1 / 18

Szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2003. évi LXXXVI. törvény

A szakképzési hozzájárulásból nyújtható fejlesztési támogatások a 2008. évi jogszabály változások tükrében. Szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról (SZHT) 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet

urbana
Télécharger la présentation

Szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2003. évi LXXXVI. törvény

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. A szakképzési hozzájárulásból nyújtható fejlesztési támogatások a 2008. évi jogszabály változások tükrében

 2. Szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény • 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról (SZHT) • 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról (Rend.)

 3. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére figyelembe vehető költségek SZHT 4. § együttműködési megállapodás, vagy tanulószerződés alapján szki és szi tanuló gyakorlati képzésének megszervezésével (SZHT mellékletében meghatározott költségek elszámolhatóak a szk hj terhére. 1. Tanulók, hallgatók pénzbeli juttatása, és díjazása Max. minimálbér 50 %-a + járulékok 2. Tanulóknak, hallgatóknak juttatott munkaruha, védőeszköz, tisztálkodási eszköz, étkezés, útiköltség (1000 Ft/fő), szállásköltség (1000 Ft/fő) 3. Tanulók, hallgatók felelősségbiztosítása, orvosi ellátása 4. Szintvizsga szervezése 5. Adminisztráció költségei 6. Munkaviszonyban álló oktató díjazása Bér + Tb és egyéb járulékok, + útiköltség térítés 7. Csoportos gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközök beszerzése, bérlete, működtetéséhez szükséges szoftverek Alapképzést is szolgáló tanműhely bérleti, munkavédelmi, tűzbiztonsági és közüzemi szolgáltatásainak díjai 8. Anyagköltség Minimálbér 20 %-a tanulószerződéses tanulók után évente (hiány-szakképesítés 40%) 9. Saját dolgozó szakképzési költsége (33%,60%) 10. Fejlesztési támogatás(70%, 37%, 10%) Gyakorlati képzést nem szervezők (bevallás, befizetés, elszámolás  APEH) Befizetés: 30%, Felhasználható: 70%

 4. Szakképzési hozzájárulás felhasználása gyakorlati képzést nem folytató hozzájárulásra kötelezettek esetén 30 % befizetési kötelezettség az APEH által vezetett számlára 70 % a következő célokra fordítható, felhasználható 70 % fejlesztési megállapodás alapján 33 % (60 %) saját munkavállaló TISZK, speciális szakképző iskola, képzési költségeinek elszámolása Központi képzőhely és felsőoktatási intézmény támogatása 0 % saját munkavállaló képzési 37 % (10%) fejlesztési megállapodás költségeinek elszámolása alapján TISZK, speciális szakképző iskola, Központi képzőhely és felső- oktatási intézmény támogatása

 5. Fejlesztési támogatás fogadása2008. szeptember 1-től(13/2008. SZMM Rend. 13. §) A hozzájárulásra kötelezett a kötelezettségét a Szakképzési törvény 2. §-a (5) bekezdésében meghatározott térségi integrált szakképző központ (TISZK) részét képező iskolai rendszerű szakképzést folytató intézményben folytatott gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését – tárgyieszköz-beszerzést – közvetlenül szolgáló fejlesztési támogatás nyújtásával is teljesítheti. A hozzájárulásra kötelezett a fejlesztési támogatást a TISZK-en belül: • az Szt. 2. §-a (5) bekezdésének b)-c) pontjában meghatározott intézmény fenntartójának, • az Szt. 2. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott társulásnak, • az Szt. 2. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott nonprofit gazdaságitársaságnak és • Az Szt. 2. §-a (5) bekezdésének d) pontjában meghatározott szakképzés-szervezési társaságnak adhatja át, • ha a TISZK keretei között működő szakképzési feladatot ellátó intézmény vagy intézmények nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő szakképző iskolai tanulóinak létszáma – az iskola hivatalos statisztikai jelentése szerint három tanítási év átlagában – legalább 1500 fő és a TISZK-et az NSZFI nyilvántartásba vette.

 6. Fejlesztési támogatás fogadása2008. szeptember 1-től A hozzájárulásra kötelezett a fejlesztési támogatás a speciális szakiskolának és készségfejlesztő speciális szakiskolának, Központi képzőhelynek, valamint a felsőoktatási intézménynek gyakorlati képzés támogatására is átadhatja. A fejlesztési támogatás összege csak a hozzájárulásra kötelezettnél képződött bruttó kötelezettség 70 százalékának megfelelő mértékig vehető figyelembe kötelezettségcsökkentő tételként. A felsőoktatási intézmény számára nyújtott fejlesztési támogatás a bruttó kötelezettség legfeljebb 35 százaléka lehet.

