Download
borregaard n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Borregaard PowerPoint Presentation

Borregaard

199 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Borregaard

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Borregaard Biblioteket hva er det? hva skal det være?

 2. Vedtak i Fou--råd i 1996 FoU-rådsmøte 2/12-96 sa: Borregaard skal ha en kompetent bibliotek-og informasjonstjeneste

 3. Fagbibliotek • De fleste fagbibliotek er knyttet til og skal yte sin service overfor en eierorganisasjon. • Eierorganisasjonen (=Borregaard) er bibliotekets marked. • Bibliotekets mål er å bidra til at eierorganisasjonen (=Borregaard) når sine mål, og biblioteket er avhengig av de vilkår eierorganisasjonen gir.

 4. 4.0 Samarbeidsforhold Bibliotekaren rapporterer til informasjonssjefen - konsern. Bibliotekaren skal ha løpende kontakt med de aktuelle fagmiljøer i forretningsområdene og også bidra til at kompetanse på informasjonssøk og -innhenting kan overføres til andre områder i konsernet

 5. Arbeidsvilkår • Fagfolkene må få tilgang til informasjonsressurser slik at de kan arbeide smartere. • De må gis anledning til å vedlikeholde og videreutvikle sin egen kunnskap, slik at de får bedre mulighet til å utnytte sine evner til nyskaping.

 6. Forskning • Forskning er en investering i troen på fremtidige resultater og avkastning

 7. Påstand: En time i biblioteket sparer 1 uke på lab’en

 8. Project Development at BSY R&D - fasene i et farmasiutviklingsprosjekt Phase 0 Literature study Synthetic route SHE Phase A Initial lab. work Test sample  25 % total resources 10 % total resources Phase B Optimisation Scale-up Customer Partner  70 % total resources tech. transfer Production Validation Commercial prod. Phase C Qualification Test-production 100 % total resources  95 % total resources

 9. Hvordan jobber Forskningsavdelingen til BSY og hvorfor er det viktig for dem å ha en bibliotektjeneste Pharmaceutical Development (customer) Chemical Development (BSY) Number of Projects Phase I Phase II Phase III Registration Launch Lit. search / Lab Pilot / Lab Pilot / Production Production / Pilot Full Production Intensity Likelihood of Success Phase I (10%) Phase II (30%) Phase III (80%) Registration (90%)

 10. INFORMASJONENS ØKONOMISKE VERDI • legger grunnlag for bedre beslutninger • unngå feilinvesteringer • riktigere strategiske valg • bedre markedsposisjonering • spare tid i planleggingen • nye forretningsmuligheter

 11. Målsetting (virksomhetsidé) Borregaard skal ha en kompetent bibliotek-og informasjonstjeneste kfr .FoU-rådsmøte 2/12-96

 12. Hovedmål • Tilfredstille brukerne’s behov for informasjons- og bibliotektjenester • Være den beste kilde for informasjonsfremskaffing i bedriften • Være aktiv i samarbeid med brukerene med å strukturere, finne frem og evaluere informasjonsdatabaser og andre informasjonskilder. • Være bidragsyter i en bedriftskultur der informasjons- og ressursdeling er viktige element

 13. BIBLIOTEKET SKAL: • Gi tilgang til informasjonsressurser internt og eksternt • Bidra med riktig informasjon til rett tid • Skaffe internasjonal vitenskaplig litteratur som er en innsatsfaktor i FoU-basert virksomhet

 14. BIBLIOTEKETS TJENESTER • Innkjøp av litteratur • utlån • innlån/bestilling av artikkelkopier fra inn- og utland • søking i internasjonale databaser etter referanser til artikler m.m om ulike emner • generell informasjonssøking • administrere tidsskriftholdet • inngå avtaler med leverandører av elektronisk informasjon på nettet

 15. Hva var de første oppgavene i nytt bibliotek • Opprydding i boksamling - kassering • Fjernmagasin (trykt utg av CA) • Tidsskrifter - elektroniske utgaver • Databasert tidsskrifthåndteringssystem - valgte Tidemann • Elektroniske innholdsfortegnelser til tidsskr. (diestribusjon pr. mail • Nytt biblioteksystem - valgte Mikromarc • Konvertering av katalogopplysninger fra gml. database til nytt biblioteksystem - frafalt • Oppussing av lokalet - nye møbler

 16. Kassering av bøker • Alle bøker utgitt før 1990 i generelle fag kastes • Bøker innen kjemi, kjemiteknikk, bioteknikk og polymerer gjennomgås av fagekesperter i miljøet mht kasting

 17. Hvorfor skal vi ha et biblioteksystem Fordeler: • Ressursdeling - hvilke informasjonskilder har vi? • Kunnskapsbank • Effektivisering Ulemper: • Kostnader

 18. Bidrag til verdiskapningen • Hvordan kan man måle bibliotekets bidrag til den totale verdiskapningen ved bedriften? • Blir dette målt av noen? • Hvilke parametre er relevante i denne sammenheng?

