1 / 109

Dovednosti v řízení

Dovednosti v řízení. kombinované studium PAE 2013/2014 Ing. Jana Horáková Katedra řízení horakova@pef.czu.cz. Program přednášky:. vztah ke kybernetickým základům řízení teorie řízení organizační systém organizační a řídící struktury role manažera v organizaci manažerské fce

ula
Télécharger la présentation

Dovednosti v řízení

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dovednosti v řízení kombinované studium PAE 2013/2014 Ing. Jana Horáková Katedra řízení horakova@pef.czu.cz

 2. Programpřednášky: • vztah ke kybernetickým základům řízení • teorie řízení • organizační systém • organizační a řídící struktury • role manažera v organizaci • manažerské fce • význam komunikace pro řízení

 3. Základní termíny kybernetiky • řízení • systém • informace • kvantifikace

 4. Co je to řízení ? S.M. Silverstein: „Řízení je nejstarší umění a nejmladší povolání.“ „Řízení je dosahování cílů prostřednictvím jiných lidí.“ Existují 3 základní podmínky, aby mohlo řízení lidí proběhnout: řídící systém musí být schopen informaci vyslat. řízený systém musí být schopen informaci přijmout. řízený systém musí být ochoten informaci přijmout.

 5. Co je to řízení? • řídící činnost nelze spojovat s nahodilostí; • využívá kybernetických přístupů k jejímu plánování i realizaci; • subjektivní, cílevědomá činnost lidí; • poznává a využívá objektivní zákonitosti přírody a společnosti. Úspěšně řídit znamená: znát, mít pravomoc, chtít a stačit.

 6. Charakteristika řízení • Řízení jako informační působení • Řízení jako činnost • Řízení jako proces

 7. Řízení jako proces věcné hledisko časové hledisko

 8. Organizační systém • Co je to organizace? • Organizace = firma, podnik, ….subjekt • Organizace = proces, organizování, ….. • Organizace = míra uspořádání

 9. Dekompozice organizačního systému • Útvarová • Procesní

 10. Útvarová dekompozice OS

 11. Procesní dekompozice OS

 12. Hierarchické uspořádání subsystémů organizačního systému Podle míry stability jednotlivých subsystémů:

 13. Kompetence jednotlivých subsystémů organizačního systému pravomoc kompetence, erudice

 14. Kompetence jednotlivých subsystémů organizačního systému pravomoc sféra působnosti, erudice

 15. Vztahy mezi subsystémy v OS: • nezastupitelnost jednotlivých subsystémů • vzájemná podmíněnost • proporcionalita • rozdílná stabilita • rozdílné kompetence • disjunkce nebo konjunkce

 16. Organizační a řídící struktury podniku • Organizační struktura • organizační jednotka • organizační stupeň • typy organizační struktury • Řídící struktura • typy řídící struktury • řídící kapacita

 17. Organizační struktura • Organizační jednotka • jednotka organizace práce (JOP) • Organizační stupeň – relativně materiálně, energeticky, organizačně a ekonomicky samostatný druh organizační jednotky. • podnik • závod • provoz • Hierarchické uspořádání podle stupňů • jednostupňové • dvoustupňové (alternace provozu nebo závodu na II. stupni) • třístupňové

 18. podnik JOP JOP JOP JOP Organizační struktura • Jednostupňová organizační struktura

 19. podnik provoz (závod) JOP JOP JOP JOP Organizační struktura • Dvoustupňová organizační struktura

 20. podnik závod závod provoz provoz provoz provoz JOP JOP JOP JOP JOP JOP JOP JOP JOP JOP JOP JOP Organizační struktura • Třístupňová organizační struktura

 21. Organizační struktura • Základní typy organizační struktury (podle druhu činnosti, druhu transformačního procesu, druhu organizačního procesu): • územní (podle lokality) • odvětvová (podle druhu výroby, odvětví) • kombinovaná Výhody: Nevýhody:

 22. Řídící struktura • Řídící struktura - je tvořena řídícími pracovníky, kteří mají mezi sebou informační vazby. • Informační vazby: vztahy pravomoci, kompetencí, podřízenosti a nadřízenosti, spolupráce. • Řídící kapacita - počet přímo podřízených konkrétního řídícího pracovníka. • Průměrná řídící kapacita

