Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MARDİN VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon birimi MARDİN PowerPoint Presentation
Download Presentation
MARDİN VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon birimi MARDİN

MARDİN VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon birimi MARDİN

459 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

MARDİN VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon birimi MARDİN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MARDİN VALİLİĞİ SODES Proje Koordinasyon birimi MARDİN

 2. 2013 Yılı SODES Uygulama Usul ve Esasları

 3. GENEL ESASLAR Serdar YILMAZ

 4. 2013 YILI UYGULAMA USUL VE ESASLARI AMACI VE KAPSAMI Serdar YILMAZ

 5. Serdar YILMAZ

 6. VALİLERİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI Serdar YILMAZ

 7. Serdar YILMAZ

 8. Serdar YILMAZ

 9. PROJE HARCAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER Serdar YILMAZ

 10. Serdar YILMAZ

 11. Serdar YILMAZ

 12. Serdar YILMAZ

 13. Serdar YILMAZ

 14. PROJELERDE YIL İÇİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER Serdar YILMAZ

 15. Serdar YILMAZ

 16. Serdar YILMAZ

 17. Serdar YILMAZ

 18. Serdar YILMAZ

 19. PROJELERİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ Serdar YILMAZ

 20. Projelerin malî ve fizikî gerçekleşme durumları SODES-BİS aracılığıyla, valilik tarafından onaylandıktan sonra Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının 15’ine kadar Bakanlığa bildirilmeli, Projelerle ilgili gönderilen bilgiler, fotoğraf, video kaydı vb. görsel ve sesli materyallerle desteklenmeli, Ve materyallerin asılları elektronik ortamda arşivlenmek üzere valiliğe teslim edilmelidir. Serdar YILMAZ

 21. Valilikler projeleri yerinde inceler. Bu incelemelerde; • Sözleşmede öngörülen hükümlere, • takvime, • görünürlük kurallarına, • Usul ve Esaslarda yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığı denetlenir. • Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda projelerin durdurulması, iptali, proje yürütücüsünün değiştirilmesi vb. tedbirlerini uygulayabilir. • Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Serdar YILMAZ

 22. Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsüne aittir. Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemeler ve oluşturulan tesislerin proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde kullanılması valilik tarafından sağlanır. Proje yürütücüsünün istekli veya yeterli olmaması halinde valilik başka kuruluşlarla işbirliğine gidebilir.  Serdar YILMAZ

 23. PROJE UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖZEL ESASLAR Serdar YILMAZ

 24. Mesleki eğitim merkezi, sinema, kültür merkezi, gençlik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluşturulmasına yönelik projelerde, projenin tamamlayıcı bir parçası olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik düzenlenmesi zorunludur. Serdar YILMAZ

 25. Serdar YILMAZ

 26. Serdar YILMAZ

 27. ARA VE NİHAİ RAPOR HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 28. Ara / Nihai raporun düzenlenmesi • Banka Ekstresinin olması • Saha ziyaret formunun doldurulması • Yapılan harcamaların ve evrakların onaylı birer nüshasının olması • Fotokopilerin aslı gibidir yapılması • Ödeme talep formunun imzalı ve mühürlü olması • Yapılan faaliyetlerle alakalı görsel materyallerin olması resim video vb • Ara raporun SODES sistemine girilmiş olması ve bitir denmesi Serdar YILMAZ

 29. Harcamalar banka üzerinden yapılması • Harcamaların muhatabı olan kişiye direkt olarak aktarılması • Yürütücü dernek ise harcamaları işletme defterine kayıt etmesi • Alınan demirbaşlar eşya defterine ve taşınır işlem fişiyle işlenmiş olması • Maaş ödemelerinde bodro dökümü, sgk dökümü, vergi dökümünün olması • Banka dekontuna yapılan harcama ile ilgili açıklama yazılması • Projede çalışacak personellerin iş kur kaydı, diploma fotokopisi, • kimlik fotokopisi olması gerekmekte

 30. SODES BİS SİSTEMİNİN KULLANIMI Serdar YILMAZ

 31. 1.Sayfada başvurular kısmı bulunmakta Serdar YILMAZ

 32. Başvurularım kısmında SODES başvurularının tamamı gözükmektedir. Serdar YILMAZ

 33. Sözleşmesi imzalanmış projelerin raporları buradan girilmektedir. Serdar YILMAZ

 34. Yeni ilerleme raporu yazan linke tıkladığımızda rapor ekleme işlemini gerçekleştirebileceğiz Serdar YILMAZ

 35. Karşımıza gelen bu pencerede raporların veri girişini yapabileceğiz.. Burada Temel faaliyetler kısmı doldurulacak. Serdar YILMAZ

