1 / 69

Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp

Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp. och vår nya e-tjänst för våra uppdragsgivare. Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp. Kollegiet Online. Via internet kan du utan avbrott (24-7-365) bl.a. granska uppdragsgivarens ärenden registrera nya ärenden

theo
Télécharger la présentation

Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp

 2. och vår nya e-tjänst för våra uppdragsgivare Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp Kollegiet Online • Via internet kan du utan avbrott (24-7-365) bl.a. • granska uppdragsgivarens ärenden • registrera nya ärenden • lämna uppgift om direktbetalningar • hämta statistik, rapporter och redovisningar • lämna och hämta meddelanden Detta bildspel visar de viktigaste funktionerna i Kollegiet Online Visningen tar runt 8 minuter. Du kan när som helst klicka fram nästa bild .

 3. Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp När du efter detta bildspel själv ska utforska Kollegiet Online behöver du ett personligt användarnamn och ett lösenord. Har din myndighet anmält kontaktpersoner till Inkassogruppen? .

 4. Välkommen till Kammarkollegiets Inkassogrupp Kollegiet Online når du via vår hemsida

 5. På vår hemsida klickar du på länken Inkasso - vill få betalt för att komma vidare.

 6. Här hittar du användbara dokument och länkar till lagstiftning m.m. För att komma vidare till Nyheter & Logga in klickar du här.

 7. Gör gärna denna sida till din favorit i Internetläsaren. Före varje inloggning kan du då kasta ett öga på nyheterna. Gör gärna denna sida till din favorit i Internetläsaren. Före varje inloggning kan du då kasta ett öga på nyheterna.

 8. Klicka på Logga in.

 9. AaBb123  Fyll i användarnamn och lösenord. Varje användare har personliga uppgifter för inloggning.

 10. Kollegiet Online är planerad att bli uppgraderad under år 2013. I de följande bilderna visas tjänsten därför i en tidigare färgskala.

 11. Vid första inloggningen uppmanas du att ändra lösenord (ditt nya lösenord är inte åtkomligt för Kammarkollegiet)

 12. På startsidan kan du välja vilken information du vill se först. Gå till Inställningar.

 13. k Du kan t.ex. välja att se de 10 senaste ärendena. Persson, Ingmar Ek, Bo von Sviskonstolpe, Herbert 68 752,00 68 912,00 von Sviskonstolpe, Albert Inkasso 6 250,00 Gunnarsson, Åke 6 410,00 Inkasso 1 138,50 Westin, Else 1 138,50 Inkasso Snabba cash AB Återkallat Svenssons Måleri & Badrum AB 472,00 472,00 Inkasso Bergström, Kalle 1 360,00 Inkasso 1 200,00 Johnson, Kalle 52,00 212,00 Inkasso

 14. k Vi går nu vidare till de tre huvudrubrikerna i den övre menyraden Persson, Ingmar Ek, Bo von Sviskonstolpe, Herbert 68 752,00 68 912,00 von Sviskonstolpe, Albert Inkasso 6 250,00 Gunnarsson, Åke 6 410,00 Inkasso 1 138,50 Westin, Else 1 138,50 Inkasso Snabba cash AB Återkallat Svenssons Måleri & Badrum AB 472,00 472,00 Inkasso Bergström, Kalle 1 360,00 Inkasso 1 200,00 Johnson, Kalle 52,00 212,00 Inkasso

 15. k Inkasso Persson, Ingmar Ek, Bo von Sviskonstolpe, Herbert 68 752,00 68 912,00 von Sviskonstolpe, Albert Inkasso 6 250,00 Gunnarsson, Åke 6 410,00 Inkasso 1 138,50 Westin, Else 1 138,50 Inkasso Snabba cash AB Återkallat Svenssons Måleri & Badrum AB 472,00 472,00 Inkasso Bergström, Kalle 1 360,00 Inkasso 1 200,00 Johnson, Kalle 52,00 212,00 Inkasso

 16. k Rapporter Persson, Ingmar Ek, Bo von Sviskonstolpe, Herbert 68 752,00 68 912,00 von Sviskonstolpe, Albert Inkasso 6 250,00 Gunnarsson, Åke 6 410,00 Inkasso 1 138,50 Westin, Else 1 138,50 Inkasso Snabba cash AB Återkallat Svenssons Måleri & Badrum AB 472,00 472,00 Inkasso Bergström, Kalle 1 360,00 Inkasso 1 200,00 Johnson, Kalle 52,00 212,00 Inkasso

