1 / 250

Dovednosti a image managera

Dovednosti a image managera. Doc.Ing. Ed. Mazák, CSc 2011. Témata předmětu DIM. Úvod -Základní pojmy a principy managementu Manažer a jeho postavení v organizaci. Manažerský kodex Rozhodování Budování týmů Řízení výkonnosti Motivování a odměňování Vedení a leadership

bryga
Télécharger la présentation

Dovednosti a image managera

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Dovednosti a image managera Doc.Ing. Ed. Mazák, CSc 2011

 2. Témata předmětu DIM • Úvod -Základní pojmy a principy managementu • Manažer a jehopostavení v organizaci. • Manažerský kodex • Rozhodování • Budování týmů • Řízení výkonnosti • Motivování a odměňování • Vedení a leadership • Vedení pracovníků v krizových situacích • Kontrola a řízení pracovních činností • Řízení změn • Časový a úkolový management v práci manažera • Životní styl manažera

 3. Co to je management? • Proces, jehož působením na zaměstnance a na zdroje, které využívají usiluje organizace o dosažení podnikatelských cílů s co nejmenšími náklady • Součásti managementu : plánování organizování vedení kontrola a řízení

 4. Úkoly plánování • Navrhování cesty k dosažení stanovených cílů organizace • Nástroj pro koordinaci úsilí všech útvarů a pracovníků k dosažení cílů • také nástroj pro kontrolu postupu dosahování cílů

 5. Úkol organizování • Přidělit plánovaným činnostem vhodného realizátora a odpovídající zdroje • Kdo to udělá ? • a s jakými nástroji a prostředky?

 6. Úkol vedení • Emocionální působení na pracovníky s cílem dosáhnout jejich max. výkonnost kvalitu pracovních výsledků

 7. Úkoly kontroly a řízení Na rozdíl od vedení (ve smyslu leadership), které je založeno na emocionálním působení na pracovníky kontrola a řízení (ve smyslu management) představuje racionální působení na pracovníky Používá zpětnou vazbu

 8. Zpětná vazba u kontroly a řízení Zpětná vazba je mechanismus založený na zjištění aktuálního stavu plnění plánu a působení na odstranění případné odchylky od plánu (korekce) Manag. rozhodnutí – dosaž. efektu - rozhodnutí o potřebné korekci 8

 9. Úkoly manažerů • Působení (manažerskými funkcemi) na ostatní pracovníky organizace, tak, aby jejich pracovní činnosti ( s využitím přidělených zdrojů) zajistily dosažení vytčených podnikatelských cílů M. musí disponovat 3 skupinami manažerských kompetencí: technické +koncepční +HRM

 10. Hodnoty manažera • Instrumentální x cílové • Instrumentální h. : vyjadřují vzory chování, postojů a metod k dosahování určitých cílů • Vztahují se k morálce a kompetencím jedince • Cílové hodnoty se vztahují k výsledkům jednání člověka. Individuální x společenské

 11. Hodnoty a osobnost manažera

 12. Hodnoty – osobnosti manažera

 13. Hodnoty důležité pro man. Preference instrumentál. hodnot jako ambicióznost, inteligence, otevřenost novým podnětům, výkonnost a preference cílových hodnost jako moc, společenské uznání a pocty a ukončení díla. Pozn. V této def. prof . Pitry (s.23) postrádám např. Čestnost , Slušnost (Mravnost) , Zodpovědnost , Službu veřejnosti ,

 14. O co se opírají dovednosti m.? Dovednosti které manažer potřebuje pro úspěšné vedení podřízených se opírají o • Znalosti o příčinách chování pracovníků v podmínkách stávající organizační kultury • O znalosti a dovednosti potřebné pro vytváření efektivně pracujících týmů (teambuilding) • O metodách zvyšování výkonnosti pracovníků • O metodách motivování a odměńování

 15. 3 druhy kompetencí managera Technické: znalosti o řízených procesech, dovednosti přijímat rozhodnutí pro jejich zajištění Koncepční: vidět širší souvislosti řízených procesů, dopady manažerských rozhodnutí HRM-práce s lidmi: ovlivňovat jejich pracovní chování v různých situacích a aspektech (motivace,výkonnost, loajalita, team spirit, etické chování)

 16. Managerská úroveň x Kompetence T: H: K • Manageři 1.linie: 50:30:20 • Manageři střední ú. 35:30:35 • Top manageři 20:30:50 Důležitost H soft skills , že : H=30% na všech úrovních!

 17. Koncepční kompetence • Stanovení podnikatelských cílů • Identifikace a řešení problémů • Metody rozhodovaní (vč. v podm.neurčitosti) • Práce s informacemi vč . zprac.na IT • Využívání výsledků VTR (vědeckotech.rozvoje) • Marketingové přístupy a techniky) • Výchova a vzdělávání pracovníků • Sebehodnocení a plánování os.rozvoje

 18. Technické kompetence • Kapacitní bilance dostupných zdrojů • Techniky plánování • Rozpočtování • Organizování pracovních skupin • Provádění org. změn a řešení konfliktů • Provádění korekčních zásahů do činnosti podřízených v rámci ZV • Řízení kvality a čas. a nákladových investic • Interní audit • Podnikové právo • Ve skriptu chybí: znalost řízeného oboru (spor.)

