1 / 12

DAUGIAKRITERIŲ METODŲ TAIKYMAS VERTINANT DARNŲ VYSTYMĄSI

DAUGIAKRITERIŲ METODŲ TAIKYMAS VERTINANT DARNŲ VYSTYMĄSI. Prof. Habil. Dr. Remigijus Čiegis Dr. Roberta Kareivait ė. 2012 m.

telyn
Télécharger la présentation

DAUGIAKRITERIŲ METODŲ TAIKYMAS VERTINANT DARNŲ VYSTYMĄSI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. DAUGIAKRITERIŲ METODŲ TAIKYMAS VERTINANT DARNŲ VYSTYMĄSI Prof. Habil. Dr. Remigijus Čiegis Dr. Roberta Kareivaitė

 2. 2012 m. Po pirmojo aukščiausio lygio susitikimo aplinkos klausimais praėjus dvidešimčiai metų, valstybių ir vyriausybių vadovai dalyvavo Jungtinių Tautų konferencijoje darnaus vystymosi klausimais, kuri birželio mėn. 20-22 d. įvyko Rio de Žaneire.

 3. RIO +20 • Pagrindinis Rio+20 rezultatas – gairėmis laikomas dokumentas ‚Ateitis, kurios norime‘ (angl. The Future We Want). • Joje dalyvavo 12 500 valstybių ir tarptautinių organizacijų atstovai (57 iš jų – valstybių vadovai) ir virš 10 000 nevyriausybinių organizacijų atstovų. • Pagrindinės konferencijos temos – žalioji ekonomika ir instituciniai pokyčiai, reikalingi tvariam vystymuisi. • Temos buvo nagrinėtos atsižvelgiant į gamtinius pokyčius, kylančias tokias problemas kaip vandens ir maisto trūkumas, energijos reikmė, iškastinio kuro resursai, lyčių lygybė ir t.t.

 4. Aplinkosauginė dimensija Ekonominė dimensija Socialinė dimensija Institucinė dimensija Darnaus vystymosi dimensijos

 5. Svarbiausi darnaus vystymosi rodikliai

 6. Integruotas darnaus vystymosi indeksas ir jo sudedamosios dalys

 7. Ekonominio vystymosi indeksas Socialinio vystymosi indeksas

 8. Aplinkosauginio vystymosi indeksas Institucinio vystymosi indeksas

 9. Daugiakriteriais vertinimo metodais gauti rezultatai

 10. Apibendrinant daugiakriterių vertinimo metodų (SAW, TOPSIS, COPRAS) rezultatus, galima akcentuoti, kad nuo taikomų metodų priklauso ir galutinis alternatyvų rangavimas. • Darnaus vystymosi vertinimui tinkami visi šie trys daugiakriteriai metodai, nes gauti rangų duomenys yra panašūs su realia Lietuvos situacija.

 11. „Žmogus – sąmoninga būtybė. Jis turi suprasti ir įsisąmoninti, kad mes privalome tausoti gamtą, saugoti tai, ką ji mums suteikia. Kiekvienas pradėkime nuo savęs – žingsnelis po žingsnelio. Meilė gamtai, atsakomybė už įtaką jai, jos saugojimas turi būti ugdomas nuo pat mažumos“ – Gintarė Jagminaitė, Didždvario gimnazija.

 12. Dėkui už dėmesį

More Related