1 / 68

EEN BIJBELSE VISIE OP ‘NARNIA’

EEN BIJBELSE VISIE OP ‘NARNIA’ . TORA. Psalm 119:105 “Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.”. NARNIA. JHWH is EXCLUSIEF!. “Adonai echad”. “De HERE is één” Deut.6-4-6. DEUTERONOMIUM 18:

trynt
Télécharger la présentation

EEN BIJBELSE VISIE OP ‘NARNIA’

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Gerard Wijtsma

 2. EEN BIJBELSE VISIE OP ‘NARNIA’ Gerard Wijtsma

 3. TORA Psalm 119:105 “Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.” NARNIA Gerard Wijtsma

 4. JHWH is EXCLUSIEF! “Adonai echad” “De HERE is één” Deut.6-4-6 Gerard Wijtsma

 5. DEUTERONOMIUM 18: “9 Wanneer u in het land komt dat de HEER, uw God, u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen. 10 Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, 11 bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. 12 Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.” Gerard Wijtsma

 6. “De HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.” Mensenoffer in Mexico Gerard Wijtsma

 7. ocq oymcq 7081 7080 “De HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.” kosem kesamim WAARZEGERIJ voorspelling voozegging orakel hekserij door het lot, magische rol, waarzegger Gerard Wijtsma

 8. [nim 6049 “De HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.” me’onen WICHELAAR bedekken betrekken magie practiseren tovenaar waarzegger wolkenschouwer Gerard Wijtsma

 9. sxnv 5172 “De HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.” u’mnakesj sisser fluister een magische betovering tovenaar voorspeller Gerard Wijtsma

 10. fskmv 3784 “De HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.” u’mkasjaf Wichelaar Gerard Wijtsma

 11. rbkv rbk 2266 2267 “De HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.” v’kover kaver toveren bezweren tovenaar bezweerder Gerard Wijtsma

 12. 7592 bva lasv 178 “De HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.” ov sjo’el geesten raadplegen Gerard Wijtsma

 13. ynidyv 3049 “De HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.” v’jid’oni geestenbezweerder Gerard Wijtsma

 14. 4191 ovmh la srdv 1875 “De HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn.” el ha’mesim v’doresj doden bedekken betrekken magie practiseren tovenaar waarzegger Wichelaar raadplegen oproepen Gerard Wijtsma

 15. Giftig water uit dezelfde bron! • mensenoffers • waarzeggers • wolkenschouwers • wichelaars • tovenaars • bezweerders • geesten raadplegen • doden oproepen Gerard Wijtsma

 16. EZECHIËL 20: “7 Ik zei tegen hen: ‘ontdoe je van de afschuwelijke goden die jullie aanbidden, en verontreinig je niet langer met de afgoden van Egypte. Ik, de HEER, ben jullie God.’” Gerard Wijtsma

 17. Deut.7:25 “Hun godenbeelden moet u verbranden, zonder u het zilver en goud ervan toe te eigenen, want dat zou uw ondergang worden omdat de HEER, uw God, ze verafschuwt. 26 Geef die gruwelijke beelden geen plaats in uw huizen, anders wordt u net als zij aan de vernietiging prijsgegeven. U moet er een diepe afschuw, een hartgrondige afkeer van hebben; de ban van de HEER rust erop.” Gerard Wijtsma

 18. Hoe staat Lewis hier tegenover? Afkeer of fascinatie? Afschuw of betovering? Gerard Wijtsma

 19. Hoe staat u er tegenover? • Facineert het u? • Staat het in uw huis? Gerard Wijtsma

 20. “Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? 15 Waarin lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? 16 Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken?” 2 Kor.6:14 Gerard Wijtsma

 21. 1 KORINTIËRS 10:19-22 “19 Wat wil ik met dit alles zeggen? Dat offervlees een bijzondere betekenis heeft? Of dat afgoden echt bestaan? 20 Dat niet, maar wel dat heidenen aan demonen offeren en niet aan God, en ik wil niet dat u één wordt met demonen.21 U kunt niet drinken uit de beker van de Heer en ook uit die van demonen, u kunt niet deelnemen aan de maaltijd van de Heer en ook aan die van demonen. 22 Of willen we de Heer tergen? Zijn we soms sterker dan hij?” Gerard Wijtsma