 7. Fejlesztési támogatás Az Szt. 2. § (5) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott Intézményfenntartó, Az Szt. 2. §. (5) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatást társulás, nonprofit gazdasági és társaság és fogadók Az Szt. 2. § (5) bekezdés d) pontjában meghatározott szakképzés-szervezési társaság A Központi Képzőhely a kapott fejlesztési támogatást a TISZK részét képező, a fejlesztési megállapodásnak megfelelő iskolai rendszerű szakképzést folytató: • közoktatási intézménynek, • felsőoktatási intézménynek, támogatást felhasználók • központi képzőhelynek továbbadhatja, Feltéve, ha a támogatás felhasználásáról, valamint a támogatással összefüggő, a végrehajtási rendeletben rögzített jogokról és kötelezettségekről megállapodást kötnek.

 8. Fejlesztési támogatás felhasználásának határideje A pénzbeli fejlesztési támogatást • az Szt. 2. § (5) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott intézmény fenntartó, • az Szt. 2.§ (5) bekezdés a) pontjában meghatározott társulás, nonprofit gazdasági társaság és • az Szt. 2.§. (5) bekezdés d) pontjában meghatározott fejlesztési szakképzés-szervezési társaság, támogatásban • a központi képzőhely , • a speciális szakiskola, részesített • a készségfejlesztő speciális szakiskola és • a felsőoktatási intézmény • A TISZK részét képező közoktatási intézmény köteles az átvétel évét követő év december 31. napjáig felhasználni. Ha a támogatásban részesített a fejlesztési támogatást az előbbiekben meghatározott határidőig nem használja fel, akkor a támogatás fel nem használt részét köteles 30 napon belül az NSZFI-hez befizetni.

 9. Fejlesztési támogatási szerződés kötelező tartalma 1. A fejlesztési támogatás nyújtásáról fejlesztési megállapodást kell kötni. A fejlesztési megállapodásnak a következőket kell tartalmaznia: a) a megállapodást kötő felek aa) nevét (cégnevét), önkormányzat vagy önkormányzatok társulása esetén az önkormányzat vagy társulás nevét, ab) székhelyét, ac) adószámát, ad) statisztikai számjelét, ae) cégjegyzék számát, egyéni vállalkozói igazolvány számát, nyilvántartási számát, önkormányzat vagy önkormányzati társulás törzskönyvi nyilvántartási számát. af) bankszámlaszámát, ag) térségi integrált szakképző központ keretei között működő szakképző iskolák, továbbá speciális szakiskolák és a készségfejlesztő speciális szakiskolák esetében a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet 12/B.§ (3) bekezdése szerinti azonosítókat, ah) felsőoktatási intézmény esetében az OM-azonosítóját,

 10. Fejlesztési támogatási szerződés kötelező tartalma 2. b) a fejlesztési támogatás átvételére jogosult szakképző iskola tanulóinak gyakorlati oktatása és gyakorlati képzése, a speciális szakiskola és készségfejlesztő speciális szakiskola tanulóinak képzése, valamint az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzés esetében a támogatandó szakmacsoport, szak, szakképesítés megnevezését és a gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés helyszínét és időtartamát. c) a tárgyévben gyakorlati oktatásban és gyakorlati képzésben részesülő tanulók szakmacsoportonkénti, szakképesítésenkénti létszámát, illetve az érintett hallgatók szakonkénti, évfolyamonkénti létszámát, d) a hozzájárulásra kötelezett által nyújtandó fejlesztési támogatás összegét, az átadás módját, e) a tárgyi feltételek javítását szolgáló tervezett fejlesztések felsorolását, illetve tárgyi eszköz átadása esetén az átadásra kerülő tárgyi eszköz megnevezését, könyv szerinti értékét, egyedi azonosító adatait, f) a fejlesztési támogatás felhasználásának és a fejlesztési támogatásban részesítettnek az erről szóló, a támogató részére megküldendő beszámolásnak a határidejét, g) a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszközfejlesztést, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzését szolgáló programok felsorolását.

