1 / 19

Dany Punie voorzitter ISB 31 mei 2006

Raad Vlaamse Gemeenschapscommissie Hoorzitting commissie Cultuur, Sport en Jeugd Thema 2: Brusselse sportinfrastructuur : vraag en aanbod. Dany Punie voorzitter ISB 31 mei 2006. Overzicht. Situatieschets zwembaden Situatieschets sporthallen Sportclubs in relatie tot infrastructuur

valmai
Télécharger la présentation

Dany Punie voorzitter ISB 31 mei 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Raad Vlaamse GemeenschapscommissieHoorzitting commissie Cultuur, Sport en JeugdThema 2: Brusselse sportinfrastructuur: vraag en aanbod Dany Punie voorzitter ISB 31 mei 2006 Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd - VGC – De Raad Brusselse sportinfrastructuur ~ 31 mei 2006

 2. Overzicht • Situatieschets zwembaden • Situatieschets sporthallen • Sportclubs in relatie tot infrastructuur • Duurzame sportpromotie • Mogelijkheden …Maar geen oplossingen • Oplossing voor kleinere sportinfrastructuur • Wat met de omnisporthallen • Even actua: het decreet …. Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd - VGC – De Raad Brusselse sportinfrastructuur ~ 31 mei 2006

 3. Zwembaden • BHG: 34 zwembadenPubliek toegankelijk Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd - VGC – De Raad Brusselse sportinfrastructuur ~ 31 mei 2006

 4. Zwembaden • Minder zwembadwater dan Vlaanderen • Vooral oudere zwembaden20% van voor WOII1/3de van de jaren 70maw. 53% is ouder dan 30 jaar Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd - VGC – De Raad Brusselse sportinfrastructuur ~ 31 mei 2006

 5. Sporthallen • BHG: 122 sporthallen37 “grote” sporthallen van min. 42 op 2285 “gewone” sporthallen van min. 22 op 13 • Totale sporthaloppervlakte: 58.498 m² • Op basis van de Vlaamse norm van 0,2 m² sporthaloppervlakte per inwoner zou er ongeveer 200.000 m² moeten zijn. • Globaal dus een tekort van 141.482 m².Dit komt overeen met meer dan 150 “grote” sporthallen Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd - VGC – De Raad Brusselse sportinfrastructuur ~ 31 mei 2006

 6. Sporthallen • In feite is de situatie nog erger ……. • Slechts 93 van deze 122 hallen zijn beschikbaar voor verenigingen en individuele sportbeoefenaars! Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd - VGC – De Raad Brusselse sportinfrastructuur ~ 31 mei 2006

 7. Sportclubs in relatie tot infrastructuur • Aantal sportclubs voor de VGC: 272 • Voor de sporttakken met meer dan 15 clubs bekijken we de infrastructuursituatie Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd - VGC – De Raad Brusselse sportinfrastructuur ~ 31 mei 2006

 8. Conclusie cijfers • De beschikbaarheid van overdekte sportinfrastructuur is voor gans het BHG zorgwekkend. • Zowel voor zwembaden als voor sporthallen haalt men de norm niet en loopt men achter ten opzichte van Vl. • Gezien het eigendomsrecht van de SI en de relatie tussen de taalgemeenschappen is het logisch dat de Vlaamse sportclubs hiervan het eerste slachtoffer zijn. Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd - VGC – De Raad Brusselse sportinfrastructuur ~ 31 mei 2006

 9. Duurzame sportpromotie • Het sportpromotioneel aanbod van de VGC was de laatste jaren vooral EVENT-gericht.Zo kwam zowel de sport en zeker de sportende Vlaming in de spots. • Deze aanpak heeft ongetwijfeld te maken met het tekort aan beschikbare “Vlaamse SI”. • Maar …. Voor een duurzame en structurele sportpromotie te voeren moet men clubgericht werken … en daar heeft men infrastructuur voor nodig. Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd - VGC – De Raad Brusselse sportinfrastructuur ~ 31 mei 2006

 10. Nood aan …. • Vooraleer we ingaan op de vraag bij de uitnodiging: “Omnisporthallen of specifieke sportinfrastructuur” willen we de aandacht trekken op de meer essentiële vraag: “Hoe kunnen we infrastructuur en sportclubs aan elkaar linken?” • Want beschikbare SI blijft de basisvoorwaarde om de “Vlaamse” sportclubs op te richten en leefbaar te houden. • Sportclubs die immers enkel de slechte uren in de huidige accommodaties toegewezen krijgen blijven in de problemen …. Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd - VGC – De Raad Brusselse sportinfrastructuur ~ 31 mei 2006

