1 / 56

Zsbd PL/SQL

Zsbd PL/SQL. Wykład 3 Prowadzący: dr Paweł Drozda. Program wykładu. Wprowadzenie do PLSQL Zmienne Typy danych Bloki, podbloki Funkcje SQL w PL/SQL Instrukcje warunkowe, pętle Złożone typy danych Rekordy Tabele Kursory. Co to jest PL/SQL i po co?.

valmai
Télécharger la présentation

Zsbd PL/SQL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ZsbdPL/SQL Wykład 3 Prowadzący: dr Paweł Drozda

 2. Program wykładu • Wprowadzenie do PL\SQL • Zmienne • Typy danych • Bloki, podbloki • Funkcje SQL w PL/SQL • Instrukcje warunkowe, pętle • Złożone typy danych • Rekordy • Tabele • Kursory dr P. Drozda

 3. Co to jest PL/SQL i po co? • Rozszerzenie SQL-a do języka proceduralnego • Standardowy język Oracle dostępu do danych w relacyjnych bazach • Ułatwia wykonywanie powtarzających się operacji jak również operacji opartych o określone warunki np. jeśli chcemy dać podwyżkę zależną od działu w którym pracownik jest zatrudniony dr P. Drozda

 4. Podstawowe elementy PL/SQL • Kod zorganizowany w wykonywalne bloki • Zawiera elementy języka proceduralnego: • Zmienne, stałe typy danych • Instrukcje warunkowe, pętle • Bloki danych używanie wiele razy – procedury, funkcje, pakiety • Obsługa wyjątków dr P. Drozda

 5. Zalety PL/SQL • Integracja elementów proceduralnych z SQL-em • Zwiększona wydajność • Możliwość podziału kodu na moduły • Integracja z narzędziami Oracle • Obsługa wyjątków dr P. Drozda

 6. Struktura bloku • DECLARE (opcja)– deklaracja zmiennych • BEGIN (konieczne) – zawiera instrukcje SQL i PL/SQL • EXCEPTION (opcja) – działania gdy pojawią się błędy • END; (konieczne) – kończy blok DECLARE … BEGIN … EXCEPTION … END; dr P. Drozda

 7. Typy bloków Anonimowy Procedura Funkcja [DECLARE] BEGIN Instrukcje SQL i PL/SQL [EXCEPTION] END; PROCEDURE name IS BEGIN Instrukcje SQL i PL/SQL [EXCEPTION] END; FUNCTION name RETURN datatype IS BEGIN Instrukcje SQL i PL/SQL [EXCEPTION] END; dr P. Drozda

 8. Przykład DECLARE nameVARCHAR(30); BEGIN SELECT last_name INTO name FROM employees WHERE employee_id = 111; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(‘Nazwisko dla numeru 111 ’ || name); END; dr P. Drozda

 9. Zmienne w PL/SQL • Zaczynają się od litery • Mogą zawierać cyfry oraz $,_ i # • Maksymalnie 30 znaków • Niedozwolone słowa kluczowe • Przykład deklaracji: DECLARE data DATE; numer NUMBER NOT NULL :=10; miasto VARCHAR2(20):=‘Olsztyn’; ilosc CONSTANT NUMBER:=100; dr P. Drozda

 10. Deklaracja zmiennych z %TYPE • Jeśli zmienna odnosi się do zmiennej wcześniej zadeklarowanej lub do kolumny z tabeli • Zmienna z atrybutem %TYPE przyjmuje typ danych odnośnika • Ułatwienie uniknięcia błędnego typu danych • Gdy zmienia się typ kolumny – zmiana typu zmiennej • Przykład DECLARE nameemployees.last_name%TYPE; sal NUMBER(5,2); additionsal%TYPE :=100; dr P. Drozda

 11. Typy danych – obiekty • CLOB – duże ilości tekstu • BLOB – duże obiekty binarne. Dane nie są interpretowane w bazie danych • BFILE – pliki zawierające dane binarne. Nie są składowane w bazie – w bazie tylko wskazane miejsce, gdzie dany plik się znajduje • NCLOB – zawiera obiekty opisujące znaki w różnych językach dr P. Drozda