 11. Fejlesztési támogatások felhasználása(2008.09.01-től) • Az iskolai rendszerű szakképzést folytató, illetve felsőoktatási intézményben folytatott gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését – tárgyieszköz-beszerzést – közvetlenül szolgáló felhalmozási kiadásokra teljes összegben. • A fejlesztési támogatásból megvalósított, a szakképző iskolában szervezett gyakorlati oktatást és gyakorlati képzést, a központi képzőhelyeken a szakképző iskolai tanulók gyakorlati oktatását és gyakorlati képzését, valamint az Ftv. hatálya alá tartozó gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszköz működtetési költségeinek finanszírozására a fejlesztési támogatásnak legfeljebb 15 százaléka, továbbá • A szakképző iskolák és a felsőoktatási intézmények esetében a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztéshez, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzéséhez a fejlesztési támogatás 5 százaléka használható fel.

 12. Fejlesztési támogatás fogadásához kapcsolódó kötelezettségek A fejlesztési támogatás átadása és távétele is nyilvános. A kapott fejlesztési támogatást (a támogatás tényének, a támogató nevének, címének, a támogatás összegének, valamint a támogatás felhasználás helyének megjelölésével) nyilvánosságra kell hozni atárgyévet követő év január 31. napjáig a fejlesztési támogatásban részesített honlapján, és a tárgyévet követő második év január 31-ig a honlapon kell tartani. A fejlesztési támogatásban részesített a tárgyévet követő év március15.napjáig köteles megküldeni a végrehajtási rendeletben előírt adatszolgáltatását az NSZFI részére. Hibásan vagy pontatlanul kitöltött, illetőleg ellentmondó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás esetén az NSZFI a kötelezettet, legfeljebb két alkalommal, 5 napos határidő biztosításával hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás nem vagy nem határidőre történő teljesítése esetén a támogatásban részesítettel szemben a következő jogkövetkezményeket kell alkalmazni: ha a fejlesztési támogatásban részesített nem az Szht. És a végrehajtási rendelet szerint fogadja, vagy a támogatásban részesített, illetve a támogatást felhasználó nem e jogszabályoknak megfelelően használja fel a fejlesztési támogatást, továbbá nem vagy csak részben teljesíti a fejlesztési megállapodásban vállalt kötelezettségeit, a fejlesztési támogatás egészét vagy a nem megfelelően felhasznált részét, a támogatás átvételének napjától a visszafizetés napjáig számított, kamattal növelt összegben vissza kell fizetnie. A fejlesztési támogatásban részesített abban az esetben köthet a tárgyévre fejlesztési támogatás átvételéről szóló megállapodást, ha a fent előírt kötelezettségeinek eleget tett.

 13. Elkülönített nyilvántartási kötelezettség Akapott fejlesztési támogatást, illetve a fejlesztési támogatás keretében átvett tárgyi eszközt a fejlesztési támogatásban részesített, illetve a támogatást felhasználó elkülönítetten köteles nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: • a fejlesztési támogatás és a megvalósulásának dokumentumait: - a fejlesztési megállapodás és a pénzügyi teljesítés, - a támogatás felhasználásának helyére vonatkozó dokumentum, - a tárgyi eszköz beszerzést igazoló számla, - a tárgyi eszköz átvételi jegyzőkönyv, - a tárgyieszköz-karton, - az elszámolt működetési költségek, - a tananyag- és taneszköz-fejlesztés, valamint - az akkreditált továbbképzések felsorolása és költségei, továbbá • a tárgyévi fejlesztési támogatás átadásának dokumentumait.

 14. Használati kötelezettség A fejlesztési támogatásból beszerzett, felújított – elkülönítetten nyilvántartásba vett tárgyi eszköznek, illetve a fejlesztési támogatás keretében átvett tárgyi eszköznek legalább 5 évig – ingatlan esetében 10 évig – a gyakorlati képzés céljait kell szolgálnia. Tárgyi eszközként elszámolt biológiai alapok, tenyészállatok és szaporító anyagok esetében az időtartam 5 évnél rövidebb lehet, ha azt termesztési, illetve tenyésztési okok indokolják. A tárgyi eszköz csak az NSZFI előzetes írásbeli engedélyével terhelhető meg. A tárgyi eszköz csak a gyakorlati oktatást, gyakorlati képzést folytató intézmény tanrendjében meghatározott gyakorlati képzési időn kívül adható bérbe. A tárgyi eszköz esetébe, ha a rendeltetésszerű használatbavétel hónapjától számított 5 éven, illetve – ha a tárgyi eszköz ingatlan – 10 éven belül a) a tárgyi eszközt értékesítik, a jelzett időszak hátralévő hónapjaira időarányosan eső bekerülési értéknek, b) a tárgyi eszközt bérbe adják, legfeljebb a jelzett időszak hátralévő hónapjaira jutó bérleti díj összegének, azt a hányadát kell befizetni az EFK számlára a tárgyévet követő év január 30-ig, amilyen arányban a tárgyi eszköz beszerzése a fejlesztési támogatás terhére elszámolásra került. A fentiekkel kapcsolatos befizetési kötelezettségét a fejlesztési támogatásban részesített az adatszolgáltatásában tüneti fel.

