Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
*** Logo PowerPoint Presentation

*** Logo

162 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

*** Logo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. *** Logo Infosessies 2012 Kolet Janssen – KoenraadVanlanduyt Sophie Veulemans– Liesbet Van Hoef Nele Van Coillie - NielsCastermans – Hans Jacobs

 2. Overzicht Spirit@school 5 Context en leerplan Visie van de methode Concept Didactische ondersteuning Extra troeven van de methode

 3. Context en leerplan Averbode: traditie in geloofsmaterialen Leerplan: aandacht voor basiskennis Verderzettingleerlijn graad 1 en 2 Levensbeschouwelijk groei- en zoekproces van jongeren begeleiden Specifieke methode, conceptueel gegroeid Met het oog op de noden van leerlingen 5 kso/tso

 4. Visie van de methode Ondersteuning voor de leerkracht als getuige, specialist en moderator 6 sprekende thema’s, de 3 verschillende terreinengeïntegreerd Alle ingrediënten + wenken Stimulans voor vakoverleg Christelijke profilering Keuzevrijheidleerkracht

 5. Concept - overzicht 6 thematischeleerwerkboeken met in elk leerwerkboekeeninfokatern Gedruktehandleiding Website voor de leerkracht

 6. Concept – 6 leerwerkboeken Van kwaad tot beter Onder de indruk Levensadem Tussenhemel en aarde Overeind! Met de stroommee? Integratie van de 3 terreinen: - Goedmenszijn - Samenlevingsopbouwtusseninspiratie en appèl - Lijden en hoop

 7. Concept – 6 leerwerkboeken Actieve pagina’s (buitenste helft) Infokatern (binnenste helft) = uniek 2-in-1-boek!

 8. Concept – 6 leerwerkboeken Actieve pagina’s + infokatern Elk leerwerkboek = concreetthema Keuze op basis van het leerplan: doelen, levensbeschouwelijke vaardigheden Alle terreindoelen en ingrediënten, met didact. wenken Aangepast aan leerlingen kso-tso Respect ook voor de eigenheid van school en leerkracht Uitscheurbare blz., aanvulbaar, eigen paginanummering Makkelijk te actualiseren

 9. Concept – 6 leerwerkboeken Actieve pagina’s + infokatern Voldoende bagage voor de leerlingen, ook qua leerstof Teksten in verschillende genres Mooie, rustige en duidelijke lay-out met inhoudsopgave, verwijzingen, … Inspelen op de richting, op de klas Eigen inbreng van de leerling in de les

 10. Concept – 6 leerwerkboeken Actieve pagina’s Gefundeerde vraagstellingen Uitdagende activiteiten Gevarieerde, activerende, creatieve werkvormen Schrijfopdrachten, rollenspel, zelfstandig werk, ICT …

 11. Concept – Actieve pagina’s Christelijke profilering

 12. Concept – Actieve pagina’s Activerende werkvormen

 13. Concept – Actieve pagina’s Verwijzingen infokatern & site

 14. Concept – Actieve pagina’s Elk beeld is een lesimpuls

 15. Concept - Actieve p.+ infokatern 3 subthema’s als rode draad Een godsbeeld De tien geboden Een ethische casus

 16. Concept – lnfokatern Middenin elk leerwerkboek Ook 16 pagina’s, apart geniet Compact, uitneembaar Bronnenmateriaal:encyclopedisch, authentiek Met inhoudsopgave

 17. Concept – lnfokatern Blijvende teksten en beelden op maat van de lln. Grondige kennis van de r.-k. godsdienst Minstens 2 Bijbelverhalen per leerwerkboek Ondersteuning van denk- en leerproces Aandacht voor andere wereldgodsdiensten

 18. Concept – lnfokatern Teksten in soorten en genres Eenvoudige woordkeuze mét inhoud Divers bronnenmateriaal Bijbelverhalen, psalmen Getuigenissen van voorbeeldfiguren Citaten, gedichten, (les)teksten, liedteksten … Mooie beelden: foto’s, boeiende kunstwerken Grappige cartoons

 19. Concept – lnfokatern Bijbelfragmenten

 20. Concept – lnfokatern Voorbeeldfiguren

 21. Concept – lnfokatern Duidelijke lesteksten met leerinhoud

 22. Concept – lnfokatern Ook actuele teksten, leefwereld jongeren

 23. Concept – lnfokatern Elk beeld is een lesimpuls

 24. Concept – lnfokatern Bronnenmateriaal, alle ingrediënten

 25. Didactische ondersteuning Handleiding Website

 26. Didactische ondersteuning Gedruktehandleiding Onze visietekst Jaarplan: alle doelen en ingrediënten Uitwerking van een mogelijk traject

 27. Didactische ondersteuning Gedruktehandleiding Uitgewerkte didactische fiches bij elk thema Realiseerbare doelen Suggesties v. werkvormen bij de ingrediënten Tips bij veeleisende werkvormen Lesimpulsen en -overgangen Verwijzing naar evaluatievormen (kopieerbladen)

 28. Didactische ondersteuning Website www.averbode.be/spiritplus Blanco en ingevuld jaarplan Eén volledig uitgewerkt traject Suggesties voor andere trajecten Suggesties bij feestdagen/gebeurtenissen

 29. Didactische ondersteuning Website Extra (lied)teksten, achtergrondinformatie, quotes Extra beelden en links Alle ingevulde leerwerkboeken (oplossingen) Lessuggesties en -tips Evaluatievormen (kopieerbladen) Actualisering: regelmatige update!

 30. Didactische ondersteuning Website

 31. Didactische ondersteuning Website

 32. Troeven van de methode Enthousiaste gebruikers concept 1e en 2e graad Christelijke én eigentijdse thema’s Concept speciaal kso-tso: eigen ingrediënten Enige methode die alle ingrediënten aanreikt Leerplangerichte rode draad Met aandacht voor de wenken Lesteksten toegankelijk, aangepast niveau Inhoudelijk sterk onderbouwd Rijke beelden, heldere lay-out

 33. Troeven van de methode Kruisbestuivingen tussen actieve pagina’s, infokatern, handleiding en website Spirit@school raakt en vertrekt (als het functioneel is) vanuit de leefwereld van jongeren Concept 2 in 1: compact en handig Grote keuzevrijheid: losse leerwerkboeken Leerwerkboeken per titel en doorlopend bestelbaar

 34. De methode in vogelvlucht Elk leerwerkboek € 4,75 Handleiding € 20,00 Website*€ 40,00 www.averbode.be/spiritplus (per school/schooljaar) *Betalende website enkel voor scholen die de methode klassikaal invoeren

 35. Contact Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij onze pedagogisch afgevaardigden: Steven Vlieghe Oost- en West-Vlaanderen, postnummers 1500 t.e.m. 1790Tel. 0499 51 02 77         steven.vlieghe@verbode.be Martine Vanzurpele Limburg, Antwerpen, Vlaams-Brabant (uitgezonderd postnummers 1500 t.e.m. 1790), arrondissement BrusselTel. 0478 27 51 12         martine.vanzurpele@verbode.be

 36. Vragen staat vrij…

 37. *** Logo Infosessies 2012 Kolet Janssen – Koenraad Van Landuyt Sophie Veulemans– Liesbet Van Hoef Nele Van Coillie - NielsCastermans – Hans Jacobs