 36. Bu kısımda performans göstergeleri girilecek. Serdar YILMAZ

 37. Bu kısımda bütçe kalemlerinde yapılan harcamalar girilir. Serdar YILMAZ

 38. GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI Serdar YILMAZ

 39. <…> PROJESİ <…> VALİLİĞİ KOORDİNASYONUNDA <…> TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN BU PROJE KALKINMA BAKANLIĞI TARAFINDAN SODES KAPSAMINDA FİNANSE EDİLMEKTEDİR. Serdar YILMAZ

 40. REVİZE NASIL YAPILIR Serdar YILMAZ

 41. Revize için www.mardinsodes.gov.tr adresinde bulunan • revize talep formunun indirebilirsiniz. • Revize talep formunu indirdikten sonra sol tarafa eski bütçeyi • sağ tarafa yeni bütçeli halini belirtiyorsunuz. • Revizedeki harcama kaleminin eş finansman veya SODES olduğunun • belirtilmesi • Kurumunuzun üst yazısı ile Valilik SODES birimine İletiyorsunuz • Yıl İçerisindeki en fazla 3 defa revize yapabilirsiniz. Serdar YILMAZ

 42. HATIRLATMA VE UYARILAR Serdar YILMAZ

 43. Projenizin Aylık, haftalık, günlük faaliyetlerinizin Valilik SODES birimimize • bildirilmesi • Projenizde yapılan faaliyetlerin basınla paylaşılması internette, haberlerde tanıtımlarının yapılması ve tarafımıza bildirilmesi • Sizlere mailler üzerinden bilgi paylaşımı sağladığımız için maillerinizi • günlük kontrol etmeniz gerekmekte • Ödeme, revize ve ek süre taleplerinizi her ayın 15-22 arasında bildirmenizi • Raporların SODES BİS sitemine Aralık, Mart, Haziran ve Eylül aylarının 15 ine kadar sistemine girilmesi Serdar YILMAZ

 44. Projeleriniz için hesap oluşturmanız gerekmekte. Hesap Ziraat bankası, Halk bank veya Vakıfbank bankalarından birinde olması gerekmekte. • Açtırmış olduğunuz hesabın adı 2013 yılı SODES projenizin ismi olmak zorunda • Açtırmış olduğunuz hesaba projenizde eş finansman belirttiyseniz bu eş finansman miktarını yatırmanız gerekmekte. • Hesaptan işlem yapıldığı zaman açıklama kısmına ayrıntılı olarak nereye hangi fatura veya bedel için yatırıldığının belirtilmesi gerekmekte • Hesaba eş finansmanı yatırdıktan sonra banka hesap cüzdanının fotokopisini aslı gibidir yapılıp SODES Birimine teslim etmeniz gerekmektedir. Serdar YILMAZ

 45. Projenizde çalışacak olan kişilerin yeterlilik belgelerinin getirilmesi gerekmektedir.( kimlik fotokopisi, işkur kaydı, diploma, sertifika vb.) • Projenizde kursiyer olarak eğitim alacak olan öğrenci veya kursiyer listelerinin ( listede bulunması gereken adı, soyadı, tc kimlik no, telefon, veli telefon, okulu, vb gibi) getirilmesi gerekmekte. • Ödeme taleplerinizde bizlerden talep ettiğiniz tutarlarda yapmış olduğunuz alımların fatura belgelerine göre ve düzenli olarak yapılan aylık ödemelerinizin ( örneğin personel maaşı, elektrik faturaları vb gibi) bütçelerine göre 3 aylık faaliyet için yapılacak harcamalar hesabınıza yatırılacak. Serdar YILMAZ

 46. Proje koordinatörün bilgilerinde değişiklik varsa birimimize bildirilmesi gerekmekte. ( Telefon, Mail, veya Kendisi) • Kabul edilen projelerin bazılarında bakanlık tarafından revizeler istenmekte bu revizeleri üst yazı ve talepleri ile birlikte 01.08.2013 Perşembe günü saat:12:00 a kadar birimimize teslim edilmesi gerekmektedir. Serdar YILMAZ

 47. İletişim

 48. TEŞEKKÜRLER