1 / 9

prof. dr. sc. Pero Maldini Sveučilište u Dubrovniku

Znanstveni simpozij Demokracija i postdemokracija u Hrvatskoj i EU Zagreb, 22. listopada 2012. prof. dr. sc. Pero Maldini Sveučilište u Dubrovniku. Postkomunizam i postdemokracija: kriza demokracije i mjerila demokratičnosti. Struktura izlaganja.

taya
Télécharger la présentation

prof. dr. sc. Pero Maldini Sveučilište u Dubrovniku

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Znanstveni simpozij Demokracija i postdemokracija u Hrvatskoj i EU Zagreb, 22. listopada 2012. prof. dr. sc. Pero MaldiniSveučilište u Dubrovniku Postkomunizam i postdemokracija: kriza demokracije i mjerila demokratičnosti

  2. Struktura izlaganja • Postkomunizam i demokratska konsolidacija • Tranzicijska teorija i određenje demokracije • Preduvjeti demokratske konsolidacije • Postdemokracija - kriza demokracije • Globalizacija i demokratski deficit globalnog upravljanja • Postdemokracija - kriza participacije i legitimnosti • Mjerila demokratičnosti • Standardi u procjeni i usporedbi političkih sustava Postkomunizam i postdemokracija… 1

  3. Postkomunizam i demokratska konsolidacija • Tranzicijska teorija i određenje demokracije • U središte demokratizacije stavlja političke aktere, političku akciju i slijed tranzicijskih faza; • Nudi samo političko i procesno objašnjenje demokratizacije; • Usredotočena na istraživanje uvjeta i mehanizama političke transformacije autokracija i uspostave demokracije; • Neovisna varijabla je demokratizacija, a ne demokracija; Postkomunizam i postdemokracija… 2

  4. Postkomunizam i demokratska konsolidacija • Tranzicijska teorija i određenje demokracije • Institucionalističkai elektoralistička definicija demokracije (implicitno vjerovanje u određujuću važnost izbora → izjednačavanje demokratskih višestranačkih izbora i normativno-institucionalne konstitucije demokracije sa samom demokracijom). • Problem demokratskog deficita (defektne demokracije, pseudodemokracije, demokrature, teške tranzicije itd.); • Zanemareni drugi činitelji (građansko društvo, socijalne i političke borbe, uloga građanstva u procesima demokratizacije, sociokulturni činitelji -specifičnizapostkomunistička društava → (ne)primjerenost modela u objašnjenju njihove demokratizacije. Postkomunizam i postdemokracija… 3

  5. Postkomunizam i demokratska konsolidacija • Preduvjeti demokratske konsolidacije • Linz i Stepan: pet interaktivnih arena konsolidirane demokracije (građansko društvo, inkluzivno političko društvo, vladavina prava, državna uprava i ekonomsko društvo); • Dahl: poliarhija kao demokracija zasnovana na građanskim pravima (sloboda, natjecanje, participacija) nasuprot formalnoj demokraciji; • Merkel: pet parcijalnih režima ukotvljene demokracije (demokratski izborni režim, politička prava, građanska prava, horizontalna odgovornost i jamstvo da je stvarna moć vladanja u rukama demokratski izabranih predstavnika). • Institucionalna, predstavnička, bihevioralna i (političko)kulturna konsolidacija → legitimnost i stabilnost poretka. Postkomunizam i postdemokracija… 4

  6. Postdemokracija - kriza demokracije • Globalizacija i demokratski deficit globalnog upravljanja • Slabljenje suvereniteta nacionalnih država i prebacivanje odlučivanja na globalne institucije, zakone, norme, mreže; • Globalno upravljanje nije internacionalno već transnacionalno (ne između već iznad i izvan nacija-država); • Neoliberalizam→ pritisci globalnog tržišta na nacionalne javne politike → redukcija funkcija socijalne države, komercijalizacija javnih usluga (osobito onih profitabilnih), porast socioekonomske nejednakosti → prijetnja temeljnim vrijednostima (liberalne) demokracije. Postkomunizam i postdemokracija… 5

  7. Postdemokracija - kriza demokracije • Globalizacija i demokratski deficit globalnog upravljanja • Problemi koje donosi ovaj globalni sustav očituju se kao: • problemi upravljanja na funkcionalnoj razini (uspostava i koordinacija međunarodnih i nadnacionalnih financijskih, monetarnih, ekonomskih i tehnoloških institucija), • problemi legitimacije na političkoj razini (izostanak demokratske procedure i demokratskog procesa donošenja odluka, izostanak kontrole nad djelovanjem nadnacionalnih korporacija, pitanje njihove odgovornosti). Postkomunizam i postdemokracija… 6

  8. Postdemokracija - kriza demokracije • Postdemokracija - kriza participacije i legitimnosti • Slabljenje utjecaja građana na političko odlučivanje → političke elite su pod utjecajem ekspertnih skupina, interesa globalnog kapitala (multinacionalnih kompanija), lobista; • Prava i slobode građana su pod pritiskom (redukcija) zbog antiterorističkih i sigurnosnih mjera; • Problemi demokratskog deficita u postkomunizmu i u razvijenim demokracijama postaju sve sličniji i ozbiljna su prijetnja demokraciji; • Očituju se u krizi političkog predstavništva, političke participacije i legitimnosti političkih odluka. Postkomunizam i postdemokracija… 7

  9. Mjerila demokratičnosti • Standardi u procjeni i usporedbi političkih sustava • Minimalna demokracija: politička demokracija→ skup procedura, političko natjecanje za vlast, pravo političkog osporavanja i participacija ograničenana slobodne izbore; • Djelotvorna demokracija: minimalni preduvjeti +djelotvorne institucije (pravna i socijalna država, mehanizmi nadzora i ograničavanjaizabranih dužnosnika) +participacija proširena na kolektivne akcije (konstituiranje javnog interesa, definiranjedruštvenih ciljeva, proširenje građanskih i političkih sloboda) i sudjelovanje (stvarni utjecaj) u političkom odlučivanju; • Strukturirani sustav vrijednosti građanske kulture, političko povjerenje → sociokulturna osnova stabilnosti demokratskog poretka. Postkomunizam i postdemokracija… 8

More Related