 23. Průměrná řídící kapacita - vypočet • q …. průměrná řídící kapacita • n … počet stupňů řízení • a0… počet manuálních pracovníků v podniku • av … počet vrcholových pracovníků • ρ … koeficient rozšířené řídící kapacity [ró]

 24. Spočítejte hodnotu průměrné řídící kapacity v podniku ve kterém pracuje 468 manuálních pracovníků. Řídící struktura je uspořádána do 3. stupňů řízení, průměrná velikost JOP je 12,8 a ředitel podniku řídí přímo 5 podřízených. V celém podniku každý řídící pracovník řídí v průměru 5,67 člověka. Tzn., že když ředitel řídí 5 podřízených a každý mistr (vedoucí JOP) řídí v průměru 12,8 pracovníkaje koeficient ρ = 2,56. Průměrná řídící kapacita - příklad

 25. Řídící struktura • Faktory ovlivňující velikost řídící kapacity: • Subjektivní - aktuální schopnosti zúčastněných lidí v řídícím vztahu; jejich odborná vzdělanost, všeobecná inteligence, motivovanost, loajalita k podniku….. • Objektivní • rozmístění podřízených • podobnost x nepodobnost fcí • shoda X rozdílnost mezi řízenými fcemi

 26. Funkcionální typ řídící struktury ředitel Hlavní specialista výroby č. 1 Hlavní specialista výroby č. 2 Hlavní specialista výroby č. 3 Vedoucí dalších podnikových útvarů Specialisté výroby č. 1, 2, 3 na nižších st. řízení

 27. Divizionální typ řídící struktury Ředitel Podnikový specialista výroby č. 2 Podnikový specialista výroby č. 3 Další podnikové útvary Podnikový specialista výroby č. 1 VOJ 1 VOJ 2 VOJ 3 VOJ 4 specialista 2.2 specialista 2.2 specialista 1.1 specialista 1.2 specialista 2.3 specialista 1.3

 28. Typy řídících struktur 1. funkcionální typ řídící struktury + prosazování se specializace + jednoznačné vymezení nadřízenosti a podřízenosti - nebezpečí vysoké preference jednotlivých funkcí v důsledku specializace (na úkor podnikovým zájmům) - vytváření dlouhých a složitých komunikačních cest Pozn. nejčastěji využíváno v odvětvové organizační struktuře. 2. divizionální typ řídící struktury + možnost koncepčního řízení vedoucích pracovníků z vlastních řad (zařazení manažerů). Pozn. nejčastěji využíváno v územní organizační struktuře.

 29. Historický vývoj managementu • 1. etapa – konec 19.stol – 30.léta 20.stol. • klasické období managementu´; důraz na výkonnost. (F.W.Taylor, H.Ford, T.Baťa) • 2. etapa – 40.-70.léta 20.století • manažerská revoluce; procesní, systémový a kvantitativní přístup (E.Mayo, D. McGregor, A. Maslow, D.Carnegie) • 3. etapa – konec 20. století • postindustriální trendy (P.Drucker, T.J. Peters, R. Waterman) • 4. etapa – 21.století • nový způsob řízení pro 3. tisíciletí (B. Gates, S. Jobs, Akio Morita, W. Hewlett, D. Packard)

 30. Charakteristika řídícího pracovníka • osobnost manažera • manažerské role • manažerské funkce Andrew Carnegie (1835 – 1919) • americký průmyslník, obchodník, podnikatel a filantrop.

 31. Osobnost manažer Psychologické pojetí: • Jak osobnost funguje? • Jak osobnost vzniká a jak se vyvíjí? • Jaké jsou podstatné individuální rozdíly mezi osobnostmi? • „manage“ – řídit; m. je člověk zodpovědný za svěřenou organizační jednotku nebo jinak vymezenou oblast. Jeho úkolem je řídit, tedy plánovat, vést, organizovat, rozhodovat a kontrolovat lidi, procesy a další zdroje ve svěřené odpovědnosti v organizaci.

