html5-img
1 / 31

L U N D S U N I V E R S I T E T I V Ä R L D S K L A S S

L U N D S U N I V E R S I T E T I V Ä R L D S K L A S S. Koordinatorsmöte 19 april 2007 Internationella sekretariatet. Dagens program. 9.00 - Inledning – Christina Grossmann, IS 9.10 - Programmet för livslångt lärande: Christina Grossmann - Vad händer med Interbas? Anders Odeskog, IS

tim
Télécharger la présentation

L U N D S U N I V E R S I T E T I V Ä R L D S K L A S S

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. LUNDS UNIVERSITETI VÄRLDSKLASS

 2. Koordinatorsmöte 19 april 2007 Internationella sekretariatet

 3. Dagens program 9.00 - Inledning – Christina Grossmann, IS 9.10 - Programmet för livslångt lärande:Christina Grossmann - Vad händer med Interbas? Anders Odeskog, IS - Erasmus Mundus & nya Tredje-land program: Boel Billgren, IS - Internationella studentrekryteringsprojektet: Caroline Runéus, IS - SAS Kurser: Carlos Tuesta-Soldevilla, HT 9.45 - Koordinatorn - hans/hennes roll: Carlaxel Andersson, Oorg. Kemi 10.00- LUs Strategiska plan och dess implikationer i verksamheten på alla nivåer: Vicerektor Björn Wittenmark 10.15 - Kaffe 10.30 - Gruppdiskussion: Grupp 1:Strategiska Plan och Internationella Policy Grupp 2:Koordinatorns roll 11.30 - Återsamling, sammanfattning

 4. Programmet för livslångt lärande (LLP) - några uppdateringar - Christina Grossmann

 5. LLP – Erasmus - lärarmobilitet • Minst 5 timmar och max 6 veckor (tidigare minst åtta timmar eller fem dagar och max 8 veckor) • En skriftlig överenskommelse om planerad undervisning mellan sändande och mottagande lärosäte måste finnas • Differentierade ersättningsnivåer beroende på vilket land man åker till • Ny webbaserad ansökningsprocedur är på gång och lanseras i sommar

 6. LLP – Erasmus – studentmobilitet • Det kommer nu att bli möjligt att åka iväg flera gånger inom Erasmus, men inte inom samma aktivitet • Du kommer att kunna delta: • en gång i Erasmusutbytesstudier, • en gång i Erasmusstudentpraktik och • en gång i Erasmus Mundus Joint Masters. • Den totala tiden för alla dessa tre får inte vara större an 24 månader. • Differentierade stipendiebelopp beroende på vilket land man åker till.

 7. Mer information: www.lu.se/llp Denna sida uppdateras med jämna mellanrum, så återkom gärna!

 8. Vad händer med Interbas? Anders Odeskog

 9. Erasmus Mundus & nya Tredje-land program Boel Billgren

 10. Co-operationbetween EUuniversitiesand Third country • Erasmus Mundus (IS: Patricia Tennberg, IS) http;//ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html • Erasmus Mundus External Co-operation Window (IS: Boel Billgren, Hugo Bragioni) http://eacea.cec.eu.int/static/en/mundus/extcoop/call/index.htm • Tempus (IS: Boel Billgren, Hugo Bragioni) http;//ec.europa.eu/education/programmes/tempus

 11. Generellt i EU-Tredje land ansökningar Alla ansökningar och EU-kontrakt ska • tillstyrkas av prefekt • sammanfattas på ‘Ansvarsblanketten’ och skickas till Internationella sekretariatet för att undertecknas av rektor

 12. Characteristics of new programmes Bologna Process (Common Areas of Higher Education), Lissabon Agenda, Neighbouring Policy Instrument Enhance qualityand relevance in higher education Mobility between EU and third-country students and scholars (European values,mutualunderstanding) Structured co-operation (Capacity building) To strengthen the links between Europe and Third countries Improve profile, visibility and accessibility of higher education in Europe

 13. ERASMUS MUNDUS ACTION 1: Erasmus Mundus Masters Courses ACTION 2: Scholarships for incoming third-country graduate students and scholars ACTION 3: Partnerships with third-country HE institutions ACTION 4: Enhancing Attractiveness

 14. ERASMUS MUNDUS ACTION 1: Erasmus Mundus Masters Courses LU partner in two EMM Courses (Environmental Science, Policy and Management & Geo-information Science (GIS) for Environmental Modelling and Management + 3 new applications on April 30, 2007 ACTION 4: Enhancing Attractiveness LU partner in Utrecht Network Dissemination project

 15. ERASMUS MUNDUS Alla EM-ansökningar ska • tillstyrkas av prefekt och fakultet • granskas av Utvärderingsenheten, • sammanfattas på ‘Ansvarsblanketten’ och skickas till Internationella sekretariatet för att undertecknas av rektor

 16. Erasmus Mundus External Co-operation Window (EM-ECW) • Stipendieprogram mellan lärosäten inom EU och Grannländerna • strukturerat samarbete – ej bilaterala eller individuella ’projekt’ • mobilitet i båda riktningar för studerande på alla nivåer och lärare/forskare • Kan avse 1-2 terminers studier eller hela utbildningar på högre nivå

 17. Erasmus Mundus External Co-operation Window (EM-ECW) (forts.) LU är koordinator/grantholder för en ansökan från ett konsortium med 11 EU-universitet och 9 universitet i Jordanien, Syrien & Libanon (ca 3 milj. Euro) LU deltar som partner i flera andra konsortier

 18. Tempus Since 1992 LU has participated in approximately 90 projects since the start (in Central Europe (Phare), Former Soviet Union (TACIS), Balcan countries (CARDS) Middle East and North Africa (MEDA) 2007 - LU is coordinator/grantholder in 4 projects (in Ukraine, Lebanon, Jordan, Egypt) and is partner in one (Palestine authority).