 19. HRM kompetence (soft skills) • Sociální psychologie vztahů v prac. týmu • Péče o firemní kulturu (chybí ve skriptu) • Motivování a odměňování pracovníků,tresty • Interpersonální komunikace a kom. techniky • Volba stylu vedení pracovníků • Řešení interpersonálních konfliktů • Péče o pracovníky (rozvoj,prac.podmínky) • Vztahy s veřejností (Public relations )

 20. úspěšný x neúspěšný manažer

 21. Skóre kompatibilita • Existuje způsob hodnocení kompatibility manažera a jeho prac. týmu • Sro vnávají se úrovně požadavků a očekávání manažera s úrovní požadavků a očekávání podřízených . • Skóre reciproční, soulad mezi požadovanými postoji manažera a očekáváním podřízených • Postojové míra souboje o moc manaž.x podříz Akceptační míra emocionálního souladu při hodnocení manažera v kolektivu podřízených

 22. Specifické požadavky na bankovního manažera • Klient očekává, že manažer • Umí vyhodnotit situaci na bank. trzích i v ekonomice obecně • Umí vyhodnocovat a řídit riziko (management rizika) • Umí využívat VT • Umí pracovat s modely neurčitých situací (rozhodovat se v podmínkách neurčitosti) • Řídí se zásadami etiky bankovního podnikání (etickým kodexem)

 23. Etický kodex manažera

 24. kodex bankovnictví

 25. 2.kapitola Úloha manažera v organizaci

 26. Autorita manažera Při uplatňování vedoucí role manažer využívá • Mocenskou autoritu • (dána „shůry“ jeho pozicí. uplatnění podmíněno ochotou podřízených ji respektovat) • Osobní autoritu • (dána jeho osobností , charismatem. vlivem, který mu přiznávají podřízení ze své vůle)

 27. Zdroje mocenské a autority • Legitimita • Právo odměňovat • Právo trestat • Možnost ovlivńovat pracovní náplň a kariéru podřízených • Prioritní přístup k informacím

 28. Zdroje moci obecně Kdo je má, má (nějakou) moc (i podřízený!) Přístup k omezeným zdrojům- právo přidělovat Přístup k důvěrným a vzácným informacím Politické možnosti (členství v rozhodujících orgánech, členství v neformálních koalicích) Právo rozhodovat o něčem důležitém Schopnost orientovat se v neurčitých situacích

 29. Jak si manažer udržuje autoritu • Musí mít všechny zdroje moci pod svou kontrolou • Musí neúprosně bránit využívání a zneužívání těchto zdrojů neoprávněnými pracovníky.

 30. Manažer a moc • Manažer musí mít v osobnosti potřebu moci • Moc je pro manažera důležitým motivátorem Měl by si uvědomovat , že • Moc nesmí být jeho potřeba jediná! • Měla by být především nástrojem jiných cílů • Moc korumpuje a deformuje

 31. Maloneova přikázání • Zamyslete se nad radami manažerům, která jsou obsažena v devíti tzv. Maloneových přikázáních Skriptum Pitra Z. Dovednosti a image manažera str. 46

 32. Role manažera při vedení prac. Politický činitel (zastupuje svúj tým vůči vedení) Mluvčí své pracovní skupiny Centrální osobnost pracovních i sociálních aktivit Rozhodčí a prostředník (řeší spory ve skupině) Vykonavatel odměn a trestů Odborník (radí, pomáhá, učí , informuje podřízené při výkonu pracovních činností) Vzor (osobním přikladem vytváří pro podřízené model žádoucího pracovního chování) Obětní beránek –hromosvod kritiky při neúspěchu

 33. Působení na podřízené Manažer může ovlivňovat • chování podřízených /normami, příkladem, odměnami a tresty/ • postoje podřízených • názory podřízených /informováním • / Jaký je váš názor na tézi ze str. 47? „Manažer nikdy nesmí vyžadovat , aby podřízení zastávali určité názory a projevovali nějaké pocity, byť žádoucí“

 34. Otázky, které si má manažer klást • Jak reagovat na zpomalení nebo zastavení postupu mých lidí k cíli ? • Co s úkoly, které vyžadují neatraktivní či nepříjemnou činnost? • Co s lidmi, kteří nechtějí, nemohou nebo neumějí projevit iniciativu • Budou moje lidi motivovat peníze? • Je možno obohatit práci podřízených?

