1 / 10

Aktuálně z laboratoře

Aktuálně z laboratoře. MUDr. Dana Šináglová s.r.o. neuroblastom meduloblastom retinoblastom malobuněčný karcinom plic. feochromocytom gastrinom adenokarcinom ledvin seminom melanom. NSE - neuron - specifická enoláza - typický pro nervovou a neuroendokrinní tkáň.

tariq
Télécharger la présentation

Aktuálně z laboratoře

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Aktuálnězlaboratoře MUDr. Dana Šináglová s.r.o.

  2. neuroblastom meduloblastom retinoblastom malobuněčný karcinom plic feochromocytom gastrinom adenokarcinom ledvin seminom melanom NSE - neuron - specifická enoláza - typický pro nervovou a neuroendokrinní tkáň

  3. SCCA – antigen squamózních buněk • velkobuněčné epidermoidní karcinomy plic • nádory jícnu, hlavy a krku • epidermoidní nádory krčku dělohy

  4. Rozšíření nabídky serologických metod • konfirmační vyšetření protilátek proti borreliím metodou Western Blot

  5. Rozšíření nabídky serologických metod Vyšetření protilátek proti chlamydiím. • Chlamydia trachomatis: - urogenitální infekce - novorozenecká konjunktivitida - atypická pneumonie

  6. Chlamydia pneumonie: - infekce dolních cest dýchacích: - malignity respiračního traktu - vztah k autoimunitním onemocněním: - sarkoidoza - revmatoidní artritida - Alzheimerova nemoc Studuje se i vztah k ateroskleroze cestou aktivace imunitního systému

  7. Autoimunita • Screening celiakie a protilátky IgA proti t-transglutamináze • autoimunitní onemocnění s velmi širokým a často nespecifickým klinickým obrazem

  8. CCPcyklický citrulinovaný peptidprotilátky • protilátky proti CCP se zvyšují již v preklinickém stádiu revmatického onemocnění • klinické využití: - diferenciální diagnostika revmatoidní artritidy a jiných zánětlivých artritid - diferenciální diagnostika RA a SLE - konfirmace seronegativních RA - identifikace pacientů ohrožených RA

  9. DěkujemeVám zapozornost

More Related