 17. k Kommunikation. Men vi börjar med Inkasso. Persson, Ingmar Ek, Bo von Sviskonstolpe, Herbert 68 752,00 68 912,00 von Sviskonstolpe, Albert Inkasso 6 250,00 Gunnarsson, Åke 6 410,00 Inkasso 1 138,50 Westin, Else 1 138,50 Inkasso Snabba cash AB Återkallat Svenssons Måleri & Badrum AB 472,00 472,00 Inkasso Bergström, Kalle 1 360,00 Inkasso 1 200,00 Johnson, Kalle 52,00 212,00 Inkasso

 18. Inkasso har fyra olika val, undermenyer. Först en sökfunktion

 19. Meddelanden (ännu inte driftsatts)

 20. Registrera ärende

 21. och slutligen Registrera betalning. Vi börjar med att söka upp ett ärende.

 22. Ek, Bo • Här hittar man information om ärendet • den fas ärendet befinner sig i • datum för nästa planerade åtgärd. Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande

 23. Ek, Bo Ärendets registreringsdag. Frågor om ärendet kan ställas valfritt till inkassogruppen eller handläggaren. Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande

 24. Ek, Bo Den betalningsskyldige Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande

 25. Ek, Bo Aktuella uppgifter om fordran lämnas här Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande

 26. Ek, Bo och här. Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande

 27. Ek, Bo Uppgift om kostnader som uppkommit Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande

 28. Ek, Bo Brev som systemet producerat. Blåa länkar är klickbara och öppnas som pdf-filer Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande

 29. Ek, Bo Brev som kommit in till kollegiet. Även dessa kan öppnas som pdf-filer. Bokköp Ek, Bo 1981.idocref,Gäldenär med e-postmeddelande

 30. Funktionen Meddelanden har ännu inte driftsatts.

 31. Vi går i stället till Registrera ärende

 32. På denna bild lämnas uppgifter om • önskad tjänst • den betalningsskyldige • fordran 1003, Kammarkollegiet

 33. Ange ärendetyp Inkassoärende 1003, Kammarkollegiet

 34. Välj tjänst • Inkassoärende • Efterbevakning • E-mål (verkställbart beslut finns) • A-mål • Juridisk handläggning 1003, Kammarkollegiet

 35. Fordranstyp anges endast för A-mål (= allmänna mål, myndighetsbeslut som Kronofogden verkställer, t.ex. skatt, sanktionsavgifter eller avgifter för kopior av allmänna handlingar). 1003, Kammarkollegiet

 36. Uppgifter om den betalningsskyldige. Det är viktigt att aktuell adress anges 1003, Kammarkollegiet

 37. liksom person-/organisationsnumret. Båda är nödvändiga vid eftersökning av ny adress eller ansökan om betalningsföreläggande. 1003, Kammarkollegiet

 38. Är flera solidariskt betalningsansvariga för fordran, klicka på Fler gäldenärer. 1003, Kammarkollegiet

 39. Uppgifter om fordran. Under Fakturan avser beskrivs kravet kort och tydligt så att en utomstående förstår vad kravet gäller. 1003, Kammarkollegiet

 40. Ytterligare uppgifter om fordran. Skuldgrupp anges endast för A-mål.

 41. Tillämplig dröjsmålsränta bestäms av systemets inställningar för varje uppdragsgivare. Normalt utgår ränta enligt räntelagen.

 42. Klicka på Fler fordringar för att registrera ytterligare krav på samma gäldenär/er.

 43. Om uppdragsgivaren har rätt till ersättning för skriftlig betalningspåminnelse anges här Importerad påminnelseavgift.

 44. Lämna gärna uppgifter av betydelse, t.ex. om den betalningsskyldige tidigare avbetalat på skulden eller särskilda instruktioner för handläggningen.

 45. En faktura behöver normalt inte ges in, men kan bifogas ärendet som pdf-fil. Finns redan ett verkställbart avgörande – dom, utslag eller myndighetsbeslut – ska det bifogas i pdf-format.

 46. Klicka på Spara när samtliga uppgifter i ärendet har registrerats

 47. 1003, Kammarkollegiet Under Registrera betalning lämnas uppgift om betalningar direkt till uppdragsgivaren i ärenden hos kollegiet.

 48. 1003, Kammarkollegiet Uppgift om fakturanummer identifierar rätt ärende hos kollegiet.

 49. 1003, Kammarkollegiet Med betalningsdag avses dag då betalningen bokfördes på uppdragsgivarens plus- eller bankgirokonto.

More Related