 32. Osobnost manažera • hlavní prvky osobnosti: • schopnosti • temperament • motivy • postoje

 33. Osobnost manažera • manažerské role – očekávaný způsob chování v souvislosti s pozicí, kterou manažer v organizaci zaujímá. • rozhodovací - podnikatel, krizový manažer, alokátor zdrojů, vyjednavač • informační - sledovatel, šiřitel, mluvčí • interpersonální - reprezentant, vůdce, styčný důstojník (Henry Mintzberg, 1973) • moderní manažerské trendy (Truneček, 2001)

 34. Osobnost manažera • Role komunikačního manažera Motivaci podřízených k dobrým pracovním výkonům. Patří k nim zejména: • účinná prezentace vlastních myšlenek • situačně adaptivní vedení rozhovorů • vedení porad • konstruktivní vedení vnitřního dialogu

 35. Osobnost manažera • Role manažera času Efektivní zvládnutí pracovního času spočívá v: • plnění prvořadých úkolů především • delegování úkolů • spolupráce s ostatními • kontrola odložených úkolů

 36. Osobnost manažera • Role manažera cílů Formulace cílů probíhá podle následujících specifikací: • Obsah – Co? • Množství – Kolik? • Cílová oblast – Kde? • Termín – Kdy? • Odpovědnost – Kdo?

 37. Osobnost manažera • Role manažera změn Jako manažer změn má vedoucí zejména tyto úkoly: • realisticky diagnostikovat situaci v oblasti, za kterou odpovídá • systematicky a citlivě řídit proces změn • analyzovat mocenské tlaky v oblasti odpovědnosti působení pro změny a proti změnám a využívat je, přesměrovat na podporu realizace žádoucích změn

 38. Osobnost manažera • role ve skupině • očekávané chování jednotlivce • akceptované kolektivem • užitečné pro cílovou funkci kolektivu • vyhledavači příležitostí a zdrojů • inovátoři • koordinátoři • vyhodnocovači • týmoví pracovníci • realizátoři • specialisté

 39. Osobnost manažera Analýza neformálních vztahů • Individuální ukazatele: • status – výběrový x odmítavý • expanzivnost • interakce • Skupinové ukazatele: • skupinová expanzivnost • koheze skupiny

 40. Osobnost manažera • Individuální ukazatele • status výběrový • expanzivnost člena n…počet členů ve skupině i … i-tý člen ve skupině vv…počet vyslaných výběrů v …počet obdržených výběrů

 41. Osobnost manažera • Skupinové ukazatele • expanzivnost skupiny • koheze skupiny • Interakce skupiny i …i-tý člen j … j-tý člen x … počet izolovaných členů

 42. Osobnost manažera • Charakter vztahů mezi členy skupiny • A B dyadický pozitivní vztah • AB jednostranný výběr • AB vztah opačný • A B vztah indiferentní • A B jednostranné odmítnutí • A B dyadický negativní vztah

 43. Osobnost manažera • Typy členství ve skupině • Psychologické členství S+ 0,5 E 0,5 • Marginální členství S+ 0,5 E 0,2 • Preferenční vztah S+ 0,2 E 0,5 • Psychologické nečlenství S+ 0,2 E 0,2 • Pozitivní jádro skupiny

 44. Kvalifikační struktura • kvalifikační koeficient • K = 1 …kvalifikační předpoklady odpovídají kvalifikačním požadavkům • K >1 ...kvalifikační předpoklady převažují kvalifikační požadavky • K < 1 …kvalifikační předpoklady neodpovídají kvalifikačním požadavkům Ds– doba odborné přípravy, která byla již absolvována Dn – doba odborné přípravy nutná k dané činnosti

 45. Kvalifikační struktura • koeficient výkonnosti řízení p…konstantní faktor vyjadřující takové časové období, po které musí manažer setrvat v jednotlivých funkcích od nejnižšího stupně řízení. Vp – produktivní doba činnosti (cca 40 let) n– počet stupňů řízení s – skutečně zastávaný stupeň řízení Vs– skutečný věk

 46. Kvalifikační struktura – příklad • řádky – kvalifikační předpoklady • sloupce – kvalifikační požadavky

 47. Kvalifikační struktura – maticové vyjádření

 48. Manažerské funkce • Plánování • Organizování • Vedení lidí • Delegování • Rozhodování • Kontrola • Řešení konfliktů

 49. Vedení lidí Jde o vytváření a účinné využívání schopností a dovedností manažerů vést, usměrňovat, stimulovat a motivovat své spolupracovníky ke kvalitnímu, aktivnímu a popřípadě tvůrčímu plnění cílů jejich práce. Způsoby vedení : • přikazováním • identifikací (ztotožněním se) • participací (podílením se něčem, spoluprací) • motivací

More Related