 12. Konwersja typów danych (1) • Ukryta – gdy operacja łączy ze sobą różne typy danych Przykład DECLARE Numer number(5) :=200; Inny VARCHAR2(10) :=‘200’; Razem Numer%TYPE; BEGIN Razem := Numer + Inny; End; • Powyższa konwersja stosowana pomiędzy: • Znakami i datami • Numerami i znakami dr P. Drozda

 13. Konwersja typów danych (2) • Jawna – stosowane wbudowane funkcje • TO_CHAR – przekształca do znaków • TO_DATE – przekształca do daty • TO_NUMBER – przekształca do liczby • TO_TIMESTAMP – zmienia ciąg znaków do typu timestamp dr P. Drozda

 14. Podbloki – widoczność zmiennych • Gdy zmienne mają tę samą nazwę – widoczna zmienna z bloku wewnętrznego • Dostęp do zmiennej zewnętrznej – nadanie etykiety blokowi zewnętrznemu • Przykład: begin <<zew>> DECLARE namevarchar(20):=‘Tomasz'; BEGIN DECLARE namevarchar(20):=‘Michal'; BEGIN dbms_output.PUT_LINE(zew.name); END; END; end zew; dr P. Drozda

 15. Przykład begin <<zew>> DECLARE zarobki NUMBER(7,2):=4000; dodatek NUMBER(7,2) := zarobki*0.2; info VARCHAR2(40):=‘dostaje’; BEGIN DECLARE zarobki NUMBER(7,2):=40000; dodatek NUMBER(7,2) := 0; wszystko NUMBER(7,2):=zarobki+dodatek; BEGIN (*)info := ‘Dyrektor nie’|| info; zew.dodatek:=zarobki*0.3; END; (**) info:= ‘Administrator ’|| info; END; end zew; • Pytania: • Wartość info z (*) • Wartość wszystko z (**) • Dodatek z (*) • Zew.dodatek z (*) • Dodatek z (**) • Info z (**) dr P. Drozda

 16. Operatory • Logiczne • AND, OR, NOT • Arytmetyczne • +,-,*,/ • Łączenia • || • Problem NULL • Porównanie zawierające NULL zwraca zawsze NULL • Użycie NOT do NULL zwraca NULL • Gdy w warunku występuje NULL – przypisane operacje nie są wykonywane dr P. Drozda

 17. Funkcje w PL/SQL • Brak możliwości użycia w poleceniach PL/SQL (DECODE, AVG, SUM, MIN, MAX, etc) salary = AVG(employees.salary); - niedozwolone • Mogą być użyte tylko w instrukcjach SQL osadzonych w PL/SQL SELECT AVG(salary) INTO srednia FROM employees WHERE department_id = 50; • Funkcje odnoszące się do jednego wiersza mogą być używane w PL\SQL (LENGTH, CURRENT_DATE, MONTHS_BETWEEN) dr P. Drozda

 18. Konwencja kodowania • SQL, PL/SQL, Typy zmiennych – wielkie litery • Zmienne, stałe, nazwy kolumn, nazwy tabel – małe litery • Stosowanie wcięć dla czytelności kodu • Przykład: DECLARE dept_no NUMBER(4); location_id NUMBER(4); BEGIN SELECT department_id, location_id INTO dept_no , location_id FROM departments WHERE department_name = ‘Sales’; END; dr P. Drozda

 19. Nazewnictwo zmiennych • Co się stanie? DECLARE department_name VARCHAR2(20):=‘SALES’; BEGIN DELETE FROM departments WHERE department_name = department_name; END; • Należy unikać nazywania zmiennych tak samo jak nazwy kolumn – problemy w klauzuli WHERE • Po SELECT oraz INTO – nie ma problemu dr P. Drozda

 20. Polecenie SELECT w PL/SQL • Składnia SELECT kolumny INTO zmienne FROM tabela [WHERE warunki]; • Cechy: • Słowo INTO jest obowiązkowe • Liczba i typy kolumn zgadzają się z liczbą i typami zmiennych • Otrzymane wyniki zapytania zapisywane są w zmiennych • Zapytanie musi zwrócić dokładnie jeden wiersz dr P. Drozda

