Ministerul Economiei si Comertului - PowerPoint PPT Presentation

ministerul economiei si comertului n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ministerul Economiei si Comertului PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ministerul Economiei si Comertului

play fullscreen
1 / 26
Ministerul Economiei si Comertului
76 Views
Download Presentation
thomas-jordan
Download Presentation

Ministerul Economiei si Comertului

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ministerul Economiei si Comertului PRIORITATI ALE DEZVOLTARII SECTORULUI ENERGETIC Energie sigură, suportabilă şi curată, pentru viitorul României

 2. Introducere Acoperirea necesarului de energie, in conditiile prezervarii mediului natural si satisfacerii restrictiilor de ordin economic si social reprezinta una din marile provocari adresata guvernelor lumii contemporane. Factorii dinamizatori si generatori de schimbare in domeniul energiei si ai resurselor: • Accelerarea proceselor de crestere economica in anumite zone ale globului cum sunt China, India statele din Sud Estul Asiei, in care se inregistreaza o explozie demografica fara precedent, exercitand o mare presiune asupra resurselor energetice primare, ceea cea ce a determinat cresteri semnificative ale preturilor; • Explozia tehnologica, favorizata de evolutia tehnologiei materialelor, dezvoltarea tehnicii de calcul, a informaticii si mijloacelor de telecomunicatii; • Cerintele tot mai acute de instituire de programe si solutii de protejare a mediului incconjurator, serios amentinat de consecintele activitatilor omenesti asupra aerului, solului si apei care afecteaza dezvoltarea si evolutia tuturor formelor de viata pe planeta; • Constientizarea caracterului limitat al resurselor primare de energie si recunoasterea dezideratului dezvoltarii durabile ca prioritate majora, a carui realizare permite generatiilor actuale sa transmita generaţiilor viitoare o lume curata si prietenoasa;

 3. In perspectiva aderarii la UE in 2007, Guvernul Romaniei îşi propune următoarele obiective strategice: • Obţinerea unei competitivităţi reale în domeniul energetic; • Îmbunătăţirea cadrului instituţional; • Eliminarea distorsiunilor care afectează concurenţa pe piaţă; • Atingerea obiectivelor implică aplicarea unor măsuri specifice pentru fiecare segment din domeniul energetic. • Constientizarea caracterului limitat al resurselor primare de energie si recunoasterea dezideratului dezvoltarii durabile ca prioritate majora, a carui realizare permite generatiilor actuale sa transmita generaţiilor viitoare o lume curata si prietenoasa; • In sectorul gazelor naturale se au în vedere: - privatizarea producătorului principal de gaze naturale- Romgaz; - intensificarea activităţilor geologice, în special a celor la mare adâncime, în scopul diminuării declinului producţiei şi pentru echilibrarea balanţei energetice;

 4. promovarea unor politici de natură să asigure continuitatea şi siguranţa alimentării prin: • diversificarea surselor din import, ca siguranţă a aprovizionării cu gaze naturale; • diversificarea importurilor din Federaţia Rusă, prin intermediul unor noi interconectări la sistemul naţional de transport, în paralel cu dezvoltarea capacităţilor de tranzit; • interconectarea sistemului naţional de transport în partea vestică a ţării în vederea asigurării unei a doua surse de import (Marea Nordului); • participarea la realizarea conductei de tranzit Turcia-Austria pe traseul Bulgaria-România-Ungaria (proiectul Nabucco); • trecerea la contracte de import pe termen lung de tip „take or pay”; • reabilitarea şi dispecerizarea actualului sistem de transport pe conducte a gazelor naturale; • creşterea capacităţilor de înmagazinare a gazelor.