 15. Megszűnés esetén A támogatásban részesített a megszűnésről (megszűnéséről) köteles írásban értesíteni az NSZFI-t az állami adóhatóságot. Ha a támogatásban részesített, vagy a TISZK részét képező, a fejlesztéssel érintett szakképző intézmény megszűnik, és a fejlesztéssel érintett szakmacsoport vagy szakma képzését más, a TISZK részét képező szakképző intézményben nem folytatják, akkor a fejlesztési támogatás felhasználásáról a megszűnést megelőző 5 évre, ingatlan esetén 10 évre vonatkozóan a támogatásban részesített köteles elszámolást és adatszolgáltatást a megszűnés elhatározását követő 15 napon belül benyújtani az NSZFI-hez. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a megszűnés időpontjában rendelkezésre álló fejlesztési támogatás összegét. Az NSZFI az elszámolást 30 napon belül ellenőrzi, a megszűnő fejlesztési támogatásban részesített befizetési kötelezettségét megállapítja. A megállapított összeget a fejlesztési támogatásban részesített 60 napon belül köteles befizetni. A fejlesztési támogatásban részesített jogutóddal való megszűnése esetén a jogutód köteles írásban értesíteni az NSZFI-t, és adatot kell szolgáltatnia a jogutóddal l való megszűnés időpontjában rendelkezésre álló fejlesztési támogatás összegéről és a fejlesztéssel érintett szakmacsoport, illetve szakma gyakorlati képzésében résztvevő tanulók számáról. A jogutód az adatokat köteles a honlapján közzétenni.

 16. Elérhetőség • Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. • www.nyirszakkepzes.hu • Tel: 42/507-238

 17. Közokt. tv. 67. § (5) A szakiskolai és a szakközépiskolai szakképzés megszervezhető oly módon is, hogy a csak szakképzési évfolyammal működő szakiskola, szakközépiskola vagy az arra alapító okiratában felhatalmazott szakiskola, illetve szakközépiskola (a továbbiakban: szakmai vizsgára felkészítő iskola) a szakképzési évfolyamán készíti fel - részben vagy egészben - a szakképzési évfolyam követelményeire egy vagy több másik szakiskola, szakközépiskola (a továbbiakban: küldő iskola) tanulóit. A szakképzési feladatok közös feladatellátás keretében történő megoldása esetén a küldő iskola szakképzési évfolyamainak száma csökkenthető, illetve a küldő iskola szakképzési évfolyam nélkül is működhet. A szakiskola, szakközépiskola tanulója a szakmai vizsgára felkészítő iskola szakképzési évfolyamába - az átvételre vonatkozó rendelkezések szerint - ugyanazokkal a feltételekkel léphet át, mintha a tanulmányait a küldő iskolában folytatná tovább. Az érintett iskolák alapító okiratában kell rögzíteni, melyek azok a szakképzéssel összefüggő feladatok, amelyeket közös feladatellátás keretében oldanak meg. A szakmai vizsgára felkészítő iskola és a küldő iskola nevelőtestülete összehangolja az iskolák pedagógiai programjait a tanulmányok szakképzésbe történő beszámítása tekintetében.

 18. A fejlesztési támogatás felhasználása A fejlesztési támogatásból megvalósított gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszköz működtetési költségeinek fejlesztési támogatásból történő finanszírozása a költségelszámolással érintett tárgyi eszköznek az elkülönített nyilvántartása alapján lehetséges. A támogatásban részesített speciális, készségfejlesztő speciális szakképző iskolák, illetve a támogatást felhasználó szakképző iskolák és a felsőoktatási intézmények esetében a szakképzés korszerűsítéséhez szükséges tananyag- és taneszköz-fejlesztésnek, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok, szakoktatók és gyakorlati oktatók akkreditált továbbképzésének a fejlesztési támogatásból történő finanszírozására a költségelszámolás elkülönített nyilvántartása (tananyag- és taneszköz-fejlesztések dokumentumai, költségeik, az akkreditált továbbképzések, a résztvevő tanárok és oktatók, költségeik) alapján van lehetőség.

More Related