Download
komponente hardvera n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Komponente hardvera PowerPoint Presentation
Download Presentation
Komponente hardvera

Komponente hardvera

260 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Komponente hardvera

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Komponente hardvera By:Kristina Vujović i Teodora Bjelica

 2. Personalni racunar sa stanovista hardvera • Centralna jedinica • Tastatura • Monitor

 3. Centralna jedinica sastoji seod kucista u kome se nalaze: • 1. Osnovna (maticna) ploca • 2. Kontroleri3. Portovi • 4. Disk • 5. Jedinice disketa • 6. Graficka kartica • 7. Izvor napajanja

 4. Kućište • Postoji tri tipa kucista: desktop, mini tauer i tauer. Desktop je kuciste kojestoji na stolu i na njemu stoji monitor racunara. Kucista minitauer i tauer cesto stoji na podu, a monitorracunara na stolu.

 5. Osnovna ploca • Na osnovnoj ploci nalaze se • prikljucna mesta za procesor,memoriju, magistrala, skup cipova • koji kontrolise rad racunara i • prikljucci za dodatne kartice

 6. Procesor • Procesor definise tip PC racunara. U njemu se realizuju sve racunarske ilogicke operacije i izvrsavaju komande koje su zadate programom

 7. Brzina procesora • Izrazava se u milionima operacija koje procesor moze da obradi u jednoj sekundi- MIPS-ovima ili MFLOPS-ima.

 8. Memorija • Memorija PC racunara sastoji se od • osmobitnih registara. Na osnovnojploci nalaze se tri tipa memorije: kes, • ROM i RAM

 9. RAM • Predstavlja najveci deo memorije i u nju korisnik moze da upisuje sadrzaji da ga cita. U njoj se za vreme rada racunara nalaze program i podaci sa kojima racunar radi.

 10. ROM • Predstavlja staticki deo memorije • koji moze samo da se cita. Njensadrzaj se ne gubi po iskljucenju • racunara. Koristi se za • uskladistavanje programa i podatakakoji su cesto potrebni, za instrukcije • za pokretanje racunara pri • ukljucivanju.

 11. KES • Kes memorija je vrlo brza memorija • koja se nalazi u samom procesoru iliuz njega. Ova memorija ima • visestruko brze vreme pristupa od • obicne memorije. Zbog toga se u njojdrze podaci koji se cesto koriste.

 12. Baferi • Su delovi RAM memorije koji neki • programi alociraju za svoje potrebe.Jedan od cestih primera je prilikom • ulaza i izlaza podataka.

 13. Virtualna memorija • To zapravo nijestvarna memorija, nego pojam • koji se koristi u vezi s operativnimsistemima pa je tamo i objasnjena.

 14. Kontrolni set cipova • Kontrolna jedinica upravlja • celokupnim radom racunara. Onaodredjuje koja je naredba sledeca na • redu za izvrsavanje, uzima je iz • memorije, interpretira, i izdajeodgovarajuce naredbe procesoru i • kontrolise njihovo izvrsavanje.

 15. Koje sve magistrale postoje? • U racunaru postoje tri kljucne • magistrale:1. Magistrala podataka • 2. Adresna magistrala • 3. Kontrolna magistrala

 16. Priključci • Priključci se sastoje od uticnica koje • se prikljucuju kontroleru razlicitih jedinica ili same jedinice. Danas se • najcesce nalaze pored standardnih • ISA.

 17. USB Port • To je serijski port namenjen za • povezivanje perifernih uredjaja saciljem da se: • 1. da se ukine potreba za ugradnjom • namenskih kartica u slotove naosnovnoj ploci2. omoguci prikljucibanje i • iskljucivanje periferijskih uredjaja na • racunar bez njegovog iskljucivanja.

 18. Prikljucna mesta za spoljne uredjaje

 19. Disk • Prvi diskovi imali su kapacitet 5 i 10MB i vreme pristupa oko 35 ms,da bi se zatim, sa razvojem tehnologije povecavali kapacitet i brzina pristupa.

 20. Unutrasnjost diska

 21. Jedinice disketa • Danas se koriste diskete od 3,5 inca kapaciteta 1,44 MB, ugradjene u kutiju od tvrde plastike.

 22. Predstavljanje slika • Slike na nekom grafickom uredjaju mogu da se dobiju na dva nacina: • Vektorski • Rasterski

 23. Graficka kartica • Graficka kartica je uredjaj koji podatke uskladistene u racunaru u digitalnom obliku pretvara u odgovarajuce analogne signale koji kontrolisu prikazivanje slike na ekranu.

 24. Zvucna kartica • Slicno grafickoj kartici, zvucna kartica ima zadatak da zvuk uskladisten u digitalnom obliku u racunaru pretvori u analogan oblik tako da moze da se reprodukuje u zvucnicima.

 25. Mrezna kartica • Mrezna kartica omogucava povezivanje racunara na lokalnu racunarsku mrezu.

 26. FM i TV karta • FM karta jeste radioprijemnik koji omogucava prijem radioprograma za vreme rada racunara • TV karta omogucava prijem TV programa pomocu racunara.

 27. Fax Modem Voice kartica • Glavna funkcija ove kartice je modemska funkcija.

 28. Izvor napajanja • Izvor napajanja je vazan deo kucista racunara i obezbedjuje elektricnu energiju za napajanje postojecih komponenata i eventualnih kasnijih prosirenja.

 29. Monitori • Jedna od podela monitora je: • Monitor sa katodnom cevi • Ravni monitori

 30. Monitori sa katodnom cevi

 31. Ravni monitori

 32. Ostali uredjaji su: • Skeneri • Ploteri • Multimedijalni uredjaji • Opticki citati • Digitajzeri i graficki tableti • Citaci bar koda • Magnetni citati • Magnetne trake