1 / 49

SciVerse SCOPUS

SciVerse SCOPUS. Тошка Борисова Обучител ScienseDirect, SCOPUS. 0. Как се справяте с информационния бум. Тенденции. 89% от студентите започват търсенето си с Google и само 2% с библиотечния сайт Учените отделят 6,5 часа* на седмица за събиране на информация

tariq
Télécharger la présentation

SciVerse SCOPUS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SciVerse SCOPUS Тошка Борисова Обучител ScienseDirect, SCOPUS

 2. 0 Как се справяте с информационния бум Тенденции • 89% от студентите започват търсенето сис Google и само 2% с библиотечния сайт • Учените отделят 6,5 часа* на седмица за събиране на информация • Процентът на неуспеваемост и неудоволетворение при търсене на подходящи източници е 35-40 %** Науката става все по интернационална, интердисциплинарна и конкурентна • 84% от учените са под натиск да представят изследванията си в по-кратък срок Source: *Outsell, Inc “STM End-User Survey Part 1 – Scientists and Engineers” - Volume 3, June 11, 2009**College Students’ Perceptions of the Libraries and Information Resources: A Report to the OCLC Membership. Dublin,OH: OCLC, 2006

 3. За какво да използвате SciVerse Scopus? • За да разберете колко цитати дадена статия или автор е получил. • Да откриете кой ви цитира • За преглед и анализ на основните списания, научни области и автори, които публикуват във вашата предметна област. • Намерите важни и полезни статии, които сте пропуснали. • Следите работата и цитиранията на други автори. • Откриете изследователските тенденции в дадена дисциплина. • Бърз и лесен достъп до приложения

 4. SciVerse - достъп от едно място • SciVerse е обща точка за достъп на продуктите Elsevier - ScienceDirect, Scopus и Интернет ресурси в Scirus. • Потребителите могат да търсят съдържание в общ индекс вкл. ScienceDirect, Scopus и интернет ресурси от Scirus.

 5. Съдържание Техническа, медицинска и в областта на социалните науки литература. 18500 заглавия научни издания от 5000 издатели 16050 научни списания 1200 загл. научни списания в Open Access 3,6 млн. материали от конференции 600 търговски публикации 350 книжни поредици 40 милиона записа, от които: 20 млн. с цитирания от 1996 г. (75% влк. цитати) 20 млн . от преди 1996 г. Обратно до 1823 г.

 6. Съдържание • 435 милиона подбраниинтернет ресурси , вк. 23млн. Патентна информация • Специализираната търсачка Scirus. • "Articles-in-Press" от 3000 списания • 80 репозиториуми и дигитални архиви

 7. Scopus предоставя метрична система с гарантирана яснота и прозрачност Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) За световната класация на университетите от 2007 г. се използва Scopus QS World University Rankings

 8. Съдържанието Информация за цитирания от 1996 насам. 70% от всички записи в Scopus от 1823 г. имат резюме. Scopus включва историческите материали на American Chemical Society (от 1879), Springer / Kluwer archive, (от 1874), American Physical Society (от 1893), American Institute of PhysicsАИП (от 1939), Royal Society of Chemistry (от 1841). Scopus включва архивите на издателство Elsevier (от 1823), списание Science (от 1880) и сп. Nature (от 1869г.) 57 милиона допълнителни библиографски материали, напр. книги “Articles-in-Press” от 3,000 списания. Статиите са достъпни в Scopus, преди тяхното официално публикуване от издателите: Elsevier, Springer / Kluwer, Karger Medical и Scientific Publishers, Nature Publishing Group (NPG), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Обработено на 99% е съдържанието на включените в базата данни списания от 1996 брой по брой.

 9. Съдържание по дисциплини Науки за живота > 4300 заглавия Здравни науки > 6800 заглавия (вкл.100% в област Медицина) Физически науки > 7200 заглавия Социални науки > 5300 заглавия

 10. Интерфейс

 11. SciVerse SCOPUS - полета за търсене

 12. Страница с резултатите в SciVerse Scopus Опции за редактиране на търсенето Превърнете сложното в лесно Ясен, интуитивен интерфейс “Plug and play”

 13. Показване на резултати - резюме

 14. Личният профил в SciVerse Scopus

 15. Разширено търсене – команден ред Повече от 40 търсещи полета

 16. Сортиране на резултатите Ако търсите определено заглавие, автор, година, област на знанието, принадлежност – имате инструменти с които да ограничите получените резултати

