Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lektorské dovednosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lektorské dovednosti

Lektorské dovednosti

106 Vues Download Presentation
Télécharger la présentation

Lektorské dovednosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lektorské dovednosti

 2. PRAVIDLA HRY

 3. PROČ JSME ZDE? SKROMNĚ SEBEVĚDOMÝ PROFESIONÁL RÉTORIKA LEKTORA Jak mluvit? Forma Obsah… LEKTOR – PSYCHOLOG Kdo jsme Naše energie Závěry pro… ÚVOD TRÉNINKU Cíl Pravidla Představení PŘÍPRAVA WORKSHOPU Ischikawa MindMapping Improvizace? METODY A TECHNIKY Diskuse Moderace Simulace…

 4. ŘEKNĚTE, CO JE? • Kurz, školení? • Koučování? • Porada? • Workshop? • Moderování?

 5. PRINCIPY MODERACE • Aktivní podíl všech • Společné hledání řešení • Odpovědnost za výsledek • Otevřenost, kooperace

 6. JAK AKTIVIZOVAT ÚČASTNÍKY • Jsou pasivní? • Proč tomu tak je? • Jak je zbavit obav?

 7. MODERÁTOR WORKSHOPU • Předkládá, řídí a usměrňuje • Nementoruje, neprosazuje se… • Klade cílené otázky • Naslouchá • Motivuje, nekritizuje • Propojuje, sjednocuje, shrnuje • Zaznamenává

 8. JAK JE ZÍSKAT? • Vyzařuj zájem • Nepředpokládej, ptej se • Naslouchej • Ověřuj porozumění • Vyhodnocuj sdělení • Kontroluj emoce • Pochvaly • Ne konfrontace

 9. PŘÍPRAVA WORKSHOPU • Jak stanovit cíl? • Metoda Rybí kost • Metoda Mind Mapping

 10. METODA „RYBÍ KOST“ • Hlava = problém • Kosti = příčiny (hlavní) • Kostičky = vedlejší příčiny

 11. METODA „MIND MAPPING“ • Definice cíle (užitek) • Cíl = kritérium výběru • Vše poměřujte • Zapisujte symboly

 12. BRAINSTORMING • Kreativní a týmové řešení problému • Jak postupovat? • Jak využít? • Příklad

 13. ROLOVÁ HRA • Kdy se hodí? • Jak ji vytvořit? • Postup a prostředky • Zkusme připravit: • „Překonání námitky“

 14. PŘÍPADOVÁ STUDIE • Kdy je vhodná? • Jak ji vytvořit? • Perfektní zadání! • Zkusme připravit: • „Prodávejte užitek“

 15. SIMULAČNÍ HRA • Vyberte si dvě fotografie • Zvolte „preferovanou“ osobu • Zvolte „nežádoucí“ osobu • Dohodněte se…

 16. TESTY, KVÍZY, SOUTĚŽE • K čemu je dobrý test? • Jak jej připravit? • A co dát si kvíz? • Má smysl soutěž? • A pokud ano, jaká?

 17. MODERAČNÍ KARTY • Zelené karty – potenciální užitek • Modré karty – co je aktuálně pozitivní • Červené karty – výhrady, nedostatky • Rozdělte se do „barevných skupin“ • Roztřídění do „hnízd“ • Dělby „červených“ + akční plán

 18. ZÁKLADY RÉTORIKY • Veřejná & běžná komunikace • Proč znát rétoriku?

 19. PRÁCE S HLASEM • Poloha hlasu • Jak se vyhnout monotónnosti • „Způsob řeči je odrazem ducha“ • Výslovnost • Intonace • Hlasová hygiena

 20. ZÁKLADNÍ SLOŽKY ŘEČI • Respirace (dýchání) • Fonace (tvořeníhlasu) • Artikulace (tvořeníhlásek) • Modulace (frázování, důrazy, tempo) • Dikce(soubory výrazových prostředků)

 21. HLAVNÍ PROBLÉMY • Monotónní hlas • Nevhodná rychlost mluvy • Zadýchávání • Příliš hlasitý, nebo příliš tichý hlas • Vycpávková slova

 22. JAK VZNIKÁ HLAS? • Rezonančnídutiny • hlavové (čelní, kostiklínové) • střední(ústní, nosní, hrdelní) • prsní

 23. HLASOVÁ REZONANCE • Hlavová • Prsní • Celková pro uvolnění mluvidel

 24. ČEMU SE VYHNOUT • ledovým či naopak vařícím nápojům • alkoholu, kávě a pravému čaji • ořechům, kakau, čokoládě a mléku • přetopené, zakouřené nebo prašné místnosti

 25. JAK VYUŽÍVAT HLAS? • Artikulace • Síla hlasu • Tón hlasu • Tempo, rytmus • Pauza

 26. SÍLA / TÓN / TEMPO / PAUZA „Dobří lektoři využívají svůj hlas. Ke zdůraznění toho, co říkají, hlas zesílí, ale někdy naopak výrazně ztiší. Hlubším tónem si dodávají autoritu. Mění tempo své řeči a čas od času udělají významnou pauzu.“

 27. MODULAČNÍ PROSTŘEDKY • slovnípřízvuk - hlavní, vedlejší • frázování - dělenínalogickécelky, pauzy • větnýpřízvuk - zdůrazněníslova • intonace - střídánívýškyhlasu

 28. FRÁZOVÁNÍ • Člověkmádvěmšicešestnoh. • Desetprstůmámnakaždérucepěta dvacetnarukoua na nohou.

 29. TVORBA SAMOHLÁSEK • Á • É • Í • Ó • Ú

 30. ROZMLOUVACÍ CVIČENÍ • Obličejová gymnastika • Pohyblivost jazyka • Svislý pohyb čelisti • Předozadní pohyb čelisti • Strany jazyka • Špička jazyka

 31. INTONACE • Rozsviť (5x jinak) • Báseň jako: • - Hravou hříčku • - Romantický obraz • - Parodii • - Baladu

 32. ARTIKULACE • Přesná výslovnost… • Nezval? • Mácha? • Morgenstern?

 33. ZVLÁDNEME JAZYKOLAMY? • Náš Popokatepetl je ze všech Popokatepetlů nejpopokatepetlovatějšíPopokatepetl • Pudl prdl pudr. Prdl pudl pudr?

