Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RCR Zagorje, 21.4.2010 PowerPoint Presentation
Download Presentation
RCR Zagorje, 21.4.2010

RCR Zagorje, 21.4.2010

144 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

RCR Zagorje, 21.4.2010

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice ZAPOSLOVANJE DELAVCEV IZ EVROPE RCR Zagorje, 21.4.2010 Nada Senada Plestenjak, EURES svetovalka 01/ 24 24 214 nada.plestenjak@ess.gov.si

 2. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Obravnavane vsebine • Omrežje EURES • Načini sodelovanja z delodajalci • Zaposlovanje državljanov iz EU/EGP in Švice • Izvajanje storitev med državami EU/EGP in Švice

 3. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice • EURES=EURopeanEmploymentServices=omrežje javnih služb za zaposlovanje in • njihovih nacionalnih partnerjev. • Članice mreže EURES : • države EU • države, ki so pristopile k Skupnemu evropskemu gospodarskemu prostoru (EEA - Norveška, Islandija, Liechtenstein) • Švica • Cilj: podpora pri uresničevanju prostega pretoka delavcev.

 4. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Storitve Eures za delodajalce • informiranje in svetovanje • posredovanje delovne sile • zaposlitveni sejmi • organiziranje predavanj in delavnic • priprava informacijskega gradiva

 5. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Zakaj iskati delavce s pomočjo EURES-a? • EURES: • deluje na območju celotne Evropske unije oziroma evropskega gospodarskega prostora in Švice • omrežje svetovalcev, ki jih usposablja Evropska Komisija  več kot 800 • Pri javnih zavodih za zaposlovanje je prijavljenih veliko število kandidatov za zaposlitev ustreznega kandidata je laže poiskati. • Storitve so brezplačne.

 6. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Slovenija od 25. maja 2006 uveljavlja prosto gibanje delavcev državljanov EU, EGP in Švice zato pri zaposlovanju delavcev iz teh držav ni potrebno pridobiti delovnega dovoljenja.

 7. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Prednosti: • ni potrebno urejati delovnih dovoljenj • objave prostih delovnih mest lahko razpisujejo v katerikoli državi članici EU lahko so objavljene v nacionalni bazi podatkov v okviru pristojnih javnih služb za zaposlovanje • direkten vstop v Eures bazo podatkov in možnost iskanja potencialnih kandidatov preko EURES portala (pregledovanje CV-jev) • posredovanje potreb z bolj natančnimi opisi po e- pošti EURES svetovalcem, • možnosti udeležbe na zaposlitvenih sejmih

 8. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Objava prostih delovnih mest na EURES portalu http://ec.europa.eu/eures/ • Od leta 2005 morajo vse države članice pošiljati prosta delovna mesta, ki so objavljena na nacionalni ravni v skupno bazo podatkov o prostih delovnih mestih za objavo na EURES portalu. • Na EURES spletni strani so objavljena"delovna mesta EURES", označena z modro zastavico, ko je izkazan interes za zaposlovanje delavcev iz druge države.

 9. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Registracija na Eures portalu • Z brezplačno registracijo na »Moj EURES« za delodajalce lahko iščete življenjepise primernih kandidatov in stopite z njimi v stik. • Prejemanje obvestila o novih življenjepisih preko e-pošte • Ogledovanje in shranjevanje življenjepisov • Pošiljanje poizvedb iskalcem zaposlitve

 10. Evropski portal zazaposlitveno mobilnost – http://eures.europa.eu

 11. Najbolj iskani poklici v EU • Računalniški inženirji in programerji ter drugi računalniški strokovnjaki • Strojni, elektro inženirji in tehniki • Kuharji • Vodje strežbe, natakarji, mešalci pijač • Tesarji • Varilci in rezkalci Primanjkuje tudi delavcev na področju zdravstva in kmetijstva (sezonsko delo). VIR: http://eures.europa.eu

 12. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Postopek zaposlitve delavca iz EU • Prijava prostega delovnega mesta • EURES svetovalec sprejme Potrebo po delavcu • Pridobivanje informacij o podjetju • Kontaktiranje delodajalca (opis del in nalog, država, plača, postopek posredovanja, reguliran poklic, rok…) • Prevajanje in posredovanje PD EURES svetovalcem v drugih državah • Zbiranje CV /izbor/organizacija intervjujev s kandidati v drugi državi • Povratne informacije o realizaciji zaposlitve

 13. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Prijava prostega delovnega mesta – Obr. 0,48