 17. Наукометрични показатели

 18. Българските издания Acta Medica Bulgarica 0.035 0.047 Acta Physiologica et Pharmacologica Bulgarica (coverage discontinued in Scopus) Anaesthesiology and Intensive Care 0.034 Balkan Journal of Medical Genetics 0.042 0.029 Biomedical Reviews (coverage discontinued in Scopus) Bulgarian Historical Review (coverage discontinued in Scopus) 0.034 Bulgarian Journal of Agricultural Science Bulgarian Medicine (coverage discontinued in Scopus) Cadernos pagu 0.034 Clinical and Transfusion Haematology 0.034 Comptes Rendus - Academie Bulgarie des Sciences 0.038 0.056 Doklady Bolgarskoi akademii nauk (coverage discontinued in Scopus) Ikonomicheski Izsledvania 0.034 Journal of Environmental Protection and Ecology 0.035 0.051 Journal of the Balkan Tribological Association 0.037 0.263 Oxidation Communications 0.040 0.081 Nuclear Medicine Review 0.056 0.086 General Medicine 0.034 Geochimija, Mineralogija i Petrologija (coverage discontinued in Scopus) Problemi na Geografijata na NR. Balgarija (coverage discontinued in Scopus) Problems of Infectious and Parasitic Diseases 0.034 0.000 Topicos Rentgenologiya i Radiologiya 0.034 Silva Balcanica (coverage discontinued in Scopus) Tekstil i Obleklo Comptes Rendus - Academie Bulgarie des Sciences 0.038 0.056

 19. Mетричната система - SJR и SNIP Предимства Нормализира различията между научните дисциплини Близо до пълно покритие - всички над 18500 списания, материали от конференции и книжни серии получават SJR and SNIP стойност Актуализация през април и септември Елиминира риска от манипулация

 20. SCImago Journal Rank - SJR SJR е измерване на престижа – цитатите се измерват по това откъде идват Списанието трансферира престижа си на статите в него. Lancet SJR 2007 = 1.541 – висок престиж e.g. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports SJR 2007 = 0.153 – нисък престиж Поне 4 години са необходими за да се измери престижа на списанието Престижът на списанието се споделя по равно помежду всички цитати Хуманитарно списание Списание в областта на науките за живота Нормализира различията по отношение на тенденциите за цитиране между предметните области Един цитат = ниска стойност 1 цитат = висока стойност

 21. Source Normalized Impact per Paper - SNIP Изчисление на ‘потенциала за цитиране ’ за 2009 • Събиране на статиите, цитиращи 1-3 г. • статии в списание през 2009 2. Събиране на цитатите, цитиращи тези статии Etc. 3. Преброяване на цитатите на цитираните статии (1-3 г.) във всяко списание 4. Потенциал на цитиране = приблизителния брой цитати за всяка статия (1-3 год.) Etc. Нормализира различията в поведението на цитатите в различните предметни области • SNIP = 2009 Impact / 2009 Citation Potential • Life Sciences – high impact, high Citation Potential • Arts & Humanities – low impact, low Citation Potential

 22. Страница на периодичното издание

 23. Оценка на изданието - Journal Analyzer За издатели и редактори Scopus Journal Analyzer дава бърза и обективна оценка на списанието в сравнение с негови конкуренти. Това пести време, помага за доброто управление на портфолиото на списанието и развитието на стратегия, както и указва кои са най-престижните заглавия в дадена научна област За изследователи и университетски учени Scopus Journal Analyzer указва кои са най-престижните заглавия в дадена научна област за да могат учените да изберат в кои да публикуват, а също и кои издания да рецензират. За библиотекари и информационни специалисти Scopus Journal Analyzer позволява откриването на научни списания в дадена област и наукометричната им оценка през годините. Подпомага комплектуването на периодични издания.