 22. 1 Kron. 16: 26/ Psalm 96:5 “Want al de goden der volken zijnafgoden; maar de HEERE heeft de hemelen gemaakt .” Gerard Wijtsma

 23. Ezechiël 8:10/17 “Toen ik binnen was en rondkeek, zag ik op de muren om me heen allerlei afbeeldingen van de afgoden van het volk van Israël, van kruipende beesten en andere dieren, stuk voor stuk onrein. 17 ‘Heb je het gezien, mensenkind?’ vroeg hij mij. ‘En al deze afgodendienst waaraan het volk van Juda zich overgeeft is blijkbaar nog niet genoeg: ze vullen het land met geweld, ze beledigen mij steeds opnieuw, zie hoe schaamteloos ze mij bespotten!” Gerard Wijtsma

 24. De Grieken benoemen hun vele goden met het voor hen neutrale woord ‘demon’. Hand.17:18 ‘Hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden(daimonion) te zijn,’ omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die Opstanding heette.” Gerard Wijtsma

 25. Jesjoea zegt:   ”Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.” Matt.18:6 Gerard Wijtsma

 26. Schrijver: C.S.Lewis 1898-1963 Gerard Wijtsma

 27. C.S.Lewis • Aanvankelijk atheïst • Bekeerd tot het theïsme • Beleed christendom • Schreef: ‘Mere Christianity’ DE SCHRIJVER Gerard Wijtsma

 28. DE SCHRIJVER ‘Mere Christianity’ Een poging om de fundamenten van het christendom te beschrijven. uitgangspunten: • De logische redenering tot christelijk gedrag • Ieder, van welk geloof ook die zich christen wil noemen is christen. • 3 accenten: doop, geloof en heilig avondmaal Gerard Wijtsma

 29. Tijdens een reis met z’n vrouw Joyce naar Griekenland schreef hij: “Ik had enige moeite om Joy en mijzelf te weerhouden van terugval in het heidendom toen we in Attica waren! In Daphni was het moeilijk om niet tot Apollo de Genezer te bidden. Maar op de een of andere manier voelden we het niet als erg verkeerd.” DE SCHRIJVER Gerard Wijtsma

 30. “Het Christendom was de vervulling van het heidendom en het heidendom is een voorafschaduwing van het Christendom” Roger Lancelyn Green, “C.S.Lewis: A Biography”, Harcourt Inc. 1974, Blz.274 en 30 DE SCHRIJVER Gerard Wijtsma

 31. DE SCHRIJVER In zijn autobiografie (Surprised by Joy), vertelt Lewis hoe hij op 13 jarige leeftijd zijn anglicaanse geloof opgaf door de invloed van een lerares die zich bezighield met “Theosofie, Rosekruisianisme, Spiritualisme; de hele Anglo-Amerikaanse Occulte traditie.” En Lewis ontwikkelde een ‘lust’ voor het occulte en dat bleef hem bij zelfs nadat hij terugkeerde tot de Anglicaanse kerk. Hij zei: Gerard Wijtsma

 32. “En dat ontwikkelde zich in mij tot iets waar ik, zo nu en dan, veel problemen mee had – het verlangen naar het occulte; je zou ook kunnen zeggen, de passie voor het occulte. Niet iedereen kent dit verlangen, zij die er last van hebben weten wat ik bedoel. In een roman probeerde ik het eens te beschrijven. Het is een geestelijke lust en net zoals de lust van het lichaam, heeft het de dodelijke kracht om al het andere in de wereld op de tweede plaats te stellen.” “Surprised by Joy”, Harcourt Brace, 1955, blz:58-60 DE SCHRIJVER Gerard Wijtsma

 33. DE SCHRIJVER In een roman “Hier, hier was eindelijk (zo fluisterde zijn verlangen hem toe) de ware binnenste cirkel, de cirkel waarvan het centrum zich buiten het menselijke ras bevond – het ultieme geheim, de allerhoogste kracht, de laatste inwijding. Het feit dat het bijna compleet afschuwelijk was, verminderde zijn aantrekkingskracht niet in het minst.” C.S.Lewis, “That Hideous Strength: A modern fairy Tale for Grown Ups,”Collier Books, Macmillian, Publishing Company, 1946, blz.259,269 Gerard Wijtsma