 14. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Posredovanje podatkov o prostih delovnih mestih - 1 • Zahtevaniosnovnipodatki: • naslov in dejavnost delodajalca • opis in poklic prostega delovnega mesta • tip zaposlitve (določen/nedoločen čas, skrajšan/poln delovni čas) • država in regija prostega del. mesta • okvirna plača v eni od valut držav EU

 15. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Posredovanje podatkov o prostih delovnih mestih - 2 • znanje jezikov • vozniško dovoljenje • delovne izkušnje • način prijave kandidatov: • - vlogo iskalec zaposlitve pošlje direktno delodajalcu • - vlogo iskalec zaposlitve pošlje EURES svetovalcu, • - telefonski dogovor z delodajalcem, • - zaposlitveni pogovor z delodajalcem. • Daljši rok za prijavo kandidatov (1 mesec).

 16. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Ovire pri zaposlitvi tujcev • neznanje slovenskega jezika • ureditev nastanitve • razlike v znanju, delovnih navadah, kulturi • rok za pridobitev kandidata je daljši • nepoznavanje zadev v zvezi s prostim pretokom oseb in • pomanjkanje drugih informacij (obr. E-301…) • postopki v zvezi z zaposlitvijo delavca, priznavanjem poklicnih kvalifikacij

 17. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Zaposlitveni sejmi Zaposlitvenega sejma se lahko udeležijo tisti delodajalci, ki: • želijo zaposliti delavce iz držav EU • spoštujejo zakonodajo • se v roku prijavijo na razpis • lahko jih zastopa EURES svetovalec (po predhodnem dogovoru in oddaji obrazca PD)

 18. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Zaposlitveni sejmi v tujini 29.april 2010 in 30. april 2010 – Nitra – Slovaška (Eures NG, KP – kontakt ga. Mirela Pekica – 05/ 61 350 17) 9. maj 2010 Bialystok – Poljska (Eures CE – kontakt – ga. Andreja Strmole – 03/ 42 73 344)

 19. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Priznavanje in regulacija poklicev • Vzajemno priznavanje kvalifikacij med državami EU, EGP in Švice • Več informacij glede priznavanja kvalifikacij po posameznih državah dobite na spletnem naslovuhttp://www.enic-naric.net • Če poklic ni reguliran, ni podvržen nujnemu preverjanju tujih pristojnih institucij. Posameznik brez ovir opravlja svoj poklic. Seznam reguliranih poklicev v Sloveniji na strani MDDSZhttp://www.mddsz.gov.si/

 20. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Evidentiranje zaposlitve EU delavcev • Posebna prijava zaposlitvedržavljana EU ni več potrebna. • P R A V I L N I K o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev • (Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15.04.2008) določa: • Za prijavo zaposlitve državljana EU, EGP in Švice ter njihovih družinskih članov, se šteje prijava v socialno zavarovanje s strani delodajalca. • Za prijavo izvajanja storitve se šteje izjava tujega • podjetja na predpisanem obrazcu TUJ-5

 21. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Opravljanje storitev v državah EU • Opravljanje storitev med državami EU jeprosto (omejitve Avstrija in Nemčija) • Slovensko podjetje, ki izvaja storitve v državah EU za napotene delavce ne potrebuje delovnih dovoljenj • Večina držav pa še vedno zahteva evidentiranje napotenih delavcev

 22. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Napoteni delavci - evidentiranje v državah, kjer se opravljajo storitve • Postopki so od države do države različni • Vsaka država ima svoj Urad za zvezo • Seznam Uradov za zvezo je dostopen na naslovu: www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/delovne_migracije/pretok_storitev

 23. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Evidentiranje dela delavcev iz EU v Sloveniji Tuji delodajalec v primeru napotenih delavcev v RS predloži pred začetkom dela izjavo o izvajanju storitve: • število delavcev ter vrsta, kraj in trajanje izvajanja storitve, • navedba, da imajo napoteni delavci, ki so državljani tretjih držav, urejen status v državi, v kateri je sedež njihovega delodajalca, • potrebno je imenovati napotenega delavca, ki bo vez med tujim delodajalcem in pristojnimi državnimi organi.

 24. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Zaposlitev državljanov EU/EGP (vir: ZZZS)

 25. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice VIRI INFORMACIJ SPLETNA STRAN OMREŽJA EUREShttp://ec.europa.eu/eures EURES SVETOVALCI - SPLETNA STRAN ZRSZ http://www.ess.gov.si

 26. Zaposlovanje delavcev iz EU, EGP in Švice Hvala za vašo pozornost in želim vam veliko poslovnih uspehov!