Download
prof dr sc pero maldini sveu ili te u dubrovniku n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
prof. dr. sc. Pero Maldini Sveučilište u Dubrovniku PowerPoint Presentation
Download Presentation
prof. dr. sc. Pero Maldini Sveučilište u Dubrovniku

prof. dr. sc. Pero Maldini Sveučilište u Dubrovniku

195 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

prof. dr. sc. Pero Maldini Sveučilište u Dubrovniku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Znanstveni simpozij Demokracija i postdemokracija u Hrvatskoj i EU Zagreb, 22. listopada 2012. prof. dr. sc. Pero MaldiniSveučilište u Dubrovniku Postkomunizam i postdemokracija: kriza demokracije i mjerila demokratičnosti

  2. Struktura izlaganja • Postkomunizam i demokratska konsolidacija • Tranzicijska teorija i određenje demokracije • Preduvjeti demokratske konsolidacije • Postdemokracija - kriza demokracije • Globalizacija i demokratski deficit globalnog upravljanja • Postdemokracija - kriza participacije i legitimnosti • Mjerila demokratičnosti • Standardi u procjeni i usporedbi političkih sustava Postkomunizam i postdemokracija… 1

  3. Postkomunizam i demokratska konsolidacija • Tranzicijska teorija i određenje demokracije • U središte demokratizacije stavlja političke aktere, političku akciju i slijed tranzicijskih faza; • Nudi samo političko i procesno objašnjenje demokratizacije; • Usredotočena na istraživanje uvjeta i mehanizama političke transformacije autokracija i uspostave demokracije; • Neovisna varijabla je demokratizacija, a ne demokracija; Postkomunizam i postdemokracija… 2

  4. Postkomunizam i demokratska konsolidacija • Tranzicijska teorija i određenje demokracije • Institucionalističkai elektoralistička definicija demokracije (implicitno vjerovanje u određujuću važnost izbora → izjednačavanje demokratskih višestranačkih izbora i normativno-institucionalne konstitucije demokracije sa samom demokracijom). • Problem demokratskog deficita (defektne demokracije, pseudodemokracije, demokrature, teške tranzicije itd.); • Zanemareni drugi činitelji (građansko društvo, socijalne i političke borbe, uloga građanstva u procesima demokratizacije, sociokulturni činitelji -specifičnizapostkomunistička društava → (ne)primjerenost modela u objašnjenju njihove demokratizacije. Postkomunizam i postdemokracija… 3

  5. Postkomunizam i demokratska konsolidacija • Preduvjeti demokratske konsolidacije • Linz i Stepan: pet interaktivnih arena konsolidirane demokracije (građansko društvo, inkluzivno političko društvo, vladavina prava, državna uprava i ekonomsko društvo); • Dahl: poliarhija kao demokracija zasnovana na građanskim pravima (sloboda, natjecanje, participacija) nasuprot formalnoj demokraciji; • Merkel: pet parcijalnih režima ukotvljene demokracije (demokratski izborni režim, politička prava, građanska prava, horizontalna odgovornost i jamstvo da je stvarna moć vladanja u rukama demokratski izabranih predstavnika). • Institucionalna, predstavnička, bihevioralna i (političko)kulturna konsolidacija → legitimnost i stabilnost poretka. Postkomunizam i postdemokracija… 4

  6. Postdemokracija - kriza demokracije • Globalizacija i demokratski deficit globalnog upravljanja • Slabljenje suvereniteta nacionalnih država i prebacivanje odlučivanja na globalne institucije, zakone, norme, mreže; • Globalno upravljanje nije internacionalno već transnacionalno (ne između već iznad i izvan nacija-država); • Neoliberalizam→ pritisci globalnog tržišta na nacionalne javne politike → redukcija funkcija socijalne države, komercijalizacija javnih usluga (osobito onih profitabilnih), porast socioekonomske nejednakosti → prijetnja temeljnim vrijednostima (liberalne) demokracije. Postkomunizam i postdemokracija… 5

  7. Postdemokracija - kriza demokracije • Globalizacija i demokratski deficit globalnog upravljanja • Problemi koje donosi ovaj globalni sustav očituju se kao: • problemi upravljanja na funkcionalnoj razini (uspostava i koordinacija međunarodnih i nadnacionalnih financijskih, monetarnih, ekonomskih i tehnoloških institucija), • problemi legitimacije na političkoj razini (izostanak demokratske procedure i demokratskog procesa donošenja odluka, izostanak kontrole nad djelovanjem nadnacionalnih korporacija, pitanje njihove odgovornosti). Postkomunizam i postdemokracija… 6

  8. Postdemokracija - kriza demokracije • Postdemokracija - kriza participacije i legitimnosti • Slabljenje utjecaja građana na političko odlučivanje → političke elite su pod utjecajem ekspertnih skupina, interesa globalnog kapitala (multinacionalnih kompanija), lobista; • Prava i slobode građana su pod pritiskom (redukcija) zbog antiterorističkih i sigurnosnih mjera; • Problemi demokratskog deficita u postkomunizmu i u razvijenim demokracijama postaju sve sličniji i ozbiljna su prijetnja demokraciji; • Očituju se u krizi političkog predstavništva, političke participacije i legitimnosti političkih odluka. Postkomunizam i postdemokracija… 7

  9. Mjerila demokratičnosti • Standardi u procjeni i usporedbi političkih sustava • Minimalna demokracija: politička demokracija→ skup procedura, političko natjecanje za vlast, pravo političkog osporavanja i participacija ograničenana slobodne izbore; • Djelotvorna demokracija: minimalni preduvjeti +djelotvorne institucije (pravna i socijalna država, mehanizmi nadzora i ograničavanjaizabranih dužnosnika) +participacija proširena na kolektivne akcije (konstituiranje javnog interesa, definiranjedruštvenih ciljeva, proširenje građanskih i političkih sloboda) i sudjelovanje (stvarni utjecaj) u političkom odlučivanju; • Strukturirani sustav vrijednosti građanske kulture, političko povjerenje → sociokulturna osnova stabilnosti demokratskog poretka. Postkomunizam i postdemokracija… 8