1 / 26

Družbena odgovornost v odnosu do zaposlenih (primer ACH, d.d.)

Družbena odgovornost v odnosu do zaposlenih (primer ACH, d.d.). dr. Milena Sedovnik , Pomočnica generalnega direktorja za kadre, organizacijo in informatiko.

tekli
Télécharger la présentation

Družbena odgovornost v odnosu do zaposlenih (primer ACH, d.d.)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Družbena odgovornost v odnosu do zaposlenih (primer ACH, d.d.) dr. Milena Sedovnik, Pomočnica generalnega direktorja za kadre, organizacijo in informatiko

 2. Poslanstvo družbe ACH, d.d. je ustanavljanje, upravljanje, financiranje in vodenje odvisnih družb po metodi holdinškega upravljanja in koncernskega vodenja. Osnovni namen je zagotavljanje optimalnega gospodarjenja s sredstvi investitorjev (lastnikov, delničarjev) in celotnim premoženjem družbe.

 3. Vsebina poslanstva po področjih so: • Korporacijska kultura • Odnosi z deležniki • Odgovornost do družbenega okolja • Odgovornost do naravnega okolja • Geografsko – državne razsežnosti • Tržni položaj • Temeljne usmeritve v zvezi z ustvarjanjem in uporabo dobička • …… Korporativna strateška izhodišča vpetosti v družbeno okolje (vir SP družbe)

 4. Korporacijska kultura: • Usmerjeni smo k ciljem.Naš glavni cilj jezadovoljstvo delničarjev, poslovnih partnerjev, zaposlenih in širšega družbenega okolja. • Motivirani smo za delo. • S kreativnostjo, nenehnim izobraževanjem in osebnostno rastjo trajno vplivamo na poslovanje • Gojimo odgovoren odnos do kakovosti izdelkov in storitev, poslovanja in okolja – do življenja nasploh. • Spoštujemo sodelavce, komuniciramo neposredno, medsebojno si zaupamo. • Zavedamo se, da predstavljamo ACH tudi kadar nismo na delovnem mestu. • …..

 5. Odgovornost do naravnega okolja: • Ekološka kultura družbe: uvajanje in izvajanje ukrepov, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje in uveljavljajo racionalno porabo naravnih virov • Stalno izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja • Gospodarno ravnanje z energijo • Smotrna poraba naravnih virov • Učinkovito ravnanje z odpadnimi surovinami • Preprečevanje vseh vrst onesnaževanja • Ravnanje, ki je skladno z zahtevami standarda ISO 14001

 6. Odgovornost do družbenega okolja: • ACH, d.d. in njene odvisne družbe se redno odzivajo na družbene želje in potrebe (donacije, sponzorstva, pokroviteljstva) • Ključna področja odzivanja so: kultura, šport in humanitarne dejavnosti • Kultura: lastna umetniška zbirka (AC Galerija), kulturni projekti nacionalnega pomena (humanitarne akcije, Rdeči križ,…) • Šport: odbojka (OK Autocommerce) • Humanitarne aktivnosti: pomoč organizacijam, ki skrbijo za dobrobit in zdravje otrok in odraslih (doniranje šol in vrtcev, …)

 7. Odgovornost do gospodarskega in političnega okolja: • Vpetost družbe in zaposlenih v: • gospodarske inštitucije in združenja (GZS, Združenje Manager, ZČNS, FAM,….) • strokovna združenja in inštitucije (revizorjev, računovodij, PR,…) • Izobraževalne institucije (univerze, ….) • Politične stranke in njihova delovna telesa • …. Kreativnost, nenehno izobraževanje in osebna rast zaposlenih (eno od temeljnih izhodišč korporacijske kulture)

 8. Strateški plan (Poslanstvo, strateški cilji UČV, strateški projekti) Letni plan (konkretizacija strateških ciljev in projektov) Plani izobraževanja, Projekti plan sponzorstev, donacij,…

 9. Tipični primeri družbene odgovornosti ACH, d.d.: • Poslovna akademija ACH • Umetniška zbirka ACH • OK Autocommerce (ACH)

 10. Primer 1: Poslovna akademija ACH(družbena odgovornost navznoter) PA - eno od orodij vpetosti in medsebojnega povezovanja zaposlenih, ki med ostalim zagotavlja: • Uresničevanje strategije vzgoje lastnih kadrov za vodilna in vodstvena mesta kot tudi delovna mesta strokovnjakov – specialistov • ustvarjanje konkurenčne prednosti podjetja na tržišču

 11. Cilji PA: • Strokovna nadgradnja teoretičnega znanja udeležencev (učeče se podjetje) • Spoznavanje ključnih dejavnosti, poslovnih funkcij in strokovnih rešitev ACH in njenih naložb • Uvajanje in širitev timskega dela in projektnega vodenja • Ustvarjanje konkurenčne prednosti • Neformalno druženje, povezovanje, komuniciranje, medsebojno motiviranje,…. zaposlenih

 12. Programi PA: • Program za poslovodne in vodilne sodelavce • Program za perspektivne sodelavce • Program izrednega - funkcionalno usposabljanje zaposlenih

 13. Primer 2:Umetniška zbirka ACH(družbena odgovornost navzven) Cilji: • Narediti zbirko od realizma do impresionizma, od slovenske moderne do povojnega modernizma, ki odraža identiteto slovenskega prostora ter z njo vzpodbuditi: • zavedanje gospodarstva, da je v lastno kulturno dediščino potrebno verjeti, vanjo vlagati in jo ohranjati ter • zavedanje, da je moč identitete posameznega naroda odvisna od tega, koliko imata njegova kultura in umetnost tistega pravega naboja, da prestopita meje nacionalnega in vendarle ostaneta prepoznavno nacionalni.

 14. Predmet zbirke: Zbirka predstavlja pregled slovenske umetnosti v malem od: • baročnih religioznih motivov, • prek portretov, • krajin, • žanrskih prizorov, • tihožitij do • osebno izpovednih slik skozi različna zgodovinska in kulturna obdobja (200 let).

 15. Obdobje nastajanja in njen obseg: • Zbirka nastaja skozi obdobje 50 let, od začetka delovanja družbe (g. Naglič) do danes • Zbirka obsega dela velikih slovenskih in tujih umetnikov: Jakopiča, Steleta, Cevca, Groharja, Preglja, Stupice, Šubica, Tisnikarja, Bernika, …, skratka cca 400 umetniških del več kot 40 umetnikov

 16. Njena vpetost v notranje in zunanje okolje: • Razstava v Narodna galeriji z naslovom “Duh v času” • Število vseh obiskovalcev: 4337 • Lasten katolog razstave v nakladi 1000 • Stalna lastna Galeriji ACH in ostalih prostorih ACH • Možnost stalnega ogleda razstave in slik v ostalih prostorih • Dvigovanje splošne razgledanosti zaposlenih • Povezovanje zaposlenih ob različnih druženjih v Galeriji ACH • Izboljševanje delovnih pogojev (slike tudi v pisarnah sodelavcev)

 17. Učinkivpetosti družbe in njenih sodelavcev v družbeno okolje: • Podjetje sodi v očeh splošne in poslovne javnosti v kategorijo nadpovprečno poznanih in uglednih podjetij • Generalni direktor se uvršča med ugledne osebnosti v SLO • Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih v družbi sta v primerjavi s SIOK povprečjem nadpovprečna • Zaposleni spoštujejo skrb vodstva za vlaganja, ki zagotavljajo dvig splošnega zadovoljstva zaposlenih

 18. KONEC Hvala za pozornost VPRAŠANJA, MNENJA…

More Related