 24. Journal Analyzer

 25. Journal Analyzer Можете да изберете и сравните до 10 периодични издания в определена тематична област

 26. Престиж на изданието - JR =SCImago Journal Rank Необходими са поне 4 години за да се измери престижа на списанието

 27. Source normalized impact per paper

 28. Цитирания на изданието през годините

 29. Брой статии

 30. Процент нецитирани документи

 31. Citation Tracker Може да се проследи значимостта на публикувания документ, посредством Citation Tracker

 32. Проследяване на цитиранията Брой на документи, цитиращи статия отOxidation Communications Статии, публикувани в списанието

 33. Идентификатор на автори (Author Identifier ) Как се прави разграничение между авторите с еднакви имена?Отразени ли са всички резултати за един автор, когато неговото име се записва по различен начин?И можем ли да бъдем сигурни, че имената с диакретични знаци и ударения са включени?

 34. Идентификатор на автори • Автоматичното групиране по имена се прави по: • Варианти на името • Заглавие на източника • Съавтори • Област на знанието • Принадлежност към институция • Ако при някои от критериите няма съвпадения то, • Scopus не присъединява документите към Author • Profile. Но това може да бъде направено ръчно !

 35. Информация за автора

 36. Групиране и бутон за обратна връзка

 37. Измерване на авторовия принос със Citation Tracker Брой документи, цитиращи този автор

 38. h-index h-index (накратко от highly cited index) е разработен през 2005 г. от професор Хирш, физик от Университета в Сан Диего – Калифорния, с цел да измери влиянието на индивидуалната изследователска работа. Професор Хирш споделя в предговора на своя труд, че повечето изследователи търсят оценка на приноса си в научната област в която работят. “За малкото учени, лауреати на Нобелова награда, научният принос на техните изследвания е неоспорим. Как обаче другите могат да измерят научния си принос?”

 39. Ученият притежава съответен индекс h ако h е броя на неговите брой статии NP (number of papers), които имат поне h цитирания всякаи другитеимат по малко цитирания всяка (NP – h) h-index формула Aко между публикациите на даден автор могат да се намерят x = 1, 2, 3, …публикации, всяка от които има x и повече цитати, тогава h-индексът на този учен ще се дава с числото x. h-index=3, например, означава, че между множеството публикации на дадения автор са намерени 3, всяка от които има най-малко 3 цитата. J.E. Hirsch, “An index to quantify an individual’s scientific research output,” PNAS 102, 16569-16572 (2005) http://arxiv.org/PS_cache/physics/pdf/0508/0508025.pdf

 40. h-графика

 41. Идентификатор на автори (Author Identifier) За автори Работи за тях за да индентифицира автоматично съвпаденията и вариантите в имената им. Всички документи на автора се показват в информацията за автора (включително броя на цитиранията му и h -индекса) За ректори, декани и ръководители на ведомства Осигурява бързо и ефективно идентифициране научните кадри. Това дава възможност за вземане на добре информирани решения. За библиотекари и информационни специалисти Гарантира описание на всички материали, принадлежащи на един автор, като част от съответна институция с цел опазване и архивиране.

 42. Търсене по принадлежност към институция

 43. Профил на научна институция

 44. Ползи от Affiliation Identifier За декани и ректори Предоставя библиометрични данни бързо и лесно, редуцира времето за търсене, спестява средства и предоставя възможности за обективни решения. За ръководители на катедри Редуцира времето за събиране на данните, повече време за анализ За академичния мениджмънт Позволява да идентифицират потенциала на персонала си За библиотекари и информационни специалисти - гарантира пълнота на описание на всички материали, принадлежащи на един автор, като част от съответната институция с цел опазване и архивиране.

 45. Индексиране в Scopus Задължителни изисквания Да излиза в момента Да е реферирано издание (Peer review) Да има резюмета на английски Допълнителни изисквания Редовно обновяване на уеб-сайта на родния език и на английски език. Разпознаваема и международна редакционна колегия През 2008 г.от 2000 предложени списания около 800 списания са одобрени.

 46. Критериите за включване в Scopusкачествени и количествени показатели Допустимост • Редакционна оценка • Резюмета на английски език • Редовно издаване

 47. SciVerse - Стъпка по стъпка Онлайн гид на новата платформа SciVerse – или достъп до базите данни с едно търсене в Science Direct, Scopus и Scirus. Вижте подробна информация в брошурата на англ. ез.

 48. Контакти: Тошка Борисова – Обучител toshka@hotmail.com Блог “Научни ресурси” http://resursi.blogspot.com http://www.hub.sciverse.com http://www.scopus.com http://www.sciencedirect.com Министерство на образованието, младежта и наукатa http://www.mon.bg

More Related