 21. Przykład – polecenie SELECT DECLARE imieemployees.first_name%TYPE; nazwisko employees.last_name%TYPE; BEGIN SELECT first_name, last_name INTO imie, nazwisko FROM employees WHERE employee_id = 111; END; dr P. Drozda

 22. DML w PL/SQL • Polecenia DML odpowiadają dokładnie poleceniom SQL (INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE) • Przykład MERGE INTO zatrudnienie z USING archiwum a ON (z.id_prac = a.ident) WHEN MATCHED THEN SET z.imie = a.imie; z.nazwisko = a.nazwisko; WHEN NOT MATCHED THEN INSERT VALUES (a.ident,a.imie, a.nazwisko); dr P. Drozda

 23. Instrukcje warunkowe – IF • Składnia IF (podobnie jak wszędzie) IF warunek THEN instrukcja; [ELSEIF warunek THEN instrukcja;] [ELSE instrukcja;] END IF; Przykład: DECLARE sal NUMBER(4); premia NUMBER(4); BEGIN IF sal > 5000 THEN premia = sal*0.1; ELSEIF sal > 3000 THEN premia= sal*0.2; ELSE premia = sal*0.3; END IF; END; dr P. Drozda

 24. Instrukcje warunkowe CASE • Składnia CASE pole WHEN warunek1 THEN instrukcje1 [WHEN warunek2 THEN instrukcje2] … [ELSE instrukcje] END; Przykład ocena_slownie = CASE ocena WHEN 5 THEN ‘bardzo dobry’ WHEN 4 THEN ‘dobry’ WHEN 3 THEN ‘dostateczny’ WHEN 2 THEN ‘niedostateczny’ WHEN 1,0 THEN ‘osioł’ ELSE ‘nie ma takiej oceny’ END; dr P. Drozda

 25. Inny przykład CASE • CASE WHEN ocena = 5 THEN ‘ bardzo dobry’ … WHEN ocena IN (1,0) THEN ‘osioł’ ELSE ‘nie ma takiej oceny’ END; dr P. Drozda

 26. Pętla LOOP • Wykonuje się do póki warunek nie jest spełniony • Składnia pętli LOOP instrukcje; … EXIT WHEN warunek; instrukcje; END LOOP; • Przykład DECLARE suma NUMBER(4):=0; i NUMBER(3):=1; LOOP suma:=suma+i; EXIT WHEN suma >100; i:=i+1; END LOOP; dr P. Drozda

 27. Pętla WHILE • Składnia WHILE WHILE warunek LOOP instrukcje; END LOOP; • Przykład: DECLARE x NUMBER(4):=20; BEGIN WHILE x>0 LOOP x:=x-1; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(x); END LOOP; END; dr P. Drozda

 28. Pętla FOR • Składnia FOR FOR licznik IN dolnagr..gornagr [REVERSE] LOOP Instrukcje; END LOOP; • Licznik nie musi być deklarowany • Jeśli REVERSE licznik przechodzi od górnej granicy do dolnej • Granice FOR nie powinny być NULL dr P. Drozda

 29. FOR przykład DECLARE zarobki NUMBER(7):=2000; BEGIN FOR i IN 1..10 LOOP zarobki :=zarobki + i*1000; INSERT INTO EMP VALUES (ident.nextval, ‘kozak’,zarobki); END LOOP; END; dr P. Drozda

 30. Kontrola wykonywania pętli • CONTINUE • wymusza porzucenie obecnej iteracji w pętli i rozpoczęcie nowej • Może zwiększyć wydajność bloku • EXIT • wymusza opuszczenie obecnej pętli i przejście do kolejnej instrukcji • Konieczne w podstawowej pętli LOOP dr P. Drozda

 31. CONTINUE, EXIT - przykład DECLARE i NUMBER(4):=0; suma NUMBER(10):=0; BEGIN WHILE TRUE LOOP i:=i+1; IF MOD(i,2)=0 THEN CONTINUE; END IF; suma:=suma + i; IF i=10 THEN EXIT; END IF; END LOOP; END; dr P. Drozda