 5. Realizari 2004 • Capacitatea totală instalată la dispoziţia Sistemului Energetic Naţional, la sfarşitul anului 2004, a fost de 18.314 MW, cu următoarea structură: capacitatea instalată în centralele termoelectrice este de 11.391 MW, în centralele hidroelectrice de 6.216 MW si în centrala nuclearoelectrică, de 707 MW. Capacitatea instalată în centralele termoelectrice pe cărbune este de 6.844 MW şi în centralele termoelectrice pe hidrocarburi, de 4.547 MW. • La nivelul anului 2004, producţia de energie electrică a fost de 56.899 GWh, din care 23.478 GWh în centralele termoelectrice pe cărbune, 11.274 GWh în centralele termoelectrice pe hidrocarburi, 16.591 GWh în centralele hidroelectrice si 5.556 GWh în centrala nuclearoelectrică. • In anul 2004 a fost importata o cantitate de 2.030 GWh si a fost exportata o cantitate de 3.219 GWh. • Situatia comparativa pentru anii 2002 – 2004 a productiei de energie electrica, precum si structura acestaeia pe societati si tipuri de combustibili, sunt prezentate in continuare:

 6. Realizari 2004

 7. Realizari 2002 - 2004

 8. Evolutia necesarului de energie al Romaniei pentru perioada 2005 - 2010

 9. Analiza necesarului de energie pentru perioada 2005 -2010 conduce la urmatoarele concluzii: • Producţia de energie electrică în centralele termoelectrice va înregistra o evoluţie relativ constantă în perioada 2005-20, care se va situa la un nivel comparabil cu cel realizat în 2004. Creşterea prognozată a se înregistra la energia electrică produsă pe bază de lignit, precum şi la cea produsă pe bază de huilă, coroborat cu scăderea la energia electrică produsă din hidrocarburi, insa nu vor avea un impact semnificativ asupra totalului energiei electrice produse. • Cresterea gradului de utilizare a potentialului hidroenergetic al tarii prin finalizarea capacitatilor de productie aflate in diverse faze de executie, retehnologizarea/modernizarea centralelor hidroelectrice, atragerea capita-lului privat in proiectele de dezvoltare siretehnologizare si privatizarea prin vanzare a MHC. • La nivelul anului 2008, energia nucleara va acoperi 16% din necesarul de energie electrica a pietei romanesti, furnizand energie electrica curata, cu impact minim asupra mediului si populatiei, la costuri competitive.

 10. Obiective şi priorităţi în distributia de energie electrica pentru perioada 2005-2010 sunt modernizarea/dezvoltarea infrastructurii conform standardelor europene; continuarea şi finalizarea procesului de privatizare cu investitori puternici, în conformitate cu strategia guvernamentală;finalizarea electrificării rurale la orizontul anului 2007. • In domeniul transportului energiei electrice, principalele directii de dezvoltare pentru perioada 2005 – 2010, sunt: • asigurarea dezvoltării durabile a RET, astfel încât aceasta să fie dimen-sionată corespunzător pentru transportul de energie electrică, produsă, importată, exportată şi tranzitată; • asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi securitate a SEN şi realizarea transportului energiei electrice la niveluri de calitate cores-punzătoare ale frecvenţei şi tensiunii; • consolidarea infrastructurii de interconectare cu celelalte sisteme membre UCTE, pentru a beneficia de poziţia strategică a României în tranzitul de energie electrică; operarea în condiţii optime pe piaţa Sud-Est europeană a energiei electrice.

 11. Programul de deschidere a pietei de energie electrica si de consolidare a pietei de energie electrica

 12. Valoarea proiectelor de investitii prognozate in sectorul energiei electrice a fi efectuate in perioada 2005 - 2008 de catre societatile din sectorul energetic

 13. Promovarea resurselor regenerabile de energie • Consumul de energie electrica realizat din resurse regenerabile de energie electrica va reprezenta, in anul 2010, 33% din consumul intern brut de energie electrica, adica cca. 11% din consumul intern brut de energie. • Cadru legislativ • HG nr. 443/2003 privind promovarea energiei electrice produse din resurse regenerabile de energie • HG nr. 1982/2004 - sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie • HG nr. 1429/2004 - Regulamentul de certificare  a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de energie • Ord. Pres. ANRE nr23 /2004 -Procedura de supraveghere a emiterii garantiilor de origine pentru energia electrica produsa din surse regenerabile de energie • Ord. Pres. ANRE nr 04 /2005 pentru stabilirea tarifului de achizitie a energiei electrice de la producatorii hidroelectrici care nu detin contracte de portofoliu