 11. Mogelijkheden …. Maar geen oplossingen • Openstellen van de bestaande sportinfrastructuur voor de Vlaamse clubs:Dit blijft, rekening houdend met de ervaringen uit het verleden problematisch. Voornamelijk omdat de vragende partijen (VGC en Vlaamse clubs) geen of weinig invloed hebben op de eigenaars van de zalen. • Gewestelijke infrastructuurtoelagen aan de gemeenten kunnen volgens ons een gedeeltelijke oplossing betekenen voor het algemeen tekort aan SI, maar zijn zeker niet de oplossing voor de Vlaamse sportclubs. Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd - VGC – De Raad Brusselse sportinfrastructuur ~ 31 mei 2006

 12. Mogelijke oplossing voor kleinere sportinfrastructuur • Samenwerkingsverband tussen de VGC en Vlaamse Sportfederaties. • Gezien het tekort aan Vl. Clubs kiezen we hier voor de sportfederatie • Hierbij denken we vooral aan SI die geen te grote ruimte vergt en dus minder duur is. • Voorwaarde voor deze samenwerking is dat de federatie verplicht wordt een Vlaamse sportclub op te richten. Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd - VGC – De Raad Brusselse sportinfrastructuur ~ 31 mei 2006

 13. Mogelijke oplossing voor kleinere sportinfrastructuur • Dit samenwerkingverband kan verschillende vormen aannemen: • Samen instaan voor de realisatie van een nieuwbouw • Samen instaan voor de afhuring van een bestaand pand • Samen instaan voor de inrichting van de zaal • De exploitatie van de SI blijft volledig voor de Vl. sportfederatie Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd - VGC – De Raad Brusselse sportinfrastructuur ~ 31 mei 2006

 14. Mogelijke oplossing voor kleinere sportinfrastructuur • Deze mogelijke samenwerkingsvorm is ons inziens best realiseerbaar voor: • Danszalen • Tafeltennis • Gevechtsportzalen • Turnzalen • Boogschieten en petanque • Badminton • Schermen • ………. Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd - VGC – De Raad Brusselse sportinfrastructuur ~ 31 mei 2006

 15. En voor de omnisporthallen? • Het voorgesteld samenwerkingsverband is omwille van de grote investeringskost minder bruikbaar voor grotere sporthallen. • Misschien kan het toch toegepast worden indien een aantal Vlaamse sportfederaties de handen in elkaar slaan om samen een convenant af te sluiten met de VGC …. • Voor deze sporthallen denken we dat de eigen omnisporthallen voor de VGC wel een gepaste oplossing is. Over wie dan uiteindelijk deze zalen zal exploiteren kunnen nog afspraken gemaakt worden ………. Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd - VGC – De Raad Brusselse sportinfrastructuur ~ 31 mei 2006

 16. Zowel sportinfrastructuur voor de sportieve Vlaamse Brusselaar ENmogelijkheden voor de Vlaamse sportfederaties om ook in Brussel Vlaamse clubs op te richten ! Mits de juiste keuze en het volledige engagement van zowel de VGC als de betrokken Vlaamse Sportfederaties zou men dan geleidelijk komen tot …. Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd - VGC – De Raad Brusselse sportinfrastructuur ~ 31 mei 2006

 17. Even actua: het decreet …. • In het nieuwe voorstel wordt de VGC goed bedeeld … zeer goed zelfs …. • 50% van de toelagen zullen echter naar de Vlaamse sportclubs moeten gaan …Deze regel is waarschijnlijk moeilijk realiseerbaar … doch misschien wel een opportuniteit om een aanvang te nemen met een vernieuw infrastructuurbeleid ….. Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd - VGC – De Raad Brusselse sportinfrastructuur ~ 31 mei 2006

 18. Even actua: het decreet …. • Het voorstel spreekt wel niet over infrastructuur … De voorziene centen moeten in overdracht geplaats worden voor de sportclubs …Een mogelijkheid …. Clubs met eigen infrastructuur extra in de watten leggen. • Ook nog een andere opportuniteit …..De Vlaamse minister er toch van overtuigen dat de VGC met deze extra middelen toch extra sportfunctionarissen mag werven …. Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd - VGC – De Raad Brusselse sportinfrastructuur ~ 31 mei 2006

 19. Even actua: het decreet …. • Zoals reeds vroeger aangehaald zijn we er geen voorstander van dit extra personeel opnieuw in te zetten voor de eigen activiteiten … maar wel ze te gebruiken als Vlaams aanspreekpunt voor de sportieve Vlaamse Brusselaars in de verschillende gemeenten. Commissie voor Cultuur, Sport en Jeugd - VGC – De Raad Brusselse sportinfrastructuur ~ 31 mei 2006

More Related