 32. Złożone typy danych • Rekordy • %ROWTYPE • Tabele INDEX BY • Tabele nested tables • Tabele VARRAY dr P. Drozda

 33. Rekordy • Zawierają dane logicznie ze sobą powiązane np. wiersz bądź część wiersza tabeli • Mogą zawierać pola o różnych typach danych • Zapisują tylko jeden wiersz (np. z tabeli) • Muszą mieć co najmniej jedno pole • Składnia rekordu: TYPE nazwa IS RECORD( definicjapole1, definicjapole2,…); dr P. Drozda

 34. Przykład definicji rekordu TYPE pracownik IS RECORD( imie VARCHAR(20), id NUMBER(5), nazwisko VARCHAR(20), zarobki employees.salary%TYPE, miejsce departments%ROWTYPE); wystapienie pracownik; odwołanie do pola np. wystapienie.id – odwołanie do identyfikatora dr P. Drozda

 35. %ROWTYPE • Odwołuje się do wszystkich kolumn jednej tabeli • Przed %ROWTYPE należy dodać nazwę tabeli do której ma odwoływać się zmienna • Nazwy kolumn oraz typy danych w poszczególnych kolumnach przekazane do zmiennej • Przy zmianie typów danych i nazw w tabeli – zmiana też w zmiennej z %ROWTYPE – nie trzeba pilnować typów • Deklaracja: nazwapolanazwatabeli%ROWTYPE; osoba employees%ROWTYPE; odwołanie do pola (np. zarobki) osoba.salary dr P. Drozda

 36. Przykład wykorzystania %ROWTYPE Tabela emp(id,name, salary,fire_date) DECLARE zmiana emp%ROWTYPE; BEGIN SELECT * INTO zmiana FROM emp WHERE id=111; zmiana.fire_date = CURRENT_DATE; UPDATE emp SET ROW zmiana WHERE id=111; END; dr P. Drozda

 37. Tabele INDEX BY • Składają się z dwóch pól – identyfikatora (liczba lub ciąg znaków) oraz wartości • Gromadzą dane o tym samym typie – np. imiona z tabeli employees • Mają nieograniczoną wielkość tzn. ogranicza je zakres wartości identyfikatora • Odpowiadają tabelom z „normalnych” języków programowania dr P. Drozda

 38. Tworzenie tabel – INDEX BY TYPE nazwa IS TABLE OF typkolumny INDEX BY PLS_INTEGER,|BINARY_INTEGER|VARCHAR2; • Przykład DECLARE TYPE tabelaimiona IS TABLE OF employees.first_name%TYPE INDEX BY PLS_INTEGER; imiona tabelaimiona; BEGIN imiona(1):=‘Zenek’; END; dr P. Drozda

 39. Funkcje odwołujące się do tabel INDEX BY • EXISTS – sprawdza czy istnieje dana komórka w tabeli np. IF imiona(1).EXISTS THEN INSERT INTO …; • COUNT – zwraca liczbę elementów z tabeli dbms_output.put_line(imiona.COUNT); • FIRST, LAST – zwracają pierwszą/ostatnią wartość z tabeli; gdy tabela pusta – zwranany jest NULL • PRIOR(n), NEXT(n) – zwracają poprzedni/kolejny indeks z tabeli – porównując do n • DELETE – usuwa elementy z tabeli • bez argumentu – usuwa wszystko • z argumentem n – usuwa n-ty element • z argumentami m,n – usuwa wszystkie elementy od m do n dr P. Drozda

 40. Przykład INDEX BY DECLARE TYPE typpracownik IS TABLE OF employees%ROWTYPE INDEX BY PLS_INTEGER; pracownik typpracownik; BEGIN FOR i IN 100..105 LOOP SELECT * INTO pracownik(i) FROM employees WHERE employee_id=i; END LOOP; FOR i IN pracownik.FIRST..pracownik.LAST LOOP DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(pracownik(i).last_name, pracownik(i).first_name); END LOOP; END; dr P. Drozda

