Download
vo vz ahu ku tokholmsk mu protokolu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
vo vzťahu ku Štokholmskému protokolu PowerPoint Presentation
Download Presentation
vo vzťahu ku Štokholmskému protokolu

vo vzťahu ku Štokholmskému protokolu

105 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

vo vzťahu ku Štokholmskému protokolu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Protokol o predchádzajúcom informovanom súhlase pre určité nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode (Rotterdamskýprotokol) Róbert Chriašteľ Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava Robert.Chriastel@shmu.sk vo vzťahu ku Štokholmskému protokolu

 2. Obsah prezentácie • Ciele prijatia Rotterdamského protokolu • Základné definície • Povinnosti vyplývajúce z Rotterdamského protokolu • Mechanizmus uplatňovanie Rotterdamského protokolu v medzinárodnom obchode • Vzťah Rotterdamského protokolu ku Štokholmskému dohovoru • Pôsobnosť Rotterdamského protokolu v procese úmyselnej produkcie POPs • Prehľad signatárov Rotterdamského protokolu a Štokholmského dohovoru

 3. Ciele prijatia Rotterdamského protokolu • Zabezpečenie spoločnej zodpovednosti medzi stranami dohovoru v rámci medzinárodného obchodu s určitými nebezpečnými chemickými látkami za účelom: • Ochrany ľudského zdravia a životného prostredia • Prispenia k nakladaniu s týmito látkami environmentálne prijateľným spôsobom formou: • Výmeny informácií o ich vlastnostiach • Zabezpečenia národného rozhodovacieho procesu o ich exporte a importe • Oboznámenia strán dohovoru o vydaných rozhodnutiach

 4. Rotterdamský protokol - základné definície • Chemikália predstavuje individuálnu chemickú látku, jej roztok, priemyselne vyrobený prípravok, alebo prípravok získaný z prírody (netýka sa živých organizmov) • Právoplatné regulačné opatrenie – opatrenie uplatnené stranou dohovoru za účelom zákazu, alebo prísneho obmedzenia využívania chemikálie, nevyžadujúce prijatie dodatočných opatrení • Zakázaná chemikália - (ZCH) chemická látka, pre ktorú sú právoplatným regulačným opatrením zakázané všetky spôsoby jej použitia • Prísne obmedzená chemikália – (POCH) chemická látka, pre ktorú je právoplatným regulačným opatrením s výnimkou špecifických účelov použitie zakázané

 5. Rotterdamský protokol - základné definície • Nebezpečná formulácia pesticídu (NFP) – (Severely hazardous pesticide formulation) pesticíd majúci vážne zdravotné a environmentálne dopady preukázateľné počas krátkej doby po ich aplikácii • Strana dohovoru – štát, alebo regionálne ekonomické združenie, ktoré súhlasí s Protokolom a pre ktorého je Protokol platný • Export a Import – presun chemikálie z jednej strany dohovoru do druhej (nezahrňuje cezhraničný tranzit)

 6. Povinnosti vyplývajúce z Rotterdamského protokolu • Každá strana dohovoru ustanoví národnú inštitúciu, ktorá ju v jej mene bude zastupovať v uplatňovaní administratívy vyžadovanej Protokolom (článok 4). • Každá strana dohovoru príjme legislatívu, alebo administratívne opatrenia za účelom prijímania včasných rozhodnutí týkajúcich sa importu a exportu chemikálií uvedených v prílohe 3 (články 10, 11). • Strany dohovoru zaistia, že chemikálie uvedené v prílohe 3 nebudú exportovať do krajín strán dohovoru, ktoré im pre tento účel nevydali predchádzajúci súhlas (článok 11). • Rozhodnutia týkajúce sa importu chemikálií uvedených v prílohe 3 budú sprístupnené verejnosti a všetkým stranám dohovoru .

 7. Mechanizmus uplatňovanie Rotterdamského protokolu v medzinárodnom obchode Informácia o vývoze ZCH, POCH, NFP Krajina č. 1 Krajina č. 2 Vydanie regulačného opatrenia Informácia o vydanom regulačnom opatrení Sekretariát strán Ostatné strany dohovoru

 8. Vzťah Rotterdamského protokolu ku Štokholmskému dohovoru • Rotterdamský protokol slúži ako prvotná ochrana pred zvyšovaním a rozširovaním rizík vyplývajúcich z používania POPs. • Rotterdamský protokol poskytuje rozšírenie pôsobnosti Štokholmského dohovoru v oblasti medzinárodného obchodu • Obidvomi protokolmi sú pokryté nasledovné POPs: • Aldrín • Chlórdan • DDT • Dieldrín • Heptachlór • HCB • PCB

 9. Pôsobnosť Rotterdamského protokolu v procese úmyselnej produkcie POPs Výroba POPs Import Skladovanie Použitie Skládkovanie Deštrukcia Vývoz odpadu Export

 10. Signatári Štokholmského a Rotterdamského protokolu

 11. Signatári Rotterdamského protokolu - Európa

 12. Signatári Štokholmského protokolu - Európa

 13. Podrobné informácie WWW.PIC.INT