1 / 28

Heart to Change – att leda förändringsarbete

Heart to Change – att leda förändringsarbete. Lotta Åstrand Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket Elisabet Ahlqvist kungl. Biblioteket,. Om man själv får känna. Vi har ett projekt. Arvika bibliotek. Malmö bibliotek och IT. Stockholms UB. Uppsala stadsbibliotek. Växjö UB.

Télécharger la présentation

Heart to Change – att leda förändringsarbete

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Heart to Change – att leda förändringsarbete Lotta Åstrand Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket Elisabet Ahlqvist kungl. Biblioteket,

 2. Om man själv får känna

 3. Vi har ett projekt

 4. Arvika bibliotek Malmö bibliotek och IT Stockholms UB Uppsala stadsbibliotek Växjö UB

 5. Vad är förändrings-ledning?

 6. - Det är viktigt att ha någon som stöttar, för du har ju varit en sån person som har stöttat, och du har liksom en väldigt bra förankring i hela personalgruppen,

 7. som ju man som ny chef inte riktigt har, man blir ju ifrågasatt och så, men genom att man har support  från en som har förankring så betyder  det faktiskt väldigt mycket i ett förändringsarbete.

 8. Emotionella delen

 9. - Den emotionella delen [..] är inte föraktlig alltså, för att man känner när det är rätt, man känner när det stämmer, och man vet att nu är det färdig pratat, det här kan vi köra på

 10. - En del arbetsplatser som jag varit på där det varit väldigt motstånd mot förändringar på alla nivåer skulle jag vilja säga, och det märkte jag ju när jag kom hit då i början: jag upplevde att det fanns en

 11. benägenhet att förändra, det var inte farligt, det fanns en trygghet ändå. Det är ett slags positivt tänkande, en arbetskultur. Den är viktig...

 12. Effektivisering Evaluering Strukturella element Vad är en förändring? Organisationskultur Nya premisser

 13. Ledarskap

 14. Motstånd

 15. - När man bryter upp en organisation där man, ja faktiskt tar ifrån några makten att bestämma, eller makt att göra rätt i förhållande till de andra som gör fel, då är det klart att då blir det ju komplikationer i det

 16. också då, och det blir diskussioner som man måste ta. Men till sist så känner jag att [..] man får säga till dem: antingen så är du med eller så får du stå vid sidan om, men nu är det så här i alla fall.

 17. Motstånd

 18. Redskap& verktyg

 19. Så fort det är längre avstånd i kommunikation så uppstår brist på kommunikation och den fylls alltid med spekulation, och när information inte finns så tar fantasier vid.

 20. Och så får man inte ha för bråttom, även om man kanske har det ibland så och känner sig otålig, så tror jag att man måste ändå låta det ta tid och repetera just som du brukar säga ibland så här:

 21. - gud vad jag har tjatat om det här igen, men det är, man måste för varje planeringsdag än en gång ta det ett varv när alla:

 22. -visst ja, det här har vi gjort och här är vi nu. Och inte glömma bort den biten, för det tror jag är förödande om man tror att alla liksom är på banan precis som vi.

 23. Redskap& verktyg

 24. Från episodisk till kontinuerlig

 25. To improve is to change; to be perfect is to change often. W Churchill

 26. Kravprofil förändrings ledare

 27. En god förändringsledare är stabil och strategisk, och har förmåga att fatta beslut i stunden, utanför rutinerna. Kommunicerar på ett tydligt och övertygande sätt, har förmåga att skapa förtroende, engagemang och delaktighet,  är lyhörd och kan hantera såväl sina egna som andras känslor.  Att kunna samordna grupper för att nå gemensamma mål och samtidigt se till individen och dem som förändringen drabbar eller gynnar, lösa konflikter och arbeta med komplexa frågor är andra centrala kompetenser.

More Related