 41. Tabele nested tables • Składnia TYPE nazwa IS TABLE OF typ_danych; • Nie mają z góry określonej wielkości • Maksymalny rozmiar 2GB • Odwołania do poszczególnych wartości – tak jak w tabelach INDEX BY (w kluczach nie może być ujemnych wartości) • Wiersze nie są poustawiane w jakimś porządku – przeszukiwanie rekord po rekordzie (INDEX BY – mają klucz indeksowany) dr P. Drozda

 42. Przykład – nested tables DECLARE TYPE typ_lokacji IS TABLE OF locations.city%TYPE; miasta typ_lokacji; BEGIN miasta:=typ_lokacji(‘Gniewkowo’, ’Solec’, ’Pszczólki’, ’Książki’); FOR i IN 1..miasta.count() LOOP dbms_output(miasta(i)); END LOOP; END; dr P. Drozda

 43. Tabele VARRAY • Ustalona w deklaracji wielkość tabeli • Składnia tworzenia tabeli VARRAY • TYPE nazwa IS VARRAY(n) OF typDanych; • Maksymalny rozmiar 2GB dr P. Drozda

 44. Kursory • Definiowane do poleceń SELECT, które zwracają wiele wierszy do przechowywania danych • Można przetwarzać wiersz po wierszu • Zasada działania: EMPTY? YES DECLARE OPEN FETCH CLOSE NO dr P. Drozda

 45. Składnia deklaracji kursora • CURSOR nazwa IS zapytanie SQL (SELECT); • Przykład: DECLARE CURSOR dept_30 IS SELECT last_name, first_name, salary FROM employees WHERE department_id = 30; dr P. Drozda

 46. Otwieranie kursora – OPEN • Aby była możliwość dostępu do danych w kursorze należy użyć polecenia – OPEN nazwa; • Polecenie alokuje dynamicznie pamięć dla danych z otwieranego kursora • Odczytywanie są odpowiednie typy i nazwy kolumn dla kursora • Wiersze nie są przekazywane do zmiennych kursora – dopiero w momencie uruchomienia polecenia FETCH dane są czytane dr P. Drozda

 47. Przykład DECLARE CURSOR dane IS SELECT first_name, last_name FROM employees WHERE department = 50; imieemployees.first_name%TYPE; nazwisko employees.last_name%TYPE; BEGIN OPEN dane; FETCH dane INTO imie, nazwisko; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(imie || ‘ ’|| nazwisko); END; dr P. Drozda

 48. FETCH, CLOSE • FETCH • pobiera z kursora jeden wiersz danych i przesuwa się do następnego wiersza • Po INTO liczba zmiennych i typy muszą odpowiadać liczbie i typom kolumn pobieranych z kursora • Kolejność występowania zmiennych musi odpowiadać kolejności kolumnom zdefiniowanych w kursorze • FETCH nazwa INTO zmienne; • CLOSE • Zamyka dostęp do kursora • Zwalnia pamięć zajmowaną przez kursor • Dobra praktyka zawsze zamykać, gdy niepotrzebny • CLOSE nazwa; dr P. Drozda

 49. Użycie rekordów w kursorach • Przy deklaracji zmiennej – typ ustawiany jako nazwakursora%ROWTYPE; • Przy poleceniu FETCH wiersz wpisywany do zadeklarowanego rekordu Przykład: DECLARE CURSOR dane …; wiersz dane%ROWTYPE; BEGIN OPEN dane; FETCH dane INTO wiersz; … END; dr P. Drozda

 50. Przykład – pełna wersja DECLARE CURSOR dane IS SELECT first_name, last_name FROM employees WHERE department_id = 50; wiersz dane%ROWTYPE; BEGIN OPEN dane; LOOP FETCH dane INTO wiersz; EXIT WHEN dane%NOTFOUND; DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(wiersz.first_name, ‘ ‘ , wiersz.last_name); END LOOP; dane%ROWCOUNT; CLOSE dane; END; dr P. Drozda

More Related