1 / 23

De nyeste resultater om glyphosat og grundvandet

De nyeste resultater om glyphosat og grundvandet. Landskonsulent Poul Henning Petersen. Miljøstyrelsens konklusion. Ingen dokumentation for, at glyphosat er et problem for grundvandet Derfor ikke grundlag for skærpet regulering af glyphosat. Glyphosat i grundvandsovervågning 1997-2009.

teneil
Télécharger la présentation

De nyeste resultater om glyphosat og grundvandet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. De nyeste resultater om glyphosat og grundvandet Landskonsulent Poul Henning Petersen

 2. Miljøstyrelsens konklusion • Ingen dokumentation for, at glyphosat er et problem for grundvandet • Derfor ikke grundlag for skærpet regulering af glyphosat

 3. Glyphosat i grundvandsovervågning 1997-2009 Kilde: Grundvandsovervågning 2010

 4. KUPA Sand • Glyphosat er et af modelstofferne • Stærk binding • Hurtig nedbrydning • Ifølge modellering ingen udvaskning på sandjord

 5. Glyphosat i små vandforsyninger • 28 brønde undersøgt • Genfund af glyphosat i 15 • Også fund af coliforme bakterier • Opsprækket moræneler

 6. Varslingssystemet for pesticider • 4 lokaliteter på lerjord • Glyphosat i drænvand • 3 lokaliteter med fund under grænseværdi • Estrup • Fund over grænseværdi i drænvand • 3 fund i dybere sugeceller (1,5-4,5 m under terræn)

 7. Fund af glyphosat eller AMPA i forhold til grundvandets dannelsesår AMPA Glyphosat

 8. Procent fund i GRUMO 2005-2010

 9. Årsager til øget fundhyppighed 2007-2009

 10. Årsager til øget fundhyppighed 2007-2009, ikke sandsynlige • Lækage mellem filtre • Punktkilder/ bebyggelse • Udvaskning fra marker • Kontaminering ved prøvetagning

 11. Glyphosat og AMPA i boring 30.936

 12. Glyphosat og AMPA i boring 71.483 Sprøjtet omkring boring 2008 - = under detektionsgrænse

 13. Glyphosat og AMPA i boring 199.1242 Ingen fund af andre pesticider

 14. Glyphosat i grundvandsovervågning1997-2010 ? 2011

More Related