 19. Mål som viser bibliotekets bruk • Andelen av ansatte som bruker biblioteket • Andelen av forskere som bruker biblioteket • Antall henvendelser • Antall bestilte artikkekopier • Antall databasesøk • Antall databaser tilgjengelig for sluttbruker og bruken av disse.

 20. Statistikk - sammenligning i år med i forrige år

 21. Kost/nyttemål • Kostand pr utlån • Kostnad pr artikkelbestilling • Levering av artikkelkopier pr. ansatt • Utlån pr. ansatt • Antall lån pr. innkjøpt dokument

 22. Kvalitetsindikatorer • Andel av litteraturbestillinger som dekkes fra egne samlinger • Andelen av litteraturbestillinger som effektueres innen 1 dag. 1 uke og 1mnd.

 23. Kostsenter

 24. Kostsenter Biblioteket er eget kostsenter (dvs. bedrifen allokerer ressursene) og utarbeider derfor eget budsjett. Det budsjetteres på hovedpostene direkte i SAP

 25. SAP • SAP -- 30 Years in the Business of E-Business • 10 Million Users. 44,500 Installations. 1,000 Partners. 21 Industry Solutions. • Founded in 1972, SAP is the recognized leader in providing collaborative e-business solutions for all types of industries and for every major market. • Headquartered in Walldorf, Germany, SAP is the world's largest inter-enterprise software company, and the world's third-largest independent software supplier overall. SAP employs over 27,800 people in more than 50 countries.

 26. FI FI SD SD Sales & Financial Sales & Financial Distribution Accounting Distribution Accounting CO CO MM MM Controlling Controlling Materials Materials Mgmt. Mgmt. AM AM PP PP Production Fixed Assets Production Fixed Assets Planning Mgmt. Planning Mgmt. R/3 R/3 Client / Server Client / Server QA QA PS PS Quality Project Quality Project ABAP/4 ABAP/4 Assurance System Assurance System PM OC PM OC Plant Main- Plant Main- Office & Office & tenance tenance Communi- Communi- cation cation HR IS HR IS Human Industry Human Industry Resources Solutions Resources Solutions Modules of SAP R/3

 27. Procurement Cycle Rqmts. determination 1 Rqmts. planning Invoice verification MMMaterials mgmt Goods receipt andinventory management Sourcedetermination 6 2 Purchase order Order follow-up 5 Vendor selection 3 Order processing 4 Purchase order Invoice ? 7

 28. Roller i SAP • Rekvirent • Innkjøper • Varemottaker • Kostsenteransvarlig

 29. Charge back • Hvordan etablere enkle rutiner for “charge back”? • Med “charge back” menes iflg. Warner at kostnadene som påløper for tjenester biblioteket yter blir kostnadsført på det kostsenter eller det prosjekt som ønsker tjenesten utført. Hos oss gjøres dette direkte i SAP’ • “Cost-of-time” blir ikke “Charged-back”

 30. Fee-based? • Sluttbruker betaler direkte for den utførte tjenesten • Ikke aktuelt pr. idag, men hvis det noen gang blir aktuelt: • Full eller delvis inntjening? • Omfanget av tjenesten? • Skal det genereres overskudd?

 31. Outsourcing • Er ikke diskutert • Muligheter finnes • Hvem definerer behov og inngår avtaler til akseptabel pris? • Argumenter for/argumenter imot?

 32. Momenter i gruppearbeidet • Strategi • Reultatindikatorer • Muligheter for “fee-based” service • Outsourcing • Forbedrede rutiner for “charge-back”

 33. Web-adresser nevnt i forelesningen • http://stnweb.fiz-karlsruhe.de/ • http://www.fiz-karlsruhe.de/autodoc/ - leverer artikkekopier i PDF-format raskt og effektivt. • http://www.micropatent.com/ - leverer patentkopier over nettet i ulike elektroniske format bl.a. PDF • http://www.bl.uk/services/current/inside.html (ikke nevnt, men en meget nyttig tjeneste)