Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
THUYẾT MINH VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992 PowerPoint Presentation
Download Presentation
THUYẾT MINH VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

THUYẾT MINH VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

290 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

THUYẾT MINH VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. THUYẾT MINH VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

  2. -Hiến pháp năm 1992 gồm 12 chương, 147 điều -Dự thảo sửa đổi HP gồm 11 chương, 124 điều -Giảm 1 chương 23 điều, giữ nguyên 14 điều, sửa đổi bổ sung 99 điều và bổ sung 11 điều mới.

  3. BẢNG SO SÁNH GIỮA HIẾN PHÁP NĂM 1992 VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP NĂM 1992

  4. LỜI NÓI ĐẦU Trên cơ sở thừa kế lời nói đầu của Hiến pháp năm 1992, dự thảo sửa đổi theo hướng khái quát, cô đọng và xúc tích hơn về truyền thống lịch sử đất nước, dân tộc, lịch sử lập hiến của nước ta; nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới, mục tiêu xây dựng đất nước và thể hiện mạnh mẽ hơn ý nguyện của nhân dân ta … “Nhân dân Việt Nam , với truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, xây dựng và thi hành Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

  5. CHƯƠNG I CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ

  6. CHƯƠNG II QUYỀN CON NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

  7. CHƯƠNG III KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG