Download
utviklingsarbeid i kalvsj barnehage n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UTVIKLINGSARBEID I KALVSJØ BARNEHAGE PowerPoint Presentation
Download Presentation
UTVIKLINGSARBEID I KALVSJØ BARNEHAGE

UTVIKLINGSARBEID I KALVSJØ BARNEHAGE

217 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

UTVIKLINGSARBEID I KALVSJØ BARNEHAGE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. UTVIKLINGSARBEID I KALVSJØ BARNEHAGE MÅL FOR UTVIKLINGSARBEIDET : Vi skal bli mer bevisst eget ordforråd og forhold til språk. Vi skal sikre at vi har et språkstimulerende miljø, og en systematisk språkstimulering for alle barn i barnehagen

  2. RAMMEPLANEN sier: • 2.5 SPRÅKLIG KOMPETANSE Barnehagen må sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen.

  3. Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal bhg bl.a. bidra til at barna • Lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne • Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd • Bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær • Bli kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.

  4. For å arbeide i retning av disse målene må personalet bl.a. • Være seg bevisst sin forbildefunksjon for hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst. • Fremmer tillit mellom barn, og mellom barn og voksne, slik at barn føler glede ved å kommunisere og trygghet til å benytte ulike språk- og tekstformer i bhg. • Tilrettelegger for meningsfulle opplevelser, og skaper tid og rom for bruk av nonverbalt og verbalt språk i hverdagsaktiviteter, lek og i mer tilrettelagte situasjoner. • Skape et språkstimulerende miljø for alle barn og oppmuntre til å lytte, samtale og leke med lyd, rim, rytme og fabulere med hjelp av språk og sang • Vise forståelse for betydningen av barns morsmål. • Skape et miljø hvor barn og voksne daglig opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale.

  5. 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst …Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. …Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. …Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. …Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger.