Download
v itjate tee n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Võitjate tee PowerPoint Presentation
Download Presentation
Võitjate tee

Võitjate tee

140 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Võitjate tee

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Võitjate tee Marika Luik Türi Tehnika- ja Maamajanduskool

  2. Türi Tehnika- ja Maamajanduskool • Kvaliteeditöö • sai alguse 1997.a. kevadel kui tutvuti kvaliteedisüsteemi ISO 9000 rakendamisega Iirimaal • Samal aastal töötati välja vajalik projekt ISO 9000 rakendamiseks Eesti kutseharidussüsteemis • 1997.a. sügisel alustas Türi TMK oma kvaliteedigrupi töölerakendamist • Esmane eesmärk: õppekasvatustööga seonduv

  3. Türi Tehnika- ja Maamajanduskool • Kvaliteeditöö: • Töötajate kaasamine • regulaarne arengukava ülevaatamine, selle täiendamine • iga aastased tööplaanid, mille eesmärgid tulenevad arengukavas seatud ülesannetest • regulaarne olemasolevate õppekavade täiendamine ja uuendamine, uute väljatöötamine (erialade avamine) • väljatöötatud suhtekorraldus- ja personalipoliitika • kvaliteedikäsiraamtu täiendamine

  4. Türi Tehnika- ja Maamajanduskool • Kvaliteeditöö: • kokkuvõte oma tööaastast • iga aastased arenguvestlused kooli töötajatega + eneseanalüüs • kuidas töötaja ise hindab läinud aastat • missugused kohustused võtab järgnevaks aastaks (näit. missugused õppemetoodilised tööd paneb kokku, missugused projektid kirjutab, missugused üritused viib koolis läbi, millistel koolitustel osaleb omal soovil jne.) • õppetundide külastamine kooli juhtkonna poolt • “aasta õpetaja” valimine

  5. Türi Tehnika- ja Maamajanduskool • Kvaliteeditöö: • esmaspäevased kooli juhtkonna nõupidamised (näit. kuidas eelmine nädal läks, milliste probleemidega tuli kokku puutuda, kuidas lahendati; mis on oluline algaval nädalal, kuidas liigub kooli transport; missuguses seisus on käimasolevad projektid jms.)

  6. Türi Tehnika- ja Maamajanduskool • Kvaliteeditöö: • töörahulolu uuringute läbiviimine personali seas • kliendirahulolu uurimine ja vajaduste väljaselgitamine (ka õppijate seas) • praktikalt saabunud õppijate praktikaaruannete analüüs + muudatused • kooli lõpetajate lõpueksamite tulemuste analüüs + muudatused • koolist väljalangevuse regulaarne analüüs + muudatused • läbiviidud küsitluste põhjalik analüüs + muudatused • range kord puudujatega tegelemiseks

  7. Türi Tehnika- ja Maamajanduskool • Kvaliteeditöö: • kooli eelarve koostamine koostöös personaliga • Personal täidab hanketellimislehe, mille põhjal ning arvestades juhtkonna vaateid vajadustele, koostatakse eelarvetaotlus • eelarve iga kuuline ülevaatamine, täpne arvestus kulude ja tulude üle • eelarve kuludest ja tuludest ülevaate andmine juhtkonna nõupidamistel, kord kvartalis õppenõukogus

  8. Tänan tähelepanu eest