 14. Armonizare cadru legislativ in domeniul gazelor naturale • Viziunea strategică a României la orizontul anului 2010, inclusiv pentru sectorul energetic, trebuie să fie cea a unei ţări membre a U.E. care şi-a însuşit şi pus în aplicare acquis-ul comunitar. • În ceea ce priveşte politica energetică Guvernul îşi propune următoarele obiective strategice: • - obţinerea unei competitivităţi reale în domeniul energetic • - îmbunătăţirea cadrului instituţional • - eliminarea distorsiunilor care afectează concurenţa pe piaţă • Obiectivul strategic general al sectorului de extracţie şi prelucrare a hidrocarburilor îl reprezintă satisfacerea imediată şi pe termen mediu a cererii de purtători de energie la un cost cât mai scăzut, în condiţii de siguranţă, calitate şi cu limitarea impactului acestora asupra mediului. • Dezideratele şi disponibilităţile României privind procesul de integrare europeană au impus armonizarea cadrului instituţional-legislativ cu Directivele Uniunii Europene, inclusiv în domeniul petrolului şi gazelor naturale • În anul 2004 au fost adoptate noua Lege a Petrolului şi Legea Gazelor • ANRGN a elaborat şi promovat o serie de acte normative cu incidenţă asupra organizării şi funcţionării pieţei gazelor naturale din România

 15. Stadiu actual (I) • Industria petrolieră constituie un sector strategic al economiei naţionale şi un suport al dezvoltării pentru celelalte sectoare ale industriei şi economiei româneşti. • Producătorii interni de ţiţei şi gaze naturale operează în prezent pe 460 blocuri de producţie, din care SC Petrom SA – Grup OMV pe 300 de blocuri, SNGN ROMGAZ SA Mediaş pe 121 de blocuri, alte companii pe 39 de blocuri. • Resursele dovedite asigură o perioadă de exploatare de cca. 8 – 10 ani (la un nivel mediu al producţiei de ~ 5.8 milioane tone ţiţei/an) şi de cca. 10 ani (la un nivel mediu al producţiei de ~ 13 miliarde m.c. gaze naturale/an). • Evidenţierea de noi rezerve probabile şi posibile este condiţionată de investiţiile ce se vor face în domeniul explorării geologice de producătorii autohtoni şi de companiile străine ce activează în prezent sau vor acţiona în viitor pe teritoriul României. • România deţine cea mai mare capacitate de rafinare din Europa Centrală şi de Est, principalele rafinării ale ţării având indice de complexitate ridicat (peste 8,0), comparabili cu cei ai rafinăriilor internaţionale. • Obiectivul declarat al Guvernului României privind atragerea investitorilor străini, cu precădere în sectorul energetic, s-a materializat prin prezenţa pe piaţa românească a unor firme şi operatori de prestigiu, acoperind o gamă largă de activităţi în toate segmentele din lanţul industriei petroliere: explorare şi producţie, rafinare şi distribuţie. • Piaţa petrolieră din România este o piaţă care funcţionează pe baza principiilor liberei concurenţe, fiecare participant având libertatea de a-şi elabora propria sa strategie.

 16. Stadiu actual (II) • Sectorul gazelor naturale se află într-un amplu proces de reformă, având ca principale obiective: • - susţinerea tehnologică, atât prin stimularea cercetării naţionale, cât şi prin atragerea • masivă a capitalului, cu prioritate în investiţii directe; • - promovarea neechivocă a mecanismelor concurenţiale pe piaţa internă; • - restrângerea influenţei negative a proceselor extractive şi energetice specifice • sectorului asupra mediului înconjurător, cu încadrarea în normele şi reglementările • Uniunii Europene; • - iniţierea procesului de privatizare la SNGN ROMGAZ SA Mediaş şi SNTGN • TRANSGAZ SA Mediaş. • A fost demarată activitatea de concesionare a serviciului de distribuţie gaze naturale în vederea înfiinţării de noi distribuţii de gaze naturale; până la sfârşitul anului 2004 au fost încheiate contracte de concesionare pentru 101 localităţi iar în perioada imediat următoare, conform obiectivelor de investiţii prevăzute în Programul de dezvoltare a Sistemului naţional de transport şi a sistemelor de distribuţie gaze naturale pentru alimentarea cu gaze naturale a unor localităţi, se vor declanşa procedurile pentru concesionare şi pentru alte localităţi pentru care s-au primit sau se vor primi scrisori de interes din partea potenţialilor investitori.