 34. PAUZA Pauza pomáhá: • soustředitmluvčího posluchače, tzv. soustřeďovacípauza • zdůrazniturčitoučástpromluvy • dozněnísdělení, tzv. pauzanadoznění

 35. PSYCHOLOGIE A SOCIOLOGIE V PRÁCI LEKTORA • Základní pojmy z oblasti „člověk a společnost“ • Hlavní přístupy k vysvětlení a závěry pro lektory

 36. šimpanz • dítě BOD „ZLOMU“? CO SE DĚJE? Co se zde děje?

 37. CO JE ČLOVĚK? • Co nás charakterizuje a odlišuje? • Vrozené biologické potřeby • Vrozené socio-kulturní predispozice • Důkaz: nechtěné experimenty • Je (jenom) člověk tvor společenský? • Orientace v realitě A – pudy, instinkty • Orientace v realitě B - instituce

 38. JAK K TOMU DOŠLO? Jak došlo k tomu, že se člověk stal sociálně-kulturním druhem? Interakce Jednoduchá kooperace Dělba práce Myšlení Verbální komunikace Nonverbální komunikace Zastřená pudovost Strukturace akcelerace Kulturní individuum Dominance kultury

 39. COMUSÍME ZNÁT? • Jaké „biologické“ faktory nás ovlivňují? • přírodní prostředí a interakce s ním • genetická informace (dispozice k akulturaci) • Co patří mezi Individuálně-psychologické faktory? • Hodnotový systém, co to je hodnota? • Normy, soc. kontrola: individuum/společnost • Osobnostní charakteristiky - temperament, povahové vlastnosti, inteligence …(typy)

 40. Potřeba Postoj Hodnota Vnější institucionalizované cíle a požadavky Mocenské zájmy Ekonomická situace Prestiž HODNOTY Činnost

 41. CO MUSÍME ZNÁT? • Co jsou to sociologické faktory: • Co jsou (čím jsou utvářeny) „vztahy“ ? • Co jsou společenské „pozice“? • Co jsou společenské „role“? • Co to jsou společenské skupiny? • Instituce? • Organizace? • Společenské jednání? (typy)

 42. CO NÁS URČUJE? Co se podílí na tom, že jsme jací jsme? Co z toho je významnější? • Formativní optimismus • Geneticismus versus environmentalismus

 43. KRITIKA EXTRÉMŮ Co určuje genotyp a co určuje prostředí? • Ani jen „získané“, ani jen „vrozené“ znaky • Genotyp určuje možnosti a meze • Prostředí určuje využití potenciality • Nelze říci, které geny rozhodují o IQ • Nelze říci, jaké prostředí je nezbytné pro vznik génia

 44. PROČ JSME RŮZNÍ? Je ještě něco jiného kromě genotypu a prostředí? • Genetická různorodost • Proměnlivost (různorodost) prostředí • Různorodost interakcí (geneticko-environmentální interakce • Unikátní genotyp + unikátní prostředí = unikátní interakce = unikátní jedinec

 45. OTÁZKY SOCIOLOGIE • Existuje ideální prostředí pro všechny genotypy? • Vyžaduje každý genotyp pro svůj optimální rozvoj odlišné prostředí? • Hledáme „míru“ pro každého? • Kdy je společnost bohatá? • Bída „masové“ společnosti

 46. CO JE ZÁKLADEM LIDSKÉHO JEDNÁNÍ • Pojetí Emila Durkheima – vztah individuálního a společenského vědomí • Člověk je v zajetí bludu o síle individuálního vědomí • V davu nebo v izolaci se projeví nicotnost individuálního vědomí • „Mechanická“ a „organická“ solidarita

 47. CO JE ZÁKLADEM LIDSKÉHO JEDNÁNÍ Teorie sociálního jednání Maxe Webera: • Racionální složka – logika, empirie • Ne-racionální složka – „porozumění“ Konkrétní jednání lze pochopit na základě: • Analýzy zjevného chování • Analýzy subjektivních motivů • Nejde jen o „objektivní“ funkce, ale i o „subjektivně“ zamýšlené významy

 48. 4 TYPY SPOL. JEDNÁNÍ • Racionální účelové (svobodná volba efektivního prostředku ve vztahu k …) • Racionální etické (volba dle efektivity, ale s ohledem na hodnoty, etické normy) • Afektivní (emocionální volba, nesoulad ve vztahu prostředek – cíl) • Tradiční (prostředky i cíle dány zvykem)

 49. LIDSKÁ ENERGIE? ODPOVĚĎ PSYCHOANALÝZY • Jádro aktivity – libido – instinkty • Potřeba (biologický pojem) • Instinkt (psychologický pojem) • Instinkty: • „života“ – Eros (re/produktivní) • „smrti“- Thanatos (destruktivní) • Interpretace: sex a agresivita = základ • Balance „E“ a „T“; blokace instinktů…

 50. INSTINKTY A EMOCE • Instinkty vyvolávají emoce • Instinkty  city: • A) láska (z instinktu života) • B) hněv (z instinktu smrti) • C) strach: • Objektivní (vnější ohrožení) • Morální (vina, stud) • Neurotický (nevědomý vnitřní boj)