 35. Co to je delegování pravomocí? • Delegování rozhodovacích pravomocí - přenesení části manažerské autority na podřízeného pracovníka 6 stupňů delegace s rostoucí náročností na podřízeného Od Ty analyzuj – já pak rozhodnu až k Ty vyřeš – já vezmu na vědomí zprávu

 36. Dnešní požadavky na osobní vlastnosti manažera

 37. Manažer a požadavek loajality V zájmu zachování dobrého jména firmy a udržování příznivého sociálního klimatu v týmu • Manažer musí trvat na zachovávání loajality k firmě a týmu svými podřízenými • Pozn. Nikoli na úkor integrity jejich osobností a jejich kreativity !

 38. Dnešní požadavky na interpersonální schopnosti manažera

 39. Charismatické vedení • Opírá se o osobní autoritu (místo mocenské) Předpoklady: • Přesvědčení o správnosti své vize • Podněcování spoluprac.k mobilizaci sil • Podpora úsilí podřízených Charismatický vedoucí –je svým lidem psychickou oporou a současně vzorem

 40. Stačí charismatické vedení? Pro úspěch podmínka nutná, nikoli postačující Co je třeba pro úspěch? Komplementarita charismatického a funkčního vedení ! Plánování –VIZE- Organizování –PODPORA- Kontrola a řízení - PODNĚTY

 41. Co se míní loajalitou? • Poslušnost • Pracovní úsilí • Povinnost úspěchu • Ochrana nadřízených • Čestné přiznání vlastních chyb • Problémy? Konflikt zájmů osobních a firemních • Konflikt s vlastním svědomím

 42. Strategická role manažera • -vytýčit a zdůvodnit cíle , k nimž se má zaměřit úsilí všech členů prac. Kolektivu • -správný výkon strateg. role manažera nutnou podmínkou všech dalších rolí • -nejde to bez jeho politického působení

 43. 0 co se opírá kompetentnost manažera? • 3 složky –koncepční, humanitní a technickou • Technická- manažer schopen každému říci jak a kdy má úkoly plnit, aby jeho působení bylo účelné a efektivní • Humanitní – základnou pro polit. působení, když dokáže podřízení přesvědčit o výhodách účelného a efektivního provedení zadané práce

 44. Manažerské rozhodování • Základní úloha manažera. Co k ní potřebuje: • Znát postup rozhodování • Znát omezení plynoucí z neúplnosti info • Znát techníky multikriteriálního dterministického rozhodování • Přístupy k rozhodování v podm. Neurčitositi • Rozhodování za rizika, za krize

 45. Základní rysy rozhodování • Potřebujete informace! O vstupech i o žádoucích výstupech! O zkušenostech! 3fáze rozhodování • Percepce-shromažďování info • Kongnitivita – hledání souvislostí a příčinných vztahů • Vyhodnocení – • Vyhodnocení ovlivněno vnějšími faktory (organizace, limity časové a nákladové,soc. klima, stres)

 46. Proces manažerského rozhodování • 1. vytvoření modelu rozhodovací situace • 2. návrh alternativ možného rozhodnutí • 3.Určení kritérií výběru (a jejich vah a priori)t • Výběr nejlepší varianty

 47. Aspekty rozhodovacího procesu Tj, které aspekty musíš brát v úvahu: • Racionální (na základě logiky, a znalosti problému) • Politické (výsledné rozhodnutí výsledkem vyjednávání a vlivu vice stran , často kompromis) • Organizační (výsledné rozhodnutí musí respektovat legisl. normy,firemní předpisy i postupy rozhodovacích procesůce firmě.)

 48. Poznámky k percepční fázi • Popis problémové situace Jak se problém projevuje. V čem je podstata? Specifikace probl. Co,Kde ,Kdy, Rozsah. • Identifikace možných příčin Co ho vyvolává, zvlástnosti, spojení s jinými, kdy má extrém, kdy se projevuje, jaké změny přináší? • Zhodnocení možných příčin vzniku Které fakta vysvětlují co je a co není. Které předpoklady musíme akceptovat pro vysvětlení? Verifikace skutečné příčiny Jak daná příčina vysvětluje probl.? :

 49. Poznámky ke kognitivní fázi • Identifikace skutečností vyžadujících pozornost Jaké rozhodnutí je třeba udělat?Jaké změny se očekávají? Jaké příležitosti a hrozby se vyskytují? Atp. • Stanovení priorit vzhledem k závažnosti problému a vzhledem k potřebám strategie Dopady problému?Koho se týkají? Naléhavost, Kdy nutno začít? Jaké jsou budoucí trendy?Co se stane, když nic neuděláme? • Stanovení dalších kroků postupu Potřebuji znát příčinu odchylky, probl.?Musím něco udělat? musím volit mezi alternativami? Potřebuji další informace? • Rozdělení úloh (Kdo rozhodne ?Kdo, co a kdy udělá)

 50. Vyhodocení- výběr nejlepší alt.1 • Stanovaní cílů rouhodnutí • Stanovení cílů rozhodnutí • Aký je účel rozhodnutí? Časová dimenze? • Jaká omezení musí být respektována.Které podmínky musejí být splněný? Které podmínky bychom si přáli • Jaká je relativní důležitost každého z cílů (každé podmnínky) Vyhodocení- výběr nejlepší alt.1

More Related