 17. Perspective de dezvoltare În sectorul petrol şi gaze naturale eforturile investiţionale sunt îndreptate, cu precădere, înurmătoarele direcţii: - cercetare geologică pentru descoperirea de noi rezerve de ţiţei şi gaze naturale - dezvoltarea capacităţii de înmagazinare subterană a gazelor - menţinerea capacităţii de transport şi creşterea siguranţei în exploatarea conductelor de transport - dezvoltarea sistemului de transport şi tranzit internaţional gaze naturale - interconectări ale Sistemului Naţional de Transport gaze naturale cu cele similare din ţările vecine - reabilitarea sistemelor de distribuţie gaze prin înlocuirea conductelor corodate din oţel (având durata de viaţă încheiată sau un grad ridicat de uzură) în principal cu conducte din polietilenă - protecţia mediului înconjurător

 18. STRUCTURA PIEŢEI INTERNE DE GAZE NATURALE PIAŢA EN-GROS PIAŢA EN-DETAIL PRODUCĂTORI (4) FURNIZORI EXTERNI (2) SOCIETĂŢI DE DISTRIBUŢIE (25) CONSUMATORI CAPTIVI FURNIZORI EN-GROS (42) CONSUMATORI ELIGIBILI (102)

 19. Deschidere totală a pieţei 2001 2002 2003 2004 2005 2007 EVOLUŢIA GRADULUI DE DESCHIDERE A PIEŢEI INTERNE DE GAZE NATURALE • Piaţa regională de gaze naturale • În cadrul procesului de creare a pieţei europene a energiei, Comisia Europeană şi Pactul de Stabilitate au propus crearea unei pieţe regionale de energie şi gaze naturale în sud-estul Europei, denumită Comunitatea Energetică, în vederea integrării ei în piaţa internă a Uniunii Europene. • Printre instituţiile ce vor funcţiona în Comunitatea Energetică se numără şi Forumurile de Reglementare, care vor avea rolul de consultant pentru Comunitatea Energetică. Acestea includ reprezentanţi ai tuturor factorilor interesaţi, din industrie, autorităţi de reglementare, grupuri industriale reprezentative şi consumatori. În prezent au fost stabilite două Forumuri: Forumul de la Atena, pentru energie electrică şi Forumul de la Istanbul, pentru gaze naturale.

 20. CONSTANTA - TRIESTE PROJECT

 21. CONDUCTA DE GAZE NATURALE NABUCCO PROIECTUL PREVEDE DESCHIDEREA UNUI NOU CORIDOR DE TRABSPORT A GAZELOR NATURALE DIN REGIUNEA MĂRII CASPICE/OREINTUL MIJLOCIU VIA ROMANIACĂTRE EUROPA P Iniţiatori/parteneri:OMV(Austria),MOL(Ungaria),TRANSGAZ (ROMANIA), BULGARGAZ(Bulgaria),BOTAS(Turcia). 15.07.2003:inclus în Programul TEN (TRANS EUROPEAN NETWORK) al Uniunii Europene. P P Lungime totală:3.400 km, din care 500 kmpe teritoriulRomâniei. P Capacitatea de tranzit:30 mld. m.c./an; Cost estimat = 4.4 mld Euro. TRANZITUL DE GAZE NATURALE DE LA MAREA CASPICĂ ŞI ORIENTUL MIJLOCIU CĂTRE EUROPA P P P P

 22. Intărirea cooperării în plan regional şi global Constituirea Comunitatii Energetice: spre o piata regionala si europeana integrata Comunitatea Energetică are ca scop organizarea relaţiile dintre tarile participante, astfel incat să creeze un cadru juridic şi economic favorabil pentru: • dezvoltarea unui cadru stabil de reglementare şi de piaţă, capabil să atragă investiţii destinate eficientizarii reţelelor de gaze, productiei de energie electrica şi reţelelor de transmisie si de distributie, astfel încît toate partile să aibe acces la surse stabile şi permanente de energie, fundamentale pentru dezvoltarea economică şi stabilitatea socială; • infiinţarea unui spatiu unic de reglementare pentru probleme comerciale in Europa de sud-est, corespunzator intinderii geografice a pietelor pentru produsele respective; • imbunatatirii sigurantei in aprovizionare a spatiului unic reglementat, prin asigurarea unui climat investitional stabil, astfel incat sa se poata realiza conectarea la rezervele de gaze naturale de la Marea Caspica, Africa de Nord si Orientul Mijlociu si alte surse indigene de energie; • imbunătăţirea conditiilor de mediului, a eficienţei energetice, promovarea utilizarii energiei regenerabile si stabilirea condiţiilor in care vor fi efectuate schimburile energetice în spatiul unic de reglementare; • dezvoltarea competiţiei pe o scară mai largă in regiune.

 23. CONCLUZII Din 2000 functioneaza societati comerciale independente, care concureaza pe piata de electricitate la producerea de energie electrica si gazelor naturale si la furnizarea energiei electrice la consumatorii finali; A fost creat cadrul institutional, exista autoritati de reglementareindependente, competente si autonome, care au definit reglementarile necesare functionarii pietelor concurentiale de electricitate si gaze; Exista cadrul legislativ si institutional de baza, necesar unei economii functionale de piata. Exista si legislatia specifica reprezentata de Legea petrolului, Legea minelor, Legea gazelor naturale, Legea energiei electrice. Exista legislatie privind utilizarea eficienta a energiei si valorificarea resurselor regenerabile de energie Exista experienta de functionare a sectorului pe baze comerciale, concretizata prin contracte comerciale pentru achizitia energiei sau serviciilor energetice, exista furnizori licentiati, contracte bilaterale negociate si experienta dezvoltarea relatiilor comerciale S-au realizat interconectarea retelelor SEN cu cele din UCTE si apropierea de momentul integrarii totale a pietei romanesti in piata unica europeana. S-a realizat partial interconectarea infrastructurii sectorului gazier, precum si dezvoltarea ei prin construirea depozitelor de inmagazinare gaze naturale. Modelele de piata pentru energia electrica si pentru gazele naturale reprezinta cele mai avansate din Sud-Estul Europei, ceea ce confera Romaniei o pozitie importanta in Comunitatea Energetica, ce va fi intemeiata in baza Tratatului Multilateral parafat de cele 11 tari din zona si de Uniunea Europeana.

 24. Participarea activa a Romaniei la procesul de realizare a Comunitatii Energetice din Europa de Sud-Est, prin continuarea contructiei unor piete interne de electricitate si gaze naturale eficiente, competitive, capabile sa sustina dezvoltarea armonioasa a economiei romanesti si cresterea bunastarii si prosperitatii. • Realizarea, la Bucuresti, a unei Burse de electricitate atractiva, capabila sa functioneze si ca Bursa a pietei regionale de electricitate; • Urmarirea evolutiilor pe piata internationala, in special a evolutiei preturilor la petrol si resursele energetice care au impact semnificativ asupra tuturor programelor de dezvoltare la nivel national; • Continuarea eforturilor de atragere a investitorilor strategici privati, prin procesele de privatizare si prin perfectionarea sistemelor de reglementari si a mecanismelor de piata, atat pentru energia electrica cat si pentru gazele naturale. • Promovarea cu prioritate a utilizarii eficiente a energiei si resurselor energetice; • Intarirea sistemelor de finantare, cu considerarea tuturor costurilor asociate cu protectia mediului inconjurator; • Asigurarea suportabilitatii costurilor energiei pentru paturile sarace si defavorizate ale populatiei; • Promovarea unor sisteme avansate de educare si informare asupra problematicii energiei; • Asigurarea resurselor finaciare necesare sustinerii activitatilor de cercetare, dezvoltare si extindere a infrastructurii energetice; • Promovarea dimensiunii etice, ca o componenta esentiala a conducerii si dezvoltarii afacerilor in sectorul energetic.