1 / 11

Vyhláška 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného

Vyhláška 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného. Vyhláška 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného. Vychází z  ust . § 5b odst. 4 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

temira
Télécharger la présentation

Vyhláška 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Vyhláška 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného

 2. Vyhláška 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného • Vychází z ust. § 5b odst. 4 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. • Nabyla účinnosti dnem 1. 7.2006, v praxi uplatněna od roku 2007

 3. Vyhláška 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného • Týká se prevence škod působených hejny špačka obecného na vinicích • Nejedná se o lov, ale účinnost plašení • Upravuje podmínky pro uplatnění odchylného postupu časové i věcné • Pokud hejna špačků působí škodu na jiných kulturách, postup podle vyhlášky není možný

 4. Vyhláška 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného • Příslušný orgán ochrany přírody a krajiny vyhlásí, že nastaly skutečnosti, které umožňují uplatnit postup podle vyhlášky • Do 31.12. každého roku hlásí ti, kdo podle vyhlášky postupují, údaje o zastřelených jedincích příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny (ORP) • Tento orgán pak souhrnně za svůj správní obvod předá hlášení na MŽP • Některé ORP zasílají toto souhrnné hlášení v kopii i na KrÚ, z těchto kopií sestavena nedokonalá statistika

 5. Počty usmrcených špačků v jednotlivých letech podle ORP

 6. Počet usmrcených špačků v jednotlivých letech podle ORP

 7. Počet usmrcených špačků v jednotlivých letech podle měsíců

 8. Počet usmrcených špačků v jednotlivých letech podle měsíců

 9. Vyhláška 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného • Klesající tendence zástřelů • Chybějící údaje (za ORP, které možná uplatňují postup podle vyhlášky, ale nezasílají hlášení i na KrÚ) mohou mít vliv na výpovědní kvalitu statistiky!!!

 10. Rybník Vrbovec, podzim 2005 (autor fotografie: Ing. Vlasta Škorpíková)

 11. Děkuji za pozornost ;-) Ing. Zdenka Štouračová telefon: 541 651 547 e-mail: stouracova.zdenka@kr-jihomoravsky.cz

More Related