Declension Nouns (masc. & neut.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Comunicación y Gerencia 2nd Declension Nouns (masc. & neut.) J. Lyle Story • Click to add Text

  2. Providethegender, number and case (GNC) no/mon dw=ra a0delfou= qa/naton oi1kou lamba/neiv dou/louv ble/pei

  3. Provide GNC and Translate a1nqrwpoi dou/lw| ui(w=| i9eroi=v ui(e/ lo/gon dw=ron a1ggelov

  4. Translate • gra/fomen lo/gouv toi=v a)delfoi=v. • ui(oi\ lamba/nousi dw=ra. • ginw/skousi no/mouv kai\ dida/skousi dou/louv a0nqrw/pou. • qerapeu/te a0nqrw/pouv lo/gw|. • a0delfo/v le/gei lo/gon dou/lw=|. • e1rga no/mou ou0 (no, not) dida/skousin a0nqrw/pouv.

  5. Translate • a1ggeloi qeou= a0kou/ousi no/mon. • e1xeiv ka/rpon. • lu/ete te/kna kai\ lu/w dou/louv. • bapti/zei a1nqrwpov qeou= te/kna. • ble/pete e1rga qeou= • lu/ousi dou/louv kai\ le/gete lo/gouv ui(oi=v a0nqrw/pwn.

  6. Examples of the 2nd Declension • u(meiv fwnei=te me 9O dida/skalov kai (O ku/riov You call me Lord. John 13:13 • . . . 0Aineite tw=| qew=| pa/ntev oi( dou=loi au0tou=. . . Praise all his Rev. 19:5

  7. Examples of the 2nd Declension • ou[tov o( a1nqrwpov ui(o\v qeou= h}n. This was Mk. 15:39 • Pau=lov dou=lov Xristou= 0Ihsou=, klhto\v called a0po/stolov, a0fwrisme/nov ei0v eu0aggelion separated unto/with respect to the good news qeou=. Rom. 1:1