 34. DE SCHRIJVER Lewis droeg zijn autobiografie “Surprised bij Joy”op aan Bede Griffith, een voormalige student van hem, die zijn vriend werd. Griffith richtte een ‘Christelijke Asram’ op in India. Hij zei dat Hindu tempels een sacrament zijn. Hij zei: “Niemand kan in de juiste zin zeggen dat een Hindoeïst, Buddhist of Moslim een ‘ongelovige’ is. Ik zou liever willen zeggen dat we hem moeten zien als onze broeder in Christus.” Randy England, “The Unicorn in the Sanctury: The Impact of the New Age on the Catholic Church,”TAN Books and Publishers, Inc., 1991, blz.70-72 Gerard Wijtsma

 35. DE SCHRIJVER “Wanneer we bij de mens aankomen, de hoogste van al de dieren, krijgen we de meest complete gelijkenis met God die we kennen.” Blz. 139 “… maar hij (mens) blijft toch een primaat en een dier.” Blz. 115, 129 Gerard Wijtsma

 36. C.S.Lewis Charles Williams J.R.R.Tolkien George McDonald DE INKLINGS Gerard Wijtsma

 37. HET VERHAAL… Vier kinderen, Peter, Susan, Edmund en Lucy gaan logeren bij professor Kirke. Op een regenachtige dag spelen ze verstoppertje in het grote, geheimzinnige huis. Lucy ontdekt een logeerkamer waar een kleerkast staat. Ze doet de kast open en stapt erin. Ze probeert met haar handen de achterwand te voelen… Tot haar schrik zit er helemaal geen achterwand in de kast! Ze loopt zomaar een ander land binnen, waar een lantarenpaal schijnt midden in een sneeuwlandschap. Ze is in het koninkrijk Narnia! Gerard Wijtsma

 38. HET VERHAAL… Gerard Wijtsma

 39. HET VERHAAL… Gerard Wijtsma

 40. HET VERHAAL… Gerard Wijtsma

 41. HET VERHAAL… In Narnia is een strijd aan de gang, waar de kinderen bij worden betrokken. Samen met Aslan vechten ze tegen de Witte Heks. Het lijkt erop dat hun avonturen slecht aflopen, maar Aslan is veel machtiger dan iemand had kunnen denken… Gerard Wijtsma

 42. Gerard Wijtsma

 43. DE KARAKTERS Aslan • Turks voor Leeuw Gerard Wijtsma

 44. DE KARAKTERS Stel je voor: Aslan is Jezus en de kinderen zijn de christenen Consequentie:(uit ‘The Voyage of the Dawn Treader’) • Jezus is blij wanneer ze magie en bezweringen gebruiken • Afgoden en demonen zijn zijn vrienden • Er is goede magie en er is een goede tovenaar • Magie leidt mensen tot Christus Gerard Wijtsma

 45. DE KARAKTERS Het rituele offer van Aslan heeft meer van de oude winter solsticerituelen en de bloedige offers aan de afgoden (Hindoes, Maja’s, Inca’s of Babyloniërs) dan met de kruisiging van Jezus. Gerard Wijtsma

 46. Opvallend dat men in de film Narnia kiest voor een offersteen in de trant van Stonehenge, wat nu een verzamelplaats is voor de snelgroeiende wereldwijde neoheidense beweging. Gerard Wijtsma

 47. CITAAT: ‘Hij zal alles weer in orde maken, zoals een oude spreuk in onze streken altijd al heeft voorspeld: Als Aslan weerom is, dan wordt weer recht wat krom is. Door de tanden van de Leeuw sterven winter, ijs en sneeuw. Zijn machtige gebrul verjaagt verdriet en tranen. Hij schudt een nieuwe lente uit zijn gouden manen.’ Gerard Wijtsma

 48. DE KARAKTERS De witte heks Gerard Wijtsma

 49. LILITH / tylyl Jesaja 34:14 “Het is de ontmoetingsplaats van woestijndieren en hyena’s, bokken meten daar hun krachten. Lilit zoekt er rust en leeft er ongestoord.” • Vleugels • Uilenpoten • Nachtdemon • Middeleeuwen: 1e vrouw van Adam Babylonische ‘Belili’ c.a. 2000 v.Chr. Gerard Wijtsma

 50. DE KARAKTERS Tumnus Gerard Wijtsma

More Related