 19. Tempus IV programme to be decided 2007 Launch of programme: • Adoption of individual financing decisions establishing the programme between July and October 2007 • First call for proposals under Tempus IV in summer 2007, for a first deadline early 2008 • First projects starting with the academic year 2008/2009.

 20. Internationella studentrekryteringsprojektet Caroline Runéus Projektets löptid: 1/1 - 31/6 2007

 21. Styrgrupp • Eva Åkesson, vicerektor, ordförande • Allan Malm, rektor för Ekonomihögskolan • Anders Hallgren, rektor för Campus Hbg • Per Göran Nilsson, kanslichef LTH • Tarmo Haavisto, chef studerandeenheten • Anette Orheim, informationschef • Christina Grossmann, tf chef internationella sekretariatet • Marie Lidén, LUS

 22. Caroline Runéus, projektledare Maria Jönsson, informatör John Wedderburn, engelskspråkig webbredaktör Kristina Miolin, IIIEE Åsa Grunning, LUCSUS Gunilla Frejd, Studerandeenheten Cecilia Johansson, Studerandeenheten Katarina Wingkvist, Intsek Patricia Tennberg, Intsek Lars Uhlin, Informationsenheten Daniela Ölmunger, Studentbostadsutvecklare, LU/LK +arbets- och referensgrupper Projektgrupp

 23. Projektsajt www.lu.se / Anställd / Aktuella projekt / Internationella studentrekryteringsprojektet

 24. Övergripande mål Kort sikt: • Att komma igång med en effektiv informationsgivning om universitets samlade programutbud som ges på engelska på den avancerade nivån Lång sikt: • Att i linje med LUs strategiska plan och utifrån ett helhetsperspektiv skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt, samordnat och framgångsrikt med internationell studentrekrytering • Att skapa en bättre samordning och koncentration av befintliga resurser • Att lägga grunden till en struktur för internationell marknadsplanering för såväl LUs gemensamma satsning som för de enskilda områdenas och programmens egna satsningar

 25. Tre arbetsgrupper • Informationsgruppen, ex: • Webbingång för masterstudenter • Övergripande mastersbroschyr • Mallar för programmens informationsmaterial • Översyn av blanketter och informationsblad etc. • Lägga grunden till en långsiktig marknadsplanering inkl mål och strategier, struktur för marknadsplanering • Projektsajt • Seminarier och workshops • 7/5 KIA-kurs ”Mastersprogram med internationell rekrytering - från antagning till alumni” • 8/5”Att skriva för webben” • Bostäder och kringservice: • Förslag till support till internationella masterstudenter, t ex • Mottagande, Arrival, orienteringsprogram, aktiviteter, faddersystem/värdfamiljer, bostäder, språkstöd etc = masterkoordinator • Hur skall supporten paketeras och informeras om på webben? • Antagningsprocessen: • Kartläggning av process och utvärdering av antagningen inför HT07, VEGA/NYA • Ökad intern och extern information

 26. SAS - SVE Kurser Carlos Tuesta-Soldevilla

 27. Koordinatorn och hans/hennes roll Carlaxel Andersson

 28. LUs Strategiska plan och dess implikationer i verksamheten på alla nivåer Vicerektor Björn Wittenmark

 29. Gruppdiskussioner Grupp 1 Rum 11 Grupp 2 Rum 10

 30. Förslag på ämnen att diskutera Grupp 1 - En ny Internationell Policy för Lunds Universitet med utgångspunkt i den Strategiska Planen Grupp 2 - Vad universitetetförväntar sig från koordinatorer? - Hur koordinatorer upplever sin roll? Egna förslag på frågor!

 31. Gruppindelning Grupp 1 (rum 11) Anna von Barth Kansli S Agneta Hedberg Fek Bodil Thordarson Nek Ingrid Jönsson Kansli S Christina Grossmann IS Boel Billgren IS Henrik Hofvendahl IS Elisabeth Axell Kansli S Grupp 2 (rum 10) Marie Fernbrant Med Fak Ann-Charlotte Weimarck Arthist. Inst. Franz-Michael Rundquist Soc/Ekon Geografi Barbro Svensson Fek Anna Lindholm Lth Carlaxel Andersson Oorg. Kemi Carlos Tuesta Kansli H Katarina Wingkvist IS Maria Katsarou Tägil IS Sophia Nilsson IS

More Related