Download
combustion and energy systems n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Combustion and Energy Systems PowerPoint Presentation
Download Presentation
Combustion and Energy Systems

Combustion and Energy Systems

187 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Combustion and Energy Systems

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UTYLIZACJA TERMICZNA CIEKŁYCH PALIW BIOGENICZNYCH – WYKORZYSTANIE GLICERYNY JAKO TANIEGO PALIWA ALTERNATYWNEGODr. Norbert Schopf, Thomas Schmidt, Dobiesław SobolskiXIII Sympozjum Naukowo Techniczne „Chemia 2007” Płock 24-26 stycznia 2007 Combustion and Energy Systems

 2. Wprowadzenie • Przegląd paliw biogenicznych i silnikowych • Właściwości paliw biogenicznych • Szczególne wymagania stawiane inżynierii spalania • Gliceryna • rozwój rynku • sposoby zagospodarowania umożliwiające produkcję energii • właściwości materiałowe • rezultaty rzeczywistych eksperymentów spalania • Podsumowanie i perspektywy Tematyka prezentacji

 3. Development of the bio diesel market 1991 to2006 Sales (t) Capacity * Estimate Source: UFOP Produkcja bio diesla w Niemczech

 4. Quelle: Biokraftstoffverband Porównanie produkcji bio diesla w EU

 5. Sposoby produkcji źródeł energii biogenicznej

 6. GVM (gazyfikacja, parowanie, transport materiału) • krzywa wrzenia • ciepło właściwe • entalpia parowanie • Atomizacja • gęstość • lepkość • napięcie powierzchniowe • Spalanie • adiabatyczna temperatura spalania • wartość opałowa • Zapłon • krzywa wrzenia • górna/dolna granica zapłonu • mieszanka paliwowo powietrzna Wpływ istotnych właściwości materiałowych

 7. Właściwości ciekłych paliw biogenicznych

 8. Krzywe wrzenia wybranych paliw

 9. Sources: rape oil, soy oil: UFOP diesel oil:TECSON GmbH glycerine:OLEOLINE Porównanie cen wybranych paliw ciekłych

 10. Source: HBI Cena dla gliceryny surowej (> 80 %) Tendencje zmiany cen gliceryny w Europie

 11. Transesterifikacja Reakcja wtórna Trójgliceryd Wolna gliceryna i 3 molekuły bio diesela Diesel i molekuły bio diesela Transesterifikacja oleju roślinnego na FAME

 12. Zastosowania i wykorzystane ilości • Światowy popyt na glicerynę w 2006 roku wyniósł około 930.000 ... 950.000 t Gliceryna – zastosowania materialne

 13. podstawowe właściwości • bez zapachowa, słodka w smaku, higroskopijna • alkohol trójwartościowy • wysoka polarność rozpuszczalna w wodzie, metanolui etanolu • temp. topnienia: 18.2 °C • zmieszana ze stężonym kwasem siarkowym i azotowym tworzy nitroglicerynę (C3H5O9N3 ) Glycerine Właściwości

 14. 99 % gliceryna gliceryna - półprodukt (przykładowa) 80% gliceryna / 20 % woda Lepkości gliceryny i mieszanek glicerynowych

 15. wentylator pow. atomizującego dystrybutor paliwa osłona. pow. atom. kubek atomizera spray Zaleta: dystrybutor paliwa z dwoma niezależnymi zasileniami dostępna jako opcja Atomizer rotacyjny firmy SAACKE

 16. Palnik SKV zasilany tłuszczem zwierzęcym

 17. Flame video 1: diesel oil

 18. Flame video 2: animal fat

 19. Flame video 3: glycerine (byproduct)

 20. Mieszanki glicerynowe poddane testom spalania

 21. Rezultat testów - emisje

 22. Emisja NOx • gliceryna – półprodukt: 100 - 200 mg/Nm3 [dla 3% O2] • gliceryna techniczna: 100 - 120 mg/Nm3 [dla 3% O2] • gliceryna czysta, bez pł. stab.: < 100 mg/Nm3 [dla 3% O2] • CxHy • dla gliceryny czystej: < 5 ppm [dla 3% O2] • Pył • zależnie od zawartości soli i mydeł • CO • 1 – 1,5% Rezultat testów - emisje

 23. Niektóre rodzaje gliceryn wymagają płomienia stabilizacyjnego, zapewniającego prawidłowe spalanie: • gliceryna – półprodukt (zawierająca ponad 10% metanolu) spala się prawidłowo bez użycia dodatkowego paliwa • gliceryna techniczna (np. 15% wody, 3% soli) musi być zasilana płomieniem stabilizującym w ilościach 10% metanolu lub 20% LFO) • gliceryna czysta umożliwia spalanie bez paliwa podtrzymującego, jednakże wymagana energia do odparowania i gazyfikacji gliceryny jest za niska  zalecane jest użycie co najmniej 10% dodatku paliwa podtrzymującego. Rezultat testów: stabilność płomienia

 24. Użycie ciekłych paliw biogenicznych w przemysłowych instalacjach spalania • wymaga wzięcia pod uwagę ich specyficznych właściwości • kładzie wysokie wymagania odnośnie instalacji palnikowych, sposobu magazynowania i sterowania procesem spalania, wymaga również bardzo skrupulatnego planowania • Gliceryna jako paliwo alternatywne • jest wyjątkowo tanie w chwili obecnej i dostępne w dużych ilościach • wymaga zastosowania wysokiej jakości instalacji palnikowych, zapewniających prawidłową atomizację, a co za tym idzie prawidłowe spalanie • wymaga nowych, wysoko zaawansowanych rozwiązań technicznych biorących również pod uwagę konstrukcję generatora ciepła (częste/stałe oczyszczanie powierzchni grzewczych) • Jest neutralne dla środowiska (CO2) Podsumowanie

 25. Dziękuję za uwagę i zapraszam do współpracy