Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PESTĪŠANA PowerPoint Presentation
Download Presentation
PESTĪŠANA

PESTĪŠANA

284 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

PESTĪŠANA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 4. tēma 26.jūlijā, 2014 PESTĪŠANA

  2. “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka neviens, kas uz Viņu tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jņ 3:16) MĪLOT UN DODOT Mīlestība ir Dieva nepārspējamā īpašība. Papildus tam, Viņš ne tikai vienkārši mīl mūs; Viņš IR mīlēstība. (1 Jņ 4:8). Dievs mīl katru cilvēcīgu būtni, kuru Tas radījis. Šī mīlestība motivēja Viņa ziedot savu dzīvību – sava Dēla personā – lai glābtu pasauli. Kā mēs varam iemantot Dieva dāvāto pestīšanu? Mums tikai vajag sekot muitnieka piemēram: “Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs!” (Lūk 18:13). Neviens nav pelnījis pestīšanu. Mēs to nevaram vienkārši saņemt. Tā tiek mums piešķirta caur žēlastību. Paldies Tev, Tēvs, par Tavu mīlestību.Paldies, ka dāvāji mums Savu Dēlu.

  3. SŪTOT “Bet Es Viņu pazīstu, jo no Viņa Es nāku, un Viņš Mani sūtījis.”(Jņ 7:29) Jēzus paskaidroja, ka Viņu sūtīja Tēvs. Viņam vajadzēja uzmeklēt tos, kurus Tēvs vilktu pie sevis: “Neviens nevar nākt pie Manis, ja viņu nevelk Tēvs, kas Mani sūtījis, un Es viņu celšu augšā pastarā dienā.” (Jņ 6:44) Tēvs, Dēls un Svētais Gars pieliek visas pūles, lai vilktu cilvēkus pie sevis. Viņi gatavi darīt jebko, lai tikai glābtu dvēseles. Jēzus atstājis mums divas līdzības, runājot par to. Tās atrodam Lūk. 15:3-10. Līdzīgi kā gans uzmeklē savas pazudušās avis, Dievs uzmeklē mūs un gādīgi vada mūs atpakaļ pie ganāmpulka. Līdzīgi kā sieva, kas neatlaidīgi meklē savu pazudušo grasi, Dievs nenogurstoši velk mūs pie sevis.

  4. “Jūdi mācīja, ka grēciniekam vispirms ir jāatgriežas, un tikai tad Dievs pret viņu izrādīs mīlestību. Viņu skatījumā grēku nožēla un atgriešanās ir darbs, ar kuru cilvēki nopelna Debesu labvēlību. Šī doma bija tā, kas farizejiem pārsteigumā un dusmās lika iesaukties: “Šis pieņem grēciniekus!” Pēc viņu izpratnes Jēzum nevajadzēja nevienu laist sev tuvumā, izņemot tos, kas ir atgriezušies. Taču līdzībā par pazudušo avi Kristus māca, ka pestīšana nav iegūstama, mums meklējot Dievu, bet gan, Dievam meklējot mūs. “Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies.” (Rom. 3:11,12) Nevis mēs atgriežamies, lai Dievs mūs mīlētu, bet gan Dievs atklāj savu mīlestību, lai mēs atgrieztos.” E.G.W. (Christ’s Object Lessons, cp. 15, pg. 189)

  5. MIRSTOT “ES ESMU labaisgans. Labaisgansatdodsavudzīvību par savāmavīm.” (Jņ 10:11) Jānis Kristītājs sacīja: “Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus!” (Jņ 1:29). Viņš norādīja uz veidu, kādā mēs tiksim glābti. Katrs upurētais dzīvnieks norādīja uz lielo Upuri. Grēks var tikt piedots tikai caur bezgrēcīga nāvi. Grēcīgiem cilvēkiem var tikt piedots vienīgi tad, ja bezgrēcīgs cilvēks mirst to labā (tas ir – Jēzus, Dievs Dēls). Neviens nepiespieda To mirt mūsu labā. Viņš to darīja labprātīgi, jo mīlēja mūs. “17 Tāpēc Tēvs Mani mīl, ka Es atdodu Savu dzīvību, lai Es to atkal atgūtu. 18Neviens to nav Man atņēmis, bet Es to atdodu pats no Sevis. Man ir vara to atdot un vara to atkal ņemt. Šo uzdevumu Es esmu saņēmis no Sava Tēva.”(Jņ 10:17-18)

  6. PIEDODOT un atbrīvojot “34 Jēzus viņiem atbildēja: "Patiesi, patiesi Es jums saku: ikviens, kas grēku dara, ir grēka vergs. 36 Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi. ” (Jņ 8:34, 36) Grēks paverdzināja grēciniekus. Jēzus ir vienīgais Atbrīvotājs. Viņš nekad nebija grēka vergs. Jēzum sagādā prieku piedot mums un atbrīvot mūs no pazudināšanas. “Jēzus izteiktie vārdi ‘Tavi grēki tev piedoti’ (Mat 9:2), arī priekš mums nozīmē visu. Viņš teica, kauzņēmies uz sevi mūsu grēkus, mirstot pie Golgātas krusta. Viņš redz tavas bēdas. Viņa roka dus uz katras nožēlojošas dvēseles galvas, un Jēzus kļūst par mūsu Advokātu Tēva priekšā, un mūsu Pestītāju. Mīloša, nožēlojoša dvēsele saņems piedošanu un žēlastību pilnā mērā.” E.G.W. (That I may know Him, August 17)

  7. “ Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.” (Jņ 10:10) SNIEDZOT DZĪVĪBU Mūsu grēku dēļmēs esam pelnījuši nāvi. Bet Kristus ieņēma mūsu vietu pie krusta un uzņēmās nāves sodu uz Sevi, kas citādi būtu mūsu daļa. Jēzus, būdams nevainīgs, uzņēmās mūsu vainu un sodu, lai mēs, esot grēcīgi, varētu kļūt taisnoti. Tikai caur Viņu, pazušanas vietā saņemam mūžīgo dzīvību. Kad Jēzus kļūst par mūsu Pestītāju, mūsu dzīve iemanto pilnīgi jaunu jēgu, un mēs piedzīvojam un izbaudam bagātu svētību dzīvi.

  8. SNIEDZOT DZĪVĪBU Maize un ūdens uztur mūsu dzīvību: “Tos, kas ņem dalību pie Kristus lēnprātības, skaidrībasun mīlestības, priecāsies iekš Dieva, uz izlies gaismu un līksmību savā apkārtnē. Doma, ka Kristus mira, lai sniegtu mums mūžīgās dzīvības dāvanu, ir pietiekoša, lai no mūsu sirdīm atskanētu vispatiesākā un kvēlākā pateicība, un no mūsu lūpām visdedzīgākā slavēšana. Dieva apsolījumi ir bagāti, pilnīgiun par brīvu.” E.G.W. (